Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012 Seminář pro žadatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012 Seminář pro žadatele."— Transkript prezentace:

1 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012 Seminář pro žadatele Praha, 2010 Zhodnocení roku 2010 a) Transformace dotační politiky b) Statistika projektů c) Silné a slabé stránky dotačního řízení roku 2010 1/56

2 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012 do 30. září 2010 – konečný termín pro podávání žádostí říjen 2010 – formální hodnocení žádostí listopad 2010 – odborné (věcné) hodnocení žádostí listopad 2010 – zveřejnění podmínek vyúčtování 2010 leden 2011 – jednání MŠMT ČR o udělení dotací 31. leden 2011 –vyúčtování a finanční za rok 2010 únor 2011 – kontrola vyúčtování a finančního vypořádání za rok 2010 do 31. března 2011 – vydání rozhodnutí a vyplacení dotací úspěšným žadatelům 2/56

3 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012 Seminář pro žadatele Praha, 2010 adresa příjemce žádostí: Národní institut dětí a mládeže, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Kontaktní osoba – Mgr. Jaroslava Nováková +420 246 088 239 Email: jarka.novakova@nidm.czjarka.novakova@nidm.cz 3/56

4 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012 Seminář pro žadatele Praha, 2010 Podmínkou podávání nových projektů (tedy projektů, které nebyly podány do dotačního řízení MŠMT ČR předchozího roku), je jejich předjednání na odboru 28 MŠMT ČR vyjma nových projektů škol a školských zařízení. 4/56

5 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012 Seminář pro žadatele Praha, 2010 Oprávněný program a oprávněný žadatel 1.Dotace může být poskytnuta pouze na podporu následujících typů programů v oblasti prevence rizikového chování: a) Certifikované programy dlouhodobé všeobecné primární prevence užívání drog, zvláště zaměřené na prevenci užívání legálních drog - alkoholu, tabákových výrobků vyjma škol a školských zařízení. 5/56

6 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012 Seminář pro žadatele Praha, 2010 Oprávněný program a oprávněný žadatel b) Programy nepodléhající certifikaci: - programy dlouhodobé všeobecné primární prevence rizikového chování) - projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb, projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací odborné či laické veřejnosti. 6/56

7 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012 Seminář pro žadatele Praha, 2010 Subjekt může žádat o dotaci na víceletý projekt na období 2010 – 2012 s tím, že dotace bude vždy poskytována na příslušný kalendářní rok. 7/56

8 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012 Seminář pro žadatele Praha, 2010 O dotaci může žádat následující právnická osoba: a) právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, b) občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, c) právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, 8/56

9 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012 Seminář pro žadatele Praha, 2010 O dotaci může žádat následující právnická osoba: d) obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, e) jiná organizace nebo fyzická osoba (ve výjimečných a odůvodněných případech po konzultaci s odborem 28 MŠMT ČR) 9/56

10 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012 Seminář pro žadatele Praha, 2010 Žadatel musí dále splňovat tyto podmínky: a) mít sídlo na území České republiky b) realizovat programy, popř. jiné podporované aktivity v oblasti prevence rizikového chování na území České republiky, c) vést podvojné účetnictví, d) vést výkaznictví o klientech a službách v rozsahu stanoveném v závěrečné zprávě o realizaci projektu vyjma škol a školských zařízení. 10/56

11 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012 Seminář pro žadatele Praha, 2010 Dotace je poskytována v maximální výši 350 000,-Kč na 1 žádost, v případě školy nebo školského zařízení činí maximální možná výše 80 000,-Kč na 1 žádost. 11/56

12 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012 Seminář pro žadatele Praha, 2010 K rozpočtu – důležité !!! !do rozpočtu nesmí být zakalkulován zisk! ! maximální požadavek na mzdové náklady do výše 250 000,-Kč! 12/56

13 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012 Seminář pro žadatele Praha, 2010 - cestovné: 15 000,-Kč - poštovné + internet: 15 000,-Kč - telefony: 5 000,-Kč - materiál: 5 000,-Kč - certifikace: 7 000,-Kč - vzdělávání: 10 000,-Kč 13/56

14 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012 Seminář pro žadatele Praha, 2010 Z poskytnuté dotace se nesmí hradit (tzv. neuznatelné náklady): a) odpisy majetku, b) náklady na reprezentaci (tj. na občerstvení, pohoštění, dary a obdobná plnění), c) mzdy funkcionářů a odměny členů statutárních orgánů právnických osob, d) provedení účetního auditu, e) tvorba kapitálového jmění (zisku), f) jednorázové akce (přednášky, besedy s veřejně činnými osobnostmi), multimediální akce, 14/56

15 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012 Seminář pro žadatele Praha, 2010 Z poskytnuté dotace se nesmí hradit (tzv. neuznatelné náklady): g) sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, zátěžové a zážitkové výjezdy, h) testování přítomnosti drog u žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, i) rekondiční a rekreační pobyty a vybavení na ně, j) potraviny, k) DPH, o jejíž vrácení je možné právoplatně žádat, 15/56

16 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012 Seminář pro žadatele Praha, 2010 Z poskytnuté dotace se nesmí hradit (tzv. neuznatelné náklady): l) daně, pokuty a sankce, m) úhrada nákladů na zdravotní péči o klienty projektu, pokud je hrazena podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění; není-li na tuto péči uzavřena smlouvu s veřejnou zdravotní pojišťovnou, je žadatel povinen tuto skutečnost uvést a zdůvodnit, n) investice, o) nespecifikované výdaje 16/56

17 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012 Seminář pro žadatele Praha, 2010 Výjimečně může příjemce dotace v průběhu realizace projektu změnit limit osobních a provozních nákladů za předpokladu, že změna struktury nákladů neovlivní negativně realizaci projektu a nepřekročí 5 % limitu uvedeného v žádosti o účelovou dotaci. Jakékoliv změny, než výše uvedené, je žadatel povinen realizovat až poté, co mu MŠMT na základě žádosti tyto změny schválí a vystaví mu nové Rozhodnutí s těmito změnami. 17/56

18 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012 Seminář pro žadatele Praha, 2010 Dotace jsou poskytovány na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na příslušný rozpočtový rok, ve kterém MŠMT ČR stanoví písemně podmínky poskytnutí dotace. 18/56

19 Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast prevence rizikového chování Martina Budinská, Radek Maca Seminář pro žadatele Praha, září 2009 19/56

20 1.Seznámit vás s elektronickým informačním systémem pro podávání projektových žádostí v Programu na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže 2010–2012 Cíle prezentace 20/56

21 Procesy dotačního programu prevence ŽADATELÉ přihlášení uživ. jméno a heslo identifikační údaje PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Identifikace projektu Věcná část Finanční část Přílohy KOMISE Formální Věcné 1. Registrace – metodika Část II., V. 2. Podávání žádostí – metodika Část III., IV., VII. 3. Hodnocení žádostí – metodika Část VIII. Realizace projektů … vyúčtování … žádost o finance na další rok - metodika Část IX., X. Kontrola projektů Nápověda: Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012 21/56

22 Charakteristika elektronického systému Informační systém je společný pro programy –podpory volnočasových aktivit NNO –podpory romských žáků středních škol –prevence rizikového chování Informační systém je webová aplikace Informační systém je přístupný pouze pro registrované uživatele, vstup do systému je prostřednictvím uživatelského jména a hesla Uživatelské jméno a heslo získáte při registraci Registrace se provádí pouze JEDNOU 22/56

23 Kde co najdete… Informační systém a informace o systému jsou na webové adrese: http://is-mladez.msmt.cz Metodický pokyn najdete na adrese: http://www.msmt.cz http://www.msmt.cz/uploads/Skupina_6/Metodika_MSMT_pr o_poskytovani_dotaci_v_oblasti_prevence_rizikoveho_ch ovani.pdf_178_95_KB_.pdf 23/56

24 Dokumenty (pro vás) 1. http://is-mladez.msmt.cz 2. Dokumenty 3. Návody k IS pro programy prevence 24/56

25 Návody k použití Informačního systému 25/56

26 Základní uživatelská příručka 1. 2. 26/56

27 Aktuality z dotačních programů Zde jsou informace o dotačním programu na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování 27 27/56

28 Vstup do systému a registrace 2. Vyplní jméno a heslo a pak se přihlásí (přijde mailem při registraci) 1. Každý nový subjekt se musí zaregistrovat 28/56

29 1. Registrace organizace (žadatele) obsahuje několik částí: a)Základní údaje o uživateli přístupové údaje (jméno, heslo) potvrzení registrace mailem b)Údaje o organizaci (žadateli) základní údaje působnost typ poskytovaných služeb kontakní údaje statutární zástupce 29/56

30 Registrace 1 – vložení přístupových údajů Na tento mail vám přijdou informace k dokončení registrace IČ organizace bude vaše přihlašovací jméno 30/56

31 Registrace 2 – potvrzení přístupových údajů Text mailu bude jiný, ale dostanete v něm informace k dokončení registrace (získáte tak uživatelské jméno a heslo k přihlášení do systému) 31/56

32 Nastavení údajů o organizaci Tyto údaje musíte zadat před vkládáním projektové žádosti Tyto údaje jste zadali při registraci 32/56

33 Nastavení 1 – základní údaje 33/56

34 Nastavení 2 – působnost organizace 34/56

35 Nastavení 3 – typ poskytovaných služeb 35/56

36 Nastavení 4 – kontaktní údaje 36/56

37 Nastavení 5 – statutární zástupce 37/56

38 Projektové žádosti 2. Založení nového projektu 1. Dotační program a oblast 3. Příp. lze editovat rozpracovaný projekt 38/56

39 2. Popis projektu Projektová žádost obsahuje několik částí a)Základní údaje o projektu b)Základní idea a stručný obsah projektu c)Lidské zdroje: –Personální zajištění projektu –HPP, DPP, DPČ d)Finanční zajištění projektu (neinvestice) e)Zdroje financování f)Pobytové a víkendové akce g)Další přílohy 39/56

40 Struktura projektové žádosti 40/56

41 Žádost 1 – Základní údaje o projektu 2. Cílová skupina a tématické zařazení projektu 1.Toto rozhoduje o typu projektu: A) regionální (krajský) B) celostátní (nadregionální) 41/56

42 Žádost 2 – idea a anotace projektu Projektová vize: - cíle - oblasti - výstupy - aktivity - zdroje - harmonoram 42/56

43 Vsuvka - víceleté projekty Zde jsou nejčastější dotazy a odpovědi: 1. V prvním roce realizace víceletého projektu uvedete nejprve v popisu projektu i u dalších kolonek předmětného formuláře vždy vizi na celé období realizace projektu + detailně zpracujete projekt na rok, na nějž aktuálně žádáte dotaci 2. Ekonomické přílohy vyplňujete dle zadání. 43/56

44 Žádost 3 – personální zajištění projektu Zodpovědná osoba za projekt z žadatelské organizace 44/56

45 Žádost 4 – HPP, DPČ, DPP Celkem na mzdy 250 000 Kč! 45/56

46 Žádost 5 – neinvestiční náklady 2. Mzdové a sociální 1.Provozní Na některé MŠMT nepřispívá – více v Metodice 46/56

47 Žádost 6 – zdroje financování 2. Zbytek je třeba doplnit tak, aby byl celkový rozpočet vyrovnaný (osobní + provozní náklady = zdroje financování) 1. Hodnoty se převedou automaticky z HPP a Neinvestičních nákladů 47/56

48 Žádost 7 – pobytové a víkendové akce 48/56

49 Žádost 8 – přílohy projektu 3. Vyberte soubor z vašeho počítače 1.Zvolte a popište typ přílohy 2. Zvolte Vybrat soubor 49/56

50 3. Uzavření a podání projektové žádosti Projektová žádost se odevzdává v elektronické i písemné verzi: a)Finální kontrola projektové žádosti náhled projektu – věcná kontrola zdroje financování – finanční kontrola b)Odevzdání elektronické verze = uzavření projektu c)Odevzdání tištěné verze projektu tisk žádosti ze systému (je identická s elektronickou verzí) zaslání (doručení) na MŠMT 50/56

51 Žádost 9 – náhled projektu 1 Překontrolujte „formální“ údaje o žadateli 51/56

52 Žádost 9 – náhled projektu 2 Překontrolujte „věcnou“ (obsahovou) část projektu 52/56

53 Žádost 9 – náhled projektu 3 Překontrolujte „finanční“ část projektu 53/56

54 Žádost 10 – uzavření projektu Vše by mělo být „zelené“… …teprve pak půjde Uzavřít projekt 54/56

55 Závěr Pokud jste dosud nezkusili realizovat projekt – začněte. Elektronický systém vám pomůže, ale projektovou žádost za vás nevytvoří. Při přípravě projektu –nejprve formulujte a diskutujte vaše věcné záměry, rozpracovávejte je do cílů a činností, posléze do projektových fiší s měřitelnými výstupy zpracujte projektovou žádost podle pokynů v Metodice –dbejte na odbornou úroveň projektu, znalost stavu řešené problematiky, ujasněnost a propracovanost návrhu, –nezanedbejte formální požadavky. Budujte si dobré jméno organizace –zajistěte si kvalitní personálu (lidské zdroje), –pracujte systematicky a dlouhodobě, –zhodnoťte projekt a publikujte závěrečnou zprávu –sbírejte kladné reference Žádná organizace není 100% úspěšná –ani při schvalování, –ani při realizaci... 55/56

56 Důležité kontaktní údaje – NIDM – příjem žádostí Mgr. Nováková Jaroslava +420 246 088 239 jarka.novakova@nidm.cz MŠMT – odbor 28 – vyhlašovatel Mgr. Ozorovská Martina +420 224 398 263 Martina.Ozorovska@msmt.cz Mgr. Martina Budinská +420 224 398 310 budinskam@msmt.cz 56/56


Stáhnout ppt "Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012 Seminář pro žadatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google