Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role obcí v procesu transformace Radka Soukupová Role obcí v transformaci sociálních služeb 25. – 26. 4. 2012, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role obcí v procesu transformace Radka Soukupová Role obcí v transformaci sociálních služeb 25. – 26. 4. 2012, Praha."— Transkript prezentace:

1 Role obcí v procesu transformace Radka Soukupová Role obcí v transformaci sociálních služeb 25. – 26. 4. 2012, Praha

2 Svaz měst a obcí (SMO) - dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace - založená jako zájmové sdružení právnických osob - členy Svazu jsou obce a měs ta

3 Svaz měst a obcí - je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci - podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí - činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a zastupitelů, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy

4 Svaz měst a obcí - k 31.12.2011 bylo členem Svazu měst a obcí celkem 2.504 obcí – 40 % z celkového počtu obcí 6.249 - tato města a obce reprezentovaly 7.870.500 obyvatel – cca 75 % z celkového počtu 10.532.770 osob - komise SMO – poradní orgány (mj. bytová komise, sociální komise)

5 Obce - základní subjekty veřejné správy Základní úloha subjektů veřejné správy: zajišťování veřejných statků, které souvisejí - s kvalitou života - se soudržností společnosti - s tvorbou lidského kapitálu - se správou infrastruktury (viz Strategie realizace Smart administration v období 2007-2015)

6 K zajišťování veřejných statků slouží převážně veřejné služby - bezpečnostní - zdravotní - sociální - vzdělávací - kulturní - dopravní - ochrana životního prostředí

7 Role obcí v procesu péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením Základní snahou obce je zajištění soudržnosti komunity – zajištění příznivého klimatu ve společenství lidí, které obec spravuje. K tomuto cíli jí slouží různé veřejné služby, hrazené z peněz daňových poplatníků. Klíčová veřejná služba - sociální služby = základní nástroj pro pomoc osobám, které nejsou s to přežívat v komunitě bez cizí pomoci.

8 Terminologie – problémy služby veřejně dostupné (dostupné všem občanům – holič, restaurace, banka) služby veřejné (hrazené z veřejných zdrojů– MHD, knihovny, školy) služby komunitní (sdílí je obyvatelé komunity, podporují život člověka v komunitě – bydlení, donáška obědů, poradenství)

9 Terminologie - problémy služby komunitní sociální (napomáhají setrvání člověka v komunitě - pečovatelská služba, služba osobní asistence, chráněné bydlení) komunita (nejbližší okolí – byt, obchody, restaurace, kostel; nejbližší lidé – rodina, sousedé, přátelé, známí) obec – samosprávná jednotka dle zákona

10 Obec má napomáhat začlenění osob se specifickými potřebami do komunity - koordinovat poskytování komunitních služeb - zajišťovat poskytování komunitních služeb - iniciovat poskytování komunitních služeb - monitorovat poskytování komunitních služeb - podpora směrem k veřejnosti

11 Komunitní služby na úrovni obce Sociální (např. centra denních služeb, chráněné bydlení, nízkoprahová denní centra, sociální poradny,osobní asistence, pečovatelská služba, průvodcovská služba, sociálně aktivizační služby, sociálně terapeutické dílny, apod.) Ostatní (např. stravování pro cizí strávníky ve školách, volnočasové aktivity, veřejné rituály, zaměstnávání lidí se specifickými potřebami u obce)

12 Role obcí v procesu transformace - zřizovatel pobytové sociální služby - místo, odkud lidé s postižením odcházejí či do nějž přicházejí, nositel veřejných zájmů obyvatel obce

13 Obec v roli zřizovatele ústavního zařízení - vůle k transformaci - podpora klientů a jejich blízkých - řízený a koordinovaný proces - předcházení další institucionalizaci - vytváření nových komunitních služeb - uzavírání ústavů - komunikace s veřejností - součást celostátního systému

14 Obec v roli nositele veřejných zájmů ve vztahu k osobám se zdravotním postižením - preventivní působení (informace směrem k potenciálním klientům ústavní péče o nabídce komunitních služeb) - koordinace služeb (informace o komunitních službách směrem ke klientům v komunitě, monitoring potřeb osob se specifickými potřebami, aktivní zájem o život lidí s postižením, podpora komunitních služeb jiných poskytovatelů, iniciování služeb v případě, že neexistují, zajištění služeb (není-li jiný poskytovatel))

15 Obec v roli nositele veřejných zájmů ve vztahu k osobám se zdravotním postižením - komunitní plánování (komunikace s ústavním zařízením, vazba na střednědobý plán kraje, vazba na obecní rozpočet) - komunikace s veřejností (podpora začleňování, šíření příkladů dobré praxe) - obec v roli opatrovníka

16 Obec v roli nositele veřejných zájmů ve vztahu k běžným obyvatelům obce - nové komunitní služby (mohou využívat i běžní obyvatelé) - potenciální zaměstnanost (nová pracovní místa) - možnost soužití s lidmi s postižením (étos komunity jako opory, přirozeného místa k životu, koncept normality)

17 Kdo to všechno zaplatí???!

18 Rizika - neudržitelný režim financování - zátěž pro obecní rozpočet - jiné politické priority - negativní reakce voličů - nepřijetí komunitou - odmítnutí začlenění osob do komunity jako obecné hodnoty - strach ze soužití s „jinými“ lidmi - problémy s veřejným opatrovnictvím

19 Podmínky dobré veřejné správy v obci ve vztahu k transformaci - zodpovědnost obce za vlastní obyvatele - úzká spolupráce poskytovatele/provozovatele a obce - intenzivní komunikace s běžnými obyvateli - vazba mezi komunitním plánem a rozpočtem obce - finanční udržitelnost služeb – dostatečné zdroje - obec jako součást celostátního systému

20 Přínosy pobytových komunitních služeb pro obce - působí preventivně proti sociálnímu vyloučení - zvyšují míru sociálního kapitálu v obci - přispívají k sociální soudržnosti - zvyšují zaměstnanost v obci

21 Obec/komunita - nejpřirozenější pomocník - prostředník mezi člověkem s postižením a poskytovatelem sociální služby - koordinátor veřejných služeb Je přirozenou rolí obcí pomáhat svým postiženým občanům v sociálním začlenění, v této roli však obce nesmí zůstat osamoceny.

22 Děkuji Vám za pozornost. Radka Soukupová jirra@volny.cz :-) Národní centrum podpory transformace sociálních služeb 3P Consulting, s. r. o. Římská 12, Praha 2 Součást individuálního projektu MPSV Podpora transformace sociálních služeb. www.trass.cz www.facebook.com/trass.cz


Stáhnout ppt "Role obcí v procesu transformace Radka Soukupová Role obcí v transformaci sociálních služeb 25. – 26. 4. 2012, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google