Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Územní odbor CHEB & Městský úřad CHEB odbor sociálních věcí a zdravotnictví, OSPOD Pedagogicko-psychologická poradna Cheb &

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Územní odbor CHEB & Městský úřad CHEB odbor sociálních věcí a zdravotnictví, OSPOD Pedagogicko-psychologická poradna Cheb &"— Transkript prezentace:

1 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Územní odbor CHEB & Městský úřad CHEB odbor sociálních věcí a zdravotnictví, OSPOD Pedagogicko-psychologická poradna Cheb &

2 PŘÍPADOVÁ KONFERENCE aneb CASE MANAGMENT v praxi

3 „ Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.“ Ch. Dickens

4 1990 změna společenského klimatu 1990 změna společenského klimatu - otevření hranice se „západem“ - otevření hranice se „západem“ - ekonomické rozdíly na rozhraní dvou států - ekonomické rozdíly na rozhraní dvou států - velká návštěvnost německých turistů - velká návštěvnost německých turistů vznik prostitučního prostředí 2000-2003 mediální kampaně k dětské prostituci na Chebsku 2000-2003 mediální kampaně k dětské prostituci na Chebsku 2004 výzkum MUDr. Evy Vaníčkové, CSc. - 3.LF UK Praha 2004 výzkum MUDr. Evy Vaníčkové, CSc. - 3.LF UK Praha 2004 vznik týmu EGER 2004 vznik týmu EGER S T R U Č N Ý P Ř E H L E D

5 V Z N I K T Ý M U proběhl za aktivní podpory uvedených subjektů -Úřad vlády ČR -MV ČR OBP -Policie ČR - Městský úřad v Chebu

6 Multidisciplinární přístup multidisciplinární přístup jako hledání cesty - nikoliv odkaz na hranice a limity transparentnost vůči klientům i kolegům z týmu profesionální růst ochota osobně se angažovat překonávání éry uplatňování univerzálního přístupu vytváření osobních kontaktů a mapování sítě v regionu – vznik Multidisciplinárního týmu - MV ČR ve spolupráci s MS ČR v systému včasné intervence

7 MT pro mládež CASE MANAGEMENT TÝM EGER

8 Výchozí situace DÍTĚ klient oběť PMSŠkolyLékařiPPPPolicieOSPOD

9 Iniciace case managementu inspirace ze zahraničí (Velká Británie a jejich Young Offender Team – známých pod zkratkou YOT, USA - Task Force, San Diego – Family Justice Center, odborný seminář v Silberbachu v SRN) oslovení zástupců klíčových institucí – vznik pracovní skupiny vznik pracovní skupiny

10 koordinovaná spolupráce mezi institucemi a specialisty efektivní a rychlá práce s dítětem a jeho rodinou určení adekvátního postupu pomoci podpora a sanace rodiny standardizovaný systém v předávání informací v procesu vývoje případu (správní, trestní, opatrovnické řízení) CASE MANAGEMENT

11 Policie PMS Lékař Škola NNO PPP OSPOD OSZ OS dítě + rodiče

12 Případová konference rodinná a sociální anamnéza dítěte i rodičů, případně zdravotní anamnéza diagnostika interpersonálního násilí vůči dítěti, dg funkčnosti a soudržnosti rodiny zhodnocení pozitivních zdrojů dítěte a jeho klíčových osob, označení případných rizik určení forem terapie dítěte, agresora, rodiny a vztahů v rodině prognóza stanovení kroků individuálního plánu pomoci všem zúčastněným, včetně sledování vývoje – v písemné podobě s ohraničením termínu plnění

13 CASE MANAGEMENT ZDROJE - rychlost vstupu do případu - multidisciplinární přístup - otevřenost RIZIKA RIZIKA - převaha odborníků nad klientem - výběr klienta - vysoká náročnost

14 Kriteria výběru klientů: dětský klient je v mladším a starším školním věku dětský klient má aktuální problém (související většinou s nějakou krizí v rodině) rodina má přirozené zdroje, aby mohla začít tzv. sebeozdravný proces a změnila stereotypy či pochopila krizi výše zmíněná kritéria je možné poskládat jako mozaiku jen za přítomnosti všech spolupracujících kolegů MT týmu CASE MANAGEMENT

15 Podmínky pro zařazení klienta V případě, že zařazení dítěte iniciuje ŠKOLA je nutné, aby před zařazením proběhl: a) pohovor třídního učitele a zákonných zástupců o problému dítěte a opatřeních, které by vedly ke zlepšení stavu b) pohovor třídního učitele, výchovného poradce a školního metodika prevence se zákonnými zástupci, kde by se měl jasně definovat problém dítěte, případně spolupráce zákonných zástupců se školou a dát jasná pravidla a hranice pro zvládnutí problému c) výchovná komise na škole za přítomnosti pracovníků OSPOD příslušného MÚ - zapojení sociálních aspektů do řešení případu, jasné mantinely, co rodina musí udělat pro zlepšení stavu a jaké mohou být další kroky a důsledky při neplnění povinností zákonných zástupců d) zařazení dítěte do case managementu

16 V případě, že bude zařazení klienta do case managementu iniciovat jiná instituce než škola (OSPOD, PČR, PPP, PMS) : Iniciátor OSPOD MěÚ: a) proběhne pohovor s dítětem a zákonným zástupcem b) proběhne návštěva v rodině c) návrh na zařazení do case managementu Iniciátor PČR: a) řešení přestupku nebo trestného činu b) nashromáždění poznatků závadového jednání c) návrh na zařazení do case managementu

17 V případě, že bude zařazení klienta do case managementu iniciovat jiná instituce než škola (OSPOD, PČR, PPP, PMS): Iniciátor PMS: a) vlastní podnět na základě jednání s klientem a dohoda se státním zástupcem b) návrh na zařazení do case managementu Iniciátor PPP: a) v rámci vyšetření v PPP identifikace problému a projednání se zákonnými zástupci a klientem b) získání informací ze strany školy c) v rámci navrhovaných opatření na základě vyšetření nastavit pravidla chování a režimu dne pro klienta i zákonného zástupce d) návrh na zařazení do case managementu

18 Cíle dle připomínek externího supervizora S pecific - specifický, konkrétní, konzistentní M easurable - měřitelný, kontrolovatelný A chievable - dosažitelný, přiměřený R elevant - reálný T imed - termínovaný CASE MANAGEMENT

19 PRAVIDLA stanovená intervizí : 1. Jedenkrát měsíčně (vždy 1.čtvrtek) 2. Systém 3x a kontrola 3. Výběr klientů (včetně pozvání) 4. Předchozí poučení a seznámení klientů 5. Doba trvání jedné konference 6. Nutná zastupitelnost subjektů 7. Jasné role účastníků

20 Připomínky externího supervizora : Připomínky externího supervizora : 1.velká přesila a tlak pracovníků na rodiče a dítě, převážně v počátku - může mít za následek ztížené navázání komunikace 2.nepůsobit jako soudní tribunál - potřeba vyvažování, hlavně osobou moderátora 3.rozdělením zasedacího pořádku (sedět společně s rodiči a dítětem - dítě vždy vedle moderátora 4.věnovat dostatek pozornosti pocitům dítěte (převážně těm, co se odehrávají uvnitř…pokusit se ošetřit před odchodem, navázat na někoho ze skupiny 5.moderátor má vedle rodičů s dětmi těžkou úlohu 6.jednání musí mít předem jasnou strukturu - seznámit rodiče a dítě předem, strukturu zachovat, včetně časového plánu!

21 Připomínky externího supervizora : Připomínky externího supervizora : 7. nutná potřeba stejné filozofie, stejného cíle všech !!! - podpora + kontrola - rodiče a dítě s tím musí být na počátku seznámeni a také na konci 8. potřeba stabilního týmu - znát své reakce 9. závěr jednání - všichni musejí být při odchodu spokojeni - pokusit se zjistit např. metodou známkování, vyjádření pocitů na číselné ose, číselné škále atd. - především podpořit rodiče, např. se zeptat co si odnášejí 10. sankce - potřeba předem stanovit stupnici sankcí 11. předávání informací - jednotný systém, např. na jednom serveru - 1x týdně přečíst všichni členové týmu 12. pro zachování odbornosti a chuti používat tuto metodu nutná supervize!

22 Za chvíli bude konec

23 KAZUISTIKY KONKRÉTNÍCH PŘÍPADŮ Ota zlobivý alias „PATRIK“ Ota zlobivý alias „MARTIN“ Ota zlobivý alias „MATĚJ“

24 UKÁZKA POZVÁNKY UKÁZKA POZVÁNKY UKÁZKA SOUHLASU A POUČENÍ UKÁZKA SOUHLASU A POUČENÍ UKÁZKA ZÁPISU UKÁZKA ZÁPISU UKÁZKA ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY UKÁZKA ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

25

26

27

28

29 „V našich statistikách je čárkou „V našich statistikách je čárkou ten trestný čin, který se nestal.“ ten trestný čin, který se nestal.“ Gabriela Moravíková PMS CHEB Gabriela Moravíková PMS CHEB

30 Case managementu se učíme za chodu, ale dokud neodhalíme vnitřní bariéry sami v sobě, budeme stále poukazovat na ty vnější. Vnější bariéry jsou pohodlnou výmluvou jak nerespektovat zájem dítěte a jak dítě vystavit systémovému násilí. Vnější bariéry jsou pohodlnou výmluvou jak nerespektovat zájem dítěte a jak dítě vystavit systémovému násilí.

31 Proč SKPV ? Proč PMS ? Jaká je úspěšnost a co lze považovat za úspěch ? ?????????

32 JAK NA TO ??? Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. kdo nechce, hledá důvody.

33 DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST Mgr. Jitka Kacálková - PPP Cheb Mgr. Radka Rynešová - OSPOD Cheb por. Bc. Petr Buřič - PČR SKPV ÚO Cheb por. Bc. Jiří Ištvaník - PČR SKPV ÚO Cheb


Stáhnout ppt "POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Územní odbor CHEB & Městský úřad CHEB odbor sociálních věcí a zdravotnictví, OSPOD Pedagogicko-psychologická poradna Cheb &"

Podobné prezentace


Reklamy Google