Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Progress in implementation of OP Infrastructure Stav implementace k 31.10 2008 Monitorovací výbor RPS, 11.12. 2008 Pokrok v Implementaci OP Infrastruktura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Progress in implementation of OP Infrastructure Stav implementace k 31.10 2008 Monitorovací výbor RPS, 11.12. 2008 Pokrok v Implementaci OP Infrastruktura."— Transkript prezentace:

1 Progress in implementation of OP Infrastructure Stav implementace k Monitorovací výbor RPS, Pokrok v Implementaci OP Infrastruktura

2 Aktuální výzvy dle jednotlivých priorit Calls to Submit Applications Priorita 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu není vyhlášena výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory, přijímání žádostí ukončeno Priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí výzva pro Opatření 2.1 Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí termín podávání žádostí: Priorita 3 – Zlepšování environmentální infrastruktury není vyhlášena výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory,přijímání žádostí ukončeno

3 podané projektové žádosti/project applications submitted Podané projektové žádosti do /Project applications submitted till Podané projektové žádosti od do /Project applications submitted between and CELKEM/TOTAL Priorita 1410 Priorita 2390 Priorita Priorita Celkem Souhrnné informace o programu/summary information of the OPI

4 uzavření smluv mezi konečnými příjemci a jejich dodavateli ve výši 406,3 mil. EUR (odpovídá 121% celkové finanční alokace pro období 2004 – 2006) Vyšší podíl uzavřených smluv než 100% byl způsoben především vyšším podílem českého spolufinancování u 3 podpořených projektů v rámci opatření 1.3. výše realizovaných výdajů, odrážející skutečný stav fyzické realizace projektů, se za sledované období zvýšila ze 107% na 118 % celkové finanční alokace období 2004 – 2006 realizované výdaje činí k ,9 mil. EUR Souhrnné informace o programu/Summary information of the OPI certifikované výdaje ve výši 287,830 mil. EUR (EU+CZ)

5 SMT OP Infrastruktura Vývoj realizace OP v mil. EUR dle SMT - Progress OPI (mil. EUR) Měsíc month Total budget Approved operations (budget 4C) Contracted operations (budget 5D) Realised expenditure (6E) Certified expenditure (7F) IV ,25 CZK/EUR 334, , , , , VI ,06 CZK/EUR 334, , , , , VIII ,941 CZK/EUR 334, , , , , X ,605 CZK/EUR 334, , , , ,

6 SMT OP Infrastruktura – Priorita 1/Priority 1 Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu Modernization and Development of Transport Infrastructure of Nation-wide Importance Vývoj realizace OP v mil. EUR dle SMT - Progress OPI (mil. EUR) Měsíc month Total budget Approve d operations (budget 4C) Contracted operations (budget 5D) Realised expenditure (6E) Certified expenditure (7F) IV ,25 CZK/EUR 114, , , , , VI ,06 CZK/EUR 114, , , , , VIII ,941 CZK/EUR 114, , , , , X ,605 CZK/EUR 114, , , , ,

7 Název projektu:Silnice I/21 Planá, přeložka Termín realizace:3/2006 – 6/2008 Cíl projektu: Zkapacitnění silnice I/21, odstranění nevyhovujícího křížení se silnicí II/230 a zkrácení jízdní doby v průtahu městem Planá. Realizací projektu došlo k odvedení intenzivní dopravy z obydlených lokalit, k minimalizaci problémů plynoucích z nedostatečné kapacity a zvýšení bezpečnosti odstraněním nevyhovujícího křížení. V rámci výstavby v kategorii S 11,5/80 byla provedena přeložka silnice I/21 do nové trasy v délce 2,065 km mezi obcí Brod nad Tichou a městem Planá s částečným obchvatem města Planá. Současný stav realizace: Projekt byl stavebně dokončen, zbývá zadministrovat platby. Současný stav realizace: Projekt je stavebně ukončen. Příklad realizovaného projektu – Priorita 1 Celkové náklady (total cost): ,01 Kč Příspěvek z ERDF (ERDF contribution): ,00 Kč Proplaceno z ERDF (ERDF refunded): ,27 Kč

8 SMT OP Infrastruktura – Priorita 2/Priority 2 Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí Reducing the negative Environmental Impacts of Transport Vývoj realizace OP v mil. EUR dle SMT - Progress OPI (mil. EUR) Měsíc month Total budget Approved operations (budget 4C) Contracted operations (budget 5D) Realised expenditure (6E) Certified expenditure (7F) IV ,25 CZK/EUR 19, , , , , VI ,06 CZK/EUR 19, , , , , VIII ,941 CZK/EUR 19, , , , X ,605 CZK/EUR 19, , , ,

9 Příklad realizovaného projektu – Priorita 2 Název projektu: Kontejnerový veřejný terminál ČD v žst. Lovosice při Průmyslovém a logistickém centru Lovosice Termín realizace:11/2006 – 11/2008 Cíl projektu: Cílem projektu je zajištění podpory kombinované dopravy převedením podstatné části přepravných výkonů na dopravní obor, šetrnější k životnímu prostředí. Předmětem projektu je vybudování hlavní základny kombinovaných přeprav v severočeském regionu a zabezpečení dopravní obsluhy nových průmyslových zón a následně vybudování objektu pro poskytování služeb na bázi logistických technologií a principů. Současný stav realizace: Projekt má vydané Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, projekt v realizaci, termín dokončení projektu je stanoven na 11/2008. Celkové náklady projektu (total cost): ,12 Kč Příspěvek z ERDF (ERDF contribution): ,00 Kč Proplaceno z ERDF (ERDF refunded): ,54 Kč

10 SMT OP Infrastruktura – Priorita 3/Priority 3 Zlepšování environmentální infrastruktury Environmental Infrastructure Improvement Vývoj realizace OP v mil. EUR dle SMT - Progress OPI (mil. EUR) Měsíc month Total budget Approved operations (budget 4C) Contracted operations (budget 5D) Realised expenditure (6E) Certified expenditure (7F) IV ,25 CZK/EUR 193, , , , , VI ,06 CZK/EUR 193, , , , VIII ,941 CZK/EUR 193, , , , X ,605 CZK/EUR 193, , , , ,

11 Příklad realizovaného projektu – Priorita 3 Název projektu:Obnova vodní nádrže na p.p.č.270/1 v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova Termín realizace: 10/2007 – 05/2008 Cíl projektu: Projekt zlepšuje podmínky pro zvýšení biodiverzity a zvyšuje retenční schopnost krajiny. V rámci realizace předmětu podpory byla provedena obnova průtočného rybníka na p.č. 270/1 v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova o celkové výměře m2, a to vytvořením nového zásobního prostoru o objemu m3, opravou hráze a sdruženého objektu a vytvořením rozsáhlého mokřadu s litorálním pásmem, kde byly vysázeny vhodné druhy dřevin. Současný stav realizace: Stavební práce byly ukončeny, vodní dílo je zkolaudováno a napuštěno. Celkové náklady projektu (total cost): ,00 Kč Způsobilé výdaje (ERDF contribution): ,00 Kč Proplaceno z ERDF (ERDF refunded): ,00 Kč

12 SMT OP Infrastruktura – Priorita 4/Priority 4 Technická asistence Technical Assistance 7, X ,605 CZK/EUR 7, VIII ,941 CZK/EUR 7, VI ,06 CZK/EUR 7, IV ,25 CZK/EUR Certified expenditure (7F) Realised expenditure (6E) Contracted operations (budget 5D) Approved operations (budget 4C) Total budget Měsíc month Vývoj realizace OP v mil. EUR dle SMT - Progress OPI (mil. EUR) 6, , , , , , , , , , , , , , , ,546247

13 Indikátory OP Infrastruktura/Indicators OPI Sektor životní prostředí/Sector of environment 7 programových indikátorů všechny indikátory naplňovány Sektor doprava/Sector of transport 17 programových indikátorů naplňováno 14 indikátorů (2 indikátory - praktická neměřitelnost, indikátor sledující využívání biopaliv nepředložení žádného projektu v této oblasti)

14 Příklady indikátorů a jejich naplňování za jednotlivé priority Examples of indicators and their fulfillment in Priorities (stav ke dni ) Úroveň indikátoru /indicator level Indikátor/indicator Jednotka /unit Cíl/aim Hodnota indikátorů za projekty/value of indicators for projects Zdroj / source Schválené/appro - ved Zrealizované /realized Priorita 1 Výstup/output Délka rekonstruovaných železničních tratí km4526,4025,64MD/MoT Výstup/output Délka rekonstruovaných a nových silnic I.třídy km2519,6917,99MD/MoT Priorita 2 Výsledek/result Délka silnic a železnic s protihlukovými opatřeními km55,72 MD/MoT Výsledek/result Počet zařízení pro využití alternativních paliv Počet/numb - er 164MD/MoT Priorita 3 Výstup/output Počet ekvivalentních obyvatel (EO) nově napojených na kanalizaci a čistírny odpadních vod Počet/number SFŽP/SE F Výsledek/result Počet odstraněných starých ekologických zátěží Počet/number SFŽP/SE F

15 Využití zkušeností z období 04-06/Experience from period Efektivnější kontroly zadávání veřejných zakázek/Public procurement checking Modifikované ex ante proplácení prostředků konečným příjemcům/Modified ex- ante reimbursement to final beneficiaries Ukončování programu / Programme closure Riziko nedočerpání alokace/risk of not absorbing the allocation Certifikováno cca 200 mil.EUR (EU)/200 mil. EUR certified (EU) Pravidlo N+2 splněno/The n+2 rule was fulfilled Žádná analýza, alokace bude vyčerpána/No analysis, allocation is going to be spent Mírné přezávazkování programu/the slight over-commitment of the programme Rizika – kurz CZK/EUR, finanční korekce/risks – CZK/EUR rate, financial corrections

16 Harmonogram ukončování OPI Closing-up schedule OPI ukončení způsobilosti výdajů, ukončování předkládání žádostí o proplacení KP ŘO a ZS 2009 proplacení všech způsobilých výdajů projektů souhrnná žádost o platbu PCO, která bude obsahovat veškeré způsobilé výdaje i nad 100 % alokace ŘO ŘO ve spolupráci se ZS 10 pracovních dnů před předložení podkladů pro závěrečnou certifikaci obratem po schválení ZZ výzva CHJ k provedení winding-up, předání schválené závěrečné zprávy, předání podkladů pro závěrečnou certifikaci PCO podzim 2009 vypracování závěrečné zprávy a její předložení monitorovacímu výboru ke schválení Monit. výbor projednání a schválení závěrečné zprávy

17 Děkuji za pozornost Thank You for your attention Ing. Petr Novák odbor fondů EU Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, Praha 10 tel.: fax:


Stáhnout ppt "Progress in implementation of OP Infrastructure Stav implementace k 31.10 2008 Monitorovací výbor RPS, 11.12. 2008 Pokrok v Implementaci OP Infrastruktura."

Podobné prezentace


Reklamy Google