Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání se školiteli DSP na FaME UTB Zlin 8. září 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání se školiteli DSP na FaME UTB Zlin 8. září 2009."— Transkript prezentace:

1 Setkání se školiteli DSP na FaME UTB Zlin 8. září 2009

2 OBSAH 1. Aktuální situace v DSP na FaME 2. Aktuální směrnice k DSP 3. Interní grantová agentura 4. Klíčové oblasti výzkumu na FaME včetně souvisejících VaV projektů 5. Role školitele DSP 6. Co uděláme pro zlepšení kvality v DSP? 7. Publikování výsledků ve VaV 8. Pondělní snídaně s VaV 9. Změny v personálním zajištění organizace DSP 10. DISKUSE

3 1. Aktuální stav v DSP  Od září 2001 akreditován doktorský studijní program P6208 Ekonomika a management, studijní obor 6208V038 Management a ekonomika.  Od června 2006 akreditován v anglickém jazyce (Economics and Management, 6208V038 Management and Economics).  V roce 2009 byla akreditační komisí předložena žádost o reakreditaci tohoto studijního programu v jazyce českém i anglickém - schválená v dubnu (4 leté studium) do roku 2013.  Od září 2007 je na FaME akreditovaný doktorský studijní program P6202 Hospodářská politika a správa obor Finance 6202V010 v českém i anglickém jazyce (P6202 Economic Policy and Administration, 6202V010 Finance ) - (3 leté studium) do roku 2011.

4 1. Aktuální stav v DSP - přehled o počtu studentů EaM 1

5 1. Aktuální stav v DSP - přehled o počtu studentů Finance

6 Stav studentů DSP k 1. 10. 2009

7 Výhled do budoucna (při zachování trendů přijímaných uchazečů podle očekávání AR 2009/2010)

8 SD 3/2008 „Doplněk Studijního a zkušebního řádu UTB, Ustanovení pro studium v DSP“  Článek 34 Školitel Školitel sestavuje společně se studentem jeho Individuální studijní plán, zabezpečuje konzultace. Provádí kontrolu plnění studijních povinností a vede studenta i při zpracování disertační práce.  Článek 35 Individuální studijní plán - Student prezenční formy DSP musí být zapojen do pedagogické činnosti. - Prezenční studenti DSP mají povinnost pracovat 20 hod. týdně na pracovištích na svých výzkumných úkolech. - Studenti v prezenční formě studia DSP podávají na schůzi ústavu informaci o svých aktivitách za uplynulý AR.  Článek 44 Přihlašování ke státní doktorské zkoušce Minimální požadavky na výstupy tvůrčích činností studenta jsou tři publikace (článek v recenzovaném časopise ze Seznamu Rady vlády pro vědu a výzkum nebo článek ve sborníku z konference) a účast na řešení výzkumného projektu UTB nebo FaME (po dobu min. 1 roku) nebo projektu Interní grantové agentury (IGA), případně fakultní vedlejší hospodářské činnosti.

9 SD 3/2008  Článek 48 Přihláška k obhajobě disertační práce Minimální požadavky na výstupy tvůrčí činnosti studenta jsou dva články v recenzovaném časopise ze seznamu Rady vlády pro vědu a výzkum a pět příspěvků ve sbornících vědeckých konferencí (z toho maximálně 2 z doktorandských), účast na řešení výzkumného projektu UTB nebo fakulty (po dobu min. jednoho roku) nebo projektu Interní grantové agentury organizované fakultou, případně fakultní vedlejší hospodářské činnosti. Pro studenty doktorských studijních programů akreditovaných v jazyce českém minimálně dva uvedené publikační výstupy musí být v jazyce anglickém. Za splnění minimálních požadavků na publikační výstupy tvůrčích činností studentů DSP může být považována publikace článku v časopise s impakt faktorem. Před podáním přihlášky k obhajobě disertační práce se doporučuje předchozí prezentace studentem připravených podkladů (dále jen „prezentace“) na veřejné schůzi příslušného ústavu. Z jednání je proveden zápis.

10 → bude nahrazena SD 3/2009 Studenti prezenční formy DSP mají povinnost se v průběhu studia zúčastnit minimálně 3-měsíčního studijního pobytu na zahraniční univerzitě nebo zahraničním vědecko- výzkumném pracovišti. Tato povinnost může být nahrazena 3-měsíční odbornou stáží v českém či zahraničním podniku nebo profesní organizaci.  Článek 55 Platnost a účinnost - Tato vnitřní norma nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 10. 2009. - Povinnost studijního pobytu na zahraniční univerzitě či odborné stáže se vztahuje na studenty přijaté pro AR 2009/2010 a dále. - Povinnost minimálních požadavků na výstupy tvůrčích činností studentů přihlášených ke DSP a obhajobě disertační práce se vztahují na studenty přijaté pro AR 2008/2009 a dále.

11 Orientační seznam partnerských univerzit pro výjezd studentů DSP ZeměUniverzitaDSPZájem o kooperaci ve výzkumu BelgieHELMO Institute LiegeX Leuven University CollegeX FinskoSavonia University of Aplied Sciences X Laurea University of Aplied SciencesX FrancieInternational School of Management Lyon X Lille 2 UniversityXX ItálieUniversity of UdineXX LitvaKlaipeda Business CollegeX Vilnius Law and Business CollegeX

12 ZeměUniverzitaDSPZájem o kooperaci ve výzkumu LotyšskoRiga International School of Economics and Business Administration XX Riga Technical UniversityXX MaďarskoUniversity of West HungaryXX NěmeckoHeilbroon UniversityX University of Aplied Science Neu- Ulm XX PolskoUniversity of RzeszowX University of GdanskXX PortugalskoUniversity of AlgarveXX RakouskoUniversity of Aplied Sciences SteyrX University of Aplied Sciences St. Polten X

13 ZeměUniverzitaDSPZájem o kooperaci ve výzkumu ŠpanělskoUniversity of LeonXX ŠvýcarskoFHS St.Gallen – University of Applied Sciences X TureckoYasar University, IzmirX Dokuz Eylul University, IzmirXX Gebze Institute of TechnologyXX

14 SD 4/2008 „Fond podpory tvůrčích činností“ – obsahuje rámcové podmínky pro finanční podporu v rámci tvůrčí činnosti a Interní grantovou agenturu a) monografie ve světovém jazyce b) publikace v časopisech s impact faktorem + podpora významných prezentací výsledků tvůrčích činností FaME v zahraničí

15 3. Interní grantová agentura  Aktuálně řešené projekty  Vyhlášení výběrového řízení na nové projekty v říjnu 2009 (včas budete informováni).

16 4. Klíčové oblasti výzkumu 1)VÝKONNOST PODNIKŮ, INSTITUCÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY, KLASTRŮ, REGIONŮ - řízení a měření výkonnosti - optimalizace procesů - hodnocení efektivnosti - využití benchmarkingu Řešené projekty:  Měření a řízení výkonnosti klastrů (2006-2008)  Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků (2009 – 2011)  Užití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a vliv na měření jejich výkonnosti (2009 – 2011)  Metodika tvorby procesních systémů řízení nákladů a jejich vliv na výkonnosti průmyslových firem (2007 – 2009)  Optimalizace multidisciplinárního navrhování a modelování výrobního systému virtuálních firem (2008 – 2011)  Hodnocení přínosů vyspělých technologií (2007 – 2009) Podané projekty:  Hodnocení výkonnosti klastrů, Zhodnocení strategického plánování na úrovni krajů České republiky, 1x OP Střední Evropa „Hodnocení výkonnosti veřejné správy“, 1x MZV ČR – Česko-polské fórum „Klastrová konference“,..

17 Klíčové oblasti výzkumu 2) ZNALOSTI, ZNALOSTNÍ MANAGEMENT, INTELEKTUÁLNÍ KAPITÁL + INOVACE + KREATIVITA Řešené projekty:  Rozvoj tacitních znalostí manažerů (2008 – 2010)  Znalostní služby – jejich význam a charakteristika (2009 – 2011)  Řízení, měření a vykazování tzv. intelektuálního kapitálu ve znalostně intenzivních organizacích a jejich regionálních seskupeních (2009 – 2010)  Projekt ESF: Pracujeme chytřeji (2007-2009) Podané projekty:  Modernizace systémů řízení firem 21. století  Výzkum principů managementu znalostí v podmínkách podnikání čes. firem  Principy alokace a kalkulace nákladů v sektoru znalostních služeb  1x CIP „Hodnocení inovací v bioprůmyslu“, OP VpK „Informační profesionálové“

18 Klíčové oblasti výzkumu 3) PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE, ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY ŘÍZENÍ  Podaný projekt: 7RP  Zapojení do VaVpI – zpracování biomasy na paliva 4) SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM  Tvůrčí odkaz T. Bati (OPPS ČR-SR „Letní škola“)  Organizace round table (FaME jako organizátor i partner)  Příprava projektu do VpK -Podané projekty:  Výzkum sponzoringu jako součásti integrované marketingové komunikace, včetně jeho etických aspektů 5) ZDRAVOTNICKÝ MANAGEMENT  V souladu s přípravou studijního programu Zdravotnický management -Podané projekty: „Návrh a implementace integrované strategické koncepce řízení zdravotnictví / zdravotn. služeb ve Zlínském kraji“ -Připravované projekty:  COST a 7. rámcový program v Regionech znalostí

19 SOUHRN KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VÝZKUMU  VÝKONNOST PODNIKŮ, INSTITUCÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY, KLASTRŮ, REGIONŮ  ZNALOSTI, ZNALOSTNÍ MANAGEMENT, INTELEKTUÁLNÍ KAPITÁL  PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE, ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY ŘÍZENÍ  SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM  ZDRAVOTNICKÝ MANAGEMENT

20 5. Role školitele DSP Školitel sestavuje společně se studentem jeho Individuální studijní plán, zabezpečuje konzultace. Provádí kontrolu plnění studijních povinností a vede studenta i při zpracování disertační práce. Činnost školitele a konzultanta je započítávána do pedagogického úvazku podle příslušné SR. - doktorand v 1. r. studia (CJ/AJ)/rok 50/60 ZH - doktorand ve 2.–4. r. studia (CJ/AJ)/rok75/85 ZH Školitel dohlíží na publikační činnost studenta, reviduje jeho odborné články (možnost spoluautorství), … Může pomoci při výběru a navázání vztahu se zahraniční univerzitou na podporu výjezdu studenta v rámci DSP. Můžu pomoci při podávání žádosti v rámci Interní grantové agentury. ….

21 Aktuální orientace pro zpracování individuálních studijních plánů a jejich roční hodnocení (1)  Orientovat studenty na 4-letý model studia (týká se EaM), první dva roky splnění zkoušek z povinných předmětů, od druhého roku možnost stáže, ve třetím roce uzavření všech studijních povinností a přihlášení se ke SDZ, ve čtvrtém roce přihlášení se k obhajobě disertační práce  Orientovat studenty na plnění minimálních povinností v tvůrčích činnostech pro přihlášení se ke SDZ ( 3 publikace v recenzovaném časopise nebo ve sborníku konference, účast na řešení projektu) a k obhajobě disertační práce (2 články v recenzovaném časopise, 5 příspěvků ve sbornících konferencí z toho maximálně 2 z doktorandských a minimálně 2 výstupy v anglickém jazyce, účast na řešení projektu)

22  Od akademického roku 2009/2010 ukládat pro prezenční studenty do individuálních plánů povinnost absolvování cca 3 měsíční stáže na jiné univerzitě nebo podniku ( je připraven seznam cca 20 univerzit, které mají DSP nebo zájem o kooperaci ve výzkumu)  Orientovat studenty při ročním hodnocení na prezentaci výsledků na školícím pracovišti (schůzka katedry)  Orientovat studenty před přihlašováním se k obhajobě disertační práce na interní prezentaci připravených podkladů na školícím pracovišti  Evidovat výstupy tvůrčích činností studentů na školících pracovištích v bibliografickém systému OBD pro potřeby RIV Aktuální orientace pro zpracování individuálních studijních plánů a jejich roční hodnocení (2)

23 6. Co uděláme pro zlepšení kvality v DSP (1)  Důsledného slaďování vypisovaných témat pro disertační práce s nosným vědecko-výzkumným zaměřením školitelů, školících pracovišť a fakulty a zaměřením studijního programu. zajistí školitelé, oborová rada a proděkani  Zapojení studentů včetně zahraničních do výzkumných úkolů externích i interní grantové agentury a projektů pro praxi, řešených na školících pracovištích zajistí řešitelé projektů a zakázek, IGA bude dále vypisovaná pro studenty DSP  Zavedení 3 měsíčních stáží na zahraničních univerzitách nebo 3 měsíční odborná stáž v podnicíchSD 3/2009, zabezpečení zahraničních univerzit zajistí proděkan pro vnější vztahy  Nové rozmístění doktorandů v kancelářích (promíchání českých a zahraničních), na FaME budou prioritně umístěni studenti DSP podílející se na řešení nebo přípravě VaV projektů FaME zajistí proděkanka pro výzkum  Realizace systému práce s doktorandy včetně kontroly individuálních studijních plánů interními obhajobami na školících pracovištích a schůzek doktorandů s děkanem a proděkany zajistí ředitelé ústavů ve spolupráci s proděkankou pro výzkum

24 6. Co uděláme pro zlepšení kvality v DSP (2)  Stanovení minimálních požadavků na výstupy publikační činnosti v jednotlivých etapách individuálních studijních plánů ve vazbě na změny národních i univerzitních metodik hodnocení vědy a výzkumu.  Kontinuita doktorského studijního programu na magisterský studijní program, výchova talentů pro přijetí.  Vytvoření ucelené struktury nabízených studijních programů (bakalářský, navazující magisterský, doktorský) v českém i anglickém jazyce, příprava reakreditace DSP Finance na 4-letý model studia.  Vytváření vnitřních podmínek podporujících kvalitu doktorského studijního programu (jmenování nových školitelů a konzultantů, prostorové a technické podmínky na školících pracovištích), spolupráce s ostatními univerzitními pracovišti (fakulty i univerzitní institut), ostatními univerzitami a podniky i profesními organizacemi.  Pravidelná komunikace (workshopy) se studenty DSP a pravidelná aktualizace a zatraktivnění webu týkající se oblasti VaV  Úzká spolupráce s proděkany a CAEV s přípravou a řešením VaV domácích i zahraničních projektů, …  Pravidelné snídaně s VaV v pondělí (min. 6x ročně)

25 AKČNÍ PLÁN pro DSP (1)  Zorganizovat schůzky se studenty DSP (domácí + zahraniční) 11. května 2009 + listopad 2009  Zorganizovat schůzky se školiteli studentů DSP září 2009  Vyhlášení + realizace dalšího kola veřejné soutěže IGA + vyhodnocení minulého rokuříjen 2009 + realizace r. 2010  Aktivně spolupracovat na zajištění doktorské konference duben 2010  Udržení nejkvalitnějších domácích i zahraničních doktorandů na FaME s perspektivou kvalitní VaV práce.průběžně  Vyslání studentů DSP na Akademii věd, která zdarma organizuje kurzy základů vědecké práce. Termíny: Praha 19. 10. – 23. 10. 09 Brno 23. 11. – 27. 11. 09  Zaslání informací o International Scholarship Program v rámci Visegrad Fund http://www.visegradfund.org září 2010

26 AKČNÍ PLÁN pro DSP (2)  Podpora zahraničních mobilit studentů DSP (info na webu www.utb.cz pod Mezinárodními vztahy)průběžně www.utb.cz  Aktualizace/zatraktivnění web stránek týkajících se VaVprůběžně  Zajištění vhodného servisu pro VaV ve spolupráci s knihovnou UTB a CAEV (call for papers, redakční rady, zdroje…) září 2009  Připravit vhodné projekty v  Bilaterální spolupráci VaV v projektech MŠMT - Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Polsko průběžně  International Visegrad Fund průběžně  Iniciovat témata a zapojit se do výzkumu EUROCORES (5/2009), COST (9/2009) apod. (www.esf.org)průběžněwww.esf.org - Dlouhodobé, s vykazatelným potenciálem pro hodnocení VaV  Podpořit vznik Centra T. Bati (příležitosti pro VaV spolupráci)

27 7. Publikování výsledků ve VaV Co je třeba zlepšit? →Je třeba dávat pozor na to, kde publikovat, aby to pro FaME bylo přínosné →Výstupy je třeba vázat na konkrétní řešené VaV projekty →Je třeba respektovat „Kritéria pro vyřazení výsledků z VaV“ →Upřednostňovat publikování do impakt. časopisů, časopisů vedených ve světově uznávaných databázích nebo v časopisech, které jsou na „Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v r. 2009“ →Upřednostňovat konference, které jsou na seznamu Thomson Reuters →Každý student DSP (český, zahraniční, prezenční, kombinovaný) musí mít vedenu svou vlastní složku s výsledky své tvůrčí činnosti, která bude obsahovat kopii článku a sborník z konference či časopis, ve kterém publikovali (je nezbytné publikovat pod hlavičkou FaME UTB Zlín nejlépe s odkazem na konkrétní VaV projekt) →Aktuální informace o VaV v ČR jsou na www.vyzkum.cz, zprostředkovaně + doplněně na www.fame.utb.cz pod Tvůrčími činnostmi.www.vyzkum.czwww.fame.utb.cz

28 8. Pondělní snídaně s VaV  Pravidelné setkávání všech fandů VaV na FaME u dobré snídaně na aktuální VaV téma minimálně 1x za 2 měsíce. Budou pokračovat i v AR 2009/2010

29 9. Změny v personálním zajištění organizace DSP k 1. 9. 2009 Proděkanka pro výzkum a spolupráci s praxí Ing. Adriana Knápková, Ph.D knapkova@fame.utb.cz U2/531 Telefon 576032405 Referentka DSP Mgr. Lenka Kolenovská kolenovska@fame.utb.cz U2/211B Telefon 576032229 Proděkanka pro rozvoj a kvalifikační řízení doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D bobak@fame.utb.cz U2/5xx Telefon 57603xxxx Referentka Naděžda Vyoralová vyoralova@fame.utb.cz U2/5xx Telefon 57603xxxx

30 10. DISKUSE

31 Děkujeme za pozornost bobak@fame.utb.cz knapkova@fame.utb.cz


Stáhnout ppt "Setkání se školiteli DSP na FaME UTB Zlin 8. září 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google