Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Surdopedie Speciální pedagogika osob s narušením sluchu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Surdopedie Speciální pedagogika osob s narušením sluchu."— Transkript prezentace:

1 Surdopedie Speciální pedagogika osob s narušením sluchu

2 Historie Péče o sluchově postižené má bohatou tradici Španělé Pedro Ponce 16.století a Emanuel Ramiréz de Carión – 17. století – vzdělávání neslyšících pomocí písma a posunků. Orální řeč tvořili pomocí zraku a hmatu, využívali též zbytky sluchu. 1786 – v Čechách založen první ústav pro neslyšící. Byla používá orální metoda, rozvíjela se znaková řeč. Později byla označována jako jediná správná pouze orální řeč.

3 Obtíže sluchově postižených Komunikační bariéry Omezení sociálních vztahů Deficit orientačních schopností Negativní vliv na myšlení, které vychází z řeči Chybí sluch jako prostředek bezpečnosti

4 Klasifikace sluchového postižení Podle typu Převodní Percepční Smíšené Podle stupně sluchové vady Nedoslýchaví Neslyšící Ohluchlí

5 Sluchové vady podle období vzniku Hereditární a kongenitální sluchové postižení Prelingvální sluchové postižení Postlingvální sluchové postižení Těžce sluchově postižení procházejí pouze stádiem reflexního křiku, emocionálního broukání a částečně stádiem pudového žvatlání. V období mezi 17. – 26.týdnem života se žvatlání zastavuje.

6 Komunikační systémy Orální komunikace Totální komunikace Bilingvální komunikace Simultánní komunikace

7 Orální komunikace Vychází z předpokladu, že si všichni sluchově postižení musejí osvojit jazyk většinové populace. Cílem je osvojení řeči mluvené, hláskové. Využívá se vizuálně motorických komunikačních systémů. U části populace jsou velmi dobré výsledky, dobře propracovaná metodika. Náročnost procesu odezírání.

8 Simultánní komunikace Je systém, který používá většinového jazyka (mluveného národního jazyka) dané oblasti a současně s ním i jiné doplňující komunikační formy. Jejich funkcí je zpřesnění výpovědi a jsou převážně vizuálně motorické. Simultánní komunikace je překladem a převodem mluveného jazyka do znakové řeči neslyšících a obrácené při komunikace ve formálním projevu. Simultánními komunikačními formami je znakový český jazyk, prstová abeceda,pomocné artikulační znaky, psaná podoba jazyka, gesta, mimika, pantomima.

9 Simultánní komunikace Jde o vizualizaci slyšeného jazyka. V didaktice je to takový systém předávání informací, při kterém je dominantní mluvený jazyk a ten je simultánně pomocnými komunikačními prostředky zaměřenými na vizualizaci a gramatické zpřesňování výpovědi. Nevýhodou je využívání dvou komunikačních kódů, které vyvolává kognitivní přetížení. Znakové prvky bývají nadřazeny mluvení. Tímto systémem simultánní komunikace se ovšem zlepšuje raná komunikace, avšak bez přispění morfologie a syntaxe hláskového jazyka. Je lingvisticky nekonzistentní.

10 Totální komunikace Je komplexní komunikační systém, který v sobě spojuje všechny použitelné komunikační formy k dosažení dorozumívání se sluchově postiženými i mezi nimi navzájem. Není to samostatná komunikační nebo didaktická metoda. Je to spíše životní filozofie, jejímž cílem je zajistit dítěti od narození neslyšícímu co nejdříve dorozumívají symbolický systém, se kterým se naučí zacházet a který mu umožní získávat jeho prostřednictvím potřebné informace a možnost komunikace s okolím. Zahrnuje v sobě řeč, přirozená gesta, znakovou řeč, odezírání, prstovou abecedu, psaní a čtení. Využívá se též zbytků sluchu.

11 Totální komunikace Východiska TK podle Světové federace neslyšících: Neslyšící dítě má právo na optimální a neomezený vývoj. Překonávat komunikační bariéry po neslyšícím bez účasti intaktní populace je nehumánní. TK využívá dosud známých postupů a metod. Pracuje se všemi formami komunikace. Využívá zbytky sluchu i orální řeč. Provádí se reedukace sluchu, využívají se všechny formy expresivní i receptivní komunikace. Osoby v okolí dítěte používají všechny komunikační prostředky. TK se uskutečňuje od raného dětství. Usiluje o co možná nejúplnější integraci dítěte.

12 Biligvální komunikace Je přenos informací ve dvou jazykových kódech: znakovém jazyku neslyšících a mluveném jazyce. Není to současné užívání obou jazyků, nedochází k přímému překladu mezi jazyky. Jejím základem je znakový jazyk a později po nástupu do školy si dítě osvojuje mluvený jazyk. Oba systémy se nepoužívají simultánně. Z hlediska rozvoje jazyka a myšlení mám rozhodující úlohu neslyšící učitel, který vyučuje znakovým jazykem. Socializační a integrační funkci zastává slyšící učitel, který vyučuje mluveným národním jazykem s důrazem na využití jeho psané podoby.

13 Orální řeč osob s těžkým sluchovým postižením Dýchání Fonace Artikulace Modulační faktory – s využitím techniky Slovní zásoba Gramatické kategorie – 3 stupně dysgramatismu (Krahulcová, s. 112 – 113)

14 Odezírání „Odezírání je vnímání orální mluvy zrakem a její chápání podle pohybů úst, mimiky tváře, výrazu očí, gestikulace rukou a celého těla.“(Sovák, 1965, s.251) Vnější a vnitřní podmínky odezírání Metodika nácviku odezírání je přesně stanovená. Liší se u osob s prélingvální nebo postlingvální ztrátou sluchu. Zpracováno dle KRAHULCOVÁ, B. Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Beakra, 2014

15 Podpora SP Kochleární implantáty Sluchadla Alternativní komunikace – Bliss systém

16 Zásady komunikace se SP Při komunikaci se neobracíme zády Omezit hlučné prostředí, popř. upozornit na začátek rozhovoru. Osvětlení mluvčího, pro odezírání. Volba slov, snadná stavba vět. Neslyšící v „N“ – společenské-etnická minorita (dle Slowik, 2007)

17 Organizace Agentura profestního poradenství pro neslyšící - APPN Světova 1051/15, 180 00 Praha 8 tel: +420 222 519 835 e-mail: appn@appn.cz www: http://appn.czappn@appn.czhttp://appn.cz ASNEP Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky tel: +420 235 521 412 fax: +420 235 521 411 e-mail: asnep@volny.cz www: http://asnep.czasnep@volny.czhttp://asnep.cz Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (projekt ASNEP) Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky tel: +420 776 635 155 fax: +420 251 613 623 sms: +420 776 701 502 icq: 303-026-271 e-mail: tlumoceni@gong.cz www: http://www.asnep.cz/tlumocenitlumoceni@gong.czhttp://www.asnep.cz/tlumoceni

18 Organizace 2 Česká unie neslyšících Havlíčkova 4, 110 00 Praha tel/fax: +420 222 328 900 e-mail: deafunie@cun.cz www: http://www.cun.cz/deafunie@cun.czhttp://www.cun.cz/ Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - SNN Karlínské nám. 12 186 03 Praha 8 - Karlín tel/fax: +420 224 816 829 mail: snncr@quick.cz www: http://www.snncr.cz/snncr@quick.czhttp://www.snncr.cz/


Stáhnout ppt "Surdopedie Speciální pedagogika osob s narušením sluchu."

Podobné prezentace


Reklamy Google