Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodické dny pro krajské úřady Zderaz 22. -24. dubna 2009 Odbor správních činností MV oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodické dny pro krajské úřady Zderaz 22. -24. dubna 2009 Odbor správních činností MV oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů."— Transkript prezentace:

1 Metodické dny pro krajské úřady Zderaz 22. -24. dubna 2009 Odbor správních činností MV oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů

2 Odbor správních činností MV2 Problematika občanských průkazů a cestovních dokladů  Informace, výklad problémových ustanovení zákonů  Odpovědi na dotazy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

3 Odbor správních činností MV3 Informace 1)Zajištění výroby kulatých razítek s malým státním znakem (průměr 20mm) a hranatých razítek do cestovních dokladů. V zájmu sjednocení praxe v zajišťování výroby razítek je nezbytné, aby výrobu jednotně zajišťoval odbor správních činností MV na žádost úřadu. Některé úřady si zajistily výrobu razítek, která však neodpovídají vzoru razítka rozesílaného MV na úřady. Tato razítka byla použita na specimenech dokladů, které byly notifikovány v zahraničí. Použitím jiného vzoru razítka na dokladech mohou občanům vzniknout problémy při cestování v zahraničí nebo při jednání na úřadech.

4 Odbor správních činností MV4 Informace 2) Technický způsob řešení projektu e-OP  Z hlediska finanční náročnosti projektu je nejvhodnější řešit vydávání e-OP prostřednictvím CDBP. V současnosti se zpracovává analýza, na základě které bude stanoven optimální počet fotokabin (v návaznosti na počet vydaných dokladů, na počtu úředních hodin apod.).  Nutné bude také zabezpečit nabírání žádostí o e-OP osob imobilních, v léčebných zařízeních, věznicích apod. Počítá se stejně jako u e-pasů s mobilními pracovišti (jejich počet bude muset být vyšší, OP jsou povinným dokladem, bude nutné zohlednit i zákonnou lhůtu pro vydání OP). Tato pracoviště by měla být v gesci odboru ORPEg MV.

5 Odbor správních činností MV5 Výkladový problém § 23 zákona o CD 3)S ohledem na nález ÚS č. 355/2008 Sb., k problematice odnímání a odepření vydání cestovního pasu, připravuje OSČ návrh novely § 23 a násl. zák. č. 329/1999 Sb. Novela je připravována v návaznosti na novelu trestního řádu a občanského soudního řádu.

6 Odbor správních činností MV6 Výkladový problém § 17 odst. 1 zákona o CD 4) Další cestovní pas lze vydat pouze v odůvodněných případech, např. vyřizování vízových záležitostí. Obecní úřad nemá pravomoc zjišťovat u ZÚ tyto skutečnosti. Má však právo požadovat po žadateli o vydání dalšího cestovního pasu doložení potřebných údajů (kam cestuje, kdy cestuje), může požadovat potvrzení ZÚ nebo potvrzení zaměstnavatele (u pracovních cest).V souvislosti s komplikacemi při prokazování těchto údajů se zvažuje novela právní úpravy, která by podmínky vydávání dalších cestovních pasů zpřísnila.

7 Odbor správních činností MV7 Výkladový problém § 31 zákona o CD 5) K vedení spisové dokumentace žádostí a dalších písemností náležejících ke správnímu řízení je oprávněn orgán příslušný pro vydání CD, tzn. obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu. Z uvedeného důvodu mají obecní úřady předchozího trvalého pobytu občana povinnost na žádost příslušného úřadu zaslat veškerou písemnou dokumentaci. Jednání obecních úřadů, které odmítají na žádost zaslat spisovou dokumentaci nemá zákonnou oporu.

8 Odbor správních činností MV8 Odpovědi na dotazy Jihomoravský kraj 1)Lze poskytovat údaje z IS EOP soudům a soudním exekutorům? Soudům ano (§ 128 zák. č. 99/1963 Sb. a § 8 odst. 1 zák. č. 141/1961 Sb.). Soudním exekutorům ne- nestanoví tak žádný právní předpis.

9 Odbor správních činností MV9 Odpovědi na dotazy 2) Při podání žádosti o 2 OP (např. při ztrátě) vzniká problém v případě, že se občan přestěhuje, ožení. Následně má povinnost požádat o nový OP, žádost však nejde zadat, protože se vyrábí nový OP. Není možné odmítnout ohlášení změny TP na jednoměsíční OP. Tento problém je nutné řešit osvětovou činností úřadů, u kterých občan žádá o vydání 2 OP. Občan by měl být úřadem poučen o problémech se stěhováním, uzavíráním sňatku na jednoměsíční OP.

10 Odbor správních činností MV10 Odpovědi na dotazy 3) Při ohlášení ztráty OP a požádání o nový OP na jiném úřadě, příslušný úřad zjistí, že OP pozbyl časovou platnost. Vybírá se správní poplatek jako při ztrátě, nebo se vydává OP bez poplatku z důvodu skončení platnosti OP ? Zákon situaci neřeší, záleží na konkrétní situaci a na správním uvážení úřadu.

11 Odbor správních činností MV11 Odpovědi na dotazy 4) Jak postupovat při vrácení e-pasu, když žádost nabíral ZÚ? Občan ze zahraničí odcestoval. ZÚ vrátil e-pas příslušnému úřadu. Systém neumožňuje e-pas v ČR předat. Obecní úřad příslušný pro vydání e-pasu má povinnost deponovat e-pas na úřadě po dobu jeho platnosti.

12 Odbor správních činností MV12 Odpovědi na dotazy 5)Jak postupovat při nepřevzetí e-pasu na obecním úřadě po odstěhování občana ? Občanovi nelze předat e-pas na úřadě nového místa trvalého pobytu, předat jej může pouze obecní úřad předchozího místa trvalého pobytu.

13 Odbor správních činností MV13 Odpovědi na dotazy 6) -Na žádost exekutora byl v minulosti odňat CD, poté pozbyl časovou platnost a občan žádá o nový CD. - Občan v době podání žádosti exekutora nebyl držitelem CD a nyní požaduje vydání CD. Možným řešením je vyzvat exekutora o doložení svého požadavku včetně sdělení důvodu a skutečnosti, že vydáním cestovního dokladu by byl zmařen účel exekuce, Nebo s ohledem na nález ÚS a již vydaných rozhodnutí NSS se na exekutora neobracet (není účastníkem řízení) a cestovní doklad vydat.

14 Odbor správních činností MV14 Odpovědi na dotazy Chrudim Metodický pokyn MV ze dne 27. 3. 2009 1)Čl. 9 Pokynu Reklamační řízení hovoří o protokolu, je k dispozici? Vzor neexistuje. Je možné použít (uvést ) obdobné údaje a náležitosti uvedené v protokolu CDBP nebo uvést údaje potřebné k uplatnění reklamace.

15 Odbor správních činností MV15 Odpovědi na dotazy 2) Čl. 18 Pokynu hovoří o informačním letáku ke snímání otisku prstů rukou. Bude leták rozesílán? Nebude. Leták, popř. jiné vhodné poučení si může zajistit úřad. Jedná se o poučení o tom, že prsty musí být před pořízením otisku suché, čisté apod. Občan nebude nic podepisovat, nic se nebude zakládat do spisu.

16 Odbor správních činností MV16 Odpovědi na dotazy Zlínský kraj 1)Předání OP v IS EOP, aniž by občan OP převzal. V průběhu řízení o vydání OP dojde ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu (popř. k jinému zákonnému důvodu skončení platnosti OP). Úřad provede fiktivní předání se stejným datem jako je skončení platnosti OP (např. den právní moci rozhodnutí o zrušení TP).

17 Odbor správních činností MV17 Odpovědi na dotazy Královehradecký kraj 1)Musí být oprávněné osobě umožněno nahlédnutí do elektronického spisu? Správní řád řeší v § 38 pouze nahlédnutí do spisu vedeného v papírové podobě. Domníváme se, že právo oprávněné osobě nelze upřít.Možným řešením je i převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě tzv. konverze (§22 zák. č. 300/2008 Sb.).

18 Odbor správních činností MV18 Odpovědi na dotazy Liberecký kraj 1)Jak postupovat, když je příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zaslán ZÚ nalezený cestovní doklad a držitelem tohoto dokladu nebyla doposud hlášena ztráta ani odcizení? Zákon výslovně neřeší, kdo má hlásit ztrátu nebo odcizení. Jedná se evidentně o doklad ztracený (není v držení občana). Je v souladu se zákonem nutné doklad zneplatnit.

19 Odbor správních činností MV19

20 Odbor správních činností MV20


Stáhnout ppt "Metodické dny pro krajské úřady Zderaz 22. -24. dubna 2009 Odbor správních činností MV oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů."

Podobné prezentace


Reklamy Google