Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní spolupráce výzva č.77 Rumburk 14. březen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní spolupráce výzva č.77 Rumburk 14. březen 2012."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní spolupráce výzva č.77 Rumburk 14. březen 2012

2 Základní informace o výzvě č. 77 Výzva č. 77 – Prioritní osa 5 - Mezinárodní spolupráce, v pořadí 3. výzva v této oblasti podpory, průběžná výzva, otevřeno 3. kolo Celková alokace – 591 mil. Kč Uzávěrka 3. kola pro předkládání žádostí o finanční podporu – 29. 6. 2012 Cíle projektu musí být v souladu s cíli OP LZZ – důležitá je vazba na trh práce, zlepšení postavení cílových skupin na trhu práce POZOR na překrývání s jinými OP – např. OP VK (MŠMT) Cíle projektu musí být v souladu s cíli oblasti podpory 5.1 - přispět ke zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti

3 Specifika mezinárodního projektu Min. jeden zahraniční partner z členské země EU, další partneři mohou být i ze zemí ESVO Role a způsob zapojení zahraničního partnera musí být náležitě popsány – přidaná hodnota mezinárodní spolupráce Benefit projektu pro ČR Šíření know-how a výstupů projektu musí být věnována samostatná klíčová aktivita Projekt nemusí být tvořen ze 100 % mezinárodními aktivitami, minimum je 25 %. POZOR projekt nesmí zakládat veřejnou podporu Vstupní analýza – povinná příloha projektu

4 Specifická kritéria Vstupní analýza (max. 5 bodů) Kvalita složení mezinárodního partnerství (max. 7 bodů) Rovné příležitosti žen a mužů (max. 3 body)

5 Žadatelé obce, kraje a jimi zřizované organizace nestátní neziskové organizace výzkumné* a vzdělávací** instituce * organizace, které výpisem z Obchodního rejstříku nebo živnostenským listem prokážou, že jedním z předmětů jejich činnosti je výzkum, nebo doloží, že jsou zapsány v Rejstříku veřejných výzkumných institucí. ** právnické osoby, které výpisem z Obchodního rejstříku nebo živnostenským listem doloží, že jedním z předmětů jejich činnosti je činnost v oblasti vzdělávání, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku.

6 Cílové skupiny Uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením (viz. Prioritní osa 3 a text výzvy) Zaměstnavatelé Úřad práce ČR Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci Nestátní neziskové organizace Výzkumné a vzdělávací instituce Místní partnerství Sociální partneři

7 Věcné zaměření činností projektu Společný vývoj nebo přenos inovací a jejich zavedení do ČR Tematické sítě Místní partnerství V projektu lze kombinovat činnosti jednotlivých věcných zaměření Inovace - cílem projektu musí být vytvoření inovace (nové přístupy, metody a nástroje v oblasti pracovního trhu), ověření její funkčnosti a zavedení do praxe alespoň formou pilotáže. Cílem tematické sítě je zaměřit se na již existující, v praxi úspěšně využívané nástroje. Má dojít k výměně informací a know-how mezi subjekty v ČR a mezi zahraničními partnery, k jejich porovnání a vyhodnocení a jejich propagaci s cílem dalšího rozšíření. Cílem místního partnerství je zlepšování kvality života v rámci konkrétní lokality prostřednictvím řešení specifických problémů tohoto území, zlepšení koordinace politik a jejich přizpůsobení místním podmínkám, příp. větší zapojení občanů a firem do plánování a realizace lokálních projektů.

8 Příklady podporovaných aktivit Zavedení nových nástrojů, postupů práce s cílovou skupinou na základě přenosu know-how a dobré praxe ze zahraničí Iniciace změn vně organizace, zavádění nových strategií, změn legislativy Založení nové tematické sítě na základě sdílení zkušeností a dovedností se zahraničními partnery Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi domácí tematickou sítí a zahraniční tematickou sítí Založení a/nebo rozvoj místního partnerství na základě sdílení zkušeností a dovedností se zahraničními partnery Zavedení nových nástrojů mezi místními partnerstvími v otázkách týkajících se budování a managementu partnerství, specifických aktivit místních partnerství apod.

9 Princip partnerství (1) Povaha právních vztahů mezi žadatelem a jeho partnery nesmí být založena na poskytování služeb běžně dostupných na trhu. Partnerství nesmí nahrazovat zabezpečení běžné administrace projektu (zpracování monitorovacích zpráv, finanční řízení projektu, účetnictví, administrativní agenda apod.) a poskytování běžných služeb, které mohou být poskytnuty dalšími subjekty (publicita projektu, realizace jazykových kurzů, IT služby, účetní služby, finanční audit apod.) nebo dodání zboží. Realizace principu partnerství nesmí být v rozporu s příslušnými právními předpisy ČR, zejména principu partnerství nesmí být zneužito k obcházení zákona o veřejných zakázkách.

10 Zahraniční partner Minimálně jeden partner z členských států EU, další partneři mohou být i ze zemí Evropského sdružení volného obchodu (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) Zahraničním partner je vždy partner bez finančního příspěvku (výjimku tvoří pouze diety/per diems při zahraniční cestě) Právní forma není nijak omezena, doporučení: max. 4 partneři Součást žádosti „Potvrzení záměru o spolupráci se zahraničním partnerem“ – seznam aktivit, za které má zahraniční partner odpovědnost Princip partnerství (2)

11 Princip partnerství (3) Český partner není podmínkou. Platí zde stejná pravidla pro Partnerství jako v jiných prioritních osách OP LZZ. Český partner s finančním příspěvkem bez finančního příspěvku musí patřit mezi oprávněné žadatele ve výzvě č. 77 Výjimku tvoří Úřad práce ČR, který může být partnerem, ovšem bez finančního příspěvku. Ostatní organizační složky státu a jimi zřizované organizace mohou být pouze spolupracujícími organizacemi, nikoli partnery.

12 Vyhledávání zahraničních partnerů Vlastní kontakty Možnosti vyhledávání zahraničních partnerů naleznete na stránkách ESF: http://www.esfcr.cz/07- 13/oplzz/partnerihttp://www.esfcr.cz/07- 13/oplzz/partneri –Nástroje pro vyhledávání zahraničních partnerů (databáze) –Nabídky partnerství od zahraničních subjektů –Setkání zájemců o realizaci projektů mezinárodní spolupráce (partner forum)

13 Financování zahraničních partnerů Zahraniční partneři si musí sami zajistit financování aktivit, k jejichž zajištění se zavazují ve Smlouvě o mezinárodní spolupráci a uvedou tam zdroj jejich financování. (kromě zdrojů z ESF i jiné zdroje financování, např. vlastní zdroje, národní financování nebo jiný druh financování z rozpočtu EU) Zdroje financování zahraniční partner už dále nedokládá Výjimka – způsobilými výdaji mohou být výdaje na cestovné, ubytování a stravu (Per-diems) v případě, že zahraniční partner např. prezentuje na mezinárodní konferenci v ČR nebo jiným způsobem předává zkušenosti partnerům v ČR. Účast zahraničního partnera na aktivitách projektu nemusí být finančního charakteru

14 Monitorovací indikátory Při zpracování projektové žádosti uvedete svůj závazek, tj. určíte si cílové hodnoty pro povinné indikátory. V žádosti byste také měli mít uvedeno, jak jste ke konkrétní cílové hodnotě dospěli. Indikátory a jejich cílové hodnoty, které si stanovíte, budou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace. „Dosažení cílových hodnot je nutnou (avšak nikoliv postačující) podmínkou pro dosažení cílů projektu.“

15 Monitorovací indikátory Druh indikátoru Kód národního číselníku Název indikátoru Výstupy07.41.00Počet podpořených osob - celkem 07.45.00 Počet podpořených organizací - celkem 07.57.00 Počet nových/inovovaných produktů 43.05.00Počet vytvořených partnerství Výsledky48.19.00Počet proškolených osob

16 Další informace k výzvě Další informace a požadované soubory naleznete na stránkách www.esfcr.czwww.esfcr.cz obecné informace, metodiky, příručky Desatera http://www.esfcr.cz/folder/4767/ http://www.esfcr.cz/folder/4767/ Otázky a odpovědi, vyhledávání partnerů http://forum.esfcr.cz http://forum.esfcr.cz http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/oblast-podpory-5-1- mezinarodni-spolupracehttp://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/oblast-podpory-5-1- mezinarodni-spoluprace nebo http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/partnerihttp://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/partneri

17 Předběžný harmonogram 29. června 2012 – proběhne uzávěrka pro příjem žádostí Říjen 2012 – vyhlášení výsledků Začátek realizace projektů prosinec 2012 Délka projektu – max. 2 roky

18 Konzultace Pro Vaše dotazy a podněty: http://forum.esfcr.cz, podpora34-51@ea- oplzz.cz http://forum.esfcr.czpodpora34-51@ea- oplzz.cz Osobní konzultace: Praha, Brno, Ostrava Termíny konzultací jsou zveřejňovány na stránkách www.esfcr,cz www.esfcr,cz

19 Děkuji za pozornost. Další informace: www.esfcr.cz http://forum.esfcr.cz


Stáhnout ppt "Mezinárodní spolupráce výzva č.77 Rumburk 14. březen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google