Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pro 32. zasedání Rady vlády pro BOZP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pro 32. zasedání Rady vlády pro BOZP"— Transkript prezentace:

1 Pro 32. zasedání Rady vlády pro BOZP
Zaměření kontrolní činnosti orgánů státní báňské správy v roce 2012 Český báňský úřad v Praze

2 Zaměření inspekční činnosti orgánů SBS v roce 2012
Úvod Orgány státní báňské správy (ČBÚ a 9 OBÚ) dozorují cca 2680 organizací, které vykonávají činnosti dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se např. o organizace: provádějící těžbu výhradních i nevýhradních ložisek specializující se na podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m3 - 85 specializující se na vyhledávání a průzkum ložisek – 120 vyrábějící výbušniny a provádějící trhací práce – 70 ostatní – např. báňské záchranářství, důlní měřictví, zvláštní zásahy do zemské kůry, zajišťování a likvidace starých důlních děl, zpřístupňování a údržba jeskyní, vrtné práce, podzemní sanační práce, podzemní objekty aj.

3 Zaměření inspekční činnosti orgánů SBS v roce 2012
Plánování kontrolní činnost orgánů SBS vychází z vyhodnocení aktuálního stavu bezpečnosti v hornictví za uplynulý rok. Plán inspekční činnost ČBÚ a OBÚ je součástí každoročních plánů řídící, kontrolní a legislativní činnosti státní báňské správy (PHÚ). Celkem se v roce 2012 očekává, že v rámci kontrolní činnosti bude odpracováno báňskými inspektory cca 6000 inspekčních směn cca 95 báňskými inspektory. Z toho nejvíce inspekčních směn bude provedeno při hlubinném dobývání uhlí a při povrchové těžbě nerostných surovin, a to z důvodu přetrvávající vysoké rizikovosti práce při těchto činnostech. Nárůst počtu inspekcí se plánuje v oblasti kontroly nakládání s výbušninami, provozování podzemních objektů a ražeb podzemních staveb.

4 Organizační struktura SBS ČR
ČBÚ v Praze OBÚ pro území krajů Jihomoravského a Zlínského OBÚ pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského OBÚ pro území krajů Libereckého a Vysočina OBÚ pro území kraje Ústeckého OBÚ pro území Moravskoslezského a Olomouckého OBÚ pro území krajů Plzeňského a Jihočeského OBÚ pro území Karlovarského OBÚ pro území Královéhradeckého a Pardubického

5 Kontrolní činnost ČBÚ Generální prověrky
Jsou zaměřeny na komplexní kontrolu jedné organizace, kdy v průběhu 1-2 týdnů je prověřen stav BOZP odbornými komisemi vedenými pracovníky ČBÚ, za účasti pracovníků příslušného OBÚ, odborových svazů, externích odborníků a kontrolních orgánů ochrany veřejného zdraví se zaměřením na stanovené oblasti. Základní náplň odborných komisí: organizace a řízení BOZP, šetření pracovních úrazů, hodnocení rizik podmínky povolení činnosti, vedení důlních děl a lomů důlní větrání úprava a zušlechťování nerostných surovin strojní a elektrická zařízení trhací práce důlně měřická a geologická dokumentace báňská záchranná služba, inspekční služba, havarijní plán, prevence proti požárům, výbuchům, průvalům vod, otřesům, průtržím

6 Výběr organizací Výběr organizace pro konání generální prověrky je dán zejména rizikovostí provozu, jakož i negativním vývojem v oblasti BOZP v předchozím roce, přičemž u hlubinných dolů a uhelných lomů je periodicita generálních prověrek stanovena cca 1 x za 4 roky. V roce 2012 generální prověrky ČBÚ budou provedeny u následujících organizací: Litvínovská uhelná, a.s., OKD, a. s., Důl Karviná, závod ČSA, Lafarge Cement, a.s., Cemex – Sand spol. s r.o.

7 Inspekční činnosti ústředních báňských inspektorů
Pro rok 2012 je navržena řada kontrolních akcí, které jsou zaměřeny na jednotlivé oblasti z hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem nebo nakládání s výbušninami - např.: plnění podmínek povolení HČ nebo ČPHZ na povrchu, plnění opatření po smrtelných úrazech nebo generálních prověrkách, dodržování POPD v oblasti výsypkového hospodářství a odvodňování povrchových lomů, nakládání s výbušninami – předávání, dovoz, vývoz a tranzit přes ČR, výkon trhacích prací, BOZP při výrobě výbušnin, evidence a registrace pracovních úrazů, BOZP při ČPHZ, používání strojních a elektrických zařízení, kontrola havarijního plánu, aj.

8 Plán kontrolní činnosti obvodních báňských úřadů
Členění inspekční činnosti – obvodní báňské úřady BOZP (komplexní prověrky, specializované prověrky, ostatní kontrolní činnost), ochrana ložisek nerostů a hospodárné dobývaní, ochrana práv a právem chráněných zájmů před účinky hornické činnosti a nakládáním s výbušninami, kontrola dodržování rozhodnutí orgánů SBS, zejména v oblasti výjimek z předpisů a norem, kvalifikace pracovníků dozorovaných organizací a jejich přezkušování, jiné úkoly.

9 Komplexní prověrky OBÚ
Jsou zaměřeny na komplexní kontrolu organizace, kdy v přiměřeném časovém úseku (cca 3 týdny v závislosti na velikosti organizace), je posouzeno OBÚ dodržování předpisů BOZP zejména v oblastech: organizace a řízení bezpečnosti, úrazové záznamy, šetření a dokumentace mimořádných událostí, strojní, elektrická, energetická a dopravní zařízení, vyhledávání a posuzování rizik, školení a odborná způsobilost zaměstnanců, dodavatelský způsob provádění HČ nebo ČPHZ, vedení důlních nebo podzemních děl, výroba výbušnin, výkon trhací práce, zajištění preventivních opatření proti vzniku mimořádných událostí apod.

10 Specializované prohlídky OBÚ
Jsou zaměřeny na vybranou oblast činnosti organizací (např. vedení úrazových záznamů, opatření stanovená po závažných úrazech a mimořádných událostech, vedení důlních děl, ochrana proti výbuchu uhelného prachu, doprava, skladování výbušnin, havarijní plány, větrání důlních a podzemních děl, protipožární prevence v podzemí, protizáparová prevence, zapálení metanu, trhací práce, vyhrazená technická zařízení apod.), kdy v krátkém časovém úseku (maximálně jeden týden) je tato oblast prověřena u jedné organizace. Témata těchto inspekčních kontrol byla volena podle problémových činností organizací v územní působnosti jednotlivých OBÚ. Kritériem zařazení organizace do plánu kontrolní činnosti byl především počet pracovních úrazů, závažných událostí a provozních nehod v předchozím období, a to v souladu s příslušným opatřením předsedy ke snižování počtu pracovních úrazů v dozorovaných organizacích.

11 Jiné úkoly OBÚ Do plánů kontrolní činnosti orgánů SBS budou dále případně zařazeny body, které vyplynou z Národního akčního programu BOZP na léta 2011 – Konkrétní úkoly budou zapracovány do PHÚ SBS podle schválení NAP BOZP 2011 – 2012 Radou vlády pro BOZP na prosincovém zasedání.

12 Opatření ke snižování úrazovosti
Předseda ČBÚ stanovil dle PHÚ následující zvláštní úkoly orgánům SBS, z nichž se kontrolní činnosti v roce 2012 bude týkat: a) provádění zvýšeného počtu inspekčních prohlídek ve vybraných organizacích s největším počtem úrazů a ostatních mimořádných událostí, inspekční prohlídky budou směřovány do problémových oblastí z hlediska úrazovosti v příslušné organizaci, naopak u organizací bez pracovních úrazů a mimořádných událostí počet inspekcí snížit, b) provádět inspekční prohlídky zaměřené na prošetřování úrazů, stanovování a plnění opatření po nich a to ve vybraných organizacích s největším počtem úrazů, c) při prošetřování závažných pracovních úrazů a závažných provozních nehod, jakož i závažného ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu postupovat mj. podle nově vydaných interních předpisů SBS.

13 Smrtelné úrazy v letech 2000 – 2011 (1-10)

14 úrazy celkem v letech 2000 – 2011 (1-10)

15 Průběžné výsledky úrazovosti v roce 2011
Přehled míry výskytu úrazů (četnost) na pracovníků Rok Index 2006 2007 2007/2006 2008 2008/2006 2009 2009/2006 2010 2010/2006 2011 2011/2006 (změna v %) leden - říjen Úrazy celkem (pracovní neschopnost PN více než 3 dny) 1323 1211 -8,5 1039 -21,5 898 -32,1 815 -38,4 1137 641 -43,6 Z toho úrazy při těžbě nerostných surovin 1192 1119 -6,1 949 -20,4 821 -31,1 742 -37,8 1020 584 -42,7 Smrtelné úrazy celkem 5 6 20,0 12 140,0 7 40,0 0,0 4 10 150,0 Z toho smrtelné úrazy při těžbě nerostných surovin 11 120,0 -20,0 50,0 Ostatní úrazy (PN více než 3 dny) celkem 1318 1205 -8,6 1027 -22,1 891 -32,4 805 -38,9 1133 627 -44,7 Z toho ostatní úrazy (PN více než 3 dny) při těžbě nerostných surovin 1187 1113 -6,2 938 -21,0 814 -31,4 735 -38,1 1016 574 -43,5 Průměrný počet nemocensky pojištěných dle OKEĆ (ČSÚ) - těžba nerostných surovin 38423 41007 6,7 39016 1,5 36018 -6,3 38000 -1,1 Míra výskytu úrazů (PN více než 3 dny) při těžbě nerostných surovin 3102,3 2728,8 -12,0 2432,3 -21,6 2279,4 -26,5 2060,1 -33,6 2654,7 1536,8 -42,1 Míra výskytu smrtelných úrazů při těžbě nerostných surovin 13,0 14,6 12,4 28,2 116,7 19,4 49,3 11,1 -14,7 10,4 15,8 51,7 Míra výskytu ostatních úrazů (PN více než 3 dny) bez smrtelných při těžbě nerostných surovin 3089,3 2714,2 -12,1 2404,1 -22,2 2260,0 -26,8 2040,6 -33,9 2644,2 1510,5 -42,9

16 Inspekční činnost orgánů SBS v roce 2012 bude směřovat, stejně jako v letech předcházejících, především k naplnění cíle stanoveného EU ve smyslu snížení míry výskytu pracovních úrazů do roku o 25 % ve srovnání s rokem 2006 a k dalšímu snížení počtu závažných provozních nehod. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Pro 32. zasedání Rady vlády pro BOZP"

Podobné prezentace


Reklamy Google