Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie rozvoje lidských zdrojů Krátkodobý realizační plán Jihomoravského kraje 2012 – 2013 Zpracovatel: řešitelský tým ESF MU za účasti externích odborníků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie rozvoje lidských zdrojů Krátkodobý realizační plán Jihomoravského kraje 2012 – 2013 Zpracovatel: řešitelský tým ESF MU za účasti externích odborníků."— Transkript prezentace:

1 Strategie rozvoje lidských zdrojů Krátkodobý realizační plán Jihomoravského kraje 2012 – 2013 Zpracovatel: řešitelský tým ESF MU za účasti externích odborníků

2 Obsah prezentace 1) Harmonogram a struktura druhé etapy projektu 2) Obeznámení se zpracovanou částí E/ KRP 3) Obeznámení se zpracovanou částí F/ KRP

3 Struktura (dle zadání) A/ Úvod B/ Analýza C/ SWOT analýza D/ Územní disparity RLZ E/ Priority, opatření a aktivity F/ Finanční plán do roku 2013 G/ Realizace naplňování a řízení KRP H/ Vyhodnocování a monitoring (naplňování a řízení KRP) I/ Komunikační akční plán KRP J/ Stručná verze KRP Poznámky: A, B, C, D, E, F = druhá etapa zpracování

4 Časový harmonogram realizace zpracovaní KRP JMK Dokument/2011 IVVVIVIIVIIIIXXXI Úvod Analýza SWOT analýza Stanovení územních disparit RLZ Rámcové priority a opatření Finanční plán KRP do roku 2011 Realizace naplňování a řízení KRP Vyhodnocování a monitoring Komunikační plán KRP Dokument/2011 IVVVIVIIVIIIIXXXI Úvod Analýza SWOT analýza Stanovení územních disparit RLZ Rámcové priority a opatření Finanční plán KRP do roku 2013 Realizace naplňování a řízení KRP Vyhodnocování a monitoring Komunikační plán KRP Stručná verze KRP

5 Projednávání jednotlivých častí zpracovaného dokumentu Jednání pracovních skupin - I. jednání 15.9.2011- I. seminář září 2011 - II. jednání 20.10.2011 (dnes)- II. seminář říjen 2011 - III. jednání 18.11.2011- III. seminář listopad 2011

6

7

8 E/ Priority, opatření a aktivity

9 Priorita 1 Rozvoj lidského kapitálu NÁVRH OPATŘENÍ 1.1. Celoživotní učení pro všechny a jeho realizace, 1.2. Spolupráce mezi vzdělávacími organizacemi všech stupňů ve vazbě na potřeby zaměstnavatelů, 1.3 Podpora terciárního vzdělávání včetně internacionalizace.

10 1.1. Celoživotní učení pro všechny a jeho realizace Cíl opatření - usnadnění přístupu k získávání vzdělávání a lepší konkurenceschopnost na trhu práce Popis opatření - opatření je zaměřeno na podporu celoživotního učení pro zástupce široce pojaté cílové skupiny potenciálních zájemců. - navazuje na strategii Evropa 2020 a především na Národní program reforem ČR 2011 Klíčové aktivity, resp. aktivity naplňující opatření I. Spolupráce na implementaci Národní soustavy kvalifikací v JMK napříč veřejným a soukromým sektorem (především s ohledem na strukturu a potřeby zaměstnavatelů) – Odbor školství KrU JMK II. Selektivní podpora partikulárních aktivit realizovaných v oblasti celoživotního učení v souladu s KRP SRLZ JMK a dalšími programovými dokumenty kraje, včetně finanční podpory z veřejných financí – Odbor regionálního rozvoje KrU JMK III. Podpora organizací poskytujících informační aktivity o struktuře a kvalitě vzdělání absolventů celoživotního učení pro zaměstnavatelský sektor – Krajská hospodářská komora JMK IV. Podpora dalších nástrojů pro neformální a informální učení s převažujícím zapojením nestátních neziskových organizací – Asociace nestátních neziskových organizací JMK V. Realizace průběžných průzkumů zaměstnanosti v JMK – Odbor regionálního rozvoje KrU JMK

11 1.2. Spolupráce mezi vzdělávacími organizacemi všech stupňů ve vazbě na potřeby zaměstnavatelů Cíl opatření -prohloubení spolupráce základních, středních a vysokých škol se zaměstnavateli na efektivním přenosu informací o potřebě jednotlivých oblastí vzdělávání a jejich rozvoje ve vazbě na celkovou socioekonomickou strukturu Jihomoravského kraje Popis opatření -spolupráce všech subjektů, které se na vzdělávání podílejí a to mezi sebou navzájem i vůči zaměstnavatelům -je nutné definovat mechanismy zajišťující na úrovni kraje především jasnou vazbu mezi potřebami v oblasti sekundárního vzdělávání a relevantním trhem práce včetně definování výše uvedených liniových struktur Klíčové aktivity, resp. aktivity naplňující opatření I.Koordinace a podpora perspektivních studijních oborů s ohledem na potřeby zaměstnavatelů, strategické dokumenty Jihomoravského kraje, případně vyšší stupňů ve vazbě na reformu sekundárního vzdělávání v kraji – Odbor školství KrU JMK II.Vytvoření nástrojů pro monitoring a rozhodování v oblasti celkové koncepce rozvoje školství v linii základní-střední-vysoká škola – Odbor školství KrU JMK III.Vázat finanční a další podporu na průkaznost dlouhodobé udržitelnosti studijního oboru, tj. na uplatnitelnost absolventů na trhu práce – Odbor školství KrU JMK IV.Podpora celkové spolupráce mezi ZŠ a SŠ na straně jedné a subjekty soukromého sektoru včetně podpory institucionální spolupráce v oblasti vzdělávání (kupříkladu veletrhy odborného vzdělávání) – Odbor školství KrU JMK V.Podpora komunikace v oblasti využití poznatků z oblasti veřejného i soukromého sektoru ve studijních plánech vysokých škol – Rada pro rozvoj lidských zdrojů JMK VI.Další podpora spolupráce pedagogických pracovníků především základních a středních škol a subjektů soukromého a veřejného sektoru formou externích přednášek, praxí, tvorby a využití studijních materiálů ad. – Odbor školství KrU JMK

12 1.3 Podpora terciárního vzdělávání včetně internacionalizace Cíl opatření -využití stávající sítě vysokých škol s cílem dále rozšiřovat jejich působení na trh práce včetně tvorby specifických projektů umožňujících akceleraci přípravy v oblasti lidských zdrojů v souladu s potřebami subjektů soukromého sektoru navázaných na rychle se rozvíjející strukturu vysokých škol. Popis opatření - Zintenzivnění spolupráce mezi univerzitami a JMK na společných projektech cílených na růst kvalitního lidského kapitálu pro oblast vysokého školství ve vazbě na RIS JMK a na strategické plány vysokých škol Klíčové aktivity, resp. aktivity naplňující opatření I. Stanovení principů a pravidel pro partnerství JMK a vysokých škol na projektech financovaných ze strukturálních fondů s cílem podporovat především projekty zaměřené na rozšiřování spolupráce s trhem práce či zkvalitňující lidské zdroje na VŠ – Odbor regionálního rozvoje KrU JMK II. Podpora projektů, které implementují do studijních programů prvky internacionalizace (výuka v cizím jazyce, podpora zahraničních stáží, výstupy z projektu CENTROPE Capacity ad.) – Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu III. Podpora projektů umožňující zapojení špičkových odborníků ze zahraničí do vzdělávání v rámci VŠ – Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu IV. Podpora společných projektů se zahraničními organizacemi včetně výměny zahraničních studentů a vědeckých pracovníků a spolupráce SŠ se zaměstnavatelskou sférou – Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

13 Priorita 2 Adaptabilita a konkurenceschopnost NÁVRH AKTUALIZOVANÝCH OPATŘENÍ 2.1 Podpora profesní mobility, 2.2 Podpora organizací s vysokou přidanou hodnotou s tradičním produkčním zaměřením pro JMK, 2.3 Udržení vhodné struktury nabídky kurzů dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby trhu práce a zvyšování konkurenceschopnosti.

14 2.1 Podpora profesní mobility Cíl opatření -podpora profesní mobility cestou zvyšování rozvoje odborných znalostí a dovedností využitelných na trhu práce v Jihomoravském kraji včetně podpory realizace praxí a stáží -rozvoj konkrétních dílčích aktivit vázaných na provozování volných živností Popis opatření -podpora specifických nástrojů umožňujících především dlouhodobou využitelnost poznatků zaměstnanců shromážděných v průběhu aktivní participace na trhu práce; podpora iniciačních zkušeností umožňující plynulejší inkluzi na trh práce formou praxí či stáží aj. -podpora ze strany subjektů veřejné správy na podpoře takových prvků dalšího vzdělávání reflektujících místní specifikace trhu práce a propojující znalostní a dovednostní složky v rámci kultivace lidského kapitálu Klíčové aktivity, resp. aktivity naplňující opatření I.Podpora a kontrola plnění projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů v oblasti obchodu a cestovního ruchu ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací – Odbor školství KrU JMK II.Průběžné hodnocení úspěšnosti dopadů projektu Informačních míst pro podnikatele (InMP) do podpory profesní mobility – Krajská hospodářská komora JM III.Tvorba specifických vzdělávacích produktů pro imigranty propojených s dalšími prvky podporujícími integrační proces – Odbor školství KrU JMK IV.Podporovat funkci hospodářských komor jako klíčových subjektů poskytujících další vzdělávání v oblasti podnikatelských dovedností – Krajská hospodářská komora JM V.Vytvořit nástroje na podporu získání iniciačních dovedností formou praxí a stáží u studentů či nezaměstnaných – Krajská hospodářská komora JM VI.Podporovat obce v tvorbě mechanismů umožňujících rychlé a efektivní využití volného lidského kapitálu napříč regionem – Odbor regionální rozvoje KrU JMK VII.Spolupracovat s organizacemi ohroženými tzv. ekonomickou krizí na dalším vzdělávání zaměstnanců s cílem zvýšit jejich odborný potenciál – Odbor školství KrU JMK VIII.Informovanost a publicita dalšího vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji – Odbor regionálního rozvoje KrU JMK

15 2.2 Podpora organizací s vysokou přidanou hodnotou s tradičním produkčním zaměřením pro JMK Cíl opatření - systematická podpora možností propojení průmyslových odvětví s výstupy generovanými organizacemi zaměřenými na inovace či vědu a výzkum Popis opatření - budou rozvíjeny aktivity spojené s diferencovanými druhy podpory umožňující mnohem širší propojení na jedné straně inovacemi či výstupy vědecko-výzkumných aktivit a komerčním, resp. průmyslovým využívání těchto poznatků: komunikační platformy typu TT, technologické parky či prostory pro spin- offs Klíčové aktivity, resp. aktivity naplňující opatření I.Vytvoření databáze subjektů malých a středních podniků s produkčním zaměřením umožňujícím reflexi inovačních trendů v JMK využívající širokou strukturu lidských zdrojů s cílem výběru vhodných potenciálních příjemců podpory – Krajská hospodářská komora JM II.Navržení souboru opatření pro podporu rozvoje lidských zdrojů uvnitř MSP ve vazně na zvyšování jejich konkurenceschopnosti v rámci ČR i Evropy (případně jejich expanze na asijské trhy) – Krajská hospodářská komora JM III.Etablování pravidelných setkání zástupců malých a středních podniků organizací za účastí odborníků z vědecké a odborné veřejnosti – Krajská hospodářská komora JM IV.Propagace výsledků aktivit I. – III. všemi existujícími propagačními prvky JMK a hospodářských komor – Krajská hospodářská komora JM V.Definovat klíčové trendové odvětví mající potenciál k dalšímu propojení s inovačním lidským potenciálem regionu (ve vazbě na RIS JMK či strategii hospodářského rozvoje) – Jihomoravské inovační centrum VI.Spolupráce s VTP centry (komplement k opatření 3.2) podporující diseminaci a diverzifikaci průmyslových aktivit s možností rozvoje inovačního potenciálu napříč celým krajem s komplementem v podobě dlouhodobé transformace struktury lidských zdrojů (klíčové jsou především regiony s rizikem dlouhodobé tzv. strukturální zaostalosti kombinující negativní trendy v sociální, ekonomické a dalších oblastech) – Krajská hospodářská komora JM VII.Vytvořit soubor nástrojů/projektů pro zakládání MSP (především malé firmy), které by využívaly synergický potenciál inovačních výstupů a umožnily recipročně reflektovat možnosti dané regionální průmyslovou bází především s ohledem na lidské zdroje – Jihomoravské inovační centrum

16 2.3 Udržení vhodné struktury nabídky kurzů dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby trhu práce a zvyšování konkurenceschopnosti Cíl opatření - předcházet neefektivitě systému dalšího vzdělávání důsledkem nesouladu nabídky a poptávky na trhu práce a to lepším zaměřením dotačních titulů a větším zapojením organizací formálního vzdělávání do poskytování tohoto typu vzdělávání. Popis opatření Komunikovat skutečné potřeby generované zaměstnavateli napříč soukromým, neziskovým a veřejným sektorem, dále zefektivnit komunikaci s Úřadem práce ČR, resp. kontaktními pracovišti s cílem mnohem efektivnějšího využití prostředků určených na rekvalifikace Podpořit etablování tzv. dílčích kvalifikací, které umožní postupné vzdělávání formou jednotlivých bloků s přímou vazbou na formální vzdělávací proces. Klíčové aktivity, resp. aktivity naplňující opatření I.Podporovat zapojování odborných středních škol a vysokých škol jako poskytovatelů dalšího profesního vzdělávání v kraji – Odbor školství KrU JMK II.Podporovat přímou spolupráci mezi subjekty soukromého sektoru a veřejnou správou na využívání prostředků určených na další vzdělávání – Krajská hospodářská komora JMK III.Projekty na podporu vybudování soustavy tzv. dílčích kvalifikací v kraji s vazbou na Národní soustavu povolání – Odbor školství KrU JMK IV.Monitoring potřeb trhu práce a transfer získaných poznatků směrem k poskytovatelům dalšího vzdělávání za koordinační role subjektů veřejné správy – Krajská hospodářská komora JM V.Monitorování trhu práce s akcentem na počet zaměstnanců veřejného i soukromého sektoru, kteří jsou absolventy kurzů dalšího vzdělávání (např. kurzy eGon zaměřené na problematiku e-governmentu) – Odbor školství KrU JMK VI.Vybudování webového portálu informujícím o struktuře nabídky vzdělávání a struktury poptávky trhu práce včetně informací o využití případné finanční podpory – Krajská hospodářská komora JM

17 Priorita 3 Růst inovačního potenciálu NÁVRH AKTUALIZOVANÝCH OPATŘENÍ 3.1 Podpora výměny zkušeností v oblasti rozvoje lidského kapitálu ve vazbě na inovační potenciál kraje, 3.2 Podpora lidských zdrojů v rámci místních platforem zaměřených na podporu inovačního podnikání, (přesunuto z priority č. 2) 3.3 Podpora tvorby tzv. „sítí“ veřejného (zejména VŠ) a soukromého sektoru – využití výzkumu, vývoje a inovací v podnicích, 3.4 Zvyšování potenciálu kraje v oblasti vědy a výzkumu,

18 3.1 Podpora výměny zkušeností v oblasti rozvoje lidského kapitálu ve vazbě na inovační potenciál kraje Cíl opatření -podpora výměny zkušeností napříč mezi jednotlivými subjekty v rámci veřejného i soukromého sektoru a to včetně zahraničních, z oblasti metod a způsobů v oblasti dalšího vzdělávání ve vazbě na současné trendy spojené s inovačními formami podnikání Popis opatření vytvořeno nové opatření, které je komplementem k opatření 2.3.; zaměřeno na podporu výměny zkušeností a tzv. nejlepších dostupných technik (BAT) s ohledem na nutnost nadále podporovat inovační potenciál subjektů veřejného, neziskového i soukromého sektoru působícího v regionu v souladu s nejnovějšími trendy nejen v ČR Klíčové aktivity, resp. aktivity naplňující opatření I.Vytvoření metodických dokumentů umožňujících subjektům soukromého sektoru zefektivnit procesy v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve vazbě na nejnovější poznatky v oblasti inovačního podnikání (HR, head hunting ad.) – Krajská hospodářská komora JM II.Zvýšení důrazu na systematický přístup v oblasti lidských zdrojů u subjektů veřejné správy na všech úrovních včetně etablování prvků kariérního řádu – Odbor školství KrU JMK III.Spolupráce s odbornými středními školami na zařazení vzdělávacích modulů z oblasti inovačního podnikání, možností komercionalizace výzkumu ad. – Odbor školství KrU JMK IV.Podpora nabídky vzdělávacích produktů pro řídící pracovníky veřejného i soukromého sektoru z oblasti duševního vlastnictví, inovačního podnikání či dalších – Jihomoravské inovační centrum V.Podpora organizace workshopů a seminářů především pro subjekty soukromého sektoru zaměřených na problematiku inovačního lidského kapitálu – Krajská hospodářská komora JM VI.Podpora fungování příspěvkových organizací zaměřených na podporu inovačního podnikání (např. transfery technologií) včetně adekvátní přípravy lidských zdrojů – Krajská hospodářská komora VII.Role zapojení neformální a informálního vzdělávání ve vazbě na inovační potenciál v oblasti lidských zdrojů – Asociace nestátních neziskových organizací JMK

19 3.2 Podpora lidských zdrojů v rámci místních platforem zaměřených na podporu inovačního podnikání Cíl opatření - podpora disperze inovačního potenciálu v rámci kraje vázaného na efektivní využití lidských zdrojů s využitím specifických institucionálně definovaných nástrojů propojujících možnost využití inovací lidskými zdroji v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti lidských zdrojů Popis opatření - zaměřeno na podporu aktivit, které budou napomáhat dekoncentraci podnikání s vysokým inovačním potenciálem napříč celým Jihomoravským krajem. Předpokládána je vysoké zapojení ze strany veřejného sektoru, které bude vytvářet podmínky pro investice do nových projektů s vysokou přidanou hodnotou ve formě zřizování a podpory VTP, podpory podnikatelského prostředí ad. Klíčové aktivity, resp. aktivity naplňující opatření I. Zakládání nových VTP center především v regionech Jihomoravského kraje s akcentem na oblasti potencionálně vystavené riziku tzv. strukturální zaostalosti s kombinovanými negativními trendy v oblasti sociální, ekonomické a dalších – Krajská hospodářská komora JM II. Cílená propagace možností zaměstnání v regionálních centrech VTP – Krajská hospodářská komora JM III. Propagační aktivity cílené na podporu potenciálu v oblasti inovačního podnikání včetně poskytování konzultačních služeb pro začínající podnikatele (kupříkladu MIC Akcelerátor) – Jihomoravské inovační centrum IV. Vytvoření sítě spolupráce mezi vytvářenými regionálními centry VTP a centry excelence působícími především při vysokých školách v Brně – Jihomoravské inovační centrum

20 3.3 Podpora tvorby tzv. „sítí“ veřejného (zejména VŠ) a soukromého sektoru – využití výzkumu, vývoje a inovací v podnicích Cíl opatření - zvýšit a posílit spolupráci veřejného (zejména VŠ) a soukromého sektoru prostřednictvím tzv. sítí a klastrů Popis opatření - umožní systémově podporovat rámec výměny poznatků a požadavků mezi na jedné straně subjekty soukromého sektoru a na straně druhé vědecko-výzkumnými pracovišti s cílem podpořit rozvoj lidských zdrojů u obou výše uvedených skupin. Důležitou součástí je i podpora flexibilních forem práce umožňujících uplatnění odborníků i ve vědecko-výzkumných organizacích i v praxi ve firmách zaměřujících si na aplikaci poznatků ve výrobě. Bude tak podpořena možnost efektivnější výměna poznatků u odborníků působících v kraji a zrychlena možnost ekonomického uplatnění poznatků z oblasti VaV. Opatření umožní zrychlit a zefektivnit podporu v oblasti transferu technologií a mělo by podpořit i zatraktivnění regionu pro další investice v oblasti průmyslu. Klíčové aktivity, resp. aktivity naplňující opatření I. Podpora tvorby sítí a klastrů přímo propojujících podnikatelské subjekty s vědecko-výzkumnými centry v kraji – Jihomoravské inovační centrum II. Vybudování systému podporujícího poptávání výzkumu a vývoje ze strany podnikatelských subjektů u odborných středních a vysokých škol v kraji – Jihomoravské inovační centrum III. Zpracování a realizace případových studií mapujících klastrový potenciál v různých regionech kraje – Jihomoravské inovační centrum

21 3.4 Zvyšování lidského potenciálu kraje v oblasti vědy a výzkumu Cíl opatření - vytvořit nástroje systémové podpory v oblasti lidských zdrojů spojené s celkovým profilem regionu v činnostech a prvcích spojených s vědou a výzkumem Popis opatření zacíleno na budování systémové podpory pro špičkové vědecké pracovníci žijící nebo přijíždějící do Jihomoravského kraje: podpora budování adekvátní infrastruktury a segmentu služeb, které umožní přivést a udržet v regionech kraje vysokou úroveň kvality života a možností profesního růstu. Komplementem je další podpora organizací působících v oblasti facilitace zahraničních i českých vědeckých pracovníků působících ve vědecko-výzkumných centrech. Neméně důležitým komplementem je celková propagace možností v oblasti lidských zdrojů v JMK ve spojení s vědou a výzkumem včetně nástrojů na podporu studentů středních a vysokých škol. Klíčové aktivity, resp. aktivity naplňující opatření I.Analýza možností podpory infrastruktury pro oblast lidských zdrojů uplatňovaných v oblasti vědy a výzkumu – Odbor regionálního rozvoje KrU JMK II.Podpora organizací zaměřujících se na obohacování lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu formou zapojování zahraničních vědců či reintegrací špičkových českých vědců a to ve vazbě na dlouhodobé potřeby vědecko-výzkumných organizací působících napříč krajem – Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu III.Vytvoření nástrojů na podporu studentů základní a středních škol pro aktivity v oblasti vědy a výzkumu - Odbor školství KrU JMK IV.Podpora veřejné správy pro vysoké školy ve využívání různých dotačních titulů podporujících vědu a výzkum ve vazbě na kvalitní lidský kapitál (kupříkladu forma partnerství v projektech) – Odbor regionálního rozvoje KrU JMK V.Vytvoření propagačních nástrojů, ve spolupráci s vysokými školami, umožňujících cílenou podporu v oblasti příchodu špičkových zahraničních vědeckých pracovníků na pracoviště v kraji – Odbor regionálního rozvoje KrU JMK VI.Podpora projektu Moravan Science Centre Brno

22 Priorita 4 Rozvoj politiky zaměstnanosti NÁVRH AKTUALIZOVANÝCH OPATŘENÍ 4.1 Modernizace a zvýšení efektivnosti veřejných služeb zaměstnanosti, 4.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce, 4.3 Podpora zaměstnatelnosti skupin znevýhodněných na trhu práce.

23 4.1 Modernizace a zvýšení efektivnosti veřejných služeb zaměstnanosti Cíl opatření - zefektivnění stávajících služeb a posilování spolupráce s institucemi veřejné správy, se zaměstnavateli, profesními sdruženími, vzdělávacími a neziskovými organizacemi Popis opatření - Veřejné služby zaměstnanosti musí zajistit kvalitní a včasnou pomoc nezaměstnaným, nezaměstnaností ohroženým a zájemcům o zaměstnání. Zásadním předpokladem je orientace na zvyšování dovedností jednotlivce a poskytování širších služeb, které nejlépe podpoří jeho reintegraci na trhu práce. Toto opatření se zaměřuje na kvalitu a rozsah poskytovaných služeb v rámci Úřadu práce ČR a na spolupráci s ostatními institucemi působícími v oblasti trhu práce. Klíčové aktivity, resp. aktivity naplňující opatření I. Koordinace spolupráce služeb zaměstnanosti (informační a poradenské aktivity, agentury práce) s institucemi státní správy a samosprávy, zaměstnavateli, profesními sdruženími, vzdělávacími a neziskovými organizacemi – Úřad práce ČR, krajská pobočka II. Podpora kvalifikace a profesionalizace zaměstnanců služeb zaměstnanosti, získávání kvalifikovaných pracovníků, jejich průběžná teoretická i praktická příprava, doškolování – Odbor školství KrU JMK III. Realizace tzv. „na míru šitých programů“, práce s marginalizovanými, individuální proaktivní přístup (jako pracovní metoda zaměstnanců poskytujících nebo podporujících poskytování služeb zaměstnanosti) – Úřad práce ČR, krajská pobočka IV. Řízení lidských zdrojů a zvyšování kvality vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje

24 4.2 Rovné příležitosti pro ženy muže na trhu práce Cíl opatření - Odstraňování přetrvávajících nerovností v přístupu k zaměstnávání žen a mužů. Vytváření podmínek na trhu práce, které budou respektovat specifické požadavky při zaměstnání žen. Zvýšení povědomí o nových formách zaměstnávání a podpora jejich zavádění Popis opatření zaměřeno na odstraňování přetrvávajících nerovností mezi ženami a muži na pracovním trhu a prosazování naplňování principu rovných šancí žen a mužů v praxi. Podpora opatření směřujících k harmonizaci rodinného a pracovního života Klíčové aktivity, resp. aktivity naplňující opatření I. Zvyšování veřejného povědomí o otázkách diskriminace žen na pracovním trhu a možnostech boje s ní v souvislosti se zákonem o rovných příležitostech (antidiskriminační zákon) – Odbor školství KrU JMK II. Spuštění informační a propagační kampaně, která bude zdůrazňovat výhody nových forem zaměstnávání jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele ve vazbě na koncepci rodinné politiky Jihomoravského kraje – Úřad práce ČR, krajská pobočka III. Podpora nových forem zaměstnávání (dílčí úvazky, sdílená pracovní místa, práce z domu) což povede k vytváření podmínek maximální účasti žen na trhu práce – Úřad práce ČR, krajská pobočka IV. Podpora sociálních služeb v oblasti péče o děti a starší či nemocné členy rodiny – Odbor sociálních věcí KrU JMK V. Podpora nabídky pracovních míst na dílčí úvazek pro matky na rodičovské dovolené – Úřad práce ČR, krajská pobočka

25 4.3 Podpora zaměstnatelnosti skupin znevýhodněných na trhu práce Cíl opatření - předcházení vzniku nezaměstnanosti a zkrácení doby, po kterou jsou osoby ze znevýhodněných skupin (osoby do 20 let věku, občané se zdravotním postižením, lidé nad 50 let věku, osoby bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, ženy po mateřské dovolené, lidé s malými dětmi, dlouhodobě nezaměstnaní, příslušníci etnických a národnostních menšin, imigranti a zahraniční pracovníci) nezaměstnané Popis opatření - zaměřeno na předcházení nezaměstnanosti, a to podporou informovanosti při volbě studijního oboru a obecně budoucího povolání, zvýšení zájmu o práci na dílčí úvazek, podpora účasti na programech aktivní politiky zaměstnanosti a podporou zaměstnavatelů při zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin (Předpokladem pro úspěch v této oblasti je spolupráce všech zainteresovaných subjektů v kraji ) Klíčové aktivity, resp. aktivity naplňující opatření I.Podpora projektů, které vedou k udržení vhodné struktury absolventů na trhu práce – např. projekty, které povedou k vhodné struktuře míst vzhledem k potřebám trhu práce – Úřad práce ČR II.Propagace zaměstnávání na dílčí úvazky zaměřená jak na potencionální zaměstnavatele, tak na potencionální zaměstnance ze skupin osob znevýhodněných na trhu práce – Jihomoravský kraj III.Podpora procesu integrace cizinců v zemích EU (další podpora ve vazbě na koncepci Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje či Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců) – Jihomoravský kraj IV.Podpora zaměstnávání zdravotně postižených osob – Úřad práce ČR V.Institucionální zajištění poradenství pro volbu budoucího povolání – Úřad práce ČR

26 F/ Finanční plán KRP do roku 2013

27 VÝCHODISKA FINANČNÍHO PLÁNU Finanční situace bude záviset zejména na ekonomickém vývoji v roce 2012 Úsporná opatření ve státním rozpočtu se promítnou v dotacích pro kraje Příjmy krajů 142 mld. Kč, výdaje 139,8 mld. Kč (2012) V případě méně příznivého ekonomického vývoje však může dojít k deficitu

28 VÝCHODISKA FINANČNÍHO PLÁNU Příjmů ze sdílených daní v rozpočtu JMK v roce 2012 budou na úrovni 2011 Vyšší výdaje na financování projektů EU Vyšší výdaje na vlastní podíl JMK na financování projektů krytých úvěry EIB Vyšší výdaje v oblasti dopravy (neplnění Memoranda ze strany státu na financování veřejné služby dopravní obslužnosti) Dokrytí přímých výdajů na vzdělávání (v důsledku úbytků žáků klesnou dotace ze SR)

29 VÝCHODISKA FINANČNÍHO PLÁNU Nízká úroveň dotací z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb (v roce 2012 zůstane stejná výše, nutnost substituce z rozpočtu kraje) Předpokládaný objem zdrojů kraje pro 2012 činí 6 013 mil. Kč (daně 4 425 mil. Kč, úvěr EIB 885 mil. Kč, prostředky minulých let 59 mil. Kč), požadavky činí 7 786 mil. Kč (o 1 773 mil. Kč více). Probíhají jednání o návrhu rozpočtu, jejichž cílem bude rozhodnout, které z požadovaných výdajů budou pokryty

30 VÝCHODISKA FINANČNÍHO PLÁNU – rozpočtový výhled Vzhledem k situace, že není zatím schválen rozpočet kraje, možnosti financování KRP SRLZ v letech 2012 a 2013 je možné odvodit od rozpočtového výhledu JMK na období 2012 – 2014 Rozpočtový výhled vychází z přetrvávajících dopadů krize Rozpočtový výhled rovněž zohledňuje čerpání prostředků z fondů EU a z ostatních nadnárodních zdrojů financování. Dále se v rozpočtovém výhledu promítá čerpání úvěru od EIB na základě smlouvy uzavřené v roce 2009 a splátky úroků z tohoto úvěru

31 VÝCHODISKA FINANČNÍHO PLÁNU – rozpočtový výhled

32 VÝCHODISKA FINANČNÍHO PLÁNU Financování navrhovaných priorit a opatření vychází z relativně omezených možností krajského rozpočtu a poměrně značných možností evropských zdrojů. Mezi evropské zdroje je možné přiřadit též finanční mechanismy. Dále je možné počítat s participací krajem zřízených a založených organizací, s obcemi ve správním obvodu JMK a s jejich zřízenými a založenými organizacemi, se státními organizacemi působícími na území kraje, s mikroregionálními strukturami (dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny), s výzkumnými organizacemi, s vysokými školami, vyššími odbornými školami, středními školami, se vzdělávacími agenturami, s hospodářskými a agrárními komorami a s dalšími podnikatelskými a profesními sdruženími a asociacemi v kraji, s nestátními neziskovými organizacemi a dalšími veřejnými a soukromými zdroji.

33 Finanční plán KRP SRLZ na roky 2012-2013 Priorita č. 1: Rozvoj lidského kapitálu

34 Zdroje financování (rámcové finanční částky v Kč) Opatřen í Aktivita Státn í rozpočet včetně kofinancován í dotac í z EU* Předpokl. př í jatá dotace (EU) Krajský rozpočet včetně kofinancován í dotac í z EU Jiné** 1.1 Celoživotn í učen í pro v š echny a jeho realizace I. II. III. IV. V. 2 000 000,- 1 000 000,- x 10 000 000,- 5 000 000,- x 10 000 000,- 500 000,- 400 000,- 2 000 000,- 250 000,- x 1.2 Spolupr á ce mezi vzděl á vac í mi organizacemi v š ech stupňů ve vazbě na potřeby zaměstnavatelů I. II. III. IV. V. VI. 500 000,- 34 000 000,- X 119 000 000,- X 22 000 000,- 1 000 000,- 6 000 000,- X 21 000 000,- X 4 000 000,- 1 000 000,- 300 000,- 800 000,- 500 000,- 80 000,- 300 000,- 500 000,- 150 000,- X 500 000,- X 500 000,- 1.3 Podpora terci á rn í ho vzděl á v á n í včetně internacionalizace I. II. III. IV. 1 000 000,- 800 000,- 1 250 000,- 5 000 000,- 4 000 000,- 5 500 000,- 4 500 000,- 3 500 000,- 4 500 000,- 400 000,- 200 000,- 500 000,-

35 Priorita č. 2: Adaptabilita a konkurenceschopnost

36 Zdroje financování (rámcové finanční částky v Kč) Opatřen í Aktivit a Státn í rozpočet včetně kofinancován í dotac í z EU* Předpokl. př í jatá dotace (EU) Krajský rozpočet včetně kofinancován í dotac í z EU Jiné** 2.1. Podpora profesn í mobility I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. X 500 000,- 300 000,- 800 000,- 1 000 000,- X 4 000 000,- x 4 000 000,- 2 000 000,- 200 000,- 500 000,- X 4 800 000,- 500 000,- 2 400 000,- 100 000,- 200 000,- X 1 000 000,- 500 000,- 400 000.- X 2.2 Podpora organizac í s vysokou přidanou hodnotou s tradičn í m produkčn í m zaměřen í m v JMK I. II. III. IV. V. VI. VII. 200 000,- 5 000 000,- 600 000,- X 20 000 000,- 4 000 000,- 1 000 000,- 20 000 000,- 3 000 000,- X 100 000 000,- 25 000 000,- 1 600 000,- 1 000 000,- 3 900 000,- 100 000,- 500 000,- 5 000 000,- 1 000 000,- 100 000,- 700 000,- 300 000,- 100 000,- 1 000 000,- 400 000,- 2.3 Udržen í vhodn é struktury nab í dky kurzů dal ší ho vzděl á v á n í ve vazbě na potřeby trhu pr á ce a zvy š ov á n í konkurenceschopnosti I. II. III. IV. V. VI. 1 000 000,- 800 000,- 2 000 000,- X x 4 000 000,- 3 000 000,- 10 000 000,- X x 2 000 000,- 900 000,- x 100 000,- 300 000,- 50 000,- 600 000,- 400 000,- 1 200 000,- X x

37 Priorita č. 3: Růst inovačního potenciálu

38 Zdroje financování (rámcové finanční částky v Kč) Opatřen í Aktivit a Státn í rozpočet včetně kofinancov á n í dotac í z EU* Předpokl. přijatá dotace (EU) Krajský rozpočet včetně kofinancován í dotac í z EU Jiné** 3.1. Podpora výměny zku š enost í v oblasti rozvoje lidsk é ho kapit á lu ve vazbě na inovačn í potenci á l kraje I. II. III. IV. V. VI. VII. X 2 000 000,- 4 000 000,- 800 000,- X 10 000 000,- 300 000,- X 5 000 000,- 20 000 000,- 5 000 000,- X 50 000 000,- 1 000 000,- 400 000,- 600 000,- 2 000 000,- 900 000,- 700 000,- 5 000 000,- 100 000,- 200 000,- 800 000,- 1 000 000,- 400 000,- 2 000 000,- 50 000,- 3.2 Podpora lidských zdrojů v r á mci m í stn í ch platforem zaměřených na podporu inovačn í ho podnik á n í I. II. III. IV. 50 000 000,- X 2 000 000,- 20 000 000,- 100 000 000,- X 10 000 000,- 80 000 000,- 5 000 000,- 600 000,- 2 000 000,- 6 000 000,- 100 000,- X 200 000,- 1 500 000,- 3.3 Podpora tvorby tzv. „ s í t í“ veřejn é ho (zejm é na V Š ) a soukrom é ho sektoru – využit í výzkumu, vývoje a inovac í v podnic í ch I. II. III. 9 000 000,- X x 40 000 000,- X x 3 000 000,- 8 000 000,- 250 000,- 2 500 000,- x 100 000,- 3.4 Zvy š ov á n í potenci á lu kraje v oblasti vědy a výzkumu I. II. III. IV. V. VI. 7 000 000,- 2 000 000,- x X x 60 000 000,- 30 000 000,- 5 000 000,- x 310 000 000,- 4 000 000,- 2 000 000,- 300 000,- 2 000 000,- 400 000,- 5 000 000,- 2 500 000,- 500 000,- x 2 000 000,- x

39 Priorita č. 4: Rozvoj politiky zaměstnanosti v JMK

40 Zdroje financování (rámcové finanční částky v Kč) Opatřen í Aktivita Státn í rozpočet včetně kofinancování dotac í z EU* Předpokl. přijatá dotace (EU) Krajský rozpočet včetně kofinancován í dotac í z EU Jiné** 4.1Modernizace a zvý š en í efektivnosti veřejných služeb zaměstnanosti I. II. III. IV. X 4 000 000,- 800 000,- 1 200 000,- X 12 000 000,- 3 000 000,- 7 000 000,- 150 000,- 12 000 000,- 3 000 000,- 200 000,- XXXxXXXx 4.2 Rovné př í ležitosti pro ženy a muže na trhu práce I. II. III. IV. V. X 1 000 000,- 500 000,- 100 000,- X 9 000 000,- 3 000 000,- X 50 000,- 200 000,- 9 000 000,- 3 000 000,- X 50 000,- X 4.3Podpora zaměstnatelnosti skupin znevýhodněných na trhu práce I. II. III. IV. V. 600 000,- 300 000,- X 1 800 000,- 900 000,- 1 500 000,- 1 000 000,- 8 000 000,- X 500 000,- 1 750 000,- 1 200 000,- 8 420 000,- X 500 000,- X

41 Děkujeme Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Strategie rozvoje lidských zdrojů Krátkodobý realizační plán Jihomoravského kraje 2012 – 2013 Zpracovatel: řešitelský tým ESF MU za účasti externích odborníků."

Podobné prezentace


Reklamy Google