Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jana Böhmová Informace o vyhlášené 5. výzvě globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jana Böhmová Informace o vyhlášené 5. výzvě globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jana Böhmová Informace o vyhlášené 5. výzvě globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina

2 Ing. Jana Böhmová 2 28. září 2016 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je prostředek k získání podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Globální cíl OP VK Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výchově a vzdělávání. Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání Prioritní osa 2 : Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 3: Další vzdělávání Prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení

3 Ing. Jana Böhmová 3 28. září 2016 Specifické cíle Prioritní osa 3 Další vzdělávání Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR. Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Cílem oblasti podpory je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání. Globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina Cílem globálního grantu je přispět k naplnění globálního cíle OP VK v oblasti podpory 3.2. Podporováno bude podávání a realizace projektů zaměřených na prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání v kraji Vysočina, čímž se globální grant bude podílet na posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje kraje Vysočina.

4 Ing. Jana Böhmová 4 28. září 2016 5. výzva globálního grantu Datum vyhlášení: 29. 5. 2013 Zahájení příjmu žádostí: 1. 7. 2013 Ukončení příjmu žádostí: 12. 7. 2013 v 13:00 Finanční alokace: 29 619 495 Kč Min. částka pro GP:800 000 Kč Max. částka pro GP:2 000 000 Kč* Doba trvání projektů:nejdříve od 1. 3. 2014, nejpozději do 31. 3. 2015 Omezení počtu žádostí – žadatel je oprávněn předložit pouze jednu projektovou žádost. * Veřejná podpora

5 Ing. Jana Böhmová Dokumenty Dokumenty, kterými se žadatelé zejména řídí:  text výzvy  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)  Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK (verze 9)  Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK (verze 7)  Prováděcí dokument OP VK – příloha č. 5 www.vysocina-finance.cz www.msmt.cz 5 28. září 2016

6 Ing. Jana Böhmová 6 28. září 2016 Oprávnění předkladatelé projektů Oprávněnými předkladateli grantových projektů jsou:  vzdělávací instituce,  vysoké školy,  nestátní neziskové organizace,  hospodářská komora,

7 Ing. Jana Böhmová 7 28. září 2016 Oprávnění předkladatelé projektů Oprávněný žadatel musí splňovat následující podmínky:  typ žadatele je uveden ve výčtu oprávněných předkladatelů v této výzvě;  sídlo žadatele je na území České republiky;  žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu a nepůsobí tedy pouze jako prostředník;

8 Ing. Jana Böhmová 8 28. září 2016 Cílové skupiny Projekty musí být zaměřené na níže uvedené cílové skupiny (z nichž minimálně 70 % musí být z území Kraje Vysočina):  lektoři;  účastníci dalšího vzdělávání;  pracovníci vzdělávacích institucí; Další vzdělávání – vzdělávací aktivity, které nejsou počátečním vzděláváním  V rámci globálního grantu nebudou podpořeni účastníci občanského vzdělávání, zájmového (sociokulturního) vzdělávání, firemního vzdělávání a vzdělávání pedagogických pracovníků (vzdělávání dle zákona č. 563/2004 Sb. a vyhl. č. 317/2005 Sb. je vyloučeno).  Občané EU mohou být cílovou skupinou, ostatní cizinci mohou být cílovou skupinou pouze tehdy, pokud mají trvalé bydliště na území daného kraje nebo zde mají pravidelné pracoviště.

9 Ing. Jana Böhmová 9 28. září 2016 Podporované aktivity  Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů  Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích  Vzdělávání pedagogů, lektorů škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj  Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj)

10 Ing. Jana Böhmová 10 28. září 2016 Podporované aktivity Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů  vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací (profesní kvalifikace)  vytváření modulů navazujících na obory vzdělání poskytované školami – rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy (RVP, ŠVP)  vytváření vzdělávacích modulů a studijních opor pro kurzy celoživotního vzdělávání

11 Ing. Jana Böhmová 11 28. září 2016 Podporované aktivity Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích  rozvoj nabídky dalšího vzdělávání, směřující ke konkurenceschopnosti  vytváření vzdělávací nabídky v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů daného regionu (s vyloučením firemního vzdělávání)  tvorba učebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání, vytváření e-learningových programů  podpora tvorby metodických nástrojů vzdělávacích programů: vytváření podmínek a pomůcek pro metodické pracovníky a lektory dalšího vzdělávání

12 Ing. Jana Böhmová 12 28. září 2016 Vzdělávací program Vytvoření vzdělávacího programu – vzdělávací program je chápán jako organizovaný sled vzdělávacích akcí. Přípravu lze členit: Analýza potřeb organizace/jednotlivců – předchází celému projektu, je součástí projektové žádosti, náklady na tuto aktivitu jsou nezpůsobilé. Formulování cílů – předchází celému projektu, jsou součástí projektové žádosti, náklady na tuto aktivitu jsou nezpůsobilé. Zpracování návrhu vzdělávacího programu – musí obsahovat název, stručný obsah, nástin rozsahu; obsaženo v projektové žádosti, náklady na tuto aktivitu jsou nezpůsobilé. Zpracování vzdělávacího programu – vypracování učebních osnov, časový rozvrh tvorby vzdělávacího programu, finanční rozpočet, výběr tvůrců programu, výběr lektorů → způsobilá aktivita. Pilotní ověření/realizace vzdělávacích akcí – může být uskutečněno pilotní ověření;

13 Ing. Jana Böhmová 13 28. září 2016 Pilotní ověření, zkoušky, akreditace Pilotní ověření nově vytvořených/inovovaných programů max. počet účastníků: 30 musí se uskutečnit v Kraji Vysočina a není možné jej zpoplatnit pilotáž nesmí suplovat běžné kurzy více fází pilotáže – nutno specifikovat výstup z každé pilotáže není možné vydávat certifikáty o složení zkoušek, pouze potvrzení o absolvování pilotního kurzu v žádosti vymezit rozsah práce lektora a rozsah samotné pilotáže Zkouška – způsobilá pro účastníky dalšího vzdělávání pouze v případě, že se bude jednat o získání osvědčení o získání dílčí kvalifikace ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací; osvědčení může vydat pouze autorizovaná osoba uvedená v katalogu na www.narodni-kvalifikace.czwww.narodni-kvalifikace.cz Akreditace – není požadována, ale je možná, nesmí být samostatnou klíčovou aktivitou realizace projektu

14 Ing. Jana Böhmová 14 28. září 2016 Podporované aktivity Vzdělávání pedagogů, lektorů škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj  rozšíření kvalifikace vzdělavatelů účastníků dalšího vzdělávání  vzdělávání poradců v oblasti dalšího vzdělávání Vzdělávání pedagogů, lektorů aj.: 1)Podílejících se na realizaci projektu – vzdělávání za účelem rozšíření svých vědomostí, které následně musí využít při vytváření vzdělávacích programů, které vznikají v rámci realizace projektu. 2)Jakožto účastníků vzdělávacích kurzů – jedná se o lektory působící v oblasti DV. Vzdělávání pedagogických pracovníků – pouze pro oblast dalšího vzdělávání! Vzdělávání pedagogických pracovníků pro počáteční vzdělávání je umožněno v oblasti podpory 1.3 OP VK.

15 Ing. Jana Böhmová 15 28. září 2016 Zkoušky v případě lektorů Náklady na zkoušky v případě lektorů jsou uznatelné, pokud: -se bude jednat o rozšíření kvalifikace lektorů dalšího vzdělávání, tzn., že zkoušky budou skládat lektoři dalšího vzdělávání; -zkoušky lektorů DV budou navazovat na předchozí vzdělávací aktivitu projektu; -zkoušky lektorů DV se budou odehrávat na území ČR; -u zkoušky lektorů DV lze hradit pouze jeden pokus o získání požadovaného certifikátu.

16 Ing. Jana Böhmová 16 28. září 2016 Podporované aktivity Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj)  podpora vzniku e-learningových kurzů  zavádění interaktivních pomůcek do vzdělávání  tvorba metodik Analýza (obsahově související s poradenstvím, metodikou) a poradenství, případně metodická pomoc mohou být pouze jednou z klíčových aktivit projektu vázanou na další hlavní podporovanou aktivitu.

17 Ing. Jana Böhmová 17 28. září 2016 Doplnění k aktivitám Podnikové vzdělávání V rámci globálního grantu není podporováno firemní/podnikové (specifické) vzdělávání, ani tvorba vzdělávacích programů pro tento druh vzdělávání. Zahraniční stáže a cesty do zahraničí Je možné je zahrnout do projektu pouze v případě, že nebude možné dané informace/poznatky získat jiným způsobem. Žadatel musí v klíčových aktivitách přesně popsat kam, na jak dlouho, kdo a proč se dané akce musí účastnit, včetně uvedení přínosu pro výstupy projektu. Pracovní aktivity během pobytu v zahraničí musí trvat alespoň 6 hodin denně, doplňkové aktivity (kulturní, společenské,...) nejsou povoleny. Účastnit se mohou pouze zástupci cílové skupiny a členové realizačního týmu se vztahem k cílové skupině nebo k vytváření výstupů; osoby, které se podílejí pouze na administraci projektu, se účastnit nemohou.

18 Ing. Jana Böhmová 18 28. září 2016 Monitorovací indikátory Počet podpořených osob celkem  počet účastníků jednotlivých akcí dalšího vzdělávání  každá osoba, která obdržela podporu, se započítává pouze jedenkrát.  v případech, kdy je osobě poskytnuto více odlišných / na sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo poskytnuto. V žádosti se vyplňuje pouze subindikátor členěný na muže a ženy (další členění, např. zaměstnaní, menšiny, migranti se v žádosti nevyplňují, sledují se a vykazují až během realizace projektu).

19 Ing. Jana Böhmová Monitorovací indikátory Počet úspěšně podpořených osob  počet osob, které obdržely jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů, a které ukončily kurz/program/obor předepsaným způsobem.  každá osoba, která obdržela podporu, se započítává pouze jedenkrát.  v případech, kdy je osobě poskytnuto více odlišných / na sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo poskytnuto. V žádosti se vyplňuje pouze subindikátor členěný na muže a ženy. 19 28. září 2016

20 Ing. Jana Böhmová 20 28. září 2016 Monitorovací indikátory Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - Počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých změny v jejich cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily jejich kvalitu (nové/inovované vzdělávací programy, vzdělávací moduly, studijní materiály, analýzy, studie, syntézy, učební pomůcky, e- learningové kurzy, webové portály…) Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP - celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých je problematice ŽP věnován tématický celek v rozsahu minimálně 15 - 20 % výuky Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT - celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých je problematice informačních technologií věnován tématický celek v rozsahu minimálně 40 a více hodin - e-learning - při splnění rozsahu min. 40 hodin i v případě, že je zaměřen na oblasti mimo ICT

21 Ing. Jana Böhmová 21 28. září 2016 Monitorovací indikátory Žadatel vybírá relevantní indikátory stanovené výzvou. U relevantních indikátorů uvede výchozí a plánovanou hodnotu spolu s informací, kdy tato plánovaná hodnota bude dosažena (nejpozději do data ukončení realizace projektu). Hodnoty indikátorů budou uvedeny ve Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OP VK uzavřené s úspěšným žadatelem. Podrobněji je problematika monitorovacích indikátorů uvedena v Metodice monitorovacích indikátorů, která je dostupná na www.vysocina-finance.cz nebo www.msmt.czwww.vysocina-finance.czwww.msmt.cz

22 Ing. Jana Böhmová 22 28. září 2016 IPRM Doložení souladu projektu s Integrovaným plánem rozvoje města (IPRM) - v případě, kdy chce žadatel v rámci hodnocení uplatnit bodovou bonifikaci vycházející z Metodického pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), doloží žadatel originální potvrzení města – nositele IPRM, že je tento projekt součástí a v souladu se schváleným IPRM – viz příloha č. 6 Výzvy.

23 Ing. Jana Böhmová Specifická kritéria 1.Udržitelnost 2.Doložení zájmu cílové skupiny 3.Synergie k již schváleným projektům z jiných OP 4.Zaměření projektů na vytváření produktů s komponentou ICT 5.Zaměření projektů na vytváření produktů v oblasti EVVO 23 28. září 2016

24 Ing. Jana Böhmová Udržitelnost Povinná udržitelnost – 2 roky + možné bodové zvýhodnění v rámci specifických kritérií Příloha č. 9 výzvy 24 28. září 2016

25 Ing. Jana Böhmová PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY KONTAKT Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor regionálního rozvoje, Oddělení grantových programů, Žižkova 16, Jihlava Jana Böhmová bohmova.j@kr-vysocina.cz DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Ing. Jana Böhmová Informace o vyhlášené 5. výzvě globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google