Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti ovlivnění výstavby v okolí SEVESO podniků Josef Senčík Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti ovlivnění výstavby v okolí SEVESO podniků Josef Senčík Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i."— Transkript prezentace:

1 Možnosti ovlivnění výstavby v okolí SEVESO podniků Josef Senčík Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

2 2 Obsah SEVESO podniky Problematika SEVESO podniků a územního plánování Územní plánování I a II Posuzování vlivů na životní prostředí I a II Některá řešení Případová studie I a II Možná rizika zvoleného postupu Závěr Čekejme na zemřelé!

3 3 SEVESO podniky Definovány v zákoně 224/2015 Sb. další podrobnosti v prováděcích předpisech Základní dělení na podniky skupiny A a skupiny B Nebezpečnost podniku nemusí odpovídat zařazení, ale množství a vlastnostem látky a způsobu nakládání Rizikové analýzy pracují se scénáři

4 4 Problematika SEVESO podniků a územního plánování Územní plánování musí řešit problematiku postupného sbližování nebezpečných podniků a urbanizovaných (obytných) území Musí tedy řešit cesty jak účinně ovlivňovat plánování využití území v okolí zdrojů rizik Podle judikátu Soudního dvora EU musí být využití pozemků, které jsou vzájemně neslučitelná oddělena příslušnými vzdálenostmi – tyto vzdálenosti nejsou v českém prostředí definovány – existují však možnosti jak k těmto vzdálenostem dospět a to za pomoci již definovaných hodnot (Kontić, 2008)

5 5 Rozšiřování města směrem k SEVESO podniku v období mezi roky 1953 a 2015 Praktická situace v ČR v případě podniku skupiny B nakládajícího s LPG

6 6 Územní plánování I Nástroj, který určuje využití území Složitý a dlouhodobý proces Velké množství různých zájmů K realizaci územního plánu dochází konkrétním využitím území a nebo výstavbou staveb v jednotlivých funkčních plochách Souvisí se – Stavebním zákonem (183/2006 Sb.) – Zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) – V případě SEVESO podniků s článkem 13 SEVESO směrnice

7 Územní plánování II Například zástupci MŽP uvádějí, že úkolem územního plánování je stanovovat koncepci rozvoje území, a tudíž by se nemělo připouštět, aby území v bezprostřední blízkosti objektů ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií bylo určeno např. jako zastavitelná plocha, tím spíš třeba pro bytovou výstavbu. – Začarovaný kruh – vzdálenosti nejsou definovány a MŽP ani MMR toto neřeší – Nutno hledat kritéria hodnocení slučitelnosti Buď změna předpisů (stavebního zákona, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona o prevenci závažných havárií, a nebo využití stávajících nástrojů 7

8 8 Posuzování vlivů na životní prostředí I. Posuzování koncepcí a konkrétních záměrů Souvislost s vyjmenovanými záměry – příl. č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Záměry jsou ve výsledku v podstatě cokoliv – existence tzv. podlimitních záměrů Předchází řízením podle stavebního zákona Posuzují se vlivy provedení i neprovedení záměru

9 9 Posuzování vlivů na životní prostředí II Při posuzování se zohledňují vlivy záměrů na příslušné zájmové území a na obyvatelstvo a životní prostředí (zásady zjišť. řízení) – Mimo jiné se řeší vlivy na dosavadní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání – Zohledňují se území hustě zalidněná – Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení – Vlivy záměru musí být zváženy ve vztahu k rozsahu vlivu, velikosti a složitosti vlivu, pravděpodobnosti vlivu a době trvání vlivu Výstavba v okolí SEVESO podniku má rozsah vlivu daný velikostí takovéhoto záměru, resp. zvolených scénářů

10 10 Některá řešení Jak určit vzdálenost mezi funkčními plochami a nebo konkrétními záměry? V našich předpisech je uveden vzorec: – F h < F p (frekvence scénáře závažné havárie < přijatelnost frekvence) – F p = 1*10 -3 /N 2 Pokud známe dosah scénáře a počet N je možné vypočítat vzdálenost (plochu) Tam, kde vlivem záměru plánovaného v okolí SEVESO podniku přestane platit vztah F h < F p je mj. narušeno trvalé využívání území – tedy jeden z důvodů proč postupovat podle zákona č. 100/2001 Sb.

11 11 Případová studie I posouzení, zda lze vyloučit platnost vztahu F h < F p pro rozhodování v rámci řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. Data charakterizující SEVESO podnik: Zvolený identifikovaný havarijní scénář:  Únik celého obsahu kulového zásobníku s LPG o objemu 1 000 m 3 za 10 min na straně kapalné fáze - mžikový odpar. Vznik ohnivé koule. Dosah havarijního scénáře:  640 m (plocha 129 ha). Počet obětí (vypočten na základě předpokládané hustoty obyvatelstva 2 osoby na hektar):  258 osob. Stávající odhad hodnoty frekvencí:  F h = 1,09*10 -10 ;  F p = 1,50*10 -8. V současnosti tak platí vztah F h < F p. Data charakterizující plánovaný záměr: Charakter záměru:  22 bytových domů. Předpokládaná obsazenost:  2 245 osob. Střední vzdálenost záměru od zdroje rizika:  cca 600 m. Nové odhady hodnot frekvencí:  F h = 1,09*10 -10 ;  F p = 1,98*10 -10. Při započítání uvažovaného záměru nelze potvrdit platnost vztahu F h < F p. Vlivem nového záměru dojde ke zvýšení zátěže území nad únosnou míru

12 12 Případová studie II posouzení zda lze vyloučit platnost vztahu F h < F p pro rozhodování v rámci řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. V aktuálních řízeních podle zákona 100/2001 Sb. není tato problematika řešena – dotčené úřady si tohoto problému nejsou vědomy a pokud by měly informace o těchto problémech k dispozici, umějí si představit, že by toto řešily například obdobně jako řeší problematiku hluku či povodní – tedy, že by SEVESO podnik a s ním související riziko braly jako pozadí charakterizující záměrem dotčené území. V případě navrhovaných ploch OV a SV je otázkou jak bude probíhat řízení SEA.

13 13 Možná rizika zvoleného postupu Náchylnější objekty – školy, úřady, sportoviště, nemocnice, uvažovat jinou hodnotu N, např. 2*N, tedy například Fp = 1*10 3 /(2*N) 2, případně uvažovat jinou přijatelnost Potřeba úprav předpisů a / nebo metodických postupů příslušných úřadů Christou et al. 1999

14 14 Závěr Uvedená problematika týkající se využití území v okolí SEVEO podniků je velmi choulostivé téma a v podstatě má pouze politické řešení. Ideální změny, které by byly založeny na harmonizaci zákonů o posuzování vlivů na ŽP, stavebního zákona a zákona č. 224/2015 Sb. jsou v nedohlednu. Bohužel budeme muset počkat na havárie typu italské SEVESO a nebo francouzské Tolouse. Dřív se asi nic nezmění.

15 Čekejme na zemřelé! Díky Bohu se nám pak bude žít bezpečněji. Děkuji za pozornost J. Senčík 15


Stáhnout ppt "Možnosti ovlivnění výstavby v okolí SEVESO podniků Josef Senčík Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i."

Podobné prezentace


Reklamy Google