Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní výpočty v silniční nákladní dopravě - 1 Předmět: Technologie silniční nákladní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní výpočty v silniční nákladní dopravě - 1 Předmět: Technologie silniční nákladní."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní výpočty v silniční nákladní dopravě - 1 Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy - cvičení Ing. František Lachnit, Ph.D.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pro hodnocení činnosti osobní a nákladní dopravy se používá soustava technologických a plánovacích ukazatelů. Soustava je důležitým zdrojem informací o činnosti jednotlivých dopravců. Ukazatele jsou podkladem pro statistiku přepravy zboží po železnici, silnici a vnitrozemské vodní cestě v rámci členských států Evropských společenství a pro sledování nákladů na infrastrukturu.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pojmy používané v technologii silniční dopravy Obrat nákladního vozidla-přepravní obrat - ucelená část dopravního procesu pozůstávajícího z opakujících se jízd v určitém časovém období (směna, den, a pod.), která zahrnuje naložení vozidla, jízdu do cílového místa, vyložení vozidla a jízdu zpět na místo nakládky.

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Oběh vozidla - část dopravního procesu pozůstávající z jízd nutných na uskutečnění přepravy. Cyklický oběh vozidla - oběh vozidla po stanovené trase začínající a končící v tomtéž místě. Přístavná jízda - jízda vozidla z jeho stanoviště (odstavného stání) na místo první nakládky, nebo prvního nástupu cestujících.

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Turnus vozidel - časový plán použití a střídání vozidel v rámci pravidelné dopravy, sestavený dopravcem. Turnus osádek vozidel - časový plán pracovního nasazení a střídání osádek vozidel v rámci pravidelné dopravy, sestavený dopravcem.

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Čekání vozidla - dohodnutý přepravní prostoj nebo jízdním řádem stanovená doba stání vozidla po dobu přepravního procesu. Zdržení vozidla - doba, o kterou se v průběhu dopravního procesu prodloužilo stání, nebo jízda vozidla proti dohodnuté době, stanovené jízdním řádem, tarifem apod., nebo obvyklé době.

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Rozvoz -opakující se doprava věcí z jednoho místa do různých míst určité oblasti podle dohodnutého nebo stanoveného časového plánu. Svoz -opakující se doprava věcí z různých míst určité oblasti do jednoho místa podle dohodnutého nebo stanoveného časového plánu.

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ložný prostor vozidla -prostor vozidla určený na přepravu věcí. Přepravní kapacita vozidla -objem přepravní práce, který by bylo možno dosáhnout, kdyby byla plně využita obsaditelnost (užitečná hmotnost) vozidla při všech jeho jízdách.

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doba provozu vozidla -časové rozpětí mezi dobou odjezdu vozidla ze stanoviště vozidla na přepravní práci a dobou jeho návratu po ukončení denní přepravní práce na stejné, nebo jiné stanovené stanoviště, po odečtení doby údržby a opravy vozidla na trati.

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vozový kilometr - složený statistický ukazatel, který slouží k vyjádření zatížení infrastruktury provozem jednotlivých kategorii silničních vozidel. Zdroj: http://www.tsk-praha.cz/rocenka/udi-rocenka-2012-cz.pdfhttp://www.tsk-praha.cz/rocenka/udi-rocenka-2012-cz.pdf

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Míra efektivnosti dopravy - statický nebo dynamický ukazatel přepravní náročnosti výroby. Přepravní náročnosti statická: [t /1 mil. Kč] Q - objem přepravy [t] V - objem výroby v hodnotových ukazatelích [mil. Kč] Přepravní náročnosti dynamická: [tkm /1 mil. Kč] P - přepravní práce [tkm] V - objem výroby v hodnotových ukazatelích [mil. Kč]

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evidenční vozový den - kalendářní den včetně nedělí a dnu pracovního klidu, ve kterém je vozidlo v evidenčním stavu provozovatele, bez ohledu na to, je-li schopno provozu nebo je v opravě. Za vozidlo v evidenci se považuje takové, které má přidělenou registrační značka. [den] A ih - počet vozidel i-tého druhu, která jsou v evidenci provozovatele po h-tý počet kalendářních dní [ks] DK ih - h-tý počet kalendářních dní, po dobu kterých jsou vozidla i-tého druhu v evidenčním stavu [den]

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evidenční tonážní den - každý kalendářní den, ve kterém je v evidenci provozovatele jedna tuna užitečné hmotnosti (kapacity) sledovaných vozidel. [den] A iih - počet vozidel i-tého druhu, j-té užitečné hmotnosti, která je po h-tý počet dní v evidenci provozovatele [ks] D ih - h-tý počet kalendářních dní, po dobu kterých jsou vozidla i-tého druhu a h-té tonáže v evidenčním stavu [den] K ijh - j-tá užitečná hmotnost (kapacita) i-tého druhu vozidel [t]

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Průměrný evidenční počet vozidel VDev - počet evidenčních vozových dní sledovaných vozidel [vozoden] DK - počet kalendářních dní sledovaných vozidel ve kterém jsou v evidenčním stavu [den] [ks]

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Celková průměrná užitečná hmotnost vozidlového parku [t] A  ij - průměrný počet vozidel i-tého druhu o j-té kapacitě [ks] K ij - j-tá kapacita i-tého druhu vozidla [t]

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Průměrná užitečná hmotnost vozidel ve vozovém parku [t] K  c - celková průměrná užitečná hmotnost vozidel vozového parku [t] A  ev - průměrný počet vozidel [ks]

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přepravní práce (objem přepravní práce) - v nákladní dopravě je to násobek přepravní hmotnosti věcí a vzdálenosti ujeté s těmito věcmi, - v osobní dopravě je to násobek počtu osob a vzdálenosti na kterou byly přemístěny. [tkm], [oskm] q i - i-té množství (hmotnost) přepravovaných věcí v nákladní dopravě v tunách, v osobní dopravě v počtu přepravených osob l Zi - přepravní vzdálenost přepravy i-tého množství věcí [km]

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Součinitel využití jízd - poměr počtu ujetých kilometrů s nákladem nebo s cestujícími, k celkovému počtu ujetých kilometrů. l z - vzdálenost ujetá s nákladem [km] l - celková ujetá vzdálenost při jednom obratu [km]

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Z popisu prvků technologického procesu silniční nákladní dopravy vyplývá, že při realizaci přepravních úkolů je určitá část jízdních výkonů produktivních, zatímco zbývající část je neproduktivní (jízda bez nákladu). Stupeň využití jízdního výkonu vyjadřuje součinitel využití jízd. Úroveň součinitele využití jízd odráží organizaci a řízení přepravního a dopravního procesu. Dispečerským systémem řízení s využitím optimalizačních metod, spojovacích prostředků a zaváděním progresivních přepravních systémů (fleet management) je možno dosáhnout výrazného snížení podílu prázdných jízd a ovlivnit tak efektivnost organizace silniční dopravy. Součinitel využití jízd lze vypočítat za vozový park celkem, nebo za jednotlivé druhy a typy vozidel zvlášť. Praktické použití nachází ukazatel propočítaný za druhy vozidel. Propočet za vozový park je ovlivňován strukturou vozidel a nemusí proto objektivně vyjadřovat dosaženou úroveň řízení.

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Průměrná přepravní vzdálenost [km] P – objem přepravní práce v nákladní dopravě [tkm], v osobní dopravě [oskm] Q – celková hmotnost přepravených věcí (přepravených osob) [t], [osoby] Průměrné přepravené množství [tun], [osob] L z - vzdálenost ujetá s nákladem (s cestujícími) při všech obratech [km] P – objem přepravní práce při všech obratech v nákladní dopravě [tkm] v osobní dopravě [oskm]

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Průměrné ložení [tun], [osoby] P – objem přepravní práce v nákladní dopravě [tkm], v osobní dopravě [oskm] L - vzdálenost ujetá s nákladem (s cestujícími) při všech obratech [km]  - součinitel využití jízd (využití obsaditelnosti vozidel)

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Součinitel využití užitečné hmotnosti q - přepravené množství věcí v tunách, v osobní dopravě v osobách K – maximální přepravitelná hmotnost věcí [t], [osoby] Součinitel využití průměrného ložení q  v - průměrné ložení [t], [osoby] K – maximální přepravitelná hmotnost věcí [t], [osoby] b - součinitel využití jízd  - součinitel využití užitečné hmotnosti

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj: Pavlíček, F., Kleprlík, J..Technologie a řízení dopravy III – silniční doprava. Pardubice, Univerzita Pardubice, 1997, ISBN 80-7194-112-3


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní výpočty v silniční nákladní dopravě - 1 Předmět: Technologie silniční nákladní."

Podobné prezentace


Reklamy Google