Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Kapitálové OS – Akciová společnost Ročník / obor studia:II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Kapitálové OS – Akciová společnost Ročník / obor studia:II."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Kapitálové OS – Akciová společnost Ročník / obor studia:II. – III. r./ Hotelnictví a turismus Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 608 Klíčová slova: Akcie, základní kapitál, představenstvo,, valná hromada, dozorčí rada. Anotace: Výkladová prezentace na téma Akciová společnost.

2 Kapitálové OS – Akciová společnost

3 Kapitálové obchodní společnosti charakteristickým rysem je kapitálová účast společníků, nikoli jejich osobní účast na podnikání nebo řízení společnosti; společníci ručí za závazky jen do výše svého vkladu. V ČR existují dvě formy kapitálových obchodních společností společnost s ručením omezeným – s.r.o. akciová společnost – a.s.

4 Zahájení podnikání Zahájení podnikání je dvoustupňové: založení obchodní společnosti (sepsání smlouvy mezi společníky), vznik obchodní společnosti (zápis do obchodního rejstříku).

5 Založení společnosti: a)společenskou smlouvou podepsanou všemi společníky a notářsky ověřenou, b) zakladatelskou listinou notářsky ověřenou (připouští-li zákon, že společnost může založit jediný zakladatel).

6 Vznik společnosti: dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku, návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení společnosti.

7 Založení akciové společnosti (zkratka „akc. spol.“ nebo „a. s.“) Zakládá se v případě, že je třeba shromáždit větší množství kapitálu, akciovou společnost založíme buď: bez výzvy k upisování akcií (pokud jsme schopni vložit celkem 2 mil. Kč) s výzvou k upisování akcií (pokud nemáme dostatek prostředků, potom ale musíme získat základní kapitál 20 mil. Kč).

8 Akcie cenný papír se kterým jsou spojena práva akcionáře na podíl při řízení firmy na zisku, mají listinnou a zaknihovanou podobu, akcie je předmětem dědictví, akcie se skládá z titulní strany, kupónového archu a talónu

9 Orgány akciové společnosti nejvyšší orgán - valná hromada (schůze všech akcionářů) statutární orgán - představenstvo řídí firmu po celý rok kontrolní orgán - dozorčí rada kontroluje práci představenstva

10 Valná hromada je nejvyšší orgán akciové společnosti, je schopna usnáše­ní, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti, rozhoduje většinou hlasů přítomných, počet hlasů se řídí jmenovitou hodnotou akcií akcionáře.

11 Působnost valné hromady změna stanov, rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu, volba a odvolání členů představenstva, volba a odvolání členů dozorčí rady, schválení roční účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku, rozhodnutí o zrušení společnosti.

12 Představenstvo někde označované jako správní rada je statutárním orgánem akciové společnosti, má nejméně tři členy, členové volí svého předsedu, představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě, zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány, vytváří a řídí organizaci práce, zabezpečuje řádné vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku s návrhem rozdělení zisku.

13 Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem společnosti, členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva, dozorčí rada dohlíží na činnost představenstva, její členové (nejméně tři) jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů týkajících se společnosti, kontrolují účetnictví, přezkoumávají roční závěrku a návrh na rozdělení zisku, dozorčí rada předkládá zprávy a svá vyjádření valné hromadě dozorčí rada musí být vytvořena.

14 Ručení v akciové společnosti za závazky ručí akciová společnost jako celek svým majetkem, v případě jejího zániku akcionář přijde o své akcie, a tedy o majetek, který do nich vložil; v podstatě ale neručí

15 Rozdělení zisku každý akcionář má právo na podíl ze zisku, tedy na dividendu, podle počtu svých akcií, podmínkou ovšem je, že byl zisk vytvořen a valná hromada rozhodla o vyplácení dividend.

16 Použitá literatura KOČÍ, Jana a Lenka ŠAMŠOVÁ. Základy ekonomiky: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 143 s. ISBN 978-80-7373-059-8. ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled: Teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 1. vyd. Zlín: CEED nakladatelství, 2002, 279 s. ISBN 80-902- 5526-4.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Kapitálové OS – Akciová společnost Ročník / obor studia:II."

Podobné prezentace


Reklamy Google