Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce státní správy o.i. 1.1 IOP Seminář pro příjemce IOP Hotel Holiday Inn, Na Pankráci 15,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce státní správy o.i. 1.1 IOP Seminář pro příjemce IOP Hotel Holiday Inn, Na Pankráci 15,"— Transkript prezentace:

1 www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz Seminář pro příjemce státní správy o.i. 1.1 IOP Seminář pro příjemce IOP Hotel Holiday Inn, Na Pankráci 15, Praha 4 25. června 2012, 10:00 - 13:00

2 www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz Obsah  Úvodní informace  Povinnosti příjemce - připomenutí  Aktuality v o.i. 1.1 IOP  Nejčastějších chyby v MZ a ŽoP  Dotazy/diskuze

3 www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz Povinnosti příjemce - připomenutí  Podávat oznámení o změně včas  Vždy před realizací změny  Úprava výdajů v etapě – před ukončením etapy (výjimka – upřesnění mzdových nákladů je možné podat během 20 PD před předložením MZ a ŽoP – před ukončením etapy informujte OSF)  K OoZ dávat všechny relevantní přílohy (např. úprava etap = zároveň úprava položkového rozpočtu a přehledu zdrojů a potřeb)  Prodloužení projektu – schvaluje ŘO – nutné objektivní příčiny, nastavení reálného harmonogramu s důrazem na včasné čerpání  Nejzazší termín ukončení realizace projektu v případě prodloužení – 31.12.2013

4 www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz Povinnosti příjemce - připomenutí  Status reporty  Zasílání e-mailem PM a FM vždy k poslednímu dni v měsíci  Příloha = soupiska faktur  Uvádět aktuální, věcné a konkrétní informace a vývoj za poslední měsíc (nekopírovat z minulého SR!)  Pokud OSF zjistí odchylku – vyzve k předložení OoZ

5 www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz Povinnosti příjemce - připomenutí  Zajištění kompletní řídící dokumentace  Útvary MV nebo OSS zřízené/řízené MV Stanovení výdajů na financování akce OSS nedílnou součástí Stanovení výdajů na financování akce OSS jsou podmínky Stanovení výdajů  Jiné OSS Řídící dokumentace má povahu Dopisu ředitele odboru strukturálních fondů Příjemce na základě Dopisu ředitele zajistí vydání Stanovení výdajů Nedílnou součástí Stanovení výdajů na financování akce jsou jak Dopis ředitele odboru strukturálních fondů, tak podmínky Dopisu ředitele odboru strukturálních fondů  OSS řízená/řízená jinou OSS Řídící dokumentace má povahu Stanovení výdajů na financování akce OSS Nedílnou součástí Stanovení výdajů na financování akce jsou jak Dopis ředitele odboru strukturálních fondů, tak Podmínky Dopisu ředitele odboru strukturálních fondů  Státní příspěvková organizace (SPO) Rozhodnutí o poskytnutí dotace Nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou jak Dopis ředitele odboru strukturálních fondů, tak podmínky Dopisu ředitele odboru strukturálních fondů

6 www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz Povinnosti příjemce - připomenutí  Výběrová řízení  Kontrola zadávací dokumentace – předložit na OSF minimálně 10 PD před zveřejněním  Pozvání na zasedání hodnotící komise – 7 PD před jeho konáním (výzva č. 3 – 5 PD)  Kontrola ukončeného výběrového řízení – hned po dokončení, nejpozději s MZ

7 www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz Aktuality v IOP – využití úspor  Úspora = rozdíl mezi předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a skutečně vysoutěženou cenou  Lze využít na dosud neuskutečněná VŘ, příp. na VŘ před proplacením plnění, kdy vysoutěžená částka je vyšší než předem odhadnutá cena zakázky  Nelze využít: osobní náklady, publicita, poradenské a právní služby, nové aktivity, rozšíření stávajících aktivit  Nutné podat OoZ, ve kterém o využití úspor budete informovat

8 www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz Aktuality v IOP – využití úspor  V případě, že úspory není možné využít – snížení celkových výdajů projektu ve prospěch alokace  Prostřednictvím OoZ (úprava etap, položkového rozpočtu, přehledu zdrojů a potřeb)  Zbylá alokace bude použita na novou výzvu v 1.1 (agendové informační systémy pro základní registry)

9 www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz Aktuality v IOP – velkoplošný reklamní panel  Povinnost pro projekty nad 500 000 EUR – projekty infrastruktury nebo stavebních prací  Pro datovou/informační infrastrukturu není nutné panel pořizovat  Zůstává povinnost po skončení realizace projektu nahradit tento panel trvalou vysvětlující tabulkou

10 www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz Aktuality v IOP – predikce čerpání  9. Monitorovací výbor IOP – upozornění na katastrofální stav naplňování predikcí  Predikce vycházejí z údajů v IS Monit7+ = to, co příjemce řekne OSF  Úkol MoV – zajistit zlepšení predikcí pro rok 2012 a dále do roku 2015  Výzva příjemcům k podání reálných údajů o jejich čerpání

11 www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz Aktuality v IOP – spící projekty  Problémové projekty s žádným čerpáním (nebo pouze mzdové náklady), žádné ukončené VŘ  Návrh na stažení těchto projektů  V květnu vybráno 5 projektů, v průběhu roku bude výběr pokračovat

12 www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz Aktuality v IOP – indikátory  Stále platí pouze podílové indikátory  Pro prokázání jejich naplnění je nutné stanovit výchozí a plánovanou hodnotu a popsat rozdíl  Doložit předávací protokoly

13 www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz Aktuality v IOP – změna Podmínek  Novela zákona 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech – možnost krácení dotace za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek vzhledem k závažnosti porušení  Vždy platí Podmínky z doby, kdy k porušení došlo  Právě probíhá připomínkování Podmínek s ŘO, příjemci budou neprodleně informováni  OSS, příspěvkové organizace – nutné požádat o vydání změnového Dopisu ředitele, vč. „nových“ Podmínek  Projekty MV – Podmínky Stanovení výdajů OSF může upravovat bez žádosti příjemce

14 www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz Nejčastější chyby v MZ a ŽoP  Chyba: Údaje v ŽoP, MZ a všech přílohách jsou různé  Řešení:  ŽoP se podává na 100 % celkových výdajů etapy (způsobilé i nezpůsobilé)  Částka ŽoP = částka na soupisce  Uvádět celé koruny (zaokrouhlovat směrem dolů)  Podíl SF zaokrouhlen na celé koruny směrem dolů (SR nahoru)  Před ukončením etapy doporučujeme podat OoZ na úpravu celkových výdajů etapy na hodnotu, na kterou bude předkládána ŽoP

15 www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz Nejčastější chyby v MZ a ŽoP  Osobní náklady – doporučení:  Do pracovních výkazů psát konkrétní činnosti na projektu  Nesmí být rozdíl v údajích ve výkazu a v Rekapitulaci mzdových výdajů  Fond pracovní doby  PS – fond pracovní doby včetně svátků  DPČ – fond pracovní doby bez svátků (pokud není uvedeno jinak)  Odměny – řádné doložení, projekt se realizuje dle harmonogramu

16 www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz Nejčastější chyby v MZ a ŽoP  Chyby v soupisce faktur:  Nesprávné označení INV/NIV  Chybí rozpočtové položky  Chybí číslo výběrového řízení, ke kterému se výdaj vztahuje  Rozpočtové položky nejsou v souladu s EDS/SMVS  Chybí podpis oprávněné osoby

17 www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz Nejčastější chyby v MZ a ŽoP  Chyby v účetních dokladech (kopie)  Chybí razítko a podpis dodavatele  Chybí označení projektu, informace o spolufinancování z ERDF a IOP  Chybí označení „kopie souhlasí s originálem“  Chyby ve výpisech z účtů (kopie)  Výdaj není zvýrazněn  Chybí razítko a podpis osoby odpovědné za účetní případy  Chybí označení „kopie souhlasí s originálem“

18 www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz Nejčastější chyby v MZ a ŽoP  Doklad o oddělené účetní evidenci – doporučení:  Jednoznačné rozlišení projektu (např. funkční oblast, středisko apod.)  Soulad se soupiskou (RP, částky)  Chyby v přílohách MZ a ŽoP  Chybí razítko a podpis odpovědné osoby  Elektronické verze (soupiska, rekapitulace mzdových výdajů) je ve formátu.pdf, nikoli.xls  Není doloženo Čestné prohlášení

19 www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz Doporučení pro příjemce  Nastudujte si řádně obsah, harmonogram a rozpočet svého projektu  Publicita projektu – způsob realizace publicity často neodpovídá povaze projektu  Komunikujte s OSF na pravidelné bázi  Přihlaste se k odebírání aktualit na www.osf-mvcr.czwww.osf-mvcr.cz  Nastudujte si podrobně Příručku pro žadatele a příjemce a řiďte se jejími pravidly

20 www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz http://www.osf-mvcr.cz/odbor-strukturalnich-fondu Kontakty na OSF

21 www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce státní správy o.i. 1.1 IOP Seminář pro příjemce IOP Hotel Holiday Inn, Na Pankráci 15,"

Podobné prezentace


Reklamy Google