Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zaměření kontrolní činnosti orgánů státní báňské správy v roce 2012 Český báňský úřad v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zaměření kontrolní činnosti orgánů státní báňské správy v roce 2012 Český báňský úřad v Praze."— Transkript prezentace:

1 Zaměření kontrolní činnosti orgánů státní báňské správy v roce 2012 Český báňský úřad v Praze

2 Úvod Orgány státní báňské správy (ČBÚ a 9 OBÚ) dozorují cca 2680 organizací, které vykonávají činnosti dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se např. o organizace: - provádějící těžbu výhradních i nevýhradních ložisek - 600 - specializující se na podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m 3 - 85 - specializující se na vyhledávání a průzkum ložisek – 120 - vyrábějící výbušniny a provádějící trhací práce – 70 - ostatní – např. báňské záchranářství, důlní měřictví, zvláštní zásahy do zemské kůry, zajišťování a likvidace starých důlních děl, zpřístupňování a údržba jeskyní, vrtné práce, podzemní sanační práce, podzemní objekty aj.

3 Plánování kontrolní činnost orgánů SBS vychází z vyhodnocení aktuálního stavu bezpečnosti v hornictví za uplynulý rok. Plán inspekční činnost ČBÚ a OBÚ je součástí každoročních plánů řídící, kontrolní a legislativní činnosti státní báňské správy (PHÚ). Celkem se v roce 2012 očekává, že v rámci kontrolní činnosti bude odpracováno báňskými inspektory cca 6000 inspekčních směn cca 95 báňskými inspektory. Z toho nejvíce inspekčních směn bude provedeno při hlubinném dobývání uhlí a při povrchové těžbě nerostných surovin, a to z důvodu přetrvávající vysoké rizikovosti práce při těchto činnostech. Nárůst počtu inspekcí se plánuje v oblasti kontroly nakládání s výbušninami, provozování podzemních objektů a ražeb podzemních staveb.

4 ČBÚ v Praze OBÚ pro území krajů Jihomoravského a Zlínského OBÚ pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského OBÚ pro území krajů Libereckého a Vysočina OBÚ pro území kraje Ústeckého OBÚ pro území Moravskoslezského a Olomouckého OBÚ pro území krajů Plzeňského a Jihočeského OBÚ pro území Karlovarského OBÚ pro území Královéhradeckého a Pardubického

5 Generální prověrky Jsou zaměřeny na komplexní kontrolu jedné organizace, kdy v průběhu 1-2 týdnů je prověřen stav BOZP 4 - 6 odbornými komisemi vedenými pracovníky ČBÚ, za účasti pracovníků příslušného OBÚ, odborových svazů, externích odborníků a kontrolních orgánů ochrany veřejného zdraví se zaměřením na stanovené oblasti. Základní náplň odborných komisí:  organizace a řízení BOZP, šetření pracovních úrazů, hodnocení rizik  podmínky povolení činnosti, vedení důlních děl a lomů  důlní větrání  úprava a zušlechťování nerostných surovin  strojní a elektrická zařízení  trhací práce  důlně měřická a geologická dokumentace  báňská záchranná služba, inspekční služba, havarijní plán, prevence proti požárům, výbuchům, průvalům vod, otřesům, průtržím

6 Výběr organizace pro konání generální prověrky je dán zejména rizikovostí provozu, jakož i negativním vývojem v oblasti BOZP v předchozím roce, přičemž u hlubinných dolů a uhelných lomů je periodicita generálních prověrek stanovena cca 1 x za 4 roky. V roce 2012 generální prověrky ČBÚ budou provedeny u následujících organizací:  Litvínovská uhelná, a.s.,  OKD, a. s., Důl Karviná, závod ČSA,  Lafarge Cement, a.s.,  Cemex – Sand spol. s r.o.

7 Pro rok 2012 je navržena řada kontrolních akcí, které jsou zaměřeny na jednotlivé oblasti z hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem nebo nakládání s výbušninami - např.:  plnění podmínek povolení HČ nebo ČPHZ na povrchu,  plnění opatření po smrtelných úrazech nebo generálních prověrkách,  dodržování POPD v oblasti výsypkového hospodářství a odvodňování povrchových lomů,  nakládání s výbušninami – předávání, dovoz, vývoz a tranzit přes ČR,  výkon trhacích prací,  BOZP při výrobě výbušnin,  evidence a registrace pracovních úrazů,  BOZP při ČPHZ,  používání strojních a elektrických zařízení,  kontrola havarijního plánu, aj.

8 Členění inspekční činnosti – obvodní báňské úřady  BOZP (komplexní prověrky, specializované prověrky, ostatní kontrolní činnost),  ochrana ložisek nerostů a hospodárné dobývaní,  ochrana práv a právem chráněných zájmů před účinky hornické činnosti a nakládáním s výbušninami,  kontrola dodržování rozhodnutí orgánů SBS, zejména v oblasti výjimek z předpisů a norem,  kvalifikace pracovníků dozorovaných organizací a jejich přezkušování,  jiné úkoly.

9 Jsou zaměřeny na komplexní kontrolu organizace, kdy v přiměřeném časovém úseku (cca 3 týdny v závislosti na velikosti organizace), je posouzeno OBÚ dodržování předpisů BOZP zejména v oblastech:  organizace a řízení bezpečnosti,  úrazové záznamy, šetření a dokumentace mimořádných událostí,  strojní, elektrická, energetická a dopravní zařízení,  vyhledávání a posuzování rizik,  školení a odborná způsobilost zaměstnanců,  dodavatelský způsob provádění HČ nebo ČPHZ,  vedení důlních nebo podzemních děl,  výroba výbušnin, výkon trhací práce,  zajištění preventivních opatření proti vzniku mimořádných událostí apod.

10 Jsou zaměřeny na vybranou oblast činnosti organizací (např. vedení úrazových záznamů, opatření stanovená po závažných úrazech a mimořádných událostech, vedení důlních děl, ochrana proti výbuchu uhelného prachu, doprava, skladování výbušnin, havarijní plány, větrání důlních a podzemních děl, protipožární prevence v podzemí, protizáparová prevence, zapálení metanu, trhací práce, vyhrazená technická zařízení apod.), kdy v krátkém časovém úseku (maximálně jeden týden) je tato oblast prověřena u jedné organizace. Témata těchto inspekčních kontrol byla volena podle problémových činností organizací v územní působnosti jednotlivých OBÚ. Kritériem zařazení organizace do plánu kontrolní činnosti byl především počet pracovních úrazů, závažných událostí a provozních nehod v předchozím období, a to v souladu s příslušným opatřením předsedy ke snižování počtu pracovních úrazů v dozorovaných organizacích.

11 Do plánů kontrolní činnosti orgánů SBS budou dále případně zařazeny body, které vyplynou z Národního akčního programu BOZP na léta 2011 – 2012. Konkrétní úkoly budou zapracovány do PHÚ SBS podle schválení NAP BOZP 2011 – 2012 Radou vlády pro BOZP na prosincovém zasedání.

12 Předseda ČBÚ stanovil dle PHÚ následující zvláštní úkoly orgánům SBS, z nichž se kontrolní činnosti v roce 2012 bude týkat: a) provádění zvýšeného počtu inspekčních prohlídek ve vybraných organizacích s největším počtem úrazů a ostatních mimořádných událostí, inspekční prohlídky budou směřovány do problémových oblastí z hlediska úrazovosti v příslušné organizaci, naopak u organizací bez pracovních úrazů a mimořádných událostí počet inspekcí snížit, b) provádět inspekční prohlídky zaměřené na prošetřování úrazů, stanovování a plnění opatření po nich a to ve vybraných organizacích s největším počtem úrazů, c) při prošetřování závažných pracovních úrazů a závažných provozních nehod, jakož i závažného ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu postupovat mj. podle nově vydaných interních předpisů SBS.

13 13

14 14

15 Přehled míry výskytu úrazů (četnost) na 100.000 pracovníků Rok IndexRokIndexRokIndexRokIndexRok Index 200620072007/200620082008/200620092009/200620102010/2006200620112011/2006 (změna v %) 01 - 10 (změna v %) leden - říjen Úrazy celkem (pracovní neschopnost PN více než 3 dny) 13231211-8,51039-21,5898-32,1815-38,41137641-43,6 Z toho úrazy při těžbě nerostných surovin11921119-6,1949-20,4821-31,1742-37,81020584-42,7 Smrtelné úrazy celkem5620,012140,0740,050,0410150,0 Z toho smrtelné úrazy při těžbě nerostných surovin 5620,011120,0740,04-20,04650,0 Ostatní úrazy (PN více než 3 dny) celkem13181205-8,61027-22,1891-32,4805-38,91133627-44,7 Z toho ostatní úrazy (PN více než 3 dny) při těžbě nerostných surovin 11871113-6,2938-21,0814-31,4735-38,11016574-43,5 Průměrný počet nemocensky pojištěných dle OKEĆ (ČSÚ) - těžba nerostných surovin 38423410076,7390161,536018-6,336018-6,33842338000-1,1 Míra výskytu úrazů (PN více než 3 dny) při těžbě nerostných surovin 3102,32728,8-12,02432,3-21,62279,4-26,52060,1-33,62654,71536,8-42,1 Míra výskytu smrtelných úrazů při těžbě nerostných surovin 13,014,612,428,2116,719,449,311,1-14,710,415,851,7 Míra výskytu ostatních úrazů (PN více než 3 dny) bez smrtelných při těžbě nerostných surovin 3089,32714,2-12,12404,1-22,22260,0-26,82040,6-33,92644,21510,5-42,9

16 Inspekční činnost orgánů SBS v roce 2012 bude směřovat, stejně jako v letech předcházejících, především k naplnění cíle stanoveného EU ve smyslu snížení míry výskytu pracovních úrazů do roku 2012 o 25 % ve srovnání s rokem 2006 a k dalšímu snížení počtu závažných provozních nehod. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zaměření kontrolní činnosti orgánů státní báňské správy v roce 2012 Český báňský úřad v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google