Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele OP LZZ - Mezinárodní spolupráce listopad/prosinec 2009 Praha/Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele OP LZZ - Mezinárodní spolupráce listopad/prosinec 2009 Praha/Brno."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele OP LZZ - Mezinárodní spolupráce listopad/prosinec 2009 Praha/Brno

2 Prioritní osa 5 Mezinárodní spolupráce 5.1 Mezinárodní spolupráce 2. výzva pro předkládání GP v rámci GG Mezinárodní spolupráce Vyhlašovatel: MPSV, ŘO Vyhlášení výzvy: 15. říjen 2009 Objem výzvy: 270 000 000 Kč Kontakt na vyhlašovatele: http://forum.esfcr.czhttp://forum.esfcr.cz - uzávěrka pro příjem žádostí: 15. leden 2010, 12:00 -Užší zaměření na základě zkušeností z první výzvy -Každá z věcných prioritních os OP LZZ může mít mezinárodní rozměr

3 Výzva 5.1 OP LZZ: finanční limity Globální cíl: přispět ke zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti Min. výše podpory/projekt: 1 mil. Kč Max. výše podpory/projekt : 10 mil. Kč Max délka trvání projektu: 3 roky Objem aktivit mezinárodní spolupráce: 25 % z celkových přímých způsobilých výdajů rozpočtu projektu bez osobních nákladů

4 Příklady mezinárodních aktivit společný seminář s partnery, mezinárodní konference, workshop porovnání výsledků, vzájemná výměna zkušeností, tvorba společného výstupu, např.: –školení cílové skupiny, změna koncepce práce s cílovou skupinou apod. ve spolupráci se zahraničním partnerem –vytvoření koncepce kurzu pro ČR na základě přenosu zkušeností ze zahraničí –vydání publikace, metodiky, sborníku –tvorba webové stránky Projekt nemusí být tvořen ze 100 % mezinárodními aktivitami, minimum je 25 %.

5 Harmonogram 15. leden – uzávěrka pro příjem žádostí Do 15. května – vyhlášení výsledků Do 15 dnů od poskytnutí podkladů od žadatele - uzavření právního aktu o poskytnutí podpory Červen 2010 - předpokládaný začátek realizace projektu

6 Žadatelé obce, kraje a jimi zřizované organizace nestátní neziskové organizace výzkumné* a vzdělávací** instituce * organizace, které výpisem z Obchodního rejstříku nebo živnostenským listem prokážou, že jedním z předmětů jejich činnosti je výzkum, nebo doloží, že jsou zapsány v Rejstříku veřejných výzkumných institucí. ** právnické osoby, které výpisem z Obchodního rejstříku nebo živnostenským listem doloží, že jedním z předmětů jejich činnosti je činnost v oblasti vzdělávání, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku. –POZOR na překrývání s programem OP VK (MŠMT)

7 Příklady aktivit vzdělávacích institucí: Vhodné aktivity – např.: –Rekvalifikační kurzy –Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb Nelze podpořit následující aktivity – např.: –Vzdělávací moduly pro studenty, doktorandy –Vzdělávání zaměstnanců škol a školských zařízení (vědecko-výzkumní pracovníci, akademici, učitelé) –Zahraniční stáže pro studenty

8 Cílové skupiny Uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením (viz. Prioritní osa 3) Úřady práce Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci Nestátní neziskové organizace Výzkumné a vzdělávací instituce Místní partnerství

9 Věcné zaměření činností projektu A) Společný vývoj nebo přenos inovací a jejich zavedení do ČR O inovaci se jedná v případě, že její cíl se týká: změny dosavadních nebo zavedení nových nástrojů, výstupů, výsledků činnosti (inovace produktu) změny dosavadních nebo zavedení nových postupů v praxi poskytovatelů služeb (inovace procesu). změny vně organizace, které subjekt vyvolal vlastní činností (inovace v prostředí, v podstatném okolí subjektu, nové strategie, nová legislativa, nové místní nebo regionální sdružení organizací). Cílem projektu musí být vytvoření inovace, prokázání její funkčnosti a proveditelnosti, příprava jejího systémového zavedení do praxe a pak samotné zavedení do praxe.

10 Věcné zaměření činností projektu A) Společný vývoj nebo přenos inovací a jejich zavedení do ČR Podporované aktivity: v rámci mezinárodní spolupráce vyvinout nebo do ČR přenést inovativní nástroje k řešení problémů cílových skupin OP LZZ na trhu práce, tyto nástroje otestovat, zhodnotit jejich uplatnitelnost v prostředí ČR a zavést je do praxe na místní, regionální nebo celostátní úrovni; sdílení zkušeností a znalostí mezi projekty s obdobnou tematikou.

11 Věcné zaměření činností projektu B) Tematické sítě Cílem tematické sítě je zaměřit se na již existující, v praxi úspěšně využívané nástroje. Má dojít k výměně informací a know-how mezi subjekty v ČR a mezi zahraničními partnery, k jejich porovnání a vyhodnocení a jejich propagaci s cílem dalšího rozšíření. Práce tematické sítě nespočívá nutně ve vývoji inovací nebo přenosu a adaptaci zahraničních inovativních nástrojů – produktů. Další informace viz. příloha výzvy „Tematické sítě - doporučení“.

12 Věcné zaměření činností projektu B) Tematické sítě Podporované aktivity: založení a/nebo rozvoj tematické sítě na základě sdílení zkušeností a dovedností se zahraničními partnery; výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi tuzemskou a zahraniční tematickou sítí.

13 Věcné zaměření činností projektu C) Místní partnerství Cíle: zlepšování kvality života v rámci konkrétní lokality prostřednictvím řešení specifických problémů tohoto území, zlepšení koordinace politik a jejich přizpůsobení místním podmínkám, příp. větší zapojení občanů a firem do plánování a realizace lokálních projektů. Místem dopadu musí být jeden nebo dva kraje ČR. Oprávněný žadatel: libovolný oprávněný žadatel v rámci této výzvy, přičemž musí být do projektu jako partner zapojena instituce veřejné správy, nestátní nezisková organizace a místní podnikatel podnikající v oboru relevantním k aktivitám projektu. subjekty, které nesplňují podmínky oprávněnosti žadatele, mohou být partnery pouze bez finančního příspěvku. žadatel v textovém poli části 3. žádosti o finanční podporu – Identifikace žadatele uvede informaci, že se jedná o místní partnerství.

14 Věcné zaměření činností projektu C) Místní partnerství Podporované aktivity: založení a/nebo rozvoj místního partnerství na základě sdílení zkušeností a dovedností se zahraničními partnery; výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi místními partnerstvími v otázkách týkajících se budování a managementu partnerství, specifických aktivit místních partnerství apod.

15 Specifika mezinárodního projektu Min. jeden zahraniční partner z členské země EU/ESVO doporučení: max. 4 Role a způsob zapojení zahraničního partnera musí být náležitě popsány – přidaná hodnota mezinárodní spolupráce Benefit projektu pro ČR Vazba na cíle OP LZZ - každá z věcných prioritních os OP LZZ může mít mezinárodní rozměr POZOR na veřejnou podporu

16 Specifická kritéria Dvě specifická kritéria (součást věcného hodnocení projektů – celkem max. 15 bodů): 1.Vstupní analýza 2.Kvalita a složení mezinárodního partnerství

17 Specifika výzvy Min. jeden zahraniční partner z členské země EU/ESVO, doporučení: max. 4 Potvrzení záměru o spolupráci se zahraničním partnerem – povinná součást žádosti Smlouva o mezinárodní spolupráci dokládána pouze úspěšnými žadateli před podpisem právního aktu o financování z OP LZZ

18 Informace pro žadatele a příjemce: http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/oblast-podpory-5-1-mezinarodni-spoluprace

19 Informace pro žadatele a příjemce Výzvy Dokumenty ke stažení: –Potvrzení záměru o spolupráci se zahraničním partnerem –Smlouva o mezinárodní spolupráci Užitečné odkazy Otázky a odpovědi Semináře Informace v AJ

20 Vyhledávání zahraničních partnerů Vlastní kontakty Databáze pro vyhledávání zahraničních partnerů „Toolkit“ na www.transnational- toolkit.eu:www.transnational- toolkit.eu  Nutná registrace  V případě technických problémů kontaktujte: helpdesk@transnational- toolkit.euhelpdesk@transnational- toolkit.eu

21 Toolkit

22 Partnerství (1) Český partner – stejná pravidla pro Partnerství jako v jiných prioritních osách OP LZZ –Prohlášení o partnerství: podepisuje český žadatel s českými partnery Zahraniční partner –Smlouva o mezinárodní spolupráci: podepisuje český žadatel (ne čeští partneři) se zahraničními partnery

23 Partnerství (2) Právní forma zahraničního partnera není nijak omezená Projekt musí mít alespoň jednoho zahraničního partnera, český partner není podmínkou Partner (český ani zahraniční) nesmí být skrytým dodavatelem POZOR – nesynchronizované výzvy na Mezinárodní spolupráci v jiných členských státech EU

24 Problémy partnerství Problém zahr. partnera zajistit si zdroje financování (nesynchronizované výzvy) –možnost oddálit začátek realizace projektu Odstoupení jednoho z partnerů –podstatná změna projektu, musí být schválena –zvážit další smysluplnost a realizovatelnost projektu Problémy ve smluvních vztazích –Nutno dobře ošetřit financování, postup při odstoupení jednoho z partnerů, postup při neplnění závazků vyplývajících ze smlouvy –Doporučení – vyžádat si od zahraničních partnerů Doklad o právní subjektivitě, příp. prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám v ČR Partner nesmí být skrytým dodavatelem!

25 Zadávání zahraničního partnera do systému Benefit7 Je nutné požádat na emailové adrese benefit7@mpsv.cz o vypnutí validace IČ zahraničního partnera přes systém ARES.benefit7@mpsv.cz Žadatel musí žádost nasdílet na e-mail janka.gaplovska@mpsv.cz (záložka Přístup k žádosti). janka.gaplovska@mpsv.cz Způsob zapojení zahraničního partnera do realizace projektu + jeho stručnou charakteristiku a zkušenosti je třeba popsat v Benefit7 (doplňující informace je možné také uvést do „Potvrzení záměru o spolupráci se zahraničním partnerem“).

26 Financování zahraničních partnerů Zahraniční partneři si musí sami zajistit financování aktivit, k jejichž zajištění se zavazují ve Smlouvě o mezinárodní spolupráci a uvedou tam zdroj jejich financování. (kromě zdrojů z ESF i jiné zdroje financování, např. vlastní zdroje, národní financování nebo jiný druh financování z rozpočtu EU) Zdroje financování zahraniční partner už dále nedokládá Výjimka – způsobilými výdaji mohou být výdaje na cestovné, ubytování a stravu (Per-diems) v případě, že zahraniční partner např. prezentuje na mezinárodní konferenci v ČR nebo jiným způsobem předává zkušenosti partnerům v ČR. Účast zahraničního partnera na aktivitách projektu nemusí být finančního charakteru

27 Monitorovací indikátory 07.41.00 - Počet podpořených osob - celkem 07.45.00 - Počet podpořených organizací - celkem 07.57.00 - Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů 43.05.00 - Počet vytvořených partnerství 48.19.00 - Počet proškolených osob

28 Přílohy žádosti (1) Povinné přílohy žádosti: –Doklad o právní subjektivitě –Potvrzení záměru o spolupráci se zahraničním partnerem (Letter of Intent) –Vstupní analýza Úspěšní žadatelé doloží: –Prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám –Prohlášení o partnerství –Smlouva o mezinárodní spolupráci –Prohlášení velikosti podniku (MSP) –Přehled ekonomické a finanční situace žadatele, který je podnikatelským subjektem

29 Přílohy žádosti (2) Potvrzení záměru o spolupráci se zahraničním partnerem: –potvrzení podepíše žadatel s každým zahraničním partnerem zvlášť (počet potvrzení odpovídá počtu zahraničních partnerů) –všechna potvrzení je potřeba dodat v tištěné podobě v originále Možnost podat i více žádostí v rámci jedné výzvy

30 Konzultace Pro Vaše dotazy a podněty: http://forum.esfcr.cz http://forum.esfcr.cz Otázky a odpovědi Seminář pro příjemce: polovina roku 2010

31 ESF Fórum

32

33

34

35 Děkuji za pozornost. Další informace: www.esfcr.cz http://forum.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí v ČR


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele OP LZZ - Mezinárodní spolupráce listopad/prosinec 2009 Praha/Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google