Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úkoly Policie ČR a obcí Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky § 3  policie je podřízena Ministerstvu vnitra  policii tvoří Policejní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úkoly Policie ČR a obcí Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky § 3  policie je podřízena Ministerstvu vnitra  policii tvoří Policejní."— Transkript prezentace:

1

2 Úkoly Policie ČR a obcí

3 Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky § 3  policie je podřízena Ministerstvu vnitra  policii tvoří Policejní prezidium ČR, útvary s působností na celém území České republiky a útvary s územně vymezenou působností…  činnost policie při plnění úkolů podle tohoto zákona řídí Policejní prezidium ČR… ORGANIZACE A ŘÍZENÍ POLICIE

4 V policii působí : služba pořádkové policie, služba pořádkové policie, služba kriminální policie a vyšetřování, služba kriminální policie a vyšetřování, služba dopravní policie, služba dopravní policie, služba správních činností, služba správních činností, ochranná služba, ochranná služba, služba cizinecké a pohraniční policie, služba cizinecké a pohraniční policie, služba rychlého nasazení, služba rychlého nasazení, služba železniční policie, služba železniční policie, letecká služba. letecká služba.

5 Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky v § 1/2 stanoví úkoly PČR :  PČR plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti a další úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy  Při plnění svých úkolů postupuje policie také podle Parlamentem schválených, ratifikovaných a vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. ÚKOLY A ČINNOSTI POLICIE ČR

6 § 2/1 z.č. 283/1991 Sb. stanoví úkoly policie Policie plní tyto úkoly :  chrání bezpečnost osob a majetku  spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení  vede boj proti terorismu  odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele  koná vyšetřování o trestných činech  zajišťuje ochranu státních hranic ve vymezeném rozsahu ÚKOLY A ČINNOSTI POLICIE ČR

7 § 2/1 z.č. 283/1991 Sb. stanoví úkoly policie Policie plní tyto úkoly :  zajišťuje ochranu ústavních činitelů České republiky a bezpečnost chráněných osob, kterým je při jejich pobytu na území ČR poskytována osobní ochrana podle mezinárodních dohod  zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů, ochranu sídelních objektů Parlamentu, pokud zákon nestanoví jinak, prezidenta republiky, Ústavního soudu, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra a dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které určí vláda na návrh ministra vnitra; rovněž zajišťuje ochranu objektů, pro které taková ochrana vyplývá z mezinárodní dohody, kterou je ČR vázána. ÚKOLY A ČINNOSTI POLICIE ČR

8 § 2/1 z.č. 283/1991 Sb. stanoví úkoly policie Policie plní tyto úkoly :  dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení  odhaluje přestupky  projednává přestupky, pokud tak stanoví zvláštní zákon  vede evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů  vyhlašuje celostátní pátrání; přitom je oprávněna zveřejňovat údaje nezbytné k identifikaci hledaných osob ÚKOLY A ČINNOSTI POLICIE ČR

9 § 2/1 z.č. 283/1991 Sb. stanoví úkoly policie Policie plní tyto úkoly :  na základě vyrozumění orgány Vězeňské služby České republiky provádí úkony související s bezprostředním pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody  zadržuje svěřence s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, kteří jsou na útěku, a spolupůsobí při jejich vyhledávání ÚKOLY A ČINNOSTI POLICIE ČR

10 § 2/1 z.č. 283/1991 Sb. stanoví úkoly policie Policie plní tyto úkoly :  zajišťuje pohotovostní ochranu jaderných zařízení, která určí vláda České republiky, a podílí se na fyzické ochraně jaderného materiálu při jeho přepravě podle zvláštního zákona  kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu ÚKOLY A ČINNOSTI POLICIE ČR

11 § 43 z.č. 283/1991 Sb. stanoví: Každý má právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc. Ty jsou povinny v rozsahu své působnosti tuto pomoc poskytnout. Policie plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, které jí ukládají příslušné orgány obcí za podmínek stanovených zvláštními předpisy (například § 103 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). 45 z.č. 283/1991 Sb. stanoví: 1.Policejní útvary a orgány obce si navzájem poskytují informace nezbytné pro plnění úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. 2.Vláda ČR stanoví nařízením podrobnější úpravu vztahů policie k orgánům obcí a obecní policii (NV č 397/1992 Sb.) Spolupráce PČR s orgány veřejné správy

12 Nařízení vlády ČR č. 397/1992 Sb., o stanovení podrobnější úpravy vztahů Policie ČR k orgánům obce § 1 nařízení zní:  Policie České republiky plní úkoly při ochraně veřejného pořádku ve spolupráci s orgány obcí a obecní policií.  Spolupráci uskutečňují: a) okresní (městská) ředitelství policie s orgány obcí a obecní policií v obcích, popřípadě též s orgány městských obvodů a městských částí ve statutárních městech, které jsou v jejich územních obvodech a) okresní (městská) ředitelství policie s orgány obcí a obecní policií v obcích, popřípadě též s orgány městských obvodů a městských částí ve statutárních městech, které jsou v jejich územních obvodech b) Správa policie hlavního města Prahy s orgány hlavního města Prahy a městskou policií a obvodní ředitelství policie s orgány městských částí v hlavním městě Praze b) Správa policie hlavního města Prahy s orgány hlavního města Prahy a městskou policií a obvodní ředitelství policie s orgány městských částí v hlavním městě Praze

13 Zákon o krizovém řízení ukládá ministerstvu vnitra, resp. policii, zajišťovat připravenost k řešení krizových situací spojených s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem. Jak bylo výše uvedeno „Plán veřejného pořádku a bezpečnosti“ (PVPaB) patří mezi plány tzv. konkrétních činností a je plně v kompetenci příslušných územních útvarů Policie ČR. Za přípravu a zpracování plánů veřejného pořádku a bezpečnosti na úrovni statutárních měst a obcí s rozšířenou působností odpovídají komisaři krizového řízení PČR při okresních ředitelstvích Policie ČR. V rámci územní působnosti OŘ PČR Trutnov jsou rizika z hlediska havarijního plánování resp. PVPaB téměř shodná, a každá obec s rozšířenou působností obdržela tento plán v aktualizované podobě v dubnu roku 2007. Úkoly a činnosti Policie ČR – PVP a B

14 Za provedení příslušného opatření k udržení, zabezpečení či obnovení VPaB zodpovídají jednotlivý vedoucí organizačních článků policie ve svěřených obvodech (Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem, Obvodní oddělení Vrchlabí, Obvodní oddělení Trutnov, atd). Celkově však za svěřené teritorium zodpovídá ředitel okresního ředitelství policie Trutnov. Informační toky zajišťují dozorčí služby jednotlivých organizačních článků ve svěřených obvodech a zejména také operační středisko OŘ (důležitá telefonní spojení viz. závěrečný rozcestník prezentace). Odpovědnost za provedení opatření PVPaB

15 1. při nichž je ohrožen veřejný pořádek (sportovní a kulturní akce, mítinky a srazy osob sympatizujících s různými hnutími, extrémisty, aj.), 2. při nichž je ohrožen život a zdraví občanů (povodně, průmyslové havárie, únik nebezpečných chemických látek, hrozba nebezpečnými biologickými látkami, umístění výbušného, nástražného systému do prostoru či objektu ve služebním obvodu PČR, výskyt munice nebo výbušnin, pátrací akce k nalezení pohřešovaných osob, zajištění místa nehody, útěk vězňů či chovanců z nápravě výchovných ústavů, aj.), 3. při nichž je porušen či ohrožen důležitý státní zájem (narušení státní hranice, hrozba teroristického útoku, nelegální migrace osob, aj.). Vyhodnocení hrozby rizik na svěřeném teritoriu

16 Rozsah a podmínky činnosti PČR při provádění záchranných a likvidačních prací jsou upřesněny v dokumentaci typové činnosti IZS při společném zásahu. Tyto typové činnosti jsou připravovány pro jednotlivé druhy ohrožení (mimořádných událostí), u kterých se předpokládá provádění záchranných a likvidačních prací v rámci IZS. Typovou činnost vydává MV - generální ředitelství HZS ČR dle § 18 vyhlášky MV č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení IZS. Součástí typové činnosti je List policie ČR, který navazuje na postup složek IZS při záchr. a likv. pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné události a působnost a pravomoci PČR dle právních předpisů a interních pokynů. Typové činnosti složek IZS při společném zásahu

17 - Uskutečněné a ověřené použití radiologické zbraně (schváleno usnesením VCNP ze 14.12. 2004 – č. 203) - Demonstrování úmyslu sebevraždy (schváleno usnesením VCNP z 21.6. 2005 - č. 221) - Letecká nehoda (schváleno usnesením VCNP z 20.9. 2005 – č. 229) - Oznámení o uložení nebo nálezu výbušniny nebo výbušného systému (schváleno usnesením VCNP z 21.6. 2006 – č. 250) - Zásah složek IZS v podmínkách rozsáhlých policejních opatření pro udržení veřejného pořádku při technopárty (schváleno usnesením VCNP z 26.9. 2006 – č. 257) - Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů (schváleno usnesením VCNP z 13.12. 2006 - č. 260 ) Typové činnosti

18 Činnost policie při povodních V rámci IZS provádí PČR při mimořádných událostech především tuto činnost: - uzavření zájmových prostorů a regulaci vstupu a opuštění těchto prostor - regulaci dopravy v prostoru mimořádné události (např. odklon dopravy) - řešení ochrany a zabezpečení movitého a nemovitého majetku a eventuelně eliminaci kriminální činnosti při vzniku mimořádné situace eliminaci kriminální činnosti při vzniku mimořádné situace - plnění úkolů při evakuaci osob z postižených oblastí - plnění úkolů souvisejících s identifikací osob (např. zemřelých) - plnění dalších úkolů podle pokynu velitele zásahu nebo řídící složky IZS - šetření okolnosti vzniku mimořádné situace k objasnění příčiny jejího vzniku Podle statistického vyhodnocení společných zásahů jednotlivých složek IZS lze říci, že hlavní podíl policie ČR při společných zásazích spočívá především v pořádkové činnosti a regulaci dopravy.

19 Záchranné a likvidační práce Ačkoliv je PČR jednou ze základních složek IZS, záchranné a likvidační práce neprovádí. Jak již bylo řečeno, jejím úkolem je zejména zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti dopravy k podpoře provádění záchranných a likvidačních prací složkami IZS. Výjimku tvoří: a) zásahové jednotky správ krajů PČR * b) letecká služba PČR ** c) potápěčská složka PČR ** d) kynologická složka PČR ** *Podle §42b, odst. 3 zákona o Policii ČR je možné na podporu záchranný akcí v případě vniku živelních pohrom a katastrof, velkých dopravních nehod a průmyslových havárií využívat zejména zásahové jednotky služby pořádkové policie, které jsou součástí útvaru z územně vymezenou působností (správy krajů PČR). **Mimo toto zákonné zmocnění se na přímém provádění záchranných akcí ze složek PČR účastní letecká služba, potápěčské a kynologické složka.

20 Schematický rozcestník OŘ PČR Trutnov OŘ PČR Trutnov ORP Trutnov OOP Trutnov OOP Trutnov OOPÚpice OOP Úpice OOPSvoboda n. Úpou OOP Svoboda n. Úpou OOPPec p. Sněžkou OOP Pec p. Sněžkou OOPŽacléř OOP Žacléř OHS Trutnov OHS Trutnov DI Trutnov DI Trutnov ORP Vrchlabí OOP Vrchlabí OOP Vrchlabí OOP Hostinné OOP Hostinné OOP Špindlerův Mlýn OOP Špindlerův MlýnOOP Špindlerův MlýnOOP Špindlerův Mlýn ORP Dvůr Králové n. L. OOP Dvůr Králové OOP Dvůr Králové Závěrečná stránka

21 Kontaktní spojení OŘ PČR Trutnov Funkce Tel. spojení Celkem policistů ředitel plk. Mgr. Ing. Ivan Bílek tel.: 974 539 220 KMT: 725 083 500 348 zást. ředitele pro TŘ pplk. Mgr. Libor Špráchal tel.: 974 539 222 KMT: 725 083 501 zást. ředitele pro UP pplk. Ing. Jan Pavelka tel.: 974 539 223 KMT: 725 083 502 velitel služby PŽP mjr. Bc. Karel Slavík tel.: 974 539 290 KMT: 725 083 550 velitel služby KPV mjr. Bc. Pavel Horný tel.: 974 539 310 KMT: 725 083 551 operační středisko tel.: 974 539 102 KMT: 725 083 510 KMT: 725 083 511 krizové řízení por. Bc. Petr Fejtek tel.: 974 539 202 KMT: 725 083 506 E-mail: tukriz@mvcr.cz ZPĚT NA ROZCETSNÍK

22 Kontaktní spojení na místně příslušné obvodní oddělení PČR - ORP Dvůr Králové n. L. - Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem Funkce Tel. spojení Celkem policistů vedoucí oddělení npor. Milan Macháček tel.: 974 539 700 30 zást. vedoucího odděl. npor. Vladimír Šévl tel.: 974 539 700 zást. vedoucího odděl. npor. Jiří Popov tel.: 974 539 700 stálá dozorčí služba tel.: 974 539 701 Fax.: 974 539 708 ZPĚT NA ROZCETSNÍK

23 Kontaktní spojení na místně příslušné obvodní oddělení PČR - ORP Vrchlabí - Obvodní oddělení PČR Vrchlabí Funkce Tel. spojení Celkem policistů vedoucí oddělení npor. JUDr. Teodor Meňház tel.: 974 539 760 23 zást. vedoucího odděl. npor. Bc. František Horčičko tel.: 974 539 761 stálá dozorčí služba tel.: 974 539 761 Fax.: 974 539 761 ZPĚT NA ROZCETSNÍK

24 Kontaktní spojení na místně příslušné obvodní oddělení PČR - ORP Vrchlabí - Obvodní oddělení PČR Hostinné Funkce Tel. spojení Celkem policistů vedoucí oddělení npor. Jiří Švorc tel.: 974 539 711 15 zást. vedoucího odděl. npor. Marcel Jansa tel.: 974 539 711 stálá dozorčí služba tel.: 974 539 711 Fax.: 974 539 711 ZPĚT NA ROZCETSNÍK

25 Kontaktní spojení na místně příslušné oddělení PČR - ORP Trutnov - Obvodní oddělení PČR Trutnov Funkce Tel. spojení Celkem policistů vedoucí oddělení npor. Mgr. Radek Schovánek tel.: 974 539 650 KMT: 725/083507 38 zást. vedoucího odděl. npor. JUDr. Jindřich Dušek tel.: 974 539 650 zást. vedoucího odděl. npor. Jaroslav Herman tel.: 974 539 650 stálá dozorčí služba tel.: 974 539 651 Fax.: 974 539 940 ZPĚT NA ROZCETSNÍK

26 Kontaktní spojení na místně příslušné oddělení PČR - ORP Trutnov - Obvodní oddělení PČR Úpice Funkce Tel. spojení Celkem policistů vedoucí oddělení npor. Petr Málek tel.: 974 539 751 14 zást. vedoucího odděl. npor. Zdeněk Jursík tel.: 974 539 751 stálá dozorčí služba tel.: 974 539 751 Fax.: 974 539 751 ZPĚT NA ROZCETSNÍK

27 Kontaktní spojení na místně příslušné oddělení PČR - ORP Trutnov - Obvodní oddělení PČR Svoboda nad Úpou Funkce Tel. spojení Celkem policistů vedoucí oddělení npor. Bc. Radek Křemenský tel.: 974 539 730 12 zást. vedoucího odděl. nprap. Ivo Podstata tel.: 974 539 730 stálá dozorčí služba tel.: 974 539 731 Fax.: 974 539 731 ZPĚT NA ROZCETSNÍK

28 Kontaktní spojení na místně příslušné oddělení PČR - ORP Trutnov - Obvodní oddělení PČR Pec pod Sněžkou Funkce Tel. spojení Celkem policistů vedoucí oddělení npor. Stanislav Hoffman tel.: 974 539 721 16 zást. vedoucího odděl. výběrové řízení tel.: 974 539 721 stálá dozorčí služba tel.: 974 539 721 Fax.: 974 539 721 ZPĚT NA ROZCETSNÍK

29 Kontaktní spojení na místně příslušné oddělení PČR - ORP Trutnov - Obvodní oddělení PČR Žacléř Funkce Tel. spojení Celkem policistů vedoucí oddělení npor. Josef Vaněk tel.: 974 539 771 11 zást. vedoucího odděl. nprap. Wilfried Nagel tel.: 974 539 771 stálá dozorčí služba tel.: 974 539 771 Fax.: 974 539 771 ZPĚT NA ROZCETSNÍK

30 Kontaktní spojení na místně příslušné oddělení PČR - ORP Trutnov - Oddělení hlídkové služby PČR Trutnov Funkce Tel. spojení Celkem policistů vedoucí oddělení ppor. Ing. Dalibor Brauner tel.: 974 539 420 30 zást. vedoucího odděl. nprap. Bohumil LOTZ tel.: 974 539 420 ZPĚT NA ROZCETSNÍK

31 Kontaktní spojení na místně příslušné oddělení PČR - ORP Trutnov - Dopravní inspektorát PČR Trutnov Funkce Tel. spojení Celkem policistů vedoucí oddělení npor. Bc.Petr David tel.: 974 539 250 FAX.: 974 593 928 E-mail: tudi@mvcr.cz 26 zást. vedoucího odděl. npor. Ing. Jaromír Koňák tel.: 974 539 250 ZPĚT NA ROZCETSNÍK

32 Kontaktní spojení na místně příslušné oddělení PČR - ORP Vrchlabí - Obvodní oddělení PČR Špindlerův Mlýn Funkce Tel. spojení Celkem policistů vedoucí oddělení npor. Stanislav Herman tel.: 974 539 741 15 zást. vedoucího odděl. npor. Vladimír Staruch tel.: 974 539 741 stálá dozorčí služba tel.: 974 539 741 Fax.: 974 539 741 ZPĚT NA ROZCETSNÍK

33 DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST. Vypracoval komisař KŘ PČR Petr Fejtek


Stáhnout ppt "Úkoly Policie ČR a obcí Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky § 3  policie je podřízena Ministerstvu vnitra  policii tvoří Policejní."

Podobné prezentace


Reklamy Google