Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství a Ochrana životního prostředí Podklad ke cvičení Převzato a upraveno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství a Ochrana životního prostředí Podklad ke cvičení Převzato a upraveno."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství a Ochrana životního prostředí Podklad ke cvičení Převzato a upraveno dle Zákonů Vyhlášek, Technických podmínek, ČSN specifikovaných níže

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Automobilová doprava versus životní prostředí Hlavní dopady automobilová dopravy: 1. likvidací či změnou biotopů při výstavbě pozemní komunikace, 2. emisemi hluku a chemických látek z provozu, 3. přímou interakcí vozidel za provozu (přímé rušení nebo kolize). Ad.1. v rámci přípravy stavby v procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. [1] viz EIA a SEA, data viz dopravní prognózy Ad.2 standardní modely, potřebná dopravní data jsou specifikována pro výpočet hluku a emisí Ad.3 viz dále „Interakce vozidel za provozu“

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Interakce vozidel za provozu A.intenzita dopravy a její variabilita - vzhledem k tomu, že pohyb živočichů v krajině je značně proměnlivý v prostoru i čase, je nezbytné znát variabilitu intenzity dopravy: denní - ve vazbě na večerní a raní maxima migračních pohybů, roční - ve vazbě na sezónní migrace a roční populační změny (přítomnost mláďat), B.odstupy mezi vozidly - reprezentují rozložení stavu nepřítomnosti vozidel v čase a mohou být podkladem pro posuzování pravděpodobnosti, že živočich bezpečně překoná pozemní komunikaci při přebíhání, nebo se může pohybovat po komunikaci (např. ptáci při sběru potravy), C.rychlost vozidel - umožňuje odhadnout potřebnou rozhledovou vzdálenost při hodnocení kritických míst z hlediska dopravních nehod způsobených kolizí se zvěří.

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravně inženýrská data Při výpočtech vlivu dopravy na životní prostředí je vždy vhodnější provedení vlastního dopravního průzkumu. Při použití hodnot uvedených v technických podmínkách je nutné mít na zřeteli, že se jedná o hodnoty, které vznikly analýzou souboru výsledků dopravních průzkumů. Jsou zatížené chybou danou počtem měření a rozptylem získaných dat!!! Technické parametry komunikací délka úseku, šířka komunikace, podélný sklon, výškové řešení (zářez, násyp) - jeho výška, druh krytu Vozidla a jejich jejich provoz druhy vozidel technické parametry skladba dopravního proudu odstupy vozidel rychlost vozidel

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dostupnost techn. parametrů komunikací U existujících komunikací je tyto údaje možné získat: pro dálnice a silnice - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Silniční databanka Ostrava, pro místní a veřejně přístupné účelové komunikace - pasport komunikací příslušné obce. Pokud nejsou údaje z těchto zdrojů dostupné nebo jsou nedostatečné, je nutné provést měření přímo v terénu. ŘSD ČR, pracoviště Silniční databanky Ostrava vede údaje o dálniční a silniční síti v GIS. Pro účely posuzování vlivu dopravy na životní prostředí jsou využitelné zejména tyto údaje: topologie sítě (uzly a úseky v souřadném systému), úseky jsou rozděleny na homogenní části. Pro každý homogenní úsek jsou k dispozici údaje: pasportizační šířka, šířka neprašné části, šířka jízdního pásu, druh krytu, podélný sklon.

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dostupnost techn. parametrů vozidel (dle TP219)

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dostupnost techn. parametrů vozidel Dlouhodobé sčítání dopravy - úsek pozemní komunikace může být přiřazen k místu dlouhodobého sčítání dopravy. To se provádí automatickými detektory dopravy, které jsou umístěny především na komunikacích vyššího dopravního významu, zejména dálnicích a silnicích I. třídy. Ve specifických případech i na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích. Údaje jsou k dispozici na Ředitelství silnic a dálnic ČR. Celostátní sčítání dopravy - je základní informací o intenzitách automobilové dopravy. Probíhá v pětiletém cyklu na vybrané komunikační síti, která zahrnuje všechny dálnice, silnice I. a II. třídy, vybrané silnice III. třídy a vybrané místní komunikace. Údaje jsou k dispozici na Ředitelství silnic a dálnic ČR. Využití výsledků jiných dopravních průzkumů - v některých obcích se pravidelně provádí dopravní průzkumy motorové, cyklistické i pěší dopravy. Jejich využitelnost pro daný účel je však třeba zvážit s ohledem na způsob provedení průzkumu viz TP 189.

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dostupnost techn. parametrů vozidel Informace o skladbě vozidel - rozdělení vozidel podle: plnění normy EURO 1, 2, 3, 4 a bez katalyzátoru, u osobních vozidel - zastoupení vozidel s benzinovým a naftovým motorem, hlukové emisní vydatnosti Pro výpočty je nutno znát typickou skladbu vozidel. Nelze však použít údaje o jejich zastoupení podle Centrálního registru vozidel, neboť tyto údaje neodpovídají reálnému zastoupení na komunikacích. Proto je nezbytné vycházet z tzv. dynamické skladby vozidel, která odráží skladbu v dopravním proudu a je obvykle zjišťována pomocí dopravních průzkumů. Pro výhledové období je možné použít odhadů s využitím podkladů z matematických modelů. Pro emisní výpočty je požadována znalost procentního rozdělení intenzity dopravy podle vytížení vozidla a dopravní výkon pro jednotlivé kategorie nákladních vozidel. Jednou z možností jak potřebná data získat je využít údajů ze stanovišť automatického vážení vozidel za jízdy (WIM). Ty jsou k dispozici u správce komunikace. Zařízení na stanovištích umožňují zaznamenat hmotnosti jednotlivých náprav a celkovou hmotnost projíždějícího vozidla a také toto vozidlo zařadit do jedné ze skupin klasifikace vozidel

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dostupnost techn. parametrů vozidel Odstupy vozidel Časovým odstupem mezi vozidly rozumíme dobu mezi průjezdem čel dvou vozidel jedoucích v jízdním pruhu za sebou. Prostorový odstup vozidel je vzdálenost čel dvou vozidel jedoucích v jízdním pruhu za sebou. Zjišťuje se dopravními průzkumy nebo pomocí pravděpodobnostních matematických modelů. Rychlost vozidel je dána jako návrhová, sněrodatná, cestovní nebo nejvyšší dovolená rychlost viz přednášky o pozemních komunikacích – ideálně vlastním dopravním průzkum

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Podklady pro hlukové výpočty dle TP 219 Druhy krytu komunikace Intenzita dopravy Rychlost dopravního proudu Úroveň kvality dopravy Uvedené technické podmínky obsahují podrobný popis a postup stanovení jednotlivých veličin ve vztahu k hlukovým výpočtům.

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Podklady pro emisní výpočty Dle TP 219 Intenzita dopravy Rychlost dopravního proudu Úroveň kvality dopravy Podklady pro výpočet víceemisí ze startů studených motorů Sekundární prašnost Uvedené technické podmínky obsahují podrobný popis a postup stanovení jednotlivých veličin ve vztahu k emisním výpočtům.

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Podklady výpočty dopadů na živou přírodu dle TP 219 Intenzita dopravy Odstupy mezi vozidly Rychlost vozidel Uvedené technické podmínky obsahují podrobný popis a postup stanovení jednotlivých veličin ve vztahu k výpočtům dopadů na živou přírodu.

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zákony a Normy [1]Zákon č. 100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů [2]Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích [3]Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích [4]Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší [5]Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích [6]Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí [7]Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny [8]Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví [9]Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb. [10]Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel [11]Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích [12]Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti [13]Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší [14]Nařízení vlády č. 148/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [15]ČSN 73 6100. Názvosloví silničních komunikací [16]ČSN 73 6101. Projektování silnic a dálnic [17]ČSN 73 6102. Projektování křižovatek na pozemních komunikacích [18]ČSN 73 6110. Projektování místních komunikací

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Technické podmínky [19]TP 81 Zásady pro navrhování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích, II. vydání, CDV, 2006 [20]TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích, V-Projekt Ostrava, 2005 [21]TP 180. Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy, EVERNIA s.r.o., 2006 [22]TP 188. Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek, EDIP s.r.o., 2007 [23]TP 189. Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, EDIP s.r.o., 2007 [24]TP 219 - Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Literatura [25]Rámcová směrnice 96/62/EC On ambient air quality and management [26]Směrnice 2002/49/EC o hodnocení a řízení environmentálního hluku [27]Využití dopravně inženýrských dat a metod pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí (Závěrečná zpráva projektu č. 1F55A/065/120), EDIP s.r.o., 2010 [28]Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladiny hluku z dopravy, VUVA Brno,1991 [29]Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, Český ekologický ústav Praha, 1995 [30]Hluk v životním prostředí, Planeta č. 2/2005, MŽP, 2005 [31]Výhledové koeficienty růstu dopravy pro období 2005-2040, Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2007 [32]André, M., Hammarstrom, X., Reynoud, I.: Driving statistics for the assessment of polutant emissions from road transport, INRETS Report LTE 9906, 1999 [33]Vybrané podklady geografického informačního systému ŘSD, Silniční databanka Ostrava [34]Ministerstvo životního prostředí ČR: Emisní faktory motorových vozidel, 2002 [35]Píša V. a kol.: MEFA 06 - program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla (www.atem.cz/mefa.htm ) [36]U.S. EPA: AP-42 - Compilation of Air Pollutant Emission Factors [37]Šebor G. a kol.: Projekt VaV MD ČR 1F54E/121/520 Souhrnná metodika pro hodnocení emisí znečišťujících látek ze silniční dopravy, souhrnná zpráva za rok 2007 [38]Zjištění aktuální dynamické skladby vozového parku na silniční síti v ČR a jeho emisních parametrů v roce 2005, ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o., 2006 [39]Adamec, V.: Výzkumný záměr 2, Výzkum spolehlivosti a bezpečnosti silniční dopravy včetně jejího vlivu na životní prostředí ve vztahu k trvale udržitelné mobilitě, Souhrnná zpráva o stavu řešení výzkumného záměru za rok 1999 - 2003, CDV, 2004


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství a Ochrana životního prostředí Podklad ke cvičení Převzato a upraveno."

Podobné prezentace


Reklamy Google