Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výprava vlaku a určení vjezdových kolejí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výprava vlaku a určení vjezdových kolejí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu."— Transkript prezentace:

1 Výprava vlaku a určení vjezdových kolejí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Výprava a odjezd vlaku

3 Výprava vlaku žádný vlak nesmí odjet ze stanice obsazené výpravčím bez výpravy pokud sousední výpravčí s jízdou nesouhlasí (zákazová dispozice), nesmí výpravčí dovolit jízdu vlaku z vlastní stanice Z jakého důvodu se nachází výpravčí vlaků u autobusu? Zdroj 1

4 Způsoby výpravy vlaku návěstí Odjezd (výpravkou) ústním rozkazem „Vlak 4502 ze druhé koleje do Kyjova odjezd!“, daným osobně návěstí hlavního návěstidla, dovolující jízdu vlaku ústním rozkazem, daným telekomunikačním zařízením písemným rozkazem Zdroj 2

5 Výprava vlaku s vlakovou četou u vlaku s vlakovou četou dá výpravčí krátce před odjezdem návěst Výzva k pohotovosti členové vlakové čety podle potřeby opakují tuto návěst píšťalkou až ke konci vlaku nebrání-li nic odjezdu vlaku, dají návěst Pohotovi k odjezdu postupně od konce vlaku až k členu vlakové čety, který je nejblíže vedoucímu hnacímu vozidlu ten dá poté návěst Souhlas k odjezdu

6 Výprava vlaku není-li před tímto strojvedoucím žádný člen vlakové čety, dá strojvedoucí po uzavření dveří návěst Souhlas k odjezdu po obdržení návěsti Souhlas k odjezdu dá výpravčí návěst Odjezd strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla uzavře centrálně uzavírané dveře (je-li souprava jimi vybavena) a uvede vlak do pohybu

7 Zopakujte si, jaké návěsti dávají pracovníci.

8 Výprava vlaku u vlaků bez vlakové čety dá výpravčí návěst Výzva k pohotovosti nebrání-li nic odjezdu, strojvedoucí uzavře centrálně uzavírané dveře a dá návěst Souhlas k odjezdu u vlaků bez přepravy cestujících se návěsti Výzva k pohotovosti, Pohotovosti k odjezdu a Souhlas k odjezdu nemusí dávat vedoucí obsluhy vlaku může návěstí Souhlas k odjezdu ohlásit připravenost obsluhy vlaku k odjezdu

9 Výprava vlaku výpravu vlaku návěstidlem může výpravčí uskutečnit jen z koleje s odjezdovým, cestovým, vloženým návěstidlem nebo uzávěrou koleje, platné jen pro tuto kolej – nebo se skupinovým návěstidlem s indikátorem čísla koleje, ze které je postavena vlaková cesta Sstanice se skupinovými odjezdovými (cestovými) návěstidly jsou označeny ve sloupci ”Zvláštní opatření” tabelárního jízdního řádu a v Tabulce dopravních údajů značkou S

10 Označení stanic se skupinovými odjezdovými návěstidly v tabelárním jízdním řádu

11 Výprava vlaku stojí-li na téže koleji před návěstidlem připraveno k odjezdu více vlaků, platí rozkaz k odjezdu jen pro první vlak před návěstidlem další vlak musí vyčkat, až se po nové návěsti zakazující jízdu znovu objeví návěst dovolující odjezd vlaku stejný postup je nutno zachovat, stojí-li na téže koleji více PMD nebo posunových dílů (popř. vlaků, PMD a posunových dílů současně)

12 Výprava vlaku po zastavení vlaku z důvodu výstupu a nástupu cestujících ve stanici s výlukou služby výpravčího nebo na zastávce se zachová před odjezdem vlaku tento postup: návěst Výzva k pohotovosti dá v případě potřeby v době pravidelného odjezdu strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla návěst Souhlas k odjezdu musí člen vlakové čety nejblíže strojvedoucímu dávat z místa, aby strojvedoucí mohl tuto návěst zpozorovat

13 Výprava vlaku návěst Souhlas k odjezdu musí člen vlakové čety dávat strojvedoucímu z dobře viditelného místa po obdržení návěsti Souhlas k odjezdu od člena vlakové čety, který je nejblíže k vedoucímu hnacímu vozidlu, strojvedoucí v případě, že tato návěst není dávána z vozidel, potvrdí její převzetí, uzavře dálkově dveře a uvede vlak do pohybu – když je návěst Souhlas k odjezdu dávána na zastávce umístěné na vnější straně oblouku, vyčká strojvedoucí po obdržení návěsti alespoň 5 s a teprve potom uzavře dálkově ovládané dveří Z jakého důvodu bude strojvedoucí čekat?

14 Výprava vlaku u vlaku bez vlakové čety dá strojvedoucí v době odjezdu návěst Výzva k pohotovosti, přesvědčí se o ukončení nástupu a výstupu cestujících, uzavře centrálně uzavírané dveře a uvede vlak do pohybu pokud může strojvedoucí před uzavřením dveří použít upozorňovací znamení pro výstup a nástup cestujících, návěst Výzva k pohotovosti se nedává

15 Výprava vlaku ve stanicích, kde je dovolena výprava vlaků hlavním návěstidlem je možná výprava vlaků s přepravou cestujících postavením hlavního návěstidla při dodržení mj. těchto podmínek: – stanice musí být označeny v tabelárním jízdním řádu za názvem stanice značkou – strojvedoucí odpovídá za to, že vlak neodjede před časem odjezdu podle jízdního řádu – vidí-li však strojvedoucí, že odjezdové návěstidlo zakazuje jízdu, nesmí vlak uvést do pohybu pokud k tomu nedostal pokyn od výpravčího

16 Označení stanic v sešitovém jízdním řádu, kde je dovolena výprava vlaku hlavním návěstidlem

17 Výprava vlaku rozhlasem však smí výpravčí uskutečnit výpravu vlaku jen tehdy, je-li na záhlaví nebo před skupinovým odjezdovým návěstidlem připraven k odjezdu jen jeden vlak rozkaz daný rozhlasem nemusí strojvedoucí opakovat má-li při výpravě vlaku kterýkoli zaměstnanec závažný důvod, aby zabránil odjezdu vlaku, dá ihned návěst: – Stůj, zastavte všemi prostředky. Řekněte, jakými způsoby se může dávat návěst „Stůj, zastavte všemi prostředky.“

18 Výprava vlaku zastavil-li však ve stanici (kromě zastávky v obvodu stanice) z jakýchkoliv příčin vlak s přepravou cestujících v prostoru pro výstup a nástup cestujících, musí být vždy vypraven výprava vlaku z koleje, která nemá odjezdové návěstidlo nebo pro kterou návěstidlo neplatí, může být dovolena jen výjimečně – nevztahuje se na stanice bez odjezdových návěstidel

19 Vjezdové koleje a místo, kde má vlak zastavit

20 Určení vjezdových kolejí vjezdové koleje se určují hlavně se zřetelem k manipulaci vlaků a k nastupování či vystupování cestujících při křižování a předjíždění vlaků, při němž jeden vlak ve stanici zastaví a druhý projíždí, se upraví vjezdy tak, aby projíždějící vlak vjížděl na hlavní kolej anebo na kolej, na kterou lze dovolit jízdu nesníženou rychlostí není-li to možné, upraví se jejich vjezdy pokud možno tak, aby projíždějící vlak vjížděl na kolej, na níž je snížení rychlosti co nejmenší Kde se uvedou čísla vjezdových či odjezdových kolejí pravidelných vlaků ? Odpověď: V seznamu vlaků pro staniční zaměstnance.

21 Určení vjezdových kolejí má-li projíždět vlak ve stanici, v níž stojí vlak s přepravou cestujících, musí tento vlak stát na koleji bližší k výpravní budově (k nástupišti) i v případě snížení rychlosti projíždějícího vlaku není-li to možné, lze dovolit průjezd vlaku po koleji bližší k výpravní budově za předpokladu: – mezi stojícím vlakem s přepravou cestujících a projíždějícím vlakem musí být alespoň jedna kolej

22 Určení vjezdových kolejí ve stanicích, ve kterých odjezdová návěstidla nenavěstí rychlost, je zakázáno postavit pro projíždějící vlak vlakovou cestu pro vjezd nesníženou rychlostí – a zároveň pro odjezd sníženou rychlostí odjezd sníženou rychlostí se smí v takovém případě dovolit, až když vlak ve stanici zastaví

23 Určení vjezdových kolejí ve stanici se sjíždí několik vlaků a některý z nich je s přepravou cestujících: – vlak přijíždějící dříve má vjíždět na kolej, která je blíže k výpravní budově (k nástupišti) – zastavení se upraví tak, aby se u vlaku opačného směru: kryly zadní vozy obsazené cestujícími – zastavení se upraví tak, aby u vlaku téhož směru jedna souprava nekryla druhou

24 Vlaky opačného směru Výpravní budova 1. vlak 2. vlak

25 Vlaky stejného směru Výpravní budova 1. vlak 2. vlak

26 Určení vjezdových kolejí musí-li dříve vjíždějící vlak jet na vzdálenější kolej, upraví se zastavení vlaků tak aby se u vlaků opačného směru – kryla hnací vozidla v čele vlaku aby u vlaků téhož směru − zastavil později vjíždějící vlak hnacím vozidlem u posledního cestujícími obsazeného vozu prvního vlaku brání-li cestujícím v nastupování nebo vystupování nákladní vlak, musí se rozdělit, aby se umožnil průchod

27 Vlaky opačného směru Výpravní budova 2. vlak 1. vlak

28 Vlaky stejného směru Výpravní budova 2. vlak 1. vlak

29 Určení vjezdových kolejí dovolí-li výpravčí vjezd vlaku s přepravou cestujících, který má ve stanici zastavit, nesmí dovolit vjezd nebo průjezd jiného vlaku, který by první vlak ještě za jízdy nebo po zastavení míjel po koleji bližší výpravní budově (nástupišti): – dokud první vlak nezastaví a cestující nevystoupí a nenastoupí – dokud vlak, který má pokračovat v jízdě po rozkazu k odjezdu, neopustí nástupiště nebo dokud není postaráno o bezpečnost cestujících varování cestujících

30 Určení vjezdových kolejí je-li třeba, aby vlak zastavil na určitém místě, zařídí výpravčí, aby toto místo bylo označeno ruční nebo přenosnou návěstí Stůj, popř. přenosnou návěstí Místo zastavení je-li před místem zastavení vlaku stanoviště výhybkáře, musí výpravčí doplnit příkaz k přípravě vlakové cesty rozkazem, aby dával vjíždějícímu vlaku ruční návěst Výstraha Popište, jak vypadá ruční návěst Výstraha.

31 Návěst místo zastavení

32 1. Při výpravě vlaku s vlakovou četou dává výpravčí návěst: A. Pohotovosti k odjezdu B. Souhlas s odjezdem C. Připravte se k odjezdu D. Výzva k pohotovosti

33 2. Stanice se skupinovými návěstidly jsou označeny v tabelárním jízdním řádu: A.SN B.S C.nejsou označeny D.kroužkem

34 3. Členové vlakové čety dávají postupně od konce vlaku návěst: A. Výzva k pohotovosti B. Pohotovi k odjezdu C. Souhlas k odjezdu D. Odjezd

35 4. Výpravu vlaku návěstidlem nesmí výpravčí uskutečnit z koleje: A.s odjezdovým skupinovým návěstidlem B.se skupinovým odjezdovým návěstidlem opatřeným indikátorem čísla koleje C.s uzávěrou koleje platnou jen pro tuto kolej

36 Použité zdroje SŽDC (ČD) D 2 Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy. České dráhy, a. s., 1997, s. 113–122.

37 Zdroje obrázků 1.ŠJŮ. [online]. [cit. 2011-08-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%BDprav%C4%8D%C3%AD_u_n%C3%A1hradn%C3%AD_dopravy,_T %C3%A1bor.jpg 2.Petr Štefek. [online]. [cit. 2011-08-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vypravka.jpg?uselang=cs


Stáhnout ppt "Výprava vlaku a určení vjezdových kolejí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google