Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LEGISLATIVA Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph. D. Vedoucí Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva SH ČMS 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LEGISLATIVA Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph. D. Vedoucí Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva SH ČMS 1."— Transkript prezentace:

1 LEGISLATIVA Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph. D. Vedoucí Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva SH ČMS 1

2 Základní legislativa Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, 2

3 Související legislativa Zákon č.186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících se stavebním zákonem (upraven zákon č.239/2000 Sb.) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 3

4 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů § 1 Předmět úpravy Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu (dále jen „krizové stavy“) 4

5 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Pojmy: Ochrana obyvatelstva - plnění úkolů civilní ochrany[1], zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a plnění dalších opatření k zabezpečení jeho života, zdraví a majetku [1] Čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů, přijatého v Ženevě dne 8. června 1977 (Protokol I) a publikovaného sdělením FMZV pod č. 168/1991 Sb. 5

6 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity Je součástí právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva; tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby na základě dohody a věcné prostředky 6

7 Ministerstva a jiné ústřední správní úřady Při přípravě na mimořádné události, při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva v oboru své působnosti: vedou přehled možných zdrojů rizik, provádějí analýzy ohrožení a sjednávají nápravu skutečností a stavů, které by mohly způsobit vznik mimořádné situace (MPO,MD,MZe) rozhodují o činnostech k provádění záchranných a likvidačních prací a ke zmírnění jejich následků (MO,MZd,Mze,SÚJB) organizují okamžité opravy nezbytných veřejných zařízení pro ochranu obyvatelstva (Mze,Mzd) 7

8 Ministerstvo vnitra sjednocuje postupy ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů, právnických osob a podnikajících fyzických osob zpracovává koncepci ochrany obyvatelstva zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a vyrozumění stanoví způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních, způsobu a době jejich provedení stanoví, po projednání s MMR, stavebně technické požadavky na stavby určené k OO při MU, k zabezpečení ZaLP, ke skladování materiálu CO a k ochraně a ukrytí obsluh důležitých provozů ( stavby CO nebo stavby dotčené požadavky CO) 8

9 Ministerstvo vnitra rozhoduje v dohodě s MZV o humanitární pomoci poskytované státem do zahraničí usměrňuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné události (nový úkol dle stavebního zákona č.186/2006) Úkoly Ministerstva vnitra plní generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 9

10 Orgány kraje Zajišťují přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva sjednocuje postupy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a územních správních úřadů s krajskou působností v oblasti ochrany obyvatelstva Krajský úřad při výkonu státní správy: zpracovává havarijní plán kraje a vnější havarijní plán spolupracuje při zpracování a aktualizaci povodňového plánu kraje Úkoly orgánů kraje plní hasičský záchranný sbor kraje, který dále: 10

11 Další úkoly HZS kraje organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva zabezpečuje varování a vyrozumění organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva 11

12 Další úkoly HZS kraje organizuje a koordinuje humanitární pomoc vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany a staveb dotčených požadavky civilní ochrany v kraji je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné události 12

13 Orgány obce s rozšířenou působností Obecní úřad obce s rozšířenou působností při výkonu státní správy kromě úkolů uvedených v § 15 (obec) zajišťuje připravenost správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva Úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností plní hasičský záchranný sbor kraje, který dále: 13

14 Další úkoly HZS v „ORP“ organizuje součinnost mezi obecním úřadem obce s rozšířenou působností a územními správními úřady s působností v jeho správním obvodu a ostatními obcemi seznamuje ostatní obce, právnické a fyzické osoby ve svém správním obvodu s charakterem možného ohrožení obyvatel a s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi zpracovává vnější havarijní plán 14

15 Další úkoly HZS v „ORP“ vykonává obdobně činnosti jako orgány kraje (§ 10) - instruktáže a školení - varování a vyrozumění - zjišťování a označování nebezpečných oblastí, dekontaminaci apod. - organizuje hospodaření s materiálem CO - evakuaci, nouzové ubytování, zásobování vodou, potravinami apod. - humanitární pomoc - vede evidenci a provádí kontrolu staveb CO uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své působnosti v požární ochraně, IZS a ochraně obyvatelstva při přípravě na mimořádné události 15

16 Orgány obce ( § 15) Zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění ZaLP a na ochraně obyvatelstva Obecní úřad při výkonu státní správy organizuje přípravu obce na mimořádné události podílí se na provádění ZaLP s IZS zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím poskytuje HZS kraje podklady a informace potřebné ke zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených požadavky civilní ochrany v obci 16

17 Obec O bec je oprávněna zřizovat zařízení civilní ochrany Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými ZaLP a ochranou obyvatelstva (za tímto účelem organizuje jejich školení) Obecní úřad je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva při rozhodování a umísťování a povolování staveb a změnách v užívání staveb, odstraňování staveb a při rozhodování o povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení 17

18 Starosta obce Při provádění záchranných a likvidačních prací zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou obce s rozšířenou působností evakuaci osob z ohroženého území obce organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce 18

19 Právnické osoby a podnikající fyzické osoby Pokud krajský úřad zahrne do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu konkrétní právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, je tato povinna : bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady pro zpracování havarijních plánů zajistit vůči svým zaměstnancům: 1. informování o hrozících mimořádných událostech a plánovaných opatřeních 2. varování, evakuaci, popřípadě ukrytí 3. organizování záchranných prací 4. organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci 19

20 Právnické osoby a podnikající fyzické osoby V souvislosti se ZaLP a s jejich přípravou jsou povinny všechny právnické a podnikající fyzické osoby: strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které mají ve vlastnictví, a umožnit k nim přístup HZS kraje nebo jím zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav pokud jsou vlastníky stavby CO nebo stavby dotčené požadavky CO, dbát při užívání těchto nemovitostí a veškerých činnostech s tím spojených, aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její využití pro potřeby civilní ochrany a přístup orgánům HZS nebo jimi zmocněným osobám do těchto objektů za účelem používání, kontroly, údržby a oprav 20

21 Právnické osoby a podnikající fyzické osoby pokud provozují školská, zdravotnická, sociální a obdobná zařízení, vytvořit v nich podmínky pro výdej ochranných masek, dětských ochranných vaků, dětských ochranných kazajek, ochranných oděvů, filtrů pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla a dalších ochranných prostředků K plnění úkolů mohou zřizovat zařízení civilní ochrany 21

22 Fyzické osoby fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže a školení ke své činnosti při mimořádných událostech strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které má ve vlastnictví, a umožnit k nim přístup hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav 22

23 Fyzické osoby pokud je vlastníkem stavby CO nebo stavby dotčené požadavky CO, dbát při užívání těchto nemovitostí a veškerých činnostech s tím spojených, aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její využití pro potřeby CO a přístup HZS kraje nebo jím zmocněným osobám do těchto staveb za účelem používání, kontroly, údržby a oprav Plnění povinností může fyzická osoba odmítnout, pokud by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud ji v tom brání důležité okolnosti, které by zjevně způsobily závažnější následek než ohrožení, kterému se má předcházet 23

24 Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva ČÁST PRVNÍ Postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich personálu Obec, jiná právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba (zřizovatel) může požádat hasičský záchranný sbor kraje o vyjádření k účelnosti zřízení zařízení civilní ochrany HZS kraje zašle zřizovateli vyjádření do 30 dnů a uvede v něm, pro jaký účel je vhodné zařízení CO zřídit z hlediska potřeb zabezpečení úkolů vyplývajících z vnějšího havarijního plánu nebo havarijního plánu kraje a doporučí personální složení zařízení civilní ochrany 24

25 Vyhláška č. 380/2002 Sb. ČÁST PRVNÍ Druhy zařízení civilní ochrany: (1) Zařízení pro zajištění evakuace. (2) Zařízení pro zajištění nouzového přežití a organizované humanitární pomoci. (3) Zařízení pro nouzové zásobování vodou. (4) Zařízení pro poskytování první pomoci. (5) Zařízení pro provádění prací spojených s vyprošťováním osob a k odstraňování následků mimořádných událostí. (6) Zařízení pro zjišťování a označování nebezpečných oblastí. (7) Zařízení pro zabezpečení dekontaminace terénu. (8) Zařízení pro zabezpečení dekontaminace osob a oděvů. (9) Zařízení pro zabezpečení dekontaminace věcných prostředků. (10) Zařízení pro zabezpečení ukrytí osob ve stálých úkrytech. (11) Zařízení pro zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany 25

26 Vyhláška č. 380/2002 Sb. ČÁST PRVNÍ Odborná příprava personálu zařízení civilní ochrany - velitel, zdravotník, chemik, laborant, průzkumník a dozimetrista - 1 x za 2 roky nejméně 16 hod. teoretické a 4 hod. praktické přípravy - ostatní - 4 hod. praktické přípravy 1 x za 2 roky. 26

27 Vyhláška č. 380/2002 Sb. ČÁST DRUHÁ Způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení Informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení zabezpečuje obecní úřad a zaměstnavatel. K tomu využívají informace poskytnuté HZS kraje. Informování se uskutečňuje zejména a) hromadnými informačními prostředky, b) letáky a informačními brožurami, c) ukázkami činnosti integrovaného záchranného systému, d) besedami s obyvatelstvem. 27

28 Vyhláška č. 380/2002 Sb. ČÁST DRUHÁ V rámci informování se sdělují zejména údaje o: a) zdrojích rizik vzniku MU a souvisejících opatřeních, b) činnosti a přípravě IZS na řešení MU, c) opatřeních ochrany obyvatelstva, zejména o varování, evakuaci, ukrytí, individuální ochraně a nouzovém přežití, d) sebeochraně a poskytování vzájemné pomoci e) organizaci humanitární pomoci 28

29 Vyhláška č. 380/2002 Sb. ČÁST TŘETÍ Technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV) a způsob poskytování tísňových informací JSVV tvoří vyrozumívací centra, telekomunikační sítě a koncové prvky varování a vyrozumění Vyrozumívací centra jsou součástí operačních a informačních středisek IZS pro zabezpečení varování, vyrozumění a předávání tísňových informací (mohou být také u právnických osob nebo podnikajících fyzických osob) Telekomunikační sítě jsou linkové a rádiové sítě zabezpečující přenos povelů z vyrozumívacích center pro aktivaci koncových prvků varování a vyrozumění 29

30 Vyhláška č. 380/2002 Sb. ČÁST TŘETÍ Koncové prvky varování jsou technická zařízení schopná vydávat varovný signál, např. sirény Koncové prvky vyrozumění jsou technická zařízení schopná předat informaci orgánům krizového řízení, např. mobilní telefony Tísňová informace je předávaná bezodkladně po vyhlášení varovného signálu Ověřování provozuschopnosti JSVV se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem 30

31 Vyhláška č. 380/2002 Sb. ČÁST ČTVRTÁ Způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení Evakuace se přednostně plánuje pro a) děti do 15 let, b) pacienty ve zdravotnických zařízeních, c) osoby umístěné v sociálních zařízeních, d) osoby zdravotně postižené, e) doprovod osob uvedených v písmenech a) až d) 31

32 Vyhláška č. 380/2002 Sb. ČÁST ČTVRTÁ Zabezpečení evakuace Pořádkové Dopravní Zdravotnické Zabezpečení ubytování, zásobování a distribuce zásob Mediální 32

33 Vyhláška č. 380/2002 Sb. ČÁST ČTVRTÁ Evakuace se plánuje pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu ze zón havarijního plánování JEZ (zákon č.18/1997 Sb.) ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami (zákon č. 59/2006 Sb.) při hrozbě možného ozbrojeného konfliktu ze zájmových prostorů ozbrojených sil 33

34 Vyhláška č. 380/2002 Sb. ČÁST ČTVRTÁ Evakuaci zajišťují pracovní skupina krizového štábu - řízení průběhu evakuace evakuační středisko - zpravidla v místě mimo evakuační prostor, ve kterém jsou evakuované osoby shromažďovány a informovány o dalším postupu přijímací středisko - příjem evakuovaných osob, přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst 34

35 Vyhláška č. 380/2002 Sb. ČÁST PÁTÁ Zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva Způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím se stanoví plánem ukrytí, který je součástí havarijního plánu Ukrytí obyvatelstva se při mimořádných událostech zajišťuje v improvizovaných a ve stálých úkrytech Improvizované úkryty k ochraně před účinky nebezpečných látek, světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, radioaktivní kontaminaci a proti tlakovým účinkům ZHN za nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu Stálé úkryty - trvalé prostory v podzemí staveb nebo samostatně stojící: – tlakově odolné - komplexní ochrana před účinky ZHN – tlakově neodolné - nižší ochrana proti tlakovým účinkům – ochranné systémy podzemních dopravních staveb - chrání jako tlakově odolné 35

36 Vyhláška č. 380/2002 Sb. ČÁST PÁTÁ Způsob a rozsah individuální ochrany K individuální ochraně před účinky nebezpečných škodlivin se využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla Jedná se o jednoduché pomůcky, které si občané připravují svépomocí z dostupných prostředků a které omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany Při stavu ohrožení státu a válečném stavu se provádí výdej prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob: a) dětské ochranné vaky pro děti do 1,5 roku, b) dětské ochranné kazajky pro děti od 1,5 do 6 let, c) dětské ochranné masky pro děti od 1,5 do 18 let, d) osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních e) ochranné masky pro doprovod osob uvedených v písm. a) až d) 36

37 Vyhláška č. 380/2002 Sb. ČÁST ŠESTÁ Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby CO nebo stavby dotčené požadavky CO Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování se uplatňují jako požadavky civilní ochrany vyplývající z havarijních plánů a krizových plánů a to: požadavky civilní ochrany k územnímu plánu velkého územního celku (evakuace, nouzového zásobování vodou, ochrana před vlivy nebezpečných látek….) požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce (ochrana před zvláštní povodní, zóny HP, evakuace, skladování materiálu CO, vyvezení a uskladnění nebezpečných látek…) 37

38 Vyhláška č. 380/2002 Sb. ČÁST ŠESTÁ Požadavky civilní ochrany k regulačnímu plánu zapracovává se doložka civilní ochrany, člení se na textovou a grafickou část (zpracovává HZS jako 1dokument- OO i PO) – textová část stanoví požadavky na pozemky a požadavky na jejich využití pro - opatření vyplývající z určení záplavových území, zón HP, umístění úkrytů, ubytování evakuovaného obyvatelstva, skladování materiálu CO, zřízení hum. základny, požární nádrže …) – g rafická část obsahuje podle potřeby znázornění pozemků obsažených v textové části Stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany a stavby dotčené požadavky civilní ochrany (ve vyhlášce stanoveno co zahrnují ALE NEUPLATŇUJÍ SE – ÚKRYTY SE V ČR NESTAVÍ. 38

39 39 Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému § 14 Obsah a zpracování dokumentace IZS Dokumentací IZS je: havarijní plán kraje a vnější havarijní plán dohoda o poskytnutí pomoci dokumentace o společných ZaLP a statistické přehledy dokumentace o společných školeních, instruktážích a cvičeních typové činnosti složek při společném zásahu poplachový plán IZS kraje ( a ÚPP)

40 40 Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému Obsah havarijního plánu kraje z hlediska ochrany obyvatelstva (plány konkrétních činností): plán varování obyvatelstva plán ukrytí obyvatelstva (?) plán individuální ochrany obyvatelstva (?) plán evakuace obyvatelstva plán nouzového přežití obyvatelstva + dalších 7 PKČ

41 41 Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému Obsah vnějšího havarijního plánu z hlediska ochrany obyvatelstva (plány konkrétních činností): plán varování obyvatelstva plán ukrytí obyvatelstva plán jodové profylaxe plán individuální ochrany obyvatelstva (OR) plán evakuace obyvatelstva plán dekontaminace + dalších 10 PKČ

42 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně § 70 Jednotky požární ochrany plní úkoly: Provádí požární zásah Provádí záchranné a likvidační práce Plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva 42

43 Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti JPO v § 30 Vyjmenovává taxativně úkoly které JPO při zásahu provádí nebo na kterých se podílí § 30 Jednotky provádí zásah a při zásahu: písm. a) zdolávají požáry, písm. b) provádí záchranné a likvidační práce, písm. c) podílí se na evakuaci obyvatel, písm. d) podílí se na označení oblastí s výskytem nebezpečných látek, písm. e) podílí se na varování obyvatel, písm. f) podílí se na dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku, písm. g) podílí se na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro nouzové přežití. 43

44 Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti JPO § 31 jednotka požární ochrany vykonává na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva jen činnosti (dle §30), která odpovídají jejímu zařazení v plošném pokrytí a její dislokaci ve vztahu k vnější zóně havarijního plánování a k havarijnímu plánu kraje. Příloha č. 4 k vyhlášce 247/2001/Sb., odst. 5) Základní početní stav členů jednotky SDH obce se zvyšuje o potřebný počet členů stanovený právním předpisem (Vyhláška č.380/2002Sb.) je-li tato jednotka současně zařízením civilní ochrany. 44


Stáhnout ppt "LEGISLATIVA Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph. D. Vedoucí Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva SH ČMS 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google