Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace členům Rady vlády pro BOZP Ing. Martin Sedláček Ústřední báňský inspektor ČBÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace členům Rady vlády pro BOZP Ing. Martin Sedláček Ústřední báňský inspektor ČBÚ."— Transkript prezentace:

1 Informace členům Rady vlády pro BOZP Ing. Martin Sedláček Ústřední báňský inspektor ČBÚ

2 ÚVOD Usnesením vlády České republiky č. 468 ze dne 26. června 2012 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2012 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2013, bylo uloženo předsedovi Českého báňského úřadu zpracovat a předložit vládě České republiky „Zprávu o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2012“.

3 Stav úrazovosti a nehodovosti Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví (dále jen „Zpráva“) hodnotí stav bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu v organizacích, které ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“), vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a v organizacích, které nakládají s výbušninami. Zpráva stručně hodnotí i výkon vrchního dozoru nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů.

4 Důlní neštěstí v zahraničí V roce 2012 zahynulo v Číně při důlních neštěstích podle oficiálních statistik více jak 3000 lidí, ale mnoho tragédií není vůbec ohlášeno, protože majitelé se chtějí vyhnout uzavření svých šachet. Dle vyjádření tiskových agentur je Čína rozhodnuta, do roku 2015, uzavřít 20 000 nelegálních a nebezpečných dolů. Desítky smrtelných úrazů je také zaznamenáno při těžbě zlatých a stříbrných rud v oblastech Jižní Ameriky (Peru, Mexiko, Brazílie), Jižní Afriky a Mongolska. Proto orgány státní báňské správy České republiky věnují trvale zvýšenou pozornost analýze příčin a následků všech mimořádných událostí v českém hornictví, vč. stanovení preventivních opatření proti jejich opakování.

5 Usnesení Rady Evropské unie Usnesení Rady Evropské unie ze dne 25. června 2007, o nové strategii Společenství v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Cíl – snížit celkovou míru výskytu pracovních úrazů v zemích Evropské unie o 25% do roku 2012 ve srovnání s rokem 2006.

6 Usnesení Rady Evropské unie V rámci ČR byl tento cíl zapracován do „Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČR“, viz usnesení vlády ČR č. 920 ze dne 23. července 2008. Konkrétní opatření ke splnění tohoto cíle jsou mj. stanoveny v „Národním akčním programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období let 2011- 2012“ projednaném a schváleném Radou vlády BOZP na 28. zasedání dne 10. 12. 2010.

7 Vývoj úrazovosti v hornictví v ČR v letech 2006 až 2012 Sledování vývoje úrazovosti prostřednictvím míry výskytu úrazů na 100 tis. pracovníků. Počet pracovníků převzat z údajů Českého statistického úřadu.

8 Vývoj úrazovosti v hornictví v ČR v letech 2006 až 2012 Míra výskytu pracovních úrazů při těžbě nerostných surovin v roce 2012 dosáhla hodnoty 1781 úrazů na 100.000 nemocensky pojištěných pracovníků. Ve srovnání se stavem za rok 2006 to představuje pokles o 42,6 %.

9 Absolutní počet všech úrazů v letech 2006 - 2012 Absolutní počet všech úrazů v roce 2012 (celkem 735 úrazů) byl nejnižší od počátku sledovaného období. Z tohoto pohledu je proto možno rok 2012 hodnotit pozitivně. Proti roku 2006 (celkem 1 323 úrazů), byl v roce 2012 (celkem 735 úrazů) zaznamenán pokles počtu úrazů o 44,4 %, proti roku 2011 (celkem 752 úrazů) pokles počtu úrazů o 2,3 %, viz graf. Graf srovnání absolutního počtu úrazů v letech 2000 – 2012.

10 Počty pracovních úrazů podle činností

11 Vývoj počtu pracovních úrazů v letech 2006 – 2012

12 Vývoj počtu pracovních úrazů v letech 2000 – 2012

13 Vyhodnocení rozdělení zdrojů a příčin všech pracovních úrazů, mimo smrtelných a životu nebezpečných Statistické vyhodnocení rozdělení zdrojů a příčin všech pracovních úrazů, mimo smrtelných a životu nebezpečných, podle třídění ve smyslu NV č. 201/2010 Sb., znázorňují následující grafy.

14 Výskyt pracovních úrazů (mimo smrtelných a životu nebezpečných) dle zdrojů.

15 Zdroje pracovních úrazů Největší podíl ve zdrojích pracovních úrazů, stejně jako v roce 2011, tvoří kategorie „III - Materiál, břemena, předměty“ – 46, 5 % z celkového počtu úrazů (v roce 2011 – 42,2 %) a kategorie „IV - Pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí“ – 30,9 % z celkového počtu úrazů (v roce 2011 – 27 %). Uvedené kategorie tak zůstávají nejčastějšími zdroji úrazů stejně jako v roce 2011.

16 Výskyt pracovních úrazů (mimo smrtelných a životu nebezpečných) dle příčin.

17 Příčiny pracovních úrazů Nejčastější příčinou pracovních úrazů je kategorie „6 - Nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele“ – 47,4 % z celkového počtu úrazů (v roce 2011 – 48,3 %), následuje kategorie „2 – Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“ – 26,7 % z celkového počtu úrazů (v roce 2011 – 26,5 %) a kategorie „5 – Porušení pracovní kázně postiženým“ – 11,8 % (v roce 2011 – 11,1 %). Zastoupení i pořadí tří nejčastějších příčin je obdobné jako v roce 2011 viz graf.

18 Smrtelná úrazovost V průběhu roku 2012 došlo při činnostech podléhajících vrchnímu dozoru státní báňské správy celkem k 8 smrtelným pracovním úrazům. Ve srovnání s rokem 2011 se jedná o pokles o 3 případy a proti roku 2006 se jedná o nárůst o 3 případy. Z celkového počtu 8 smrtelných pracovních úrazů došlo k 5 smrtelným úrazům při dobývání černého uhlí (z toho k jednomu při úpravě černého uhlí), 1 smrtelnému úrazu při dobývání nerudních surovin povrchovým způsobem a 2 smrtelným úrazům při činnosti prováděné hornickým způsobem.

19 Počet smrtelných pracovních úrazů v letech 2006 – 2012 (podle činností)

20 Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů v letech 2006 – 2012

21 Počet smrtelných pracovních úrazů v letech 2000 – 2012 (podle činností)

22 Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů v letech 2000 – 2012

23 Zdroje a příčiny smrtelných úrazů Nejčastějším zdrojem smrtelných pracovních úrazů v roce 2012 byla kategorie „II - Kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí“ (4 smrtelné úrazy, z toho 3 případy při těžbě černého uhlí a 1 případ při těžbě nerudních surovin). Zatřídění smrtelných úrazů z hlediska jejich příčin bylo provedeno na základě výsledků šetření OBÚ a za příčinu byly označeny kategorie „2 - Pro špatně, nebo nedostatečně odhadnuté riziko“ (2 případy), „4 - Pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně OOPP“ (1 případ), „5 - Porušení pracovní kázně postiženým“ (3 případy), „6 - Nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele“ (1 případ) a „7 - Pro jiný, blíže nespecifikovatelný důvod“ (1 případ).

24 Kontrolní a inspekční činnost ČBÚ ČBÚ vykonává svoji inspekční a kontrolní činnost formou inspekcí, generálních prověrek nebo neohlášených či namátkových kontrol prostřednictvím ústředních báňských inspektorů. Celkem byly vykonány 4 generální prověrky.

25 Kontrolní a inspekční činnost ČBÚ Český báňský úřad dále prováděl kontrolní činnost v dozorovaných organizacích formou specializovaných inspekčních prohlídek, a to jednak dle Plánu hlavních úkolů SBS na rok 2012, nebo formou neohlášených kontrol. Kontroly byly zaměřené na vybranou část činnosti kontrolované organizace, a to zejména s ohledem na četnost mimořádných událostí a pracovních úrazů.

26 Kontrolní a inspekční činnost OBÚ OBÚ vykonávaly svou kontrolní a inspekční činnost především prostřednictvím komplexních prověrek v dozorovaných organizacích a dále jednotlivými kontrolními prohlídkami příslušnými obvodními báňskými inspektory. Celkem bylo vykonáno 5 241 směn Pokuty v celkové výši 2 820 700 Kč za správní delikty podle části šesté zákona č. 61/1988 Sb. a za přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

27 Kontrolní a inspekční činnost OBÚ V souladu s § 42 zákona č. 61/1988 Sb. bylo vydáno v roce 2012 obvodními báňskými inspektory celkem 22 závazných příkazů k zastavení provozu organizace nebo její části. Nejčastějším důvodem zastavení provozu byly zjištěné závady při prošetřování mimořádných událostí a pracovních úrazů.

28 Kontrolní a inspekční činnost OBÚ Po nabytí účinnosti zákona č. 376/2007 Sb. došlo k rozšíření působnosti orgánů SBS o výkon vrchního dozoru nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. Orgány SBS provádí výkon vrchního dozoru nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. Ke konci roku 2012 orgány SBS evidovaly 546 podzemních objektů s celkovou délkou cca 546,3 km spadajících pod dozor SBS. Báňské záchranné stanice v této souvislosti provedly dosud 821 prohlídek, z toho 352 prohlídek ve spolupráci s OBÚ.

29 Kontrolní a inspekční činnost OBÚ Za jednu z priorit považují orgány SBS i nadále oblast nakládání s výbušninami a výbušnými předměty, včetně vydávání povolení k předávání, nabývání, dovozu, vývozu a tranzitu výbušnin v civilním sektoru. V této souvislosti OBÚ v roce 2012 vydaly 150 povolení k nabývání výbušnin a ČBÚ vydal 49 povolení k předávání výbušnin, 74 povolení k vývozu výbušnin do ciziny, 23 povolení k dovozu z ciziny a 14 povolení pro tranzit výbušnin přes území ČR.

30 Legislativní činnost na úseku BOZP Novela zákona č. 61/1988 Sb. provedená zákonem č. 184/2011 Sb. se primárně týkala hlavně oblasti podzemních objektů, návrh věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – v meziresortním připomínkovém řízení, dílčí novelizace zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem – v meziresortním připomínkovém řízení,

31 Legislativní činnost na úseku BOZP od února 2012 byl v gesci Českého báňského úřadu připravován návrh nového zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, který byl vládou schválen v prosinci 2012, vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů, vyhláška č. 395/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů.

32 Legislativní činnost na úseku BOZP V roce 2012 bylo v gesci Českého báňského úřadu novelizováno celkem 6 vyhlášek. Provedené novelizace se týkaly převážně problematiky odborných kvalifikací pro výkon některých profesí, v menším rozsahu pak také otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

33 Závěr V roce 2012 byl zaznamenán pokles výše těžby nerostných surovin v ČR ve srovnání s předchozím rokem. Pokles nastal v důsledku snížení investic z veřejných zdrojů, s důsledky především ve stavebním průmyslu. Následkem toho pak snížení ekonomické aktivity v oboru těžby nerostných surovin, což se projevilo snížením počtu pracovních úrazů a mimořádných událostí při těchto činnostech.

34 Závěr Pokles celkového počtu pracovních úrazů vedl k dosažení nejlepšího výsledku od počátku sledování. Absolutní počet všech úrazů s pracovní neschopností více jak 3 dny v roce 2012 byl nejnižší v celé historii sledování úrazovosti v oblasti dozoru státní báňské správy. Proti roku 2006 byl v roce 2012 zaznamenán pokles počtu úrazů o 44, 4 %. ČR tak plní program snižování úrazovosti na základě usnesení Rady Evropské unie.

35 Závěr Opatření ČBÚ přijatá k prošetřování závažných pracovních úrazů a závažných provozních nehod, v oblasti plánování a výkonu kontrolní činnosti a v oblasti tvorby báňské legislativy, se projevila pozitivně a přispěla k postupnému zvyšování bezpečnosti v hornictví.

36 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Informace členům Rady vlády pro BOZP Ing. Martin Sedláček Ústřední báňský inspektor ČBÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google