Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politika hospodářské a sociální soudržnosti Mgr. Oldřich Hájek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politika hospodářské a sociální soudržnosti Mgr. Oldřich Hájek."— Transkript prezentace:

1 Politika hospodářské a sociální soudržnosti Mgr. Oldřich Hájek

2 PHSS – 3. přednáška 5. období politiky soudržnosti 2000- 2006 3 Cíle pomoci 3 formy poskytování pomoci 4 Iniciativy společenství

3 PHSS – 3. přednáška CÍL 1: PODPORA ROZVOJE A STRUKTURÁLNÍCH ZMĚN V ZAOSTÁVAJÍCÍCH REGIONECH JEDNÁ SE O NUTS II, JEJICHŽ PRŮMĚRNÝ HDP (HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT) V PARITĚ KUPNÍ SÍLY (PKS) ZA ROKY 1994 – 1996 NEDOSÁHL 75% PRŮMĚRU HDP EU – O VYMEZENÍ ROZHODUJE KOMISE PRO REGIONY, KTERÉ JIŽ NEBUDOU OPRÁVNĚNY PRO POMOC PODLE CÍLE 1 BYL PROGRAM DOČASNÉ OMEZENÉ POMOCI („PHASING OUT“) V RÁMCI CÍLE 1 BUDOU FINANCOVÁNY DVA SPECIÁLNÍ PROGRAMY – JEDEN PRO SEVERNÍ IRSKO, DRUHÝ PRO SEVERSKÉ REGIONY ŠVÉDSKA

4 PHSS – 3. přednáška CÍL 1– spolufinancovatelné aktivity: PŘÍMÉ INVESTICE DO VÝROBY, KTERÉ POMÁHAJÍ UDRŽOVAT A VYTVÁŘET PRACOVNÍ MÍSTA PODPORA MSP – SLUŽBY PRO MSP (PORADENSTVÍ V OBLASTI FINANČNÍHO ŘÍZENÍ FIRMY, MARKETINGU, CERTIFIKACE, PŘENOS KNOW HOW) S CÍLEM ZVÝŠIT ZAMĚSTNANOST, DIVERZIFIKOVAT REGIONÁLNÍ EKONOMIKU A VYUŽÍT DISPONIBILNÍ ZDROJE ROZVOJ PODNIKATELSKÉ INFRASTRUKTURY (VÝSTAVBA PRŮMYSLOVÝCH ZÓN, VTP PARKŮ, INKUBÁTORŮ, INOVAČNÍCH CENTER, DOPRAVY, TELEKOMUNIKACÍ, ENERGETIKY, ZPRACOVÁNÍ ODPADU, ČISTIČKY VOD, REGENERACE BROWNFIELDS) ROZVOJ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURY (VZDĚLÁVÁNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE) PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A TECHNICKÝCH INOVACÍ ROZVOJ ZPRACOVATELSKÝCH STRUKTUR – PRO ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A RYB, MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ, ZAJIŠTĚNÍ CERTIFIKACE KVALITY PRODUKTŮ ZEMĚDĚLSTVÍ, ROZVOJ ŘEMESEL OPATŘENÍ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ – OBNOVA BUDOV OBNOVA ČÁSTÍ MĚST POSTIŽENÝCH KRIZÍ PODPORA PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE VYTVÁŘENÍ SYSTÉMU ZAMĚSTNANOSTI – INFORMOVÁNÍ O PRACOVNÍCH PRÍLEŽITOSTECH PRO MLADÉ, PRO NEZAMĚSTNANÉ, OHROŽENÉ MARGINALIZACÍ, POMOC PŘI HLEDÁNÍ PRÁCE ADAPTACE PRACOVNÍCH SIL NA ZMĚNY TRHU PRÁCE, ROZVOJ REKVALIFIKACÍ ROZVOJ SYSTÉMU (CELOŽIVOTNÍHO) VZDĚLÁVÁNÍ

5 PHSS – 3. přednáška CÍL 1: DŮLEŽITÉ JE ZNÁT PODMÍNKY A MÍRU KOFINANCOVÁNÍ V RÁMCE CÍLE 1: MAX. 75% CELKOVÝCH NÁKLADŮ, MIN. 50% HRAZENO Z VĚŘEJNÝCH ZDROJŮ ČR ZÍSKÁ PRO ZKRÁCENÉ PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2004-2006: 2,3 MLD EUR TJ. ASI 70 MLD CZK Z EU KOFINANCOVÁNÍ V ČR ASI 18 MLD CZK

6 PHSS – 3. přednáška CÍL 2: PODPORA EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ KONVERZE STRUKTURÁLNĚ POSTIŽENÝCH REGIONŮ REGIONY CÍLE 2 VYMEZUJE OBVYKLE NA ÚROVNI NUTS III REGIONY CÍLE 2 MOHOU BÝT PROBLÉMOVÉ REGIONY PRŮMYSLOVÉ, MĚSTSKÉ, VENKOVSKÉ, RYBÁŘSKÉ SOUSEDÍCÍ S REGIONY CÍLE 1

7 PHSS – 3. přednáška CÍL 2 – podpora regionů: A. PRŮMYSLOVÝCH (STARÝ PRŮMYSLOVÝ REGION) KRITÉRIA VYMEZENÍ JSOU: VYSOKÝ, AVŠAK KLESAJÍCÍ PODÍL EKONOMICKY AKTIVNÍCH V SEKUNDÉRU (PRŮMYSL) VYSOKÁ MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI B. ZEMĚDĚLSKÝCH, VENKOVSKÝCH (RURÁLNÍCH) MUSÍ VYHOVĚT ALESPOŇ DVĚMA ZA 4 KRITÉRIÍ, ABY MĚLY NÁROK NA PODPORU: HUSTOTA ZALIDNĚNÍ MENŠÍ NEŽ 100 OBYV./KM2 PODÍL EKONOMICKY AKTIVNÍCH V ZEMĚDĚLSTVÍ PŘESAHUJE DVOJNÁSOBEK PRŮMĚRU EU NADPRŮMĚRNÁ NEZAMĚSTNANOST ÚBYTEK OBYVATELSTVA (ZÁPORNÉ MIGRAČNÍ SALDO)

8 PHSS – 3. přednáška CÍL 2 – podpora regionů: C. MĚSTSKÝCH (URBÁNNÍCH) REGIONY MĚSTSKÉ (URBÁNNÍ) - MUSÍ VYHOVĚT ALESPOŇ JEDNOMU Z KRITÉRIÍ PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY: MÍRA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI VYŠŠÍ NEŽ PRŮMĚR EU VYSOKÝ STUPEŇ CHUDOBY VČETNĚ ŠPATNÝCH BYTOVÝCH PODMÍNEK ZVLÁŠTĚ AKUTNÍ EKOLOGICKÉ PROBLÉMY VYSOKÝ STUPEŇ KRIMINALITY NÍZKÁ MÍRA VZDĚLANOSTI D. RYBÁŘSKÝCH OHROŽENÍ ZAMĚSTNANOSTI V SEKTORU RYBOLOVU A ZPRACOVÁNÍ RYB E. SOUSEDÍCÍCH S REGIONY CÍLE 1 STATUT CÍLE 2 MOHOU ZÍSKAT I REGIONY SOUSEDÍCÍ S REGIONY CÍLE 1

9 PHSS – 3. přednáška CÍL 2 – spolufinancovatelné aktivity: INVESTICE DO VÝROBY REGENERACE BROWNFIELDS, REHABILITACE PŮDY, BUDOV PODPORA MSP REKVALIFIKACE – ADAPTACE PRACOVNÍCH SIL NA ZMĚNĚNÉ PODMÍNKY PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE MAXIMÁLNĚ VŠAK 50% CELKOVÝCH NÁKLADŮ

10 PHSS – 3. přednáška CÍL 3: ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ – PODPORA ZMĚN A MODERNIZACE POLITIK A SYSTÉMŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ, REKVALIFIKACÍ A ZAMĚSTNANOSTI JEDNÁ SE O HORIZONTÁLNÍ (PLOŠNÝ) CÍL – PODPORU MOHOU ZÍSKAT VŠECHNY REGIONY (KROMĚ REGIONŮ CÍLE 1 – ZDE JE PODPOROVÁNA VŽDY PRIORITNÍ OSA PODPORA LIDSKÝCH ZDROJŮ V REGIONECH CÍLE 1 FINANCOVÁNA Z ESF). TENTO CÍL JE PROVÁZÁN S EVROPSKOU STRATEGIÍ ZAMĚSTNANOSTÍ

11 PHSS – 3. přednáška TYPY AKTIVIT SPOLUFINANCOVATELNÝCH V RÁMCI CÍLE 3: PODPORA SYSTÉMU (ODBORNÉHO) ŠKOLSTVÍ, ROZVOJ VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU PODPORA SYSTÉMU AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI – NAPŘ. INFORMAČNÍ SYSTÉMY REKVALIFIKACE A KURZY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MAX. 50% CELKOVÝCH NÁKLADŮ.

12 PHSS – 3. přednáška 3 formy poskytování pomoci A) INICIATIVY ČLENSKÝCH STÁTŮ, B) INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ, C) INOVAČNÍ OPATŘENÍ A TECHNICKÁ POMOC

13 PHSS – 3. přednáška 4 Iniciativy společenství INTERREG (ERDF) ERDF PRO OBDOBÍ 2000 – 2006 VE VÝŠI 4.875 MLD. €, COŽ JE 2,5% STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ ZÁMĚREM JE FINANČNĚ PODPOROVAT, A TAKTO STIMULOVAT PŘESHRANIČNÍ, NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ KOOPERACE

14 PHSS – 3. přednáška 4 Iniciativy společenství LEADER+ (EAGGF) JE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ, FINANCOVANÁ Z PODPŮRNÉ SEKCE EAGGF, ZAMĚŘENÁ NA PODPORU LOKÁLNÍCH INICIATIV ZA ÚČELEM ROZVOJE VENKOVA. EQUAL (ESF) JE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ, FINANCOVÁNA Z ESF, PODPORUJÍCÍ NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCI ZAMĚŘENOU NA BOJ SE VŠEMI FORMAMI DISKRIMINACE A NEROVNOSTÍ NA TRHU PRÁCE. URBAN (ERDF) JE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ, FINANCOVANÁ Z ERDF, ZAMĚŘENÁ NA PODPORU EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ REGENERACE MĚST A PŘÍMĚSTSKÝCH OBLASTÍ POSTIŽENÝCH KRIZÍ

15 PHSS – 3. přednáška Inovační opatření a technická pomoc JSOU TŘETÍ FORMOU POMOCI ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ JSOU NA KTERÉ BYLO PRO OBDOBÍ 2000 – 2006 VYČLENĚNO 1.258 MLD. €, COŽ JE 0,65% PROSTŘEDKŮ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ INOVAČNÍ AKTIVITY ZAHRNUJÍ STUDIE, PILOTNÍ PROJEKTY TECHNICKÁ POMOC ZAHRNUJE REALIZACI PŘÍPRAVNÝCH, MONITOROVACÍCH, VYHODNOCOVACÍCH A KONTROLNÍCH OPATŘENÍ NEZBYTNÝCH PRO HLADKOU IMPLEMENTACI NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍCH SE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ

16 PHSS – 3. přednáška Literatura a zdroje: Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz Ministerstvo zahraničí www.mz.cz Euroskop www.euroskop.cz Euraktiv www.euraktiv.cz Integrace www.integrace.cz


Stáhnout ppt "Politika hospodářské a sociální soudržnosti Mgr. Oldřich Hájek."

Podobné prezentace


Reklamy Google