Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

-Portál ÚAP a ÚP Zlínského kraje -Rozbory udržitelného rozvoje území ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "-Portál ÚAP a ÚP Zlínského kraje -Rozbory udržitelného rozvoje území ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY."— Transkript prezentace:

1 -Portál ÚAP a ÚP Zlínského kraje -Rozbory udržitelného rozvoje území http://www.juap-zk.cz http://juap.kr-zlinsky.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

2 OBSAH 1. Územně analytické podklady (ÚAP) - legislativa - obsah ÚAP 2. Portál ÚAP a ÚP Zlínského kraje - důvody vzniku portálu a cíle - funkcionality portálu - praktická práce na portále (životní situace) 3. Rozbory udržitelného rozvoje území

3 1. Územně analytické podklady (ÚAP) - § 26 až 29 stavebního zákona (zák. č. 183/2006Sb.), § 4 a 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. - ÚAP- nový nástroj územního plánování…územně plánovací podklad => pořizovány průběžně a aktualizovány - dvojí podrobnost:. ÚAP obcí (MěÚ Vsetín) – podklad pro ÚPD obcí. ÚAP obcí (MěÚ Vsetín) – podklad pro ÚPD obcí. ÚAP kraje (KÚ ZK)- podklad pro ÚPD kraje. ÚAP kraje (KÚ ZK)- podklad pro ÚPD kraje - údaje o území (poskytovatel údajů, tj orgán veřejné správy a vlastník DI a TI )- bezodkladně, především digitálně s pasportem + průzkumy pořizovatele … => dle př. 1A vyhlášky č. 500/2006 Sb.

4 ÚAP obsahují (vyhl. č. 500/2006 Sb., o ÚAP, ÚPD a způsobu eÚPČ ):  zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území, tj. údaje o území + průzkumy = podklady RURÚ  Výkres limitů, hodnot a záměrů  zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje s uvedením SWOT v tematickém členění … závěrem vyhodnocení 3 pilířů ( P,SE,H ) + určení problémů k řešení v ÚPD ( závady, střety záměrů s limity, hodnotami… ), tj. rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)  Problémový výkres

5 2. Portál ÚAP a ÚP Zlínského kraje Nespornou výhodou portálu je soustředění veškerých dat na jednom místě ( nedochází k roztříštění a pracnému vyhledávání různých podkladů a informací na různých místech). Tato data jsou pravidelně aktualizovaná  úplnost a aktuálnost. (pracovníci ÚAP editují data dálkově v datovém skladu) Údaje zobrazené prostřednictvím Portálu se stávají svou úplností základním podkladem pro tvorbu koncepcí Zlínského kraje.

6 Návaznost na dosavadní aktivity ZK v oblasti standardizace datových základen pro své správní území: Povinnost pro ÚÚP a KÚ zveřejňovat ÚAP způsobem a v rozsahu umožňujícím dálkový přístup ( grafická část ÚAP pro veřejnost ) Portál si společně zřizují a finančně zabezpečují ORP ZK, úloha ZK koordinační a sjednocující Odstranění problémů vyplývajících z izolovaných řešení jednotlivých ORP ZK ( různé metodiky, datové modely, referenční podklady ) Hromadné zpracování a údržba dat na 1 místě > finanční a personální úspory Princip jedné a jednotně zpracované datové sady pro ÚAP a ÚP > vzájemná souvztažnost mezi těmito daty ( data vydaného ÚP se automaticky stávají daty ÚAP a naopak, data ÚAP jsou součástí kompozic výkresů ÚP )  tvorba JDTM  udržování ÚKM  jednotné dig. zpracování ÚP  aj. Důvody vzniku portálu a cíle DATOVÝ SKLAD A PORTÁL ÚAP POSKYTUJÍ VŠECHNY POTŘEBNÉ SLUŽBY A NÁSTROJE PRO VŠECHNY TYPY UŽIVATELŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU ÚP A ÚAP (pracovníci ÚAP, architekti, projektanti, SÚ, veřejnost…dle legislativy)

7 zobrazování dat ÚAP (podkladů pro zpracování rozborů udržitelného rozvoje území a dat vzešlých z těchto rozborů) a dat jednotně zpracovaných územních plánů vizualizace dat zobrazovaní přednastavených sestav (ÚAP - výkresy hodnot, limitů, záměrů, střetů a problémů, ÚP - výkresy základního členění území, hlavní výkresy, výkresy VPS a VPO, výkresy záboru ZPF a PUFL) a uživatelských mapových kompozic zobrazování metadat (o jevech, o jednotlivých prvcích) tisk mapových kompozic jednoduché analýzy (např. informace o jevech, které leží na vybrané parcele) zobrazování textových části (RURÚ, ÚP, …) výdej dat, metadat, textových částí editace dat a metadat oprávněnými subjekty verzování ( uchovávání historie veškerých provedených změn )dat, metadat, textových částí Funkcionality portálu

8 Vstup na portál http://www.juap-zk.cz http://juap.kr-zlinsky.cz Portál mapových služeb ZK pro získání přístupového jména a hesla => individuální tvorba mapových sestav z ÚAP - prohlížení předdefinovaných výkresových sestav ÚAP ( tj. výkres limitů, hodnot, záměrů a problémů ) -prohlížení ostatních vrstev včetně všech funkcionalit Portálu JUAP (ÚP, ZUR, KN) je BEZ OMEZENÍ

9 Vstup na portál http://www.juap-zk.cz http://juap.kr-zlinsky.cz Portál mapových služeb ZK přístup jednotlivých uživatelů se liší v právech na portále Úvodní stránka slouží pro výběr jednotlivých záložek  Home  Mapové sestavy (viz. dále)  Editace dat  Výdej dat  Metadata  Support  Registrace  Nápověda - pořizovatelé ÚAP a ÚP ( nejvyšší práva, tj. editace dat, prohlížení sestav, prohlížení jednotlivých jevů a podjevů – seskládání vlastních výkresových sestav, výdej dat, support) - projektanti v oblasti územního plánování (výdej dat) - stavební úřady - poskytovatelé údajů -veřejnost – omezený přístup

10 Mapové sestavy a) Přehledová mapa, měřítko, nástroje (ovládací panel) a menu Přehledová mapa s kartografickými i geografickými souřadnicemi ( dle polohy kurzoru )+ měřítko (lze navolit) Přiblížení (intervalově)- pro přiblížení výřezem přidržet klávesu ctrl + pravé tlačítko myši !!! Oddálení (intervalově) Posun mapy doleva Posun mapy doprava Výběr obdélníkem Zobrazit celek Překreslit Propojení s daty katastru nemovitostí - přes tlačítko „KN“ a kliknutí do mapy

11 Mapové sestavy I.Výkresy ÚAP (předdefinované) II. ÚAP ve struktuře vyhl. č.500/2006Sb. (ORP + kraj) – není k dispozici přes přístup pro veřejnost III.Podkladové mapy IV.Mapa katastru ČR V.Stavební úřad VI.Výkresy ÚP a ZUR -Kliknutím na šedé záhlaví nebo ikonku plus rozbalíte požadovanou skupinu vrstev -Po zapnutí obnovíte tlačítkem „překreslit“, které se objeví -Celkem asi 1000 vrstev b) Mapové vrstvy + zákl. členění obsahu portálu Orientace ve vrstvách dle přílohy č. 1A vyhlášky č.500/2006Sb.

12 Mapové sestavy b) Mapové vrstvy + zákl. členění obsahu portálu -Standardním podkladem účelová katastrální mapa, možnost připojit aktuální katastrální mapu (ČUZK) i mapu pozemkového katastru -Bloková mapa -WMS Ortofoto -Vrstevnice I.Výkresy ÚAP (předdefinované) II. ÚAP ve struktuře vyhl. č.500/2006Sb. (ORP + kraj) – není k dispozici přes přístup pro veřejnost III.Podkladové mapy IV.Mapa katastru ČR V.Stavební úřad VI.Výkresy ÚP a ZUR

13 Životní situace  Vyhledávání (lokalizace) parcely  Informační dotazy  Zobrazování dokumentů (pasportů), metadat (o jevech, o jednotlivých prvcích)  Tisk mapových kompozic  Zobrazování územních plánů  Jednoduché analýzy – informace o současném stavu využití pozemků a záměrech, informace o sledovaných jevech, které zasahují vybranou parcelu (hodnoty, limity a jiné jevy) => tvorba mapových sestav….nutnost interpretovat zobrazená data !!!

14 Správní jednotky Č.p/č.e. Adresa Parcela Pokud chcete vyhledávat, překlikněte na záložku "hledat" a vyberte typ dotazu. a) Lokalizace Životní situace Automatická lokalizace objektu v mapě

15 b) Informační dotazy Vyberete informační dotaz u požadované vrstvy zaškrtnutím ikonky => V mapě budou zobrazeny ikonky informačních dotazů. Po kliknutí na některou zobrazíte menu a výběrem položky zobrazíte popisné informace do panelu "informace" Životní situace překreslit

16 c) Zobrazování dokumentů (pasportů aj.), metadata, atributy, zařazení do jevu, verzování dat Životní situace Zobrazení dat platných k zadanému datu

17 d) Tisk nadefinovaných mapových sestav Životní situace

18 Legenda se zobrazuje automaticky v závislosti na zapnutých vrstvách a měřítku na záložce "Legenda". Dynamická legenda Životní situace d) Zobrazování legendy

19 Životní situace e) Zobrazování územních plánů a Zásad územního rozvoje

20 Životní situace e) Zobrazování územních plánů a Zásad územního rozvoje

21 Měřítková omezení pro zobrazování vrstev !!! - Aktivní (bílá) x neaktivní (šedá) vrstva !!!!!!!!! (v závislosti na měřítku…předdefinované!) - Měřítkové omezení dané vrstvy se zobrazí i při,,položení“ kurzoru nad danou vrstvu  Územní plán: 1:1000 až 1:25 000  Zásady územního rozvoje: 1: 5 000 až 1:000 000  Atd. …další vrstvy se zobrazují individuálně podle obsahu a podrobnosti jejich zpracování S ohledem na obsah a podrobnost jednotlivých vrstev a složitost jejich načítání je zobrazování jednotlivých vrstev měřítkově omezené.

22 http://www.juap-zk.cz http://juap.kr-zlinsky.cz Portál mapových služeb ZK 3. Rozbory udržitelného rozvoje území - zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje s uvedením silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění … závěrem vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území -určení problémů k řešení v ÚPD ( závady, střety záměrů s limity, hodnotami… ) RURU obsahují: Rozbory udržitelného rozvoje území (RURU) obcí s rozšířenou působností ve Zlínském kraji jsou zveřejněny a prezentovány na portále územně analytických podkladů a územních plánů Zlínského kraje (JUAP)

23 http://www.juap-zk.cz http://juap.kr-zlinsky.cz Portál mapových služeb ZK Aktualizace RURU r. 2014 TEXTOVÁ ČÁST: -Rozbor udržitelného rozvoje území s kartami (pasporty) obcí - Seznam problémů k řešení po obcích GRAFICKÁ ČÁST: -Problémový výkres v prostředí JUAP (více či méně lokalizované problémy k řešení pro jednotlivé obce ORP Vsetín)

24 http://www.juap-zk.cz http://juap.kr-zlinsky.cz Portál mapových služeb ZK Aktualizace RURU r. 2014 TEXTOVÁ ČÁST: -Rozbor udržitelného rozvoje území s kartami (pasporty) obcí - Seznam problémů k řešení po obcích

25 http://www.juap-zk.cz http://juap.kr-zlinsky.cz Portál mapových služeb ZK Aktualizace RURU r. 2014 TEXTOVÁ ČÁST: -Rozbor udržitelného rozvoje území s kartami (pasporty) obcí - Seznam problémů k řešení po obcích Hodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek pro udržitelný rozvoj

26 http://www.juap-zk.cz http://juap.kr-zlinsky.cz Portál mapových služeb ZK Aktualizace RURU r. 2014 TEXTOVÁ ČÁST: -Rozbor udržitelného rozvoje území s kartami (pasporty) obcí - Seznam problémů k řešení po obcích Určení potřeby ploch pro bydlení Demografická prognóza – dle trendu posledních 20 let Nastavení ostatních vstupních údajů… Zhodnocení vypočtené potřeby ploch pro bydlení vůči platnému územnímu plánu…

27 http://www.juap-zk.cz http://juap.kr-zlinsky.cz Portál mapových služeb ZK Aktualizace RURU r. 2014 TEXTVÁ ČÁST: -Rozbor udržitelného rozvoje území s kartami (pasporty) obcí - Seznam problémů k řešení po obcích Karty (pasporty) obcí Seznam problémů k řešení po obcích

28 http://www.juap-zk.cz http://juap.kr-zlinsky.cz Portál mapových služeb ZK Aktualizace RURU r. 2014 Problémový výkres GRAFICKÁ ČÁST: -Problémový výkres v prostředí JUAP (více či méně lokalizované problémy k řešení pro jednotlivé obce ORP Vsetín)

29 Městský úřad Vsetín Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy RNDr. Jiří Švarc 571 491 423 jiri.svarc@mestovsetin.cz


Stáhnout ppt "-Portál ÚAP a ÚP Zlínského kraje -Rozbory udržitelného rozvoje území ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY."

Podobné prezentace


Reklamy Google