Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příbuznost jazyků z hlediska vývoje Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické službyČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0535 Škola: Soukromá střední.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příbuznost jazyků z hlediska vývoje Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické službyČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0535 Škola: Soukromá střední."— Transkript prezentace:

1

2 Příbuznost jazyků z hlediska vývoje Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické službyČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0535 Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o., Mládežnická 3, 690 02 Břeclav Předmět: Český jazyk a literaturaRočník: 4. Tematický okruh: Příbuznost jazyků z hlediska vývojeTéma: Vývoj českého jazyka II Jméno autora: Mgr. Milan ZachodilDatum tvorby: 26. 3. 2013 Kód materiálu: OPVK_1.5_DUM_III/2_ČJL 1_ ZA_12 Soubor: VYSTUPY/VY_32_inovace_ČJL 1_ZA_12 Anotace: Materiál seznamuje žáky se základními etapami vývoje spisovné češtiny od 10. století do konce 15. století.

3 Pra č eština Hláskoslovné zm ě ny Nejstarší vývojové stadium češtiny jako samostatného jazyka (konec 10. stol. – polovina 12. stol.) Z tohoto období neexistují písemné doklady. Funkci spisovného jazyka tehdy zastávala latina a v menší míře také staroslověnština. a) splývání samohlásek (10.-13. stol.) Typ zm ě ny ruština č eština aja  á novajanová oje  é novojenové uju  ú  ou novujunovú > novou aje  á d ě laješdělášděláš ě je  ie  íum ě ješ umieš > umíš oja  á pojas ъ páspás ije  íznamenijeznamení b) zánik nebo náhrada jer ů (10. stol.) praslovanštinačeštinaruština *dьnьdenďenь *sъnъsenson c) zánik nosovek (11. stol.) Typ změny praslov. č eština polština ǫ  u *rǫkaruka r ę ka ę  e, a *p ę ta *p ę t ь pata p ě t pi ę ta pi ęć d) změny v přízvuku (10-13. stol.) -v praslovanštině (i v ruštin ě ): přízvuk volný a pohyblivý -v češtině a ve slovenštině: ustálený na první slabice -v polštině: na předposlední slabice

4 Raná stará č eština Období od poloviny 12. stol. do konce 13. stol. Z tohoto období pocházejí první české písemné památky: -bohemismy (český hláskový, morfologický nebo lexikální prvek ve staroslověnském textu české redakce); -bohemika (české osobní nebo místní jméno, popř. také apelativum, tedy obecné jméno, např. termín v cizojazyčném, nej- častěji latinském textu); -glosy (český překlad cizojazyčného, nej- častěji latinského textu); -přípisky (samostatný česky psaný záznam bez vazby na cizojazyčný text). Texty jsou psány primitivním pravopisem. Nejstarší česky psaný text: Pauel dal ge ʃ t plo ʃ coucih zemu Wlah dalge ʃ t dola ʃ zemu i ʃ uiatemu ʃ cepanu ʃ eduema du ʃ nicoma bogucea a ʃ edlatu

5 Raná stará č eština Hláskoslovné změny a) změny samohlásek (12.- 13. stol.) Typ změnyPříklad a  ě (po měkkých souhl.) ležati  le žě ti á  ieváce  viece b) změny souhlásek (13. stol.) Typ změnyPříklad měkké r‘  řr‘eka  řeka g  hg  hnoga  noha

6 Stará č eština ve 14. století Čeština začíná pronikat do různých literárních žánrů (např. duchovní lyrika, legendy, epika, kroniky, listiny apod.) Vyspělý a jednotný jazyk, který není diferencován zeměpisně, ale již stylisticky. Nejbouřlivější vývojové období českého jazyka, dochází k významným změnám v hláskosloví i v morfologii, např. zánik měkkostní korelace souhlásek a její nahrazení korelací znělostní, samohláskové změny, zejména přehlásky, vid se stává plně gramatickou kategorií a zanikají jednoduché tvary minulého času (aorist a imperfektum), zaniká také dvojné číslo (duál); V písmu se uplatňuje spřežkový pravopis. Hláskoslovné změny Typ zm ě ny Příklad u  imužu  muži ú  íslepicú  slepicí o  ě, ó  iekoňóm  koniem

7 Stará č eština ve 14. století Aorist = jednoduchý minulý čas, který nevyjadřuje žádné zvláštní vidové charakteristiky. Dodnes se používá jen aorist slovesa být, který ale slouží jako součást podmiňovacího způsobu – bych, bys, by, bychom, byste, by. jednotné čísloduálmnožné číslo 1. os.vedechvedechověvedechom 2. os.vedevedestavedeste 3. os.vedevedestavedechu Imperfektum = jeden z minulých časů, označující minulý děj, který v minulosti trval nebo se opakoval. jednotné číslomnožné číslo 1. os.vediechvediechom 2. os.vedieševedieste 3. os.vedieševediechu Dvojné číslo (duál) je mluvnická kategorie čísla vyjadřující dvojnost, párovost. Jeho pozůstatky můžeme najít u několika podstatných jmen (ruce, nohy, oči, uši), číslovek (dva, oba) a v nespisovné mluvě (s těma kamarádama).

8 Čeština doby husitské Období od konce 14. století do konce 15. století. Rozšiřuje se počet uživatelů spisovného českého jazyka, zejména těch, kteří uměli číst. Čeština již plně pronikla i do administrativní oblasti. Objevují se i nové žánry: manifest, satira, traktát, kázání. Literární jazyk se přiblížil jazyku mluvenému. Texty jsou psány spřežkovým pravopisem; objevuje se také diakritický pravopis (spis Jana Husa De orthographia Bohemica – O pravopisu českém): Pro záznam měkkých souhlásek jsou spřežky nahrazeny tečkou nad písmenem („nabodeníčko krátké“). Délka souhlásek se označuje čárkou („nabodeníčko dlúhé“).

9 Čeština doby husitské Hláskoslovné změny a) změny samohlásek Typ změnyPříklad ě (po měkkých souhl.)  e le žě ti  ležeti ie  íviera  víra ó  uo  ůkóň  kuoň  kůň b) změny souhlásek Typ změnyPříklad slabikotvorné l  luChlmec  Chlumec šč  šťŠčepán  Štěpán

10 Otázky a úkoly 1.Která písemné památky se dochovaly v pračeštině? 2.Vysvětlete pojem glosa. 3.Jak se nazývaly staročeské minulé časy? 4.Co vyjadřoval duál? 5.Kdo zavedl diakritický pravopis? Odpovědi: 1.Žádné, jde pouze o hypotetickou konstrukci prajazyka podobně jako v případě praslovanštiny. 2.Jde o český překlad cizojazyčného, nejčastěji latinského textu. 3.Aorist a imperfektum. 4.Šlo o kategorii mluvnického čísla vyjadřující dvojnost, párovost. 5.Mistr Jan Hus.

11 Použitá literatura a další zdroje M. Čechová a kol.: Český jazyk pro 4. ročník SOŠ. SPN, Praha 2007 D. Mašková: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Petra Velanová-vyuka.cz, Třebíč 2006 M. Sochrová: Český jazyk v kostce. Fragment, Praha 2011 http://cs.wikipedia.org/wiki/Historick%C3%BD_v%C3%BDvoj_%C4%8De%C5%A1tiny http://www.jardavid.ic.cz/text-textovaoporaHG.pdf http://text.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/klementinska-nej/nejstarsi-charakteristiky http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_pravopis http://cs.wikipedia.org/wiki/Aorist http://cs.wikipedia.org/wiki/Imperfektum http://cs.wikipedia.org/wiki/Dvojn%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo http://www.kolportaz.cz/jan-hus-kazani-o-kazatelstvi.html http://www.radio.cz/cz/rubrika/special/po-temer-sesti-stech-letech-od-upaleni-mistra-jana-husa-hleda-cirkev-cesty-k- jeho-rehabilitaci


Stáhnout ppt "Příbuznost jazyků z hlediska vývoje Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické službyČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0535 Škola: Soukromá střední."

Podobné prezentace


Reklamy Google