Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Priority a projekty programu ESPON 2013 EUROPEAN UNION Part-financed by the European Regional Development Fund INVESTING IN YOUR FUTURE Lubor Fridrich.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Priority a projekty programu ESPON 2013 EUROPEAN UNION Part-financed by the European Regional Development Fund INVESTING IN YOUR FUTURE Lubor Fridrich."— Transkript prezentace:

1 Priority a projekty programu ESPON 2013 EUROPEAN UNION Part-financed by the European Regional Development Fund INVESTING IN YOUR FUTURE Lubor Fridrich Ústav územního rozvoje Brno

2 5 programových priorit 1.Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti: důkazy územních trendů, perspektiv a dopadů politik 2.Cílená analýza založená na poptávce uživatelů: evropská perspektiva v oblasti rozvoje různých typů území 3.Vědecká platforma a nástroje: územní ukazatele a data, analytické nástroje a vědecká podpora 4.Kapitalizace, vlastnictví a účast: vytváření kapacit, dialog a síťové propojení 5.Technická pomoc, analytická podpora a komunikace

3 Stanovení priorit Poslání: –podporovat rozvoj politik vztahujících se k cíli územní soudržnosti a harmonický rozvoj evropského území; –zajišťovat srovnatelné informace, důkazy, analýzy a scénáře související s územní dynamikou; –odhalováním územního kapitálu a potenciálů pro rozvoj regionů a větších území. Klíčové principy: –Politická poptávka určující témata aplikovaného výzkumu –Důležité je využití výsledků programu zainteresovanými subjekty (stakeholders) –Zlepšení celoevropské znalostní základny co do územního rozvoje a soudržnosti zahrnující data, indikátory, typologie, modely a mapy –Podpora pochopení a angažovanosti v celoevropském kontextu předáváním nových porovnatelných informací v souvislosti s rozvojem politik

4 Priorita 1: Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti Harmonogram Úvodní zpráva – 12 týdnů po zahajovacím setkání partnerů Průběžná zpráva – zpravidla po šesti měsících Návrh závěrečné zprávy – zpravidla po 12 měsících Závěrečná zpráva – zpravidla po dalších 4 měsících Předpokládané výsledky Prezentace na seminářích ESPON Data a mapy – v souladu s programem ESPON 2013 Databáze Zpracování vývojových modelů Rozsev a šíření výsledků projektů Každý z projektů je provázen poradenstvím tzv.Sounding Boards (expertních skupin) Důležitá je koordinace s ostatními relevantními projekty programu ESPON 2013

5 Priorita 1: Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti Cíl –Nová fakta o evropských trendech, perspektivách a politických dopadech Základní typy činnosti –Mezitematická a tematická analýza (definující územní potenciály a výzvy) včetně studií územních trendů a prospektivních studií –Územní dopad politik EU –Systém znalostní podpory (Knowledge Support System - KSS) (expertní skupina) Tematické orientace –Témata založená na strategickém požadavku Předpokládaný výstup –Více než 30–40 akcí v průběhu období 2007–2013 –Odpovídající množství projektových skupin odborníků (Sounding Boards)

6 Atraktivita evropských regionů a měst pro obyvatele a návštěvníky Základní požadavek na výzkum Identifikace klíčových prvků atraktivity v různých typech území Analýza přispění atraktivity k ekonomickým schopnostem regionů a měst Identifikace možností tvůrců politik na zlepšení atraktivity jejich města nebo regionu Rozpočet: max. 850.000 €

7 Atraktivita evropských regionů a měst pro obyvatele a návštěvníky Klíčové otázky výzkumu Jaké jsou klíčové faktory/kritéria atraktivity měst a regionů? Jaká je role jednotlivých odvětví a jaké jsou trendy ke zvýšení atraktivity regionů a měst? Jaké nástroje mohou být použity pro zvýšení atraktivity? Jaké jsou znaky atraktivity a budoucí perspektivy ve světle globálních výzev?

8 Evropské vzory využití území Základní požadavek na výzkum Mapování evropských vzorů využití území a jejich změn Tvorba dat a ukazatelů Objasnění vývoje využití území a identifikace vazeb na ukazatele, jakými jsou zásady územního rozvoje, ekonolmické, sociální a environmentální ukazatele Rozpočet: max. 800.000 €

9 Evropské vzory využití území Klíčové otázky výzkumu Jaká je současná situace co do přístupnosti dat, typologií a metod v oblasti změn využití území? Jak vypadá evropská mapa využití území a jeho změny? Jaké jsou vztahy mezi modelovými vzory využití území a územní, sociální a environmentální situací v evropských regionech? Mohou být identifikovány konkrétní vzory využití území v přeshraničních regionech?

10 Územní spolupráce v nadnárodních oblastech a přes vnitřní/vnější hranice Základní požadavek na výzkum Vymezení existujících a návrh nových (je-li to nezbytné) oblastí územní spolupráce Definice vyváženosti a nejvhodnějších témat územní spolupráce Analýza příhodných rámcových podmínek pro územní spolupráci a vhodných modelů řízení Rozpočet: max. 850.000 €

11 Územní spolupráce v nadnárodních oblastech a přes vnitřní/vnější hranice Klíčové otázky výzkumu Které evropské regiony jsou nejvhodnější pro územní spolupráci? Které oblasti jsou v rámci určených území nejvhodnější? Které územní struktury a typologie mohou být identifikovány jako oblasti vhodné pro spolupráci? Jaké jsou hybné síly rozhodující činitelé pro spolupráci? Rozpočet: max. 850.000 €

12 Dopravní dostupnost v regionálním/místním měřítku a evropské vzory Základní požadavek na výzkum Vztah mezi dostupností a regionálním ekonomickým rozvojem Územní dopady rozdílných budoucích dopravních scénářů Definice územně relevantních ukazatelů dostupnosti Zlepšení typologie multimodálního potenciálu dostupnosti Znázornění a mapování dostupnosti pro rozdílné typy regionů a rozdílné dopravní režimy Určení rozdílů mezi regiony a dopravními úzkými profily na regionální úrovni Rozpočet max. 700.000 €

13 Dopravní dostupnost v regionálním/místním měřítku a evropské vzory Klíčové otázky výzkumu Jaký je současný územní stav, územní vzory a regionální profily ve vztahu k dostupnosti? Jak může být měřítko dostupnosti zlepšeno? Jaké jsou budoucí perspektivy nákladní dopravy a jaký bude jejich dopad na vzory dostupnosti napříč Evropou? Jaký je vztah mezi dostupností regionu a ekonomickými a environmentálními parametry a jaký bude jejich vývoj v rámci dlouhodobého scénáře?

14 Sekundární póly růstu v územním rozvoji Základní požadavek na výzkum Popis ekonomického smyslu sekundárních pólů růstu Výzkum efektivity sekundárních pólů růstu Výzkum přidané hodnoty sekundárních pólů růstu vzhledem k udržitelnému a vyváženému územnímu rozvoji a soudržnosti Vývoj typologií a formulace rozvojových perspektiv Nejlepší praxe Rozpočet: max. 750.000 €

15 Sekundární póly růstu v územním rozvoji Klíčové otázky výzkumu Jak mohou být sekundární póly růstu popsány a jaký je vhodný analytický rámec k jejich dosažení Jaká územní fakta lze přiřadit k výhodám stimulujícího rozvoje sekundárního pólu růstu v porovnání s rozvojem jediného pólu na národní, evropské a regionální úrovni? Jaké územní potenciály mají sekundární póly růstu na (globální/)evropské, (nad)národní a regionální úrovni a jak mohou být vyměřeny? Jaké jsou prvky strategie územního rozvoje stimulující sekundární póly růstu na různých úrovních?

16 Evropské perspektivy specifických druhů území Základní požadavek na výzkum Hraniční oblasti, hustě/řídce obydlené oblasti, vnitřní periferie, horské oblasti, ostrovy, pobřežní zóny, okrajové regiony Výzkum rozmanitosti různých typů regionů Výzkum specifických potřeb různých typů území Výzkum možných přístupů k organizaci evropského území Formulace rozvojových příležitostí Výzkum možného přístupu k územní spolupráci Rozpočet: max. 900.000 €

17 Evropské perspektivy specifických druhů území Klíčové otázky výzkumu Jaký je současný stav, jaké jsou současné trendy a hybné síly rozvoje? Jaké existují možnosti spolupráce a partnerství? Jaké referenční rámce pro srovnávání mohou být vyvinuty? Jaké možnosti mohou být navrženy co do manipulace s konkrétními význačnými rysy?

18 Územní rozměr inovativní a znalostní ekonomie Základní požadavek na výzkum Definice a zmapování územního stavu a vzorů Zjištění územního potenciálu Rozlišení regionálních variací a zjištění typologií Zlepšení regionální kapacity a formulace územně relevantních strategií Rozpočet: max. 800.000 €

19 Územní rozměr inovativní a znalostní ekonomie Klíčové otázky výzkumu Jaká je územní dimenze inovativní a znalostní ekonomie? Jaká je územní struktura a funkce inovativní a znalostní ekonomie? Jaká je úroveň inovativní a znalostní ekonomie a jak ji zvýšit? Jaké stavební kameny mohou být definován pro strategii územního rozvoje, pokud jde o inovativní a znalostní ekonomii?

20 Kontinentální územní struktury a toky (globalizace) Základní požadavek na výzkum Globálním konkurenceschopnost a integrace evropských území Pozice evropských regionů a území v globálních tocích Identifikace potenciálních projektů strategické infrastruktury Vývoj typologie regionální zranitelnosti vzhledem ke globalizaci Vývoj ukazatelů a mapování kontinentálních územních struktur a toků Rozpočet: max. 1 mil. €

21 Kontinentální územní struktury a toky (globalizace) Klíčové otázky výzkumu Jaké jsou územní struktury na celosvětové úrovni, jak se mohou měnit a co to znamená pro pozici Evropy a její územní rozvoj? Jaké stěžejní toky vzít v potaz na celosvětové úrovni, jak se vyvíjejí a co to znamená pro vztah mezi Evropou/regiony a zbytkem světa? Jaké jsou sítě a jaká je spolupráce mezi Evropou a zbytkem světa a jak schémata územní integrace a spolupráce EU přetváří prostorovou strukturu ekonomických aktivit?

22 Evropská moře v územním rozvoji Základní požadavek na výzkum Vývoj ukazatelů a mapování funkcí moře, činností na moři a jejich vztah s rozvojem pevniny Rozvoj typologie pro různé vzory „využití moře“ Identifikace možných zlepšení námořních a vnitrozemských vodních spojení Struktury vedení (governance) Integrované námořní politiky Rozpočet: max. 800.000 €

23 Evropská moře v územním rozvoji Klíčové otázky výzkumu Jaké jsou územní struktury na celosvětové úrovni, jak se mohou měnit a co to znamená pro pozici Evropy a její územní rozvoj? Jaké stěžejní toky vzít v potaz na celosvětové úrovni, jak se vyvíjejí a co to znamená pro vztah mezi Evropou/regiony a zbytkem světa? Jaké jsou sítě a jaká je spolupráce mezi Evropou a zbytkem světa a jak schémata územní integrace a spolupráce EU přetváří prostorovou strukturu ekonomických aktivit?

24 Ukazatele a perspektivy služeb všeobecného zájmu v rámci územní soudržnosti a územního rozvoje Základní požadavek na výzkum Zkoumání územních strategií co do služeb všeobecného zájmu Definice souboru (územně relevantních) ukazatelů Mapování a územní distribuce služeb všeobecného zájmu Zkoumání role a přispění služeb k územnímu rozvoji, konkurenceschopnosti a soudržnosti Rozpočet: max. 1 mil. €

25 Ukazatele a perspektivy služeb všeobecného zájmu v rámci územní soudržnosti a územního rozvoje Klíčové otázky výzkumu Jak mohou stávající definice a klasifikace služeb všeobecného zájmu být užity z hlediska územní soudržnosti a územního rozvoje? Jaké jsou vhodné ukazatele k změření úrovně služeb všeobecného zájmu? Jaká je současná územní situace služeb všeobecného zájmu napříč evropským územím? Jaký mají různé typy území Evropy územně rozvojový potenciál a jaké vykazují rozdíly?

26 Územní a regionální citlivost na směrnice EU Základní požadavek na výzkum Příští krok v rozvoji nástrojů pro stanovení územních dopadů (TIA) na základě vzorkové analýzy a tří hloubkových případů Zjištění typů směrnic majících územní dopady a obzvláště ovlivněných typů území a regionů Formulace integrovaných ukazatelů ke stanovení senzitivit Mapování senzitivních území Příprava nástrojů pro územní tvůrce politik směřujících k povědomí o územních dopadech Rozpočet: max. 250.000 €

27 Územní a regionální citlivost na směrnice EU Klíčové otázky výzkumu Jaká je senzitivita různých typů území a regionů napříč Evropou na směrnice EU? Jaká data a jaké indikátory jsou potřebné ke stanovení senzitivity na úrovni jednotlivých směrnic a, pokud možno, na úrovni všech směrnic?

28 Priorita 2: Cílená analýza Vyjádření zájmu (EoI) Cílené analýzy jsou u EoI definovány zainteresovanými subjekty (Stakeholders) – veřejnými institucemi na místní/regionální/celostátní úrovni Přispívají k vytváření aktivit a rozvojových možností Nový typ projektů podporující využití výsledků programu ESPON

29 Priorita 2: Cílená analýza Vyjádření zájmu (EoI) Cílené analýzy umožňují zainteresovaným subjektům: Rozšířit pochopení větších územních souvislostí Provádět srovnání s ostatními územími Zvážit evropské perspektivy v rámci rozvoje jejich území Cílené analýzy lze realizovat jako: Integrované studie a tematické studie Znalostní podporu inovativních a experimentálních činností Společné činnosti ve vazbě na ostatní programy strukturálních fondů

30 Priorita 2: Cílená analýza Vyjádření zájmu (EoI) Pro integrované a tematické studie a znalostní podporu inovativních a experimentálních činností mou podat vyjádření zájmu nejméně tři veřejné instituce na regionální/místní úrovni nebo jedna veřejná instituce na celostátní úrovni Pro společné činnosti ve vazbě na ostatní programy strukturálních fondů jsou zainteresovanými subjekty řídící orgány ostatních strukturálních fondů, přičemž jsou požadovány specifické požadavky pro partnerství Očekává se přijetí až deseti nových projektových návrhů Rozpočet: max. 3,5 mil. €

31 Priorita 2: Cílená analýza Výzva k předkládání návrhů Všeobecné cíle priority 2 Pořízení evidence a znalostí založených na výsledcích programu ESPON souvisejících s silnými a slabými stránkami jednotlivých regionů a/nebo větších území z evropské či globální perspektivy, což poskytne evropským regionům možnost vzájemného porovnání a nalezení konkurenceschopných možností pro další rozvoj a spolupráci. Zlepšení užitečnosti výsledků programu ESPON testováním nových experimentálních a inovativních možností jakými jsou (1) analýza zájmových témat pro skupiny regionů částečně založená na případových studiích, (2) metodologické rámce pro převedení cílů územního rozvoje a politik do konkrétních akcí a (3) technická, metodická a analytická podpora postupů územního plánování, prostorových programů a vizí. Pořízení analytické podpory a evidence založených na výsledcích programu ESPON souvisejících s tematickými prioritami v kooperaci s ostatními programy Strukturálních fondů.

32 Potenciál venkovských regionů Analýza tohoto projektu se týká konkrétních venkovských regionů: Notodden (N) Cēsis (LV) North Yorkshire (UK) Cambrian mountains of Wales (UK) Dumfries and Galloway (UK)

33 Potenciál venkovských regionů Cíle projektu Vymezení každého z pěti partnerských regionů v evropských souvislostech ve vztahu k jejich současnému rozvoji. Inovativní metody pro výzkum územního potenciálu těchto regionů použitelné také podobnými evropskými regiony. Přehled možností územního rozvoje každého z regionů založených na uplatnění inovativních metod výzkumu územního potenciálu. Účast odborníků a tvůrců politik, která přidá hodnotu existujícím znalostem programu ESPON a inovativním výsledkům cílené analýzy tohoto projektu, obzvláště ve vztahu na venkovské regiony a malá/střední města. Návrh, jak může být pojat výzkum a aplikace myšlenek územního potenciálu ve venkovských oblastech po ukončení projektu. Rozpočet: max. 210.000 €

34 Metoda nadnárodní podpory pro evropskou spolupráci Projekt se zabývá nadnárodní oblastí spolupráce regionů osmi zemí severovýchodní Evropy: Belgie Francie Německo Irsko Lucembursko Nizozemí Spojené království Švýcarsko

35 Metoda nadnárodní podpory pro evropskou spolupráci Cíle projektu Hlavním cílem cílené analýzy je specifikace územních souvislostí projektů programu INTERREG NWE a jejich definice srovnávacím způsobem, což povede k vývoji nástrojů kapitalizace výsledků projektů INTERREG NWE a tedy k podpoře strategického projektového a programového rozvoje do budoucna Předpokládá se, že všeobecná metoda vývoje nástrojů dosažená během práce na cílené analýze bude přímo uplatněna v zemích severozápadní Evropy Rozpočet: max. 150.000 €

36 Priorita 3: Vědecká platforma a nástroje Priorita 3 Základní prvek ve znalostní bázi vytvořené programem ESPON Realizované projekty podpoří kvalitní evidencí procesy rozvoje politik; přispějí k sestavení evropských souborů dat, ukazatelů a nástrojů pro vědeckou obec v rámci evropské územní vědy.

37 Priorita 3: Vědecká platforma a nástroje Územní ukazatele a indexy Projekt je členěn do tří částí: I.Návrhová fáze: otevřený přístup, hledání stávajících územních ukazatelů a indexů; II.Výzkumná fáze: cílenější přístup, testování perspektivních ukazatelů a indexů III.Implementační fáze: tvorba vybraných územních ukazatelů a indexů

38 Priorita 3: Vědecká platforma a nástroje Územní ukazatele a indexy Klíčové výzkumné otázky Jaký je současný stav územních ukazatelů a indexů v Evropě? Které klasické a kompozitní územní ukazatele a indexy lze použít pro územní soudržnost a rozvoj v rámci Evropy? Které z ukazatelů a indexů jsou jednoduše spojeny s komplexními záležitostmi, jakými jsou územní rozvoj, výzvy a možnosti a dopady? Které územní ukazatele a indexy lze uplatnit jako data a pro které bude doporučeno zajistit zlepšení celoevropských regionalizovaných dat? Jak mohou být územní ukazatele a indexy nejlépe předloženy tvůrcům politik?

39 Priorita 3: Vědecká platforma a nástroje Územní ukazatele a indexy Základní úkoly výzkumu Jako východisko použít relevantní výsledky předešlých projektů programu ESPON 2006 Vycházet se souvislostmi s politickými orientacemi Kohezních zpráv, Územní agendou EU a tzv. Green Paper Evropské komise Odrážet stěžejní územní výzvy, jakými jsou změna klimatu, světová hospodářská soutěž, dostupnost, energetika apod. Kombinace různých typů ukazatelů Zapojení zainteresovaných subjektů (stakeholders) Představení (souboru) ukazatelů Rozpočet: max. 400.000 €

40 Kontakty ECP (Národní kontaktní místo ESPON) fridrich@uur.cz Koordinační jednotka ESPON (k obsahu jednotlivých projektů) content@espon.eu

41 Více informací Více informací na www.espon.eu/ESPON2013 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Priority a projekty programu ESPON 2013 EUROPEAN UNION Part-financed by the European Regional Development Fund INVESTING IN YOUR FUTURE Lubor Fridrich."

Podobné prezentace


Reklamy Google