Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Posuzování vlivů na životní prostředí Jiří Dusík Konference ‘Mapy jsou pro každého’ 2016 14– 15.6. 2016, Měřín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Posuzování vlivů na životní prostředí Jiří Dusík Konference ‘Mapy jsou pro každého’ 2016 14– 15.6. 2016, Měřín."— Transkript prezentace:

1 Posuzování vlivů na životní prostředí Jiří Dusík Konference ‘Mapy jsou pro každého’ 2016 14– 15.6. 2016, Měřín

2

3

4 EIA a SEA Projekty a jejich změny, které mohou mít vliv na ŽP EIA: Environmental Impact Assessment Posuzování vlivů na životní prostředí z.č. 100/2001 + 39/2015 Plány, programy, strategie, politiky a jejich změny, které mohou mít vliv na ŽP SEA: Strategic Environmental Assessment Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí § 10 z.č. 100/2001 Sb.

5 Strategická (koncepční) úroveň Projektová (technická) úroveň Interakce mezi strategickou a projektovou úrovní Maria do Rosário Partidário

6 Trocha historie … o USA: 1969: NEPA federální orgány musí zohlednit požadavky na ochranu ŽP v rámci plánování a rozhodování. Musí zajistit systematické interdisciplinární posuzení vlivů navrhovaných záměrů a jejich alternativ na ŽP o 1973-74: Kanada, Austrálie, Nový Zéland o 1975-76: Francie, Západní Německo o 1978: Nizozemí začíná vývoj ve spolupráce s Kanadou o 1985: Evropská směrnice na EIA o 1992: ČR - Zákon 244/92 Sb. - počáateční nejasnosti o vztahu EIA k územnímu plánování a stavebnímu zákonu

7 Současná úprava EIA a SEA v ČR o Zákon 100/2001 Sb. + novela 39/2015 Sb. V podstatě podobné požadavky: o Zjišťovací řízení - předmět a obsah posouzení o Hodnocení vlivů a příprava SEA/EIA Dokumentace o Veřejné projednání o V případě EIA o EIA/SEA Stanovisko

8

9 Obvyklá věcná náplň Téměř vždy – jednotlivě a ve vazbách: o Příroda a krajina o Ovzduší o Hluk o Voda, půda o Zdraví Když relevantní: o kulturní dědictví o antropogenní systémy, o rizika, apd.

10 Analytické metody o Popis stavu (obvykle bez analýzy jeho vývoje) o Odborný odhad o Územní analýzy – od triviálních až po komplexní analýzy kumulativních vlivů apd. o Kalkulace emisní zátěže - modelování o Okrajově MCA, analýza trendů, scénáře

11 EIA/SEA ve světe IAIA doporučení pro EIA a SEA procesy: o Šitý na míru charakteru projektu - vhodný pro svůj účel o Zaměřený na hlavní potenciální vlivy o Zapojení veřejnosti a transparentnost o Rigorózní, důvěryhodný o Praktický a efektivní o Inter-disciplinární pohled, veřejná diskuse a podklad pro jednání všech zúčastněných stran

12 …. a v ČR o V rukách autorizovaných osob Až na vyjímky: o Pozdní příprava, kdy jsou varianty vybrány o Omezený čas na zpracování o Formalismus a rigidní šablony o Malá srozumitelnost a absence efektivních konzultací s veřejností o Drahá a mnohdy diskutabilní opatření o ‘Nějak to prosadíme’ - rostoucí množství vleklých soudních sporů

13 Širší rodina EIA/SEA ….. © Indies Records

14 Vlivy na Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

15 Vlivy na území sítě Natura 2000 o Článek 6.3 a 6.4 Směrnice o stanovištích (92/43/EEC) - § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o Metodika MŽP (2007) Hodnocení vlivů na celistvost lokality a předměty její ochrany: o Identifikace dotčených lokalit o charakteristika dotčených lokalit a jejich dotčených předmětů ochrany – www.nature.czwww.nature.cz o posouzení vlivů a možných opatření o hodnocení -2 - +2: zejm zda lze či nelze vyloučit významný negativní vliv

16 Posouzení vlivů na vodní útvary

17 o článek 4.1. Směrnice o vodách, 2000/60/EC – § 23a z. č. 254/2001 Sb o Nutno posoudit zda nebude znemožněno dosažení dobrého ekologického stavu útvaru povrchových a podzemních vod o V ČR metodika není Vlivy na: o hydromorfologii o fyzikálně-chemické parametry o biotická společestva o vodohospodářsky chráněné oblasti

18 Hodnocení rizik spojených s extrémními meteorologickými jevy

19 Zohlednění klimatických rizik Vyžadováno pro všechny velké projekty spolufinancované EU V ČR metodika není Hlavní postupové kroky 1.Identifikace citlivosti na vývoj klimatu a extrémními meteorologickými jevy 2.Analýza expozice 3.Analýza rizik 4.Výběr možností přizpůsobení se (ze zohledněním postradatelnosti) 5.Monitoring a adaptivní řízení

20 Integrovaná prevence a omezování znečištění

21 Integrované povolení o Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích o Zákon č. 76/2002 Sb o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování o zejména srovnání s BREF, které popisují výrobními postupy, jež jsou nejvíce šetrné k životnímu prostředí a jsou aplikovatelné za standardních technických a ekonomických podmínek.

22 Prevence závažných havárií a řízení bezpečnosti

23 Analýzy a hodnocení rizika o SEVESO III - Směrnice 2012/18/EU o Zákon č. 59/2006 Sb. a Z.č. 488/2009 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky o dle článku 10 množství nebezpečné látky; popis možných scénářů havárií a jejich pravděpodobnosti, informace o sousedních závodech, zejména s ohledem na možný dominový efekt atd.

24 Nová EIA směrnice 2014/52/EU

25 Hlavní změny o Integrovaná nebo koordinované procedura (EIA, Natura 2000, vlivy na vodní útvary, klima, integrovaná prevence, prevence závažných havárií) o Posuzování dlouhodobých trendů bez projektu a s projektem o Potřeba aktualizace závěrů EIA v případě opožděné realizace projektu (nyní 5 let) o Přísnější monitoring a kontrola

26 Analýza trendů Za X let Env. ukazatel – např. NOx Limit Trend bez záměru Trend se záměrem Nyní Před X lety

27 Možné úhly pohledu a interpretace 隙

28 Potřebujeme nějakou VELKOU DISKUSI O EIA?

29 Témata pro zvážení Koordinace procesů a formality? Role veřejnosti? Kvalita scopingu a zvažovaní variant? Role autorizovaných osob?

30 Pokud se nudíte

31 Děkuji za pozornost Ing. Jiří Dusík jiri.dusik@integracons.com +420 603 214 487


Stáhnout ppt "Posuzování vlivů na životní prostředí Jiří Dusík Konference ‘Mapy jsou pro každého’ 2016 14– 15.6. 2016, Měřín."

Podobné prezentace


Reklamy Google