Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška č. 4 Pěstitelství, základy ekologie, pedologie a fenologie Země.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška č. 4 Pěstitelství, základy ekologie, pedologie a fenologie Země."— Transkript prezentace:

1 Přednáška č. 4 Pěstitelství, základy ekologie, pedologie a fenologie Země

2 Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, mezi nimi zaujímá specifické místo člověk, který ovlivňuje již celý povrch Země. na život jedince, mezi nimi zaujímá specifické místo člověk, který ovlivňuje již celý povrch Země.

3 Abiotické podmínky života: Vzduch Vzduch Voda Voda Minerály, horniny, půdy Minerály, horniny, půdy Sluneční energie Sluneční energie

4 Atmosféra: Tvoří plynný obal Země - troposféra, stratosféra, mezosféra, thermosféra a exosféra. Organismy žijí ve troposféře. Ostatní vzduch působí na organismy jednak fyzikálními vlastnostmi, jednak chemickým složením. Tvoří plynný obal Země - troposféra, stratosféra, mezosféra, thermosféra a exosféra. Organismy žijí ve troposféře. Ostatní vzduch působí na organismy jednak fyzikálními vlastnostmi, jednak chemickým složením. Teplota - proměnlivá a to si vynutilo velkou přizpůsobivost organismů Teplota - proměnlivá a to si vynutilo velkou přizpůsobivost organismů Tlak - ovlivňuje dýchání Tlak - ovlivňuje dýchání Proudění- vítr, který má pozitivní význam (opylování, migrace,..) i negativní důsledky (větrná eroze půdy, ničení porostů). Proudění- vítr, který má pozitivní význam (opylování, migrace,..) i negativní důsledky (větrná eroze půdy, ničení porostů).

5 Atmosféra

6 Vzduch - složení vzduchu: Oxid uhličitý- 0,03% Oxid uhličitý- 0,03% Kyslík – 21% Kyslík – 21% Dusík - 78% Dusík - 78% Do 1% ostatní plyny Do 1% ostatní plyny Proudění vzduchu a počasí Proudění vzduchu a počasí Skleníkový efekt - zvýšení obsahu oxidu uhličitého Skleníkový efekt - zvýšení obsahu oxidu uhličitého v horních vrstvách atmosféry v horních vrstvách atmosféry

7 Voda

8 Hydrosféra: Moře a oceány Moře a oceány Povrchová voda Povrchová voda Podzemní voda Podzemní voda Koloběh vody v přírodě (hydrologický cyklus) Koloběh vody v přírodě (hydrologický cyklus)

9 Slunce

10 Slunce: Základní zdroj energie pro život na Zemi Základní zdroj energie pro život na Zemi Ultrafialové záření Ultrafialové záření Viditelné světlo Viditelné světlo Infračervené záření Infračervené záření Světelný režim má v přírodě periodický charakter a souvisí s otáčením Země a jejím pohybem kolem Slunce Světelný režim má v přírodě periodický charakter a souvisí s otáčením Země a jejím pohybem kolem Slunce Sluneční záření - základní zdroj tepla uvolňovaného v organismech při biochemických reakcích Sluneční záření - základní zdroj tepla uvolňovaného v organismech při biochemických reakcích

11 Litosféra a pedosféra: základními zdroji minerálních látek pro živočichy a rostliny základními zdroji minerálních látek pro živočichy a rostliny Litosféra - pevný obal Země tvořený zemskou kůrou a zemským pláštěm Litosféra - pevný obal Země tvořený zemskou kůrou a zemským pláštěm Pedosféra - půdní obal Země Pedosféra - půdní obal Země

12 Litosféra a pedosféra:

13 Pedologie Nauka o půdách

14 Půda Půda je nejsvrchnější vrstvou zemské kůry, je prostoupená vodou, vzduchem a organismy, vzniká v procesu pedogeneze pod vlivem vnějších faktorů a času a je produktem přeměn minerálních a organických látek. Je morfologicky organizovaná a poskytuje životní prostředí rostlinám, živočichům a člověku. Studiem půdy se zabývá pedologie. Půda je nejsvrchnější vrstvou zemské kůry, je prostoupená vodou, vzduchem a organismy, vzniká v procesu pedogeneze pod vlivem vnějších faktorů a času a je produktem přeměn minerálních a organických látek. Je morfologicky organizovaná a poskytuje životní prostředí rostlinám, živočichům a člověku. Studiem půdy se zabývá pedologie.zemské kůryvodouvzduchemorganismyčasulátekmorfologickyživotní prostředí rostlinámživočichůmčlověkupedologiezemské kůryvodouvzduchemorganismyčasulátekmorfologickyživotní prostředí rostlinámživočichůmčlověkupedologie

15 Půdotvorní činitelé: Matečná hornina Matečná hornina Klima Klima Povaha terénu Povaha terénu Podzemní voda Podzemní voda Čas Čas Organismy Organismy Člověk Člověk

16 Matečná hornina skalní horniny a jejich zvětraliny skalní horniny a jejich zvětralinyhorninyzvětralinyhorninyzvětraliny sypké sedimenty (např. říční nebo mořské písky, spraše) sypké sedimenty (např. říční nebo mořské písky, spraše)sedimentypísky sprašesedimentypísky spraše starší půdy (půdní sedimenty) starší půdy (půdní sedimenty) je pasivním půdotvorným činitelem, na daném místě se v průběhu času nemění a bez působení dalších faktorů se z ní půda nemůže vyvinout je pasivním půdotvorným činitelem, na daném místě se v průběhu času nemění a bez působení dalších faktorů se z ní půda nemůže vyvinout

17 Klima: změny teploty – rychlost rozkladu rostlinného opadu a odumřelých kořenů změny teploty – rychlost rozkladu rostlinného opadu a odumřelých kořenůteploty změny intenzity srážek – intenzita promývání půdy → obsah živin změny intenzity srážek – intenzita promývání půdy → obsah živinsrážek

18 Povaha terénu: Nadmořská výška Nadmořská výška Svažitost Svažitost Expozice - vystavení vlivu povětří … Expozice - vystavení vlivu povětří … Ovlivňuje provlhčení půdy a její teplotu Ovlivňuje provlhčení půdy a její teplotu

19 Podzemní voda: Vysoká hladina podzemní vody - podmáčení Vysoká hladina podzemní vody - podmáčení

20 Čas: Působení ostatních činitelů je závislé na čase Působení ostatních činitelů je závislé na čase

21 Organismy: uhynulé organismy tvoří humus - humus je rozkládán v závislosti na klimatu- rozložený humus zvyšuje úrodnost půdy uhynulé organismy tvoří humus - humus je rozkládán v závislosti na klimatu- rozložený humus zvyšuje úrodnost půdy

22 Člověk: Orba Orba Hnojení Hnojení Kácení lesů Kácení lesů Výstavba Výstavba

23 Půdní druhy pro ZŠ: Jílovitá Jílovitá Hlinitá Hlinitá Písčitá Písčitá Hlinitopísčitá, písčitohlinitá, jílovitohlinitá, jíl Hlinitopísčitá, písčitohlinitá, jílovitohlinitá, jíl

24 Půdní typy pro ZŠ: Černozem Černozem Hnědozem Hnědozem Hnědé půdy Hnědé půdy Rendziny Rendziny Podzolové půdy Podzolové půdy Nivní půdy Nivní půdy

25 Půdní TYPY – půdní horizont (ZŠ): A –tmavý, bohatý na organické látky B- hnědo- žlutý, bohatý na anorganické látky C- jíl a kameny, přechod k matečné hornině

26 Půdní TYPY

27 Složení půd: Plynná složka Plynná složka Kapalná složka Kapalná složka Pevná složka-organická a anorganická Pevná složka-organická a anorganická

28 Základní vlastnosti půd: Chemické: 1, Půdní reakce Kyselost Kyselost Zásaditost Zásaditost Neutrální reakce Neutrální reakce 2, Chemické složení (prvky makrogenní, mikrogenní –stopové, těžké kovy?) Fyzikální: Struktura Pórovitost

29 Procesy ohrožující půdu: Eroze Eroze Znečištění Znečištění Kyselé deště Kyselé deště Hutnění Hutnění Výstavba Výstavba

30 Procesy ohrožující půdu:

31 Základy ekologie a fenologie: Ekologie – základní biologická věda, studuje vztahy mezi prostředím a organismy Fenologie - aplikovaná biologická věda, studuje proměny organismů (biocenózy) v závislosti na změnách meteorologických a klimatických, včetně vztahů mezi prostředím a organismy na změnách meteorologických a klimatických, včetně vztahů mezi prostředím a organismy Viz fenologický kalendář – portfolium 1. roč. Bc

32 Biotop a biocenóza - společenstvo: soubor populací různých druhů v biotopu soubor populací různých druhů v biotopu Biotop (stanoviště) je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody - biotou. Biotop (stanoviště) je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody - biotou. Biotop se vztahuje k určitému druhu organismu Biotop se vztahuje k určitému druhu organismu

33 Biotop a biocenóza - společenstvo:

34 Ekosystém: ekosystém se skládá ze složky živé, tvořené organismy(tzv. společenstvo neboli biocenóza) a složky neživé, tvořené prostředím (biotopem). ekosystém se skládá ze složky živé, tvořené organismy(tzv. společenstvo neboli biocenóza) a složky neživé, tvořené prostředím (biotopem). organismybiocenózabiotopem organismybiocenózabiotopem základní jednotka, v níž dochází k oběhu látek a toku energie a která jako celek je ve styku se svým okolím základní jednotka, v níž dochází k oběhu látek a toku energie a která jako celek je ve styku se svým okolím složky - anorganické látky, organické látky, klimatický režim, producenti, konzumenti, dekompozitoři složky - anorganické látky, organické látky, klimatický režim, producenti, konzumenti, dekompozitoři producenti, konzumenti a dekompozitoři- biomasa jeden organismus je pro druhý zdrojem energie- potravní řetězce producenti, konzumenti a dekompozitoři- biomasa jeden organismus je pro druhý zdrojem energie- potravní řetězce

35 Vztah organismů a prostředí: optimální podmínky existence daného druhu optimální podmínky existence daného druhu adaptace adaptace podmínky minimální a maximální - určují hranice, ty se u různých organismů liší- ekologická valence organismu podmínky minimální a maximální - určují hranice, ty se u různých organismů liší- ekologická valence organismu

36 Podmínky, které zajišťuje prostředí: materiál a energii pro metabolismus materiál a energii pro metabolismus odstranění nepotřebných produktů odstranění nepotřebných produktů zprostředkování rozmnožování s rozšiřováním potomstva zprostředkování rozmnožování s rozšiřováním potomstva zabránění nepříznivých vlivů na organismus zabránění nepříznivých vlivů na organismus

37 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Přednáška č. 4 Pěstitelství, základy ekologie, pedologie a fenologie Země."

Podobné prezentace


Reklamy Google