Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVELA VYHLÁŠKY Č.72/2005 SB. - VÝKLAD Mgr. Blanka Hrbková, vedoucí úseku poradenství a institucionální výchovy odboru 27 - odboru speciálního vzdělávání,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVELA VYHLÁŠKY Č.72/2005 SB. - VÝKLAD Mgr. Blanka Hrbková, vedoucí úseku poradenství a institucionální výchovy odboru 27 - odboru speciálního vzdělávání,"— Transkript prezentace:

1 NOVELA VYHLÁŠKY Č.72/2005 SB. - VÝKLAD Mgr. Blanka Hrbková, vedoucí úseku poradenství a institucionální výchovy odboru 27 - odboru speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy

2 N OVELA VYHLÁŠKY VE SBÍRCE ZÁKONŮ Text novely ve Sbírce: pod č. 116/2011 platí od 1.9.2011 jde o novelu malou úkolem novely bylo vypořádat požadavky ESPL a reagovat na tento rozsudek proti ČR

3 G ENEZE VYHLÁŠKY První podoba novely nebyla přijata PV MŠMT (listopad 2010 – odvolání bývalého vedení) Od prosince 2010 se intenzivně pracovalo na podobě nového návrhu vyhlášky č. 72 Prioritním úkolem bylo uvést všechny zásadní připomínky všech zúčastněných stran do souladu – úroveň resortní, meziresortní a LRV ČR Výsledkem je, že novela je jedním z opatření, kterým ČR reaguje na rozsudek ESPL

4 Ú ČEL VYHLÁŠKY Účelem návrhu vyhlášky je úprava některých formulací stávající právní úpravy a doplnění chybějících ustanovení vymezujících pravidla pro poskytování poradenských služeb, a to tak, aby se novela vyhlášky stala jedním z opatření, které je Česká republika na základě článku 46 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod povinna přijmout k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci č. 57325/00 D. H. a ostatní proti České republice a ke kterému se zavázala ve Zprávě o obecných opatřeních k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci č. 57325/00 D. H. a ostatní proti České republice. Jedním z důvodů rozsudku Štrasburského soudu ve výše uvedené věci bylo to, že „vnitrostátní orgány zřejmě ani nepodnikly žádná další opatření, aby romští rodiče obdrželi všechny informace, které potřebovali pro vědomé rozhodnutí, nebo aby si mohli být vědomi důsledků svého souhlasu pro budoucnost svých dětí“ (viz bod 203, str. 46 Rozsudku D.H. a ostatní proti ČR).

5 Z MĚNY NOVELY VYHL. Č. 72 – V PŘEHLEDU posílení informovanosti uživatelů poradenských služeb o povaze a obsahu doporučení nově se zavádí institut výhrad k těmto doporučením zdůrazňuje charakter poradenských služeb tím, že výslovně zavádí povinnost poradenských pracovníků ve školství informovat zákonné zástupce – rodiče (nebo zletilého žáka) o tom, že poradenskou službu mohou žádat kdykoli znovu, a to právě ve shodě s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva ve věci č.57325/00-D.H. a ostatní proti České republice.

6 Z MĚNY NOVELY VYHL. Č. 72 – V PŘEHLEDU Vyhláška celkově zvýrazňuje charakter poradenských služeb a přesouvá těžiště poradenských služeb od diagnostiky k doporučení. Všechny informace o poradenských službách se mají poskytovat jednoznačným a srozumitelným způsobem pro co nejširší možný okruh osob. Vyhláška zavádí časové limity pro zahájení poskytování poradenských služeb. V případě, že se doporučuje zařazení žáka do školy nebo vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením, je toto doporučení platné pouze jeden rok a poté je nutné jej revidovat.

7 DALŠÍ DŮLEŽITÉ ZMĚNY V NOVELE : písemný informovaný souhlas o poradenské službě se poskytuje pouze v případě činnosti psychologa nebo speciálního pedagoga na škole definuje se další dokumentace škol a školských poradenských zařízení o poradenské činnosti v činnosti poraden a speciálně pedagogických center přibývá činnost vypracování odborných posudků pro účely uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

8 DALŠÍ DŮLEŽITÉ ZMĚNY V NOVELE : Poradny a SPC stanovují vedle podpůrných opatření také opatření vyrovnávací poradny poskytují služby všem žákům bez rozdílu speciálně pedagogická centra jsou diferencována podle toho, na jaký typ žáků s postižením se orientují

9 DALŠÍ DŮLEŽITÉ ZMĚNY V NOVELE : úpravou standardních činností poraden (viz Příloha 1) se zajistí nepřekrývání kompetencí zdravotnického a pedagogického personálu v oblasti diagnostiky. Při přípravě zpráv v případech, kdy je žák v péči odborného lékaře nebo klinického psychologa, školské poradenské zařízení vyjde z klinické diagnosy a léčebných opatření odborného lékaře nebo klinického psychologa, který tuto péči žákovi poskytuje, pokud tyto podklady zákonný zástupce nebo žák školskému poradenskému zařízení předá, což nijak neohrožuje kompetence školských poradenských pracovníků.

10 VÝKLAD – PODLE JEDNOTLIVÝCH NOVELIZAČNÍCH BODŮ V § 1 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou: „Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace podle odstavce 3 a písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného zástupce.“ Původní znění vyhlášky vztahovalo informovaný souhlas především na poradenský proces (informace byly vymezeny jako informace týkající se poradenské služby), tedy na poskytování poradenských služeb všech poradenských pracovníků ve školství, tedy výchovných poradců, metodiků prevence, speciálních pedagogů a psychologů, bez ohledu na kvalitu a závažnost poskytovaných poradenských služeb těchto pracovníků. Vzhledem ke snaze ministerstva snížit administrativní zátěž pedagogických pracovníků, pro účely této vyhlášky výchovných poradců a metodiků prevence, je písemný informovaný souhlas vztažen pouze k psychologickým a speciálně pedagogickým službám, který provádí dle zákona o pedagogických pracovnících výhradně kvalifikovaný psycholog nebo speciální pedagog, neboť hloubka služeb, kterou poskytují, již může ovlivnit vzdělávání žáků bez ohledu na to, zda mají či nemají speciální vzdělávací potřeby.

11 VÝKLAD – PODLE JEDNOTLIVÝCH NOVELIZAČNÍCH BODŮ V § 1 odstavec 3 zní: „(3) Žák, v případě žáka, který má zákonného zástupce, také jeho zákonný zástupce, musí být školou nebo školským poradenským zařízením předem srozumitelně a jednoznačně informován o a)všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby,

12 VÝKLAD – PODLE JEDNOTLIVÝCH NOVELIZAČNÍCH BODŮ b)prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta, c)právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu.“.

13 VÝKLAD – PODLE JEDNOTLIVÝCH NOVELIZAČNÍCH BODŮ Odstavec byl legislativně technicky upraven a doplněn o ustanovení, týkající se požadavku poskytovat informace školskými a školními poradenskými pracovníky srozumitelně a jednoznačně. Do odstavce na základě požadavku LRV byla zavedena povinnost také informovat o všech předvídatelných důsledcích, které vyplývají z poskytnuté por. služby Písmeno c) je nové ustanovení, nicméně je potvrzením stávajícího stavu, kdy rodiče opakovaně žádají o novou por. službu – tímto ustanovením MŠMT odstupuje od zavedení principu revizí (důvody: navýšení fin. prostředků, prolínání kompetencí s MZ; por.služba nemá správní charakter – revize jsou otázkou řešení pro ŠZ; problematická otázka práv rodičů a dětí)

14 VÝKLAD – PODLE JEDNOTLIVÝCH NOVELIZAČNÍCH BODŮ V § 1 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí: „(4) Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců ode dne přijetí žádosti. Lhůt podle věty první se nemůže dovolávat žadatel, který neposkytuje součinnost potřebnou ke splnění účelu poradenské služby. Krizová poradenská intervence, kterou se poskytuje pomoc v naléhavých ohrožujících situacích, zejména při ohrožení života a dalších práv žadatele, se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.

15 VÝKLAD – PODLE JEDNOTLIVÝCH NOVELIZAČNÍCH BODŮ Definují se časové lhůty – 3 měsíce je nejzazší lhůta (návrhy ve VEPŘ byly i do 30 dnů od obdržení žádosti)

16 VÝKLAD – PODLE JEDNOTLIVÝCH NOVELIZAČNÍCH BODŮ Výsledkem psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky jsou zpráva z vyšetření a doporučení obsahující návrhy úprav ve vzdělávání žáka. Při vydání zprávy a doporučení je žák, v případě žáka, který má zákonného zástupce, též jeho zákonný zástupce, informován o obsahu doporučení způsobem srozumitelným pro nejširší možný okruh osob. Žák nebo jeho zákonný zástupce potvrzuje svým podpisem, že doporučení s ním bylo projednáno, že porozuměl jeho povaze a obsahu a případně že k němu uplatňuje výhrady spolu s jejich upřesněním. Zpráva a doporučení se vydávají nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení vyšetření. Doporučení je platné po dobu určitou, odpovídající jeho účelu; v případě doporučení zařazení žáky do školy nebo vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením však nejvýše po dobu jednoho roku. Před skončením platnosti doporučení školské poradenské zařízení vyrozumí žáka nebo jeho zákonného zástupce o potřebě nové diagnostiky.“.

17 VÝKLAD – PODLE JEDNOTLIVÝCH NOVELIZAČNÍCH BODŮ Rozděluje se zpráva a doporučení s tím, že zpráva obsahuje dg. jednotku a na základě ochrany osobních údajů s touto zprávou jako výsledkem odborné diagnostiky nemusí zákonný zástupce seznamovat školu. Naproti tomu doporučení již obsahuje návrhy úprav ve vzdělávání žáka a rodič s ním musí být srozumitelně seznámen. Zavádí se ve své podstatě informovaný souhlas s doporučením s tím, že vůči němu rodič může uplatnit výhrady. Toto doporučení může zaslat samo ŠPZ škole jen na základě plné moci, jinak jej předává rodiči. Zpráva a doporučení musí ŠPZ vydávat po uplynutí 30 dnů – nejpozději.

18 VÝKLAD – PODLE JEDNOTLIVÝCH NOVELIZAČNÍCH BODŮ ŠPZ si kontroluje dobu platnosti doporučení (doporučení je platné jen na dobu určitou) – v případě, že doporučujete zařazení žáka do školy nebo VP pro žáky se zdrav. postižením je toto doporučení platné jeden a rok a pak musí ŠPZ rediagnostikovat.

19 VÝKLAD – PODLE JEDNOTLIVÝCH NOVELIZAČNÍCH BODŮ Účel poradenských služeb - V tomto paragrafu byla ponechána ustanovení stávajícího prováděcího předpisu, která byla doplněna o ustanovení zdůrazňující potřebu vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bez rozdílu, a to žákům se zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním a žákům se zdravotním postižením. Do bodu e) zmíněného paragrafu byli doplněni také příslušníci jiných národů. Celkově byl paragraf upraven a změněn v souladu s používanými pojmy a praxí. Definovalo se rizikové chování jako takové, které předchází sociálně patologickým projevům v chování

20 VÝKLAD – PODLE JEDNOTLIVÝCH NOVELIZAČNÍCH BODŮ § 4 zní: Školské poradenské zařízení vede dokumentaci a)o žádostech o poskytnutí poradenské služby, o odmítnutí nebo přerušení poskytování poradenské služby, b)o vyšetření, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové, c)o poskytnutí informace podle § 1 odst. 3 a potvrzení podle § 1 odst. 5 věty čtvrté, d)o spolupráci se školami a školskými zařízeními. (2) Škola vede o poradenských službách poskytovaných školním psychologem nebo speciálním pedagogem dokumentaci podle odstavce 1 písm. a) až d) a o poradenských službách poskytovaných školním metodikem prevence nebo výchovným poradcem dokumentaci podle odstavce 1 písm. b).“.

21 VÝKLAD – PODLE JEDNOTLIVÝCH NOVELIZAČNÍCH BODŮ V ustanovení § 4 je školským poradenským zařízením a školám stanovena povinnost vedení dokumentace. Oproti stávající právní úpravě byla nově stanovena povinnost vést záznamy o žádostech o poskytnutí poradenské služby, odmítnutí nebo přerušení služby, spolupráci se školami a školskými zařízeními a o poskytnutí informací souvisejících s poskytováním služby uvedených v paragrafu 1. Navrhované znění přispívá ke zvýšení kvality poradenských služeb ve školství, neboť tyto služby budou jednoznačně dokumentovány školským poradenským zařízením. V souladu s novelizací § 1 výchovní poradci a metodici prevence vedou dokumentaci o výsledcích vyšetření a poskytnuté individuální a skupinové péči v rámci poradenských služeb.

22 VÝKLAD – PODLE JEDNOTLIVÝCH NOVELIZAČNÍCH BODŮ § 5 – poradna: zjišťuje pedagogicko-psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku a vydává o ní zprávu; doporučuje zákonným zástupcům a řediteli školy návrhy podpůrných nebo vyrovnávacích opatření, zařazení do vzdělávacího programu přizpůsobeného vzdělávacím potřebám žáka, případně zařazení do školy a třídy odpovídající vzdělávacím potřebám žáka; spolupracuje při přijímání žáků do škol; provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

23 VÝKLAD – PODLE JEDNOTLIVÝCH NOVELIZAČNÍCH BODŮ Ustanovení uvedená v § 5 blíže definují služby poskytované pedagogicko-psychologickými poradnami a cílové skupiny žáků, kterým jsou služby poraden zejména určeny. Úprava vychází ze stávající praxe, kdy poradna poskytuje služby zejména žákům se zdravotním a sociálním znevýhodněním a také žákům se zdravotním postižením, tedy všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, neboť dopředu nelze predikovat závažnost speciálních vzdělávacích potřeb žáka před diagnostickou činností ve školském poradenském zařízení. Dále se uvádí povinnost vyplývající z Vyhlášky č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

24 VÝKLAD – PODLE JEDNOTLIVÝCH NOVELIZAČNÍCH BODŮ b) zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků škol a na základě výsledků psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky vypracovává odborné posudky a návrhy podpůrných nebo vyrovnávacích opatření pro školy a školská zařízení, včetně posudků pro účely uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní zkoušky 3),

25 VÝKLAD – PODLE JEDNOTLIVÝCH NOVELIZAČNÍCH BODŮ SPC - § 6: Centrum poskytuje poradenské služby při výchově a vzdělávání žáků se zdravotním postižením, jakož i dětí s hlubokým mentálním postižením, v odůvodněných případech, zejména v pochybnostech, zda se jedná o žáka se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, také při výchově a vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním. Jedno centrum poskytuje poradenské služby podle věty první v rozsahu odpovídajícím jednomu nebo více druhům zdravotního postižení podle části II bodů 1 až 8 přílohy č. 2 k této vyhlášce.“.

26 VÝKLAD – PODLE JEDNOTLIVÝCH NOVELIZAČNÍCH BODŮ Ustanovení uvedená v § 6 blíže definují služby poskytované speciálně pedagogickými centry a cílové skupiny žáků, kterým jsou služby center zejména určeny. Ustanovením se speciálně pedagogická centra (SPC) specializují podle typu svého zaměření, což je v souladu s činností SPC v praxi.

27 VÝKLAD – PODLE JEDNOTLIVÝCH NOVELIZAČNÍCH BODŮ K § 6: V souvislosti s poskytováním služeb žákům se zdravotním postižením je uvedena poradenská služba vyplývající z § 4 odst. 3 Vyhlášky č.177/2009 Sb.,o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. K § 6: Ustanovením § 6 speciálně pedagogická centra poskytují služby také žákům se zdravotním znevýhodněním. Toto ustanovení pomůže k vyšší prostupnosti a dostupnosti poskytovaných poradenských služeb.

28 VÝKLAD – PODLE JEDNOTLIVÝCH NOVELIZAČNÍCH BODŮ V příloze č. 1 pod nadpisem „Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace apod.:“ bod 3 zní: „3)Při přípravě zpráv v případech, kdy je žák v péči odborného lékaře nebo klinického psychologa, školské poradenské zařízení vychází z klinické diagnosy a léčebných opatření odborného lékaře nebo klinického psychologa, který tuto péči žákovi poskytuje, pokud tyto podklady zákonný zástupce nebo žák školskému poradenskému zařízení předá.“.

29 VÝKLAD – PODLE JEDNOTLIVÝCH NOVELIZAČNÍCH BODŮ Úpravou standardních činností poraden se zajistí nepřekrývání kompetencí zdravotnického a pedagogického personálu v oblasti diagnostiky. Při přípravě zpráv v případech, kdy je žák v péči odborného lékaře nebo klinického psychologa, školské poradenské zařízení vyjde z klinické diagnosy a léčebných opatření odborného lékaře nebo klinického psychologa, který tuto péči žákovi poskytuje, pokud tyto podklady zákonný zástupce nebo žák školskému poradenskému zařízení předá, což nijak neohrožuje kompetence školských poradenských pracovníků.


Stáhnout ppt "NOVELA VYHLÁŠKY Č.72/2005 SB. - VÝKLAD Mgr. Blanka Hrbková, vedoucí úseku poradenství a institucionální výchovy odboru 27 - odboru speciálního vzdělávání,"

Podobné prezentace


Reklamy Google