Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 5. Sociální politika státu Název sady: Občanská nauka Ročník: 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 5. Sociální politika státu Název sady: Občanská nauka Ročník: 1."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 5. Sociální politika státu Název sady: Občanská nauka Ročník: 1. – 4. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 11.8.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE ANOTACE Záměrem výukového materiálů s názvem Sociální politika státu je poskytnout souhrn učiva a upevnit znalosti z oblasti sociální politiky, veřejné politiky, jejímž předmětem jsou sociální témata Záměrem výukového materiálů s názvem Sociální politika státu je poskytnout souhrn učiva a upevnit znalosti z oblasti sociální politiky, veřejné politiky, jejímž předmětem jsou sociální témata Jednotlivé DUMy v této sadě popíší tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Občanská nauka Jednotlivé DUMy v této sadě popíší tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Občanská nauka

3 Sociální politika sociální politiku lze vymezit dvěma přístupy: sociální politiku lze vymezit dvěma přístupy: - jako jednání státu a dalších subjektů - jako jednání státu a dalších subjektů sociální politiky s cílem pozitivně ovlivnit sociální politiky s cílem pozitivně ovlivnit životní podmínky lidí životní podmínky lidí - jako soubor aktivit, nástrojů a opatření, - jako soubor aktivit, nástrojů a opatření, jejichž smyslem je reakce na nepříznivé jejichž smyslem je reakce na nepříznivé sociální události jako jsou stáří, nemoc sociální události jako jsou stáří, nemoc

4 V praxi jde tedy o systém sociálních dávek, zdravotního a sociálního pojištění. Cílem sociální politiky je tedy vytváření důstojných podmínek života všem občanům, nebo alespoň jejich většině. Sociální politika je část veřejné politiky, jejímž předmětem jsou sociální témata. V praxi jde tedy o systém sociálních dávek, zdravotního a sociálního pojištění. Cílem sociální politiky je tedy vytváření důstojných podmínek života všem občanům, nebo alespoň jejich většině. Sociální politika je část veřejné politiky, jejímž předmětem jsou sociální témata.

5 Koncepce sociální politiky z hlediska sociálních problémů lze rozlišit dva typy sociální politiky: z hlediska sociálních problémů lze rozlišit dva typy sociální politiky: - aktivní (perspektivní) sociální politika, - aktivní (perspektivní) sociální politika, která se vyznačuje snahou o která se vyznačuje snahou o předcházení vzniku sociálních problémů předcházení vzniku sociálních problémů a přijímání preventivních opatření a přijímání preventivních opatření - pasivní (retrospektivní) politika se - pasivní (retrospektivní) politika se zaměřuje na řešení již vzniklých zaměřuje na řešení již vzniklých sociálních problémů sociálních problémů

6 Principy sociální politiky princip spravedlnosti princip spravedlnosti - Liberálové se kloní k zásadě - Liberálové se kloní k zásadě odměňování podle výkonů a zásluh odměňování podle výkonů a zásluh daného jednotlivce daného jednotlivce - Socialisté naopak zdůrazňují - Socialisté naopak zdůrazňují společenskou rovnost, která přispívá ke společenskou rovnost, která přispívá ke stabilitě společnosti jako celku stabilitě společnosti jako celku

7 princip solidarity princip solidarity - dobrovolná solidarita je realizována - dobrovolná solidarita je realizována prostřednictvím různých nestátních prostřednictvím různých nestátních neziskových organizací, nadací či charit neziskových organizací, nadací či charit a financována z dobrovolných příspěvků. a financována z dobrovolných příspěvků. Typ solidarity bude s krizí sociálního Typ solidarity bude s krizí sociálního státu nabývat na významu státu nabývat na významu

8 - nedobrovolná neboli vynucená solidarita - nedobrovolná neboli vynucená solidarita je realizována státními institucemi a je realizována státními institucemi a financována z platby daní a povinného financována z platby daní a povinného veřejného pojištění. veřejného pojištění. Tento typ solidarity je základem státní Tento typ solidarity je základem státní sociální politiky sociální politiky

9 Realizace sociální politiky a její objekty objekty sociální politiky jsou ti, na které je tato politika zaměřena, kteří z ní mají prospěch. Podle převažující cílové skupiny lze vymezit tři formy sociální politiky: objekty sociální politiky jsou ti, na které je tato politika zaměřena, kteří z ní mají prospěch. Podle převažující cílové skupiny lze vymezit tři formy sociální politiky: - chudí (státní pomoc je v tomto systému - chudí (státní pomoc je v tomto systému určena pouze pro ty, kteří nemohou určena pouze pro ty, kteří nemohou uspět na trhu práce) uspět na trhu práce)

10 - pracující (tento přístup je založen na - pracující (tento přístup je založen na systému sociálního pojištění. Hlavním systému sociálního pojištění. Hlavním cílem je náhrada příjmu v případě jeho cílem je náhrada příjmu v případě jeho ztráty). ztráty). Tento systém předpokládá Tento systém předpokládá rozhodující roli průmyslu v národním rozhodující roli průmyslu v národním hospodářství a zaměstnanosti. hospodářství a zaměstnanosti.

11 - občané (status občana je zabezpečován - občané (status občana je zabezpečován formou univerzálních dávek, které jsou formou univerzálních dávek, které jsou určeny specifickým sociálním skupinám, určeny specifickým sociálním skupinám, rodinám s dětmi) rodinám s dětmi) Podstatným rysem tohoto systému je také Podstatným rysem tohoto systému je také uplatňování všeobecného přístupu k uplatňování všeobecného přístupu k vzdělání, zdravotní péči a sociálnímu vzdělání, zdravotní péči a sociálnímu bydlení bydlení

12 Aktéři sociální politiky aktéři (subjekty) sociální politiky vymezují a řídí sociální politiku aktéři (subjekty) sociální politiky vymezují a řídí sociální politiku nejdůležitějším aktérem sociální politiky je stát nejdůležitějším aktérem sociální politiky je stát dalšími aktéry jsou územně správní celky dalšími aktéry jsou územně správní celky (v ČR jde o kraje a obce) (v ČR jde o kraje a obce) zaměstnavatelé a jejich svazy, odborové organizace zaměstnanců zaměstnavatelé a jejich svazy, odborové organizace zaměstnanců

13 Stát, jako aktér sociální politiky stát je významným aktérem sociální politiky stát je významným aktérem sociální politiky určuje prostor pro působení ostatních subjektů určuje prostor pro působení ostatních subjektů sociální politika státu je realizována mocí zákonodárnou a mocí výkonnou sociální politika státu je realizována mocí zákonodárnou a mocí výkonnou ústředním orgánem zodpovídajícím za realizaci sociální politiky je Ministerstvo práce a sociálních věcí ústředním orgánem zodpovídajícím za realizaci sociální politiky je Ministerstvo práce a sociálních věcí

14 Typy sociální politiky sociálně demokratický sociálně demokratický - myšlenkou je vnímání potřeb lidí jako - myšlenkou je vnímání potřeb lidí jako sociálních práv. Pro tento typ sociální sociálních práv. Pro tento typ sociální politiky je typická dominantní role státu, politiky je typická dominantní role státu, aktivita nestátních subjektů je omezená. aktivita nestátních subjektů je omezená. Sociální politika je zaměřena na celou Sociální politika je zaměřena na celou populaci daného státu populaci daného státu

15 konzervativní konzervativní - sociální potřeby mají být uspokojovány - sociální potřeby mají být uspokojovány na základě příjmů a zásluh na základě příjmů a zásluh - základem je systém sociálního pojištění - základem je systém sociálního pojištění - stát garantuje pouze sociální minima - stát garantuje pouze sociální minima - větší roli v sociální politice hrají nestátní - větší roli v sociální politice hrají nestátní organizace organizace

16 liberální liberální - minimální role státu v sociální politice. - minimální role státu v sociální politice. V tomto typu je kladen důraz na V tomto typu je kladen důraz na individuální odpovědnost a práci jedince, individuální odpovědnost a práci jedince, aktivita nestátních subjektů je při této aktivita nestátních subjektů je při této politice stěžejní politice stěžejní

17 Zaměstnavatelé zaměstnavatelé jsou povinni realizovat legislativní požadavky státu ve vztahu k bezpečnosti páce, pracovní době, odměňování a smluvnímu vztahu k zaměstnancům. Také přispívají do systému sociálního zabezpečení tím, že odvádějí daně a příspěvky na sociální a zdravotní pojištění svých zaměstnanců. Kromě toho mohou provádět vlastní sociální politiku zaměstnavatelé jsou povinni realizovat legislativní požadavky státu ve vztahu k bezpečnosti páce, pracovní době, odměňování a smluvnímu vztahu k zaměstnancům. Také přispívají do systému sociálního zabezpečení tím, že odvádějí daně a příspěvky na sociální a zdravotní pojištění svých zaměstnanců. Kromě toho mohou provádět vlastní sociální politiku

18 Odbory a profesní svazy odborové organizace hrají významnou roli při kolektivním vyjednávání odměňovaní zaměstnanců. V některých zemích vedou odbory vlastní penzijní fondy, čímž přispívají k sociálnímu zabezpečení odborové organizace hrají významnou roli při kolektivním vyjednávání odměňovaní zaměstnanců. V některých zemích vedou odbory vlastní penzijní fondy, čímž přispívají k sociálnímu zabezpečení

19 Oblasti sociální politiky Sociální zabezpečení v Česku Sociální zabezpečení v Česku Zdravotní politika Zdravotní politika Vzdělávací politika Vzdělávací politika Bytová politika Bytová politika Politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti Rodinná politika Rodinná politika

20 Otázky a úkoly Co je cílem sociální politiky Co je cílem sociální politiky Vyjmenuj typy sociální politiky Vyjmenuj typy sociální politiky

21 Zdroje pro textovou část EMMERTL,F. a kol Odmaturuj ze společenských věd. Nakladatelství DIDAKTIS spol. s r.o. EMMERTL,F. a kol Odmaturuj ze společenských věd. Nakladatelství DIDAKTIS spol. s r.o. DIDAKTIS 2004 DIDAKTIS 2004 ISBN: 80-86285-68-5 ISBN: 80-86285-68-5 PhDr.HOŘEJŠOVÁ,H.CSc. Občanská nauka. Vydalo Naše vojsko a knižní obchod,s.p. PhDr.HOŘEJŠOVÁ,H.CSc. Občanská nauka. Vydalo Naše vojsko a knižní obchod,s.p. Praha: 1994 Praha: 1994 ISBN: 80-206-0499-5 ISBN: 80-206-0499-5 http ://cs.wikipedia.org/wiki/Sociální_politika http ://cs.wikipedia.org/wiki/Sociální_politika 2012-08-11 2012-08-11


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 5. Sociální politika státu Název sady: Občanská nauka Ročník: 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google