Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jana Böhmová Informace o vyhlášené 5. výzvě globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jana Böhmová Informace o vyhlášené 5. výzvě globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jana Böhmová Informace o vyhlášené 5. výzvě globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina

2 Ing. Jana Böhmová září 2016 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je prostředek k získání podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Globální cíl OP VK Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výchově a vzdělávání. Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání Prioritní osa 2 : Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 3: Další vzdělávání Prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení

3 Ing. Jana Böhmová září 2016 Specifické cíle Prioritní osa 3 Další vzdělávání Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR. Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Cílem oblasti podpory je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání. Globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina Cílem globálního grantu je přispět k naplnění globálního cíle OP VK v oblasti podpory 3.2. Podporováno bude podávání a realizace projektů zaměřených na prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání v kraji Vysočina, čímž se globální grant bude podílet na posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje kraje Vysočina.

4 Ing. Jana Böhmová září výzva globálního grantu Datum vyhlášení: Zahájení příjmu žádostí: Ukončení příjmu žádostí: v 13:00 Finanční alokace: Kč Min. částka pro GP: Kč Max. částka pro GP: Kč* Doba trvání projektů:nejdříve od , nejpozději do Omezení počtu žádostí – žadatel je oprávněn předložit pouze jednu projektovou žádost. * Veřejná podpora

5 Ing. Jana Böhmová Dokumenty Dokumenty, kterými se žadatelé zejména řídí:  text výzvy  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)  Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK (verze 9)  Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK (verze 7)  Prováděcí dokument OP VK – příloha č září 2016

6 Ing. Jana Böhmová září 2016 Oprávnění předkladatelé projektů Oprávněnými předkladateli grantových projektů jsou:  vzdělávací instituce,  vysoké školy,  nestátní neziskové organizace,  hospodářská komora,

7 Ing. Jana Böhmová září 2016 Oprávnění předkladatelé projektů Oprávněný žadatel musí splňovat následující podmínky:  typ žadatele je uveden ve výčtu oprávněných předkladatelů v této výzvě;  sídlo žadatele je na území České republiky;  žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu a nepůsobí tedy pouze jako prostředník;

8 Ing. Jana Böhmová září 2016 Cílové skupiny Projekty musí být zaměřené na níže uvedené cílové skupiny (z nichž minimálně 70 % musí být z území Kraje Vysočina):  lektoři;  účastníci dalšího vzdělávání;  pracovníci vzdělávacích institucí; Další vzdělávání – vzdělávací aktivity, které nejsou počátečním vzděláváním  V rámci globálního grantu nebudou podpořeni účastníci občanského vzdělávání, zájmového (sociokulturního) vzdělávání, firemního vzdělávání a vzdělávání pedagogických pracovníků (vzdělávání dle zákona č. 563/2004 Sb. a vyhl. č. 317/2005 Sb. je vyloučeno).  Občané EU mohou být cílovou skupinou, ostatní cizinci mohou být cílovou skupinou pouze tehdy, pokud mají trvalé bydliště na území daného kraje nebo zde mají pravidelné pracoviště.

9 Ing. Jana Böhmová září 2016 Podporované aktivity  Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů  Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích  Vzdělávání pedagogů, lektorů škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj  Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj)

10 Ing. Jana Böhmová září 2016 Podporované aktivity Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů  vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací (profesní kvalifikace)  vytváření modulů navazujících na obory vzdělání poskytované školami – rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy (RVP, ŠVP)  vytváření vzdělávacích modulů a studijních opor pro kurzy celoživotního vzdělávání

11 Ing. Jana Böhmová září 2016 Podporované aktivity Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích  rozvoj nabídky dalšího vzdělávání, směřující ke konkurenceschopnosti  vytváření vzdělávací nabídky v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů daného regionu (s vyloučením firemního vzdělávání)  tvorba učebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání, vytváření e-learningových programů  podpora tvorby metodických nástrojů vzdělávacích programů: vytváření podmínek a pomůcek pro metodické pracovníky a lektory dalšího vzdělávání

12 Ing. Jana Böhmová září 2016 Vzdělávací program Vytvoření vzdělávacího programu – vzdělávací program je chápán jako organizovaný sled vzdělávacích akcí. Přípravu lze členit: Analýza potřeb organizace/jednotlivců – předchází celému projektu, je součástí projektové žádosti, náklady na tuto aktivitu jsou nezpůsobilé. Formulování cílů – předchází celému projektu, jsou součástí projektové žádosti, náklady na tuto aktivitu jsou nezpůsobilé. Zpracování návrhu vzdělávacího programu – musí obsahovat název, stručný obsah, nástin rozsahu; obsaženo v projektové žádosti, náklady na tuto aktivitu jsou nezpůsobilé. Zpracování vzdělávacího programu – vypracování učebních osnov, časový rozvrh tvorby vzdělávacího programu, finanční rozpočet, výběr tvůrců programu, výběr lektorů → způsobilá aktivita. Pilotní ověření/realizace vzdělávacích akcí – může být uskutečněno pilotní ověření;

13 Ing. Jana Böhmová září 2016 Pilotní ověření, zkoušky, akreditace Pilotní ověření nově vytvořených/inovovaných programů max. počet účastníků: 30 musí se uskutečnit v Kraji Vysočina a není možné jej zpoplatnit pilotáž nesmí suplovat běžné kurzy více fází pilotáže – nutno specifikovat výstup z každé pilotáže není možné vydávat certifikáty o složení zkoušek, pouze potvrzení o absolvování pilotního kurzu v žádosti vymezit rozsah práce lektora a rozsah samotné pilotáže Zkouška – způsobilá pro účastníky dalšího vzdělávání pouze v případě, že se bude jednat o získání osvědčení o získání dílčí kvalifikace ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací; osvědčení může vydat pouze autorizovaná osoba uvedená v katalogu na Akreditace – není požadována, ale je možná, nesmí být samostatnou klíčovou aktivitou realizace projektu

14 Ing. Jana Böhmová září 2016 Podporované aktivity Vzdělávání pedagogů, lektorů škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj  rozšíření kvalifikace vzdělavatelů účastníků dalšího vzdělávání  vzdělávání poradců v oblasti dalšího vzdělávání Vzdělávání pedagogů, lektorů aj.: 1)Podílejících se na realizaci projektu – vzdělávání za účelem rozšíření svých vědomostí, které následně musí využít při vytváření vzdělávacích programů, které vznikají v rámci realizace projektu. 2)Jakožto účastníků vzdělávacích kurzů – jedná se o lektory působící v oblasti DV. Vzdělávání pedagogických pracovníků – pouze pro oblast dalšího vzdělávání! Vzdělávání pedagogických pracovníků pro počáteční vzdělávání je umožněno v oblasti podpory 1.3 OP VK.

15 Ing. Jana Böhmová září 2016 Zkoušky v případě lektorů Náklady na zkoušky v případě lektorů jsou uznatelné, pokud: -se bude jednat o rozšíření kvalifikace lektorů dalšího vzdělávání, tzn., že zkoušky budou skládat lektoři dalšího vzdělávání; -zkoušky lektorů DV budou navazovat na předchozí vzdělávací aktivitu projektu; -zkoušky lektorů DV se budou odehrávat na území ČR; -u zkoušky lektorů DV lze hradit pouze jeden pokus o získání požadovaného certifikátu.

16 Ing. Jana Böhmová září 2016 Podporované aktivity Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj)  podpora vzniku e-learningových kurzů  zavádění interaktivních pomůcek do vzdělávání  tvorba metodik Analýza (obsahově související s poradenstvím, metodikou) a poradenství, případně metodická pomoc mohou být pouze jednou z klíčových aktivit projektu vázanou na další hlavní podporovanou aktivitu.

17 Ing. Jana Böhmová září 2016 Doplnění k aktivitám Podnikové vzdělávání V rámci globálního grantu není podporováno firemní/podnikové (specifické) vzdělávání, ani tvorba vzdělávacích programů pro tento druh vzdělávání. Zahraniční stáže a cesty do zahraničí Je možné je zahrnout do projektu pouze v případě, že nebude možné dané informace/poznatky získat jiným způsobem. Žadatel musí v klíčových aktivitách přesně popsat kam, na jak dlouho, kdo a proč se dané akce musí účastnit, včetně uvedení přínosu pro výstupy projektu. Pracovní aktivity během pobytu v zahraničí musí trvat alespoň 6 hodin denně, doplňkové aktivity (kulturní, společenské,...) nejsou povoleny. Účastnit se mohou pouze zástupci cílové skupiny a členové realizačního týmu se vztahem k cílové skupině nebo k vytváření výstupů; osoby, které se podílejí pouze na administraci projektu, se účastnit nemohou.

18 Ing. Jana Böhmová září 2016 Monitorovací indikátory Počet podpořených osob celkem  počet účastníků jednotlivých akcí dalšího vzdělávání  každá osoba, která obdržela podporu, se započítává pouze jedenkrát.  v případech, kdy je osobě poskytnuto více odlišných / na sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo poskytnuto. V žádosti se vyplňuje pouze subindikátor členěný na muže a ženy (další členění, např. zaměstnaní, menšiny, migranti se v žádosti nevyplňují, sledují se a vykazují až během realizace projektu).

19 Ing. Jana Böhmová Monitorovací indikátory Počet úspěšně podpořených osob  počet osob, které obdržely jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů, a které ukončily kurz/program/obor předepsaným způsobem.  každá osoba, která obdržela podporu, se započítává pouze jedenkrát.  v případech, kdy je osobě poskytnuto více odlišných / na sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo poskytnuto. V žádosti se vyplňuje pouze subindikátor členěný na muže a ženy září 2016

20 Ing. Jana Böhmová září 2016 Monitorovací indikátory Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - Počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých změny v jejich cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily jejich kvalitu (nové/inovované vzdělávací programy, vzdělávací moduly, studijní materiály, analýzy, studie, syntézy, učební pomůcky, e- learningové kurzy, webové portály…) Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP - celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých je problematice ŽP věnován tématický celek v rozsahu minimálně % výuky Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT - celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých je problematice informačních technologií věnován tématický celek v rozsahu minimálně 40 a více hodin - e-learning - při splnění rozsahu min. 40 hodin i v případě, že je zaměřen na oblasti mimo ICT

21 Ing. Jana Böhmová září 2016 Monitorovací indikátory Žadatel vybírá relevantní indikátory stanovené výzvou. U relevantních indikátorů uvede výchozí a plánovanou hodnotu spolu s informací, kdy tato plánovaná hodnota bude dosažena (nejpozději do data ukončení realizace projektu). Hodnoty indikátorů budou uvedeny ve Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OP VK uzavřené s úspěšným žadatelem. Podrobněji je problematika monitorovacích indikátorů uvedena v Metodice monitorovacích indikátorů, která je dostupná na nebo

22 Ing. Jana Böhmová září 2016 IPRM Doložení souladu projektu s Integrovaným plánem rozvoje města (IPRM) - v případě, kdy chce žadatel v rámci hodnocení uplatnit bodovou bonifikaci vycházející z Metodického pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), doloží žadatel originální potvrzení města – nositele IPRM, že je tento projekt součástí a v souladu se schváleným IPRM – viz příloha č. 6 Výzvy.

23 Ing. Jana Böhmová Specifická kritéria 1.Udržitelnost 2.Doložení zájmu cílové skupiny 3.Synergie k již schváleným projektům z jiných OP 4.Zaměření projektů na vytváření produktů s komponentou ICT 5.Zaměření projektů na vytváření produktů v oblasti EVVO září 2016

24 Ing. Jana Böhmová Udržitelnost Povinná udržitelnost – 2 roky + možné bodové zvýhodnění v rámci specifických kritérií Příloha č. 9 výzvy září 2016

25 Ing. Jana Böhmová PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY KONTAKT Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor regionálního rozvoje, Oddělení grantových programů, Žižkova 16, Jihlava Jana Böhmová DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Ing. Jana Böhmová Informace o vyhlášené 5. výzvě globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google