Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Procesy a pravidla finančního řízení (dle Příručky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Procesy a pravidla finančního řízení (dle Příručky."— Transkript prezentace:

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Procesy a pravidla finančního řízení (dle Příručky pro příjemce) 25.9.2008

2 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Samostatný účet projektu -nutno zřídit před podpisem smlouvy -slouží VÝHRADNĚ pro platební operace související s projektem -zajistit si zasílání měsíčních výpisů z BÚ vždy k poslednímu dni každého měsíce nebo ke dni, ke kterému bude vykazováno vyúčtování projektu -nesmí být zrušen před přijetím závěrečné platby -prostředky, které příjemce obdrží formou zálohové nebo průběžné platby a které jsou určeny na realizaci projektu, NESMÍ být použity jiným způsobem než je stanoveno ve smlouvě (tj. nesmí s nimi být prováděny žádné operace, které nesouvisejí přímo s realizací projektu a neslouží k úhradám způsobilých výdajů) -jakékoli porušení tohoto zákazu je klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně a může vést k odebrání finančních prostředků !

3 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Samostatný účet projektu vs. provozní účet organizace -převod finančních prostředků z projektového účtu např. na provozní účet organizace – nutno řádně zdůvodnit a podložit prokazatelnou potřebou, možnost tohoto řešení je nutno ověřit konzultací s poskytovatelem podpory -v případě, že příjemce k úhradě některých výdajů, které souvisí s realizací projektu (např. mzdy, zákonné odvody, režijní náklady), používá provozní účet organizace, může fin. prostředky z projektového účtu převést na provozní účet organizace, ale teprve poté, co jsou tyto náklady prokazatelně z tohoto provozního účtu UHRAZENY. Příjemce pak k monitorovací zprávě předkládá výpisy z obou účtů ! -dojde-li k použití fin. prostředků určených k realizaci projektu z důvodu chyby na straně příjemce (např. platba, která nesouvisí s projektem; použití prostředků na výdaje, které byly v dobré víře uhrazeny z projektového účtu jako způsobilé, ale po kontrole poskytovatelem podpory znehodnoceny jako nezpůsobilé), je příjemce POVINEN okamžitě po zjištění této chyby, případně po upozornění poskytovatele podpory, vrátit danou částku na projektový účet a informovat o tomto postupu poskytovatele podpory v následující monitorovací zprávě

4 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Rozpočet projektu -nutné VŽDY vycházet z rozpočtu, který byl schválen poskytovatelem podpory a je součástí smlouvy či dodatku smlouvy mezi poskytovatelem podpory a příjemcem -CELKOVÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET PROJEKTU JE ZÁVAZNÝ A NELZE JEJ PŘEKROČIT ! -v případě, že při realizaci projektu nedojde k vyčerpání schválené částky podpory, nemá příjemce na tuto nevyčerpanou částku nárok a nemůže ji vůči poskytovateli podpory uplatňovat ve vyúčtování projektu -je požadováno, aby již při zahájení realizace projektu příjemce a jeho partneři zpracovali plán čerpání projektového rozpočtu. Z tohoto důvodu je součástí smlouvy příloha „Závazný plán čerpání rozpočtu grantového projektu“.

5 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Základní dokumenty pro Závazný plán čerpání rozpočtu grantového projektu -rozpočet dodaný s předloženým grantovým projektem -Vyjádření Zprostředkujícího subjektu k předloženému grantovému projektu -Příručka pro příjemce OP VK -Metodika způsobilých výdajů 2007 – 2013 Informace Řídícího orgánu na www.msmt.czwww.msmt.cz Informace Zprostředkujícího subjektu na http://www.pardubickykraj.cz v sekci Fondy EU/Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnosthttp://www.pardubickykraj.cz

6 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Způsobilé výdaje dle kapitol rozpočtu 1. Osobní výdaje 2. Cestovní náhrady 3. Nákup zařízení 4. Místní kancelář 5. Nákup služeb 6. Drobné stavení úpravy související s realizací projektu 7. Přímá podpora 8. Náklady vyplývající přímo ze smlouvy

7 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Kapitola 1. Osobní výdaje

8 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

9 Kapitola 2. Cestovní náhrady Limity dle zákona č. 262/2006 Sb., příp. interní předpisy (pokud jsou nižší) ubytování – maximálně 1.200,- Kč/osobu/noc stravné – dle zákona č. 262/2006 Sb.

10 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

11 Kapitola 3. Nákup zařízení (limit 25 % na CZV projektu včetně křížového financování)

12 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

13 Kapitola 4. Místní kancelář (limit 8 % na CZV projektu)

14 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

15 Kapitola 5. Nákup služeb (limit 49 % na CZV projektu) Limity pro podporu účastníků (podkap. 5.4) dle zákona č. 262/2006 Sb., příp. interní předpisy (pokud jsou nižší) stravné – maximálně 300,- Kč/den/osobu ubytování – maximálně 1.200,- Kč/osobu/noc

16 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

17 Kapitola 6. Stavební úpravy

18 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

19 Kapitola 7. Přímá podpora (limit 20 % na CZV projektu) Limity pro přímou podporu mzdové příspěvky – maximálně do výše 70 % mzdových náhrad ubytování – maximálně 1.200,- Kč/osobu/noc, příp. interní předpisy (pokud jsou nižší) stravné – dle zákona č. 262/2006 Sb., příp. interní předpisy (pokud jsou nižší)

20 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

21 Kapitola 8. Náklady vyplývající přímo ze smlouvy Limit audit – rozpočet projektu je roven 3 mil. Kč vč. DPH nebo vyšší

22 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

23 Změny rozpočtu projektu -realizovány pouze za předpokladu, že nebudou porušeny podmínky finančního řízení stanovené ve smlouvě -každá i nepodstatná změna rozpočtu musí být řádně zdůvodněna -v případě prováděných změn NESMÍ dojít k překročení závazných procentních limitů stanovených pro jednotlivé kapitoly rozpočtu: - kap. 3 – Zařízení související s realizací projektu – max. 25 % CZV - kap. 4 – Místní kancelář – max. 8 % CZV - kap. 5 – Nákup služeb souvisejících s realizací projektu – max. 49 % CZV - kap. 7 – Přímá podpora – max. 20 % CZV - křížové financování (podkap. 3.8 a 6.2) – max. 9 % CZV -nutno respektovat omezení stanovená ve Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK (nelze navyšovat finanční prostředky v kapitolách nebo položkách rozpočtu, které byly sníženy na základě doporučení výběrové komise) !NAVÝŠENÍ způsobilých výdajů rozpočtu projektu NENÍ MOŽNÉ !

24 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Nepodstatné změny rozpočtu projektu 1.PŘESUN PROSTŘEDKŮ MEZI POLOŽKAMI UVNITŘ JEDNOTLIVÝCH KAPITOL ROZPOČTU 2.PŘESUN FIN. PROSTŘEDKŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KAPITOLAMI ROZPOČTU DO VÝŠE 15 % OBJEMU ZPŮSOB. VÝDAJŮ KAPITOLY, ZE KTERÉ JSOU PROSTŘEDKY PŘESOUVÁNY -možno provádět bez omezení, vždy však jen s využitím cen a mezd v místě, čase a odvětví obvyklých -výjimka – Kapitola 1. Osobní výdaje – u organizací se závaznými limity v oblasti mzdové regulace -možné vytvořit novou položku kapitoly rozpočtu, příp. stávající položku zrušit, tato změna však nesmí znamenat začátek nové klíčové aktivity nebo ukončení či zrušení stávající klíčové aktivity -vždy oznámit v následující monitorovací zprávě ad 2. -nesmějí být porušeny procentní limity závazné pro jednotlivé rozpočtové kapitoly a musejí být dodrženy všechny podmínky právního aktu uzavřeného mezi poskytovatelem podpory a příjemcem -přesun prostředků mezi kapitolami se vždy posuzuje dle aktuálního rozpočtu projektu schváleného při smlouvě příp. při dodatku

25 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podstatné změny rozpočtu projektu 1.PŘESUN FIN. PROSTŘEDKŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KAPITOLAMI ROZPOČTU NAD 15 % OBJEMU ZPŮSOB. VÝDAJŮ KAPITOLY, ZE KTERÉ JSOU PROSTŘEDKY PŘESOUVÁNY 2.ZMĚNA ZÁVAZNÝCH LIMITŮ MZDOVÉ REGULACE V RÁMCI ROZPOČTU KAPITOLY 1 -jakékoliv podstatné změny v projektu zakládají povinnost schválení ze strany poskytovatele podpory -realizace změny před souhlasem poskytovatele nebo bez jeho souhlasu je porušením rozpočtové kázně -žádost s návrhem této podstatné změny může být poskytovateli podpory předložena nejpozději 60 pracovních dnů před termínem ukončení projektu -změny nesmějí vést ke snížení počtu monitorovacích indikátorů či snížení jejich kvality -změny nelze provést se zpětnou platností -po schválení podstatné změny projektu se u rozpočtu znovu nastavuje limit 15 % ! ad 2. -VŽDY charakter podstatné změny (rozumí se přesuny položek mezi limitními hodnotami, nikoli mezi jednotlivými členy projektového týmu)

26 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příjmy projektu -jakýkoliv projekt zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakýkoliv projekt zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu (viz Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006), jsou to zejména: -prodej materiálu, prací nebo služeb vzešlých z projektu (např. prodej publikací vzešlých z projektu...) dalším osobám -pronájem místností, zařízení a materiálu zakoupeného pro potřeby projektu -úroky připsané na projektovém účtu a na projektových účtech partnerů -tyto příjmy musejí být průběžně vykazovány v monitorovacích zprávách a podílejí se na krytí způsobilých nákladů projektu. Nemohou být použity nad rámec schváleného rozpočtu ! -OBECNĚ – aktivity projektů, které jsou ze 100 % financovány z OP VK, musejí být cílovým skupinám poskytovány bez úplaty, neměly by tedy sloužit k vytváření příjmů

27 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Úhrada výdajů projektu poskytovatelem podpory příjemci -formou zálohových plateb - budou poskytovány příjemci na základě předkládaných žádostí o platbu, prostřednictvím kterých budou proplaceny účetní doklady odrážející skutečné způsobilé výdaje projektu -žádost o platbu vyplní příjemce v Benefit7 a předkládá v elektronické i tištěné verzi -veškeré platební nároky musejí být podloženy kopiemi dokladů prokazující uskutečněné výdaje -platby je možné poukázat pouze na samostatný účet projektu specifikovaný ve smlouvě -v případě příspěvkových organizací zřízených obcí bude příjemci finanční podpora poskytnuta prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele

28 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í První zálohová platba – do 30 kal. dnů po datu uzavření smlouvy bude poskytnuta zálohová platba ve výši 20 % celkových způsobilých výdajů bez nutnosti podat žádost o platbu Další průběžné platby – po předložení žádosti o platbu - 1. žádost – nejpozději do 30 kal. dnů po uplynutí prvních 3 měsíců od data zahájení realizace projektu, nejdříve však po uplynutí 3 měsíců od počátku realizace, případně pokud příjemce vyčerpal min. 80 % zálohové platby (pokud tato skutečnost nastala dříve) - následující žádosti – nejpozději do 30 kal. dnů po uplynutí dalších 3 měsíců realizace projektu, nejdříve však po 3 měsících od podání poslední žádosti nebo po vyčerpání 80 % dosud nevyúčtovaných plateb (pokud tato skutečnost nastala dříve) -na základě předložené žádosti o platbu je příjemci vyplacena další zálohová platba, a to ve výši prokazovaných způsobilých výdajů, přičemž přesnou výši této platby stanoví na základě kontroly vzniklých výdajů projektu poskytovatel podpory Zálohování

29 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í -kumulovaná výše uvedených plateb nesmí přesáhnout 90 % schválené částky podpory Závěrečná platba - do 30 pracovních dnů od data schválení závěrečné zprávy poskytovatelem podpory (vypočítaná dle schválených skutečných způsobilých projektů až do výše zbývajících 10 % schváleného rozpočtu projektu) Pokud budou skutečné způsobilé výdaje na konci projektu nižší než odhadované výdaje, budou proplaceny pouze skutečně vynaložené způsobilé výdaje ! Pokud bude podpora vyplacená v rámci zálohování vyšší než skutečné způsobilé výdaje na konci projektu, musí být na základě závěrečného vyúčtování vrácena ve lhůtě 20 pracovních dnů na účet poskytovatele dotace ! Zálohování

30 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Kontakt Krajský úřad Pardubického kraje Odbor školství, mládeže a sportu Oddělení programové pomoci EU ve školství Ing. Eliška Honců finanční manažer Tel. 466 026 456 email: eliska.honcu@pardubickykraj.cz

31 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Procesy a pravidla finančního řízení (dle Příručky."

Podobné prezentace


Reklamy Google