Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Integrovaný plán rozvoje města – zóna Severní sídliště Seminář pro žadatele a příjemce IPRM - IOP 7. 4. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Integrovaný plán rozvoje města – zóna Severní sídliště Seminář pro žadatele a příjemce IPRM - IOP 7. 4. 2010."— Transkript prezentace:

1 1 Integrovaný plán rozvoje města – zóna Severní sídliště Seminář pro žadatele a příjemce IPRM - IOP 7. 4. 2010

2 2 Jak podat žádost o dotaci na město 1) město vyhlásilo výzvu:1. 4. 2010 – 1. 7. 2010 2) výzva obsahuje: -název programu -název oblasti intervence a prioritní osy -podporované aktivity -oprávněné žadatele -finanční alokaci, která je k dispozici -místo, kam je možné žádost podat -kritéria pro poskytnutí dotace -kontakty -odkazy, kde získáte podrobnější informace

3 3 Jak podat žádost o dotaci na město 3) výzva zveřejněna na oficiálních webových stránkách města, na úřední desce, v místním tisku (Boleslavský deník, Boleslavan), 4) žadatelé/příjemci musí postupovat při přípravě a v průběhu realizace projektů dle Příručky pro žadatele a příjemce. 5) žadatel zpracuje: a) žádost v elektronické formě IS BENEFIT7 b) po finálním uložení ji vytiskne, přiloží přílohy požadované městem ve výzvě a ve stanoveném počtu vyhotovení předloží městu c) žádost musí podepsat statutární zástupce žadatele nebo osoba jím pověřená.

4 4  Hodnotící komise IPRM – IOP transparentně a nediskriminačně posoudí předložené projektové žádosti z hlediska jejich kvality a splnění podmínky územní spádovosti. Kvalitu vyhodnotí systémem bodování a dle předem nastavených kritérií  Řídicí výbor IPRM – IOP schválí seznam projektů doporučených k podpoře a případné pořadí projektů náhradních.  seznam projektů bude předložen Radě města ke schválení  všem projektům doporučeným k financování manažer IPRM - IOP vystaví potvrzení, že předkládaný projekt je součástí schváleného IPRM – IOP a že je v souladu s jeho cíli a prioritami.  město vrátí dokumentaci k projektům žadatelům  žadatel odevzdá žádost a povinné přílohy na Centrum pro regionální rozvoj, pobočka Střední Čechy Jak proběhne hodnocení projektů městem

5 5

6 6 Povinné přílohy k žádosti  seznam příloh (vyplní žadatel v BENEFIT7 a vytiskne)  doklad o partnerství (pouze pokud projekt má partnera)  doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu  prokázání právní subjektivity žadatele  územní rozhodnutí (pokud je dle stavebního zákona vyžadováno)  projektová dokumentace (technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy a řezy, položkový rozpočet a harmonogram prací)  platný doklad o povolení stavby dle zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

7 7  platný průkaz energetické náročnosti budov (u zateplení obvodového pláště, výměny oken, zateplení střechy)  potvrzení města o výběru projektu  doklad o zajištění finančního krytí projektu Informační zdroje: Příručka pro žadatele a příjemce zveřejněna na: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 nebo www.mb-net.cz http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.mb-net.cz - rubrika Město a EU / IPRM - IOP Žádost BENEFIT7: www.eu-zadost.cz Povinné přílohy k žádosti

8 8 Způsobilé výdaje 1. Modernizace, rekonstrukce nebo technické zhodnocení hmotného majetku  zateplení fasády, výměna oken, vnějších dveří, střechy atd.  otopné soustavy vč. měření spotřeby tepla, rozvodu tepla, plynu a vody, výtah atd.  opravy nosných zdí a základových zdí, stropních konstrukcí atd.  rekonstrukce, modernizace společných prostor, schodiště, chodby  sanace základů a hydroizolace spodní stavby  rekonstrukce, modernizace lodžií a balkonů 2. Výdaje na povinnou publicitu projektů investičního charakteru 3. DPH u neplátců a DPH u plátců, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu

9 9 Způsobilé výdaje Datum způsobilosti výdajů: -den uvedený na potvrzení o způsobilosti projektu, které CRR zašle žadateli po posouzení přijatelnosti -před datem vydání potvrzení nesmí být zahájeny stavební práce, nesmí být uzavřena smlouva s dodavatelem nebo dán závazný příslib objednávky!!! -způsobilými jsou pouze výdaje investičního charakteru -způsobilé jsou pouze výdaje do spol. prostor bytových domů -datum ukončení způsobilosti výdajů: datum ukončení konkrétního projektu -datum ukončení realizace všech projektů: 30. 6. 2015

10 10 Nezpůsobilé výdaje  výdaje bez přímého vztahu k projektu, nesplnění hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti  pořízení staveb a použitého zařízení  projektová dokumentace, zpracování projektové žádosti  neinvestiční výdaje, náklady na výběrová a zadávací řízení  splátky půjček a úvěrů, úroky z úvěrů  sankce a penále  výdaje na záruky, pojištění, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky  výdaje na služby, dodávky, stav. práce při nerespektování zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

11 11 Souběh dotací Upozornění!!!  Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného dotačního titulu, jiného operačního programu, jiných prostředků krytých z rozpočtu EU a národních veřejných rozpočtů, např. programy PANEL, Zelená úsporám, krajské dotační tituly, ani z jiných finančních mechanizmů nebo nástrojů finančního inženýrství města, např. zvýhodněné úvěry z fondu města.

12 12 Děkuji za pozornost Magistrát města Mladá Boleslav Odbor řízení projektů Hana Benšová, projektový manažer tel: 326 715 179, email: bensova@mb-net.cz


Stáhnout ppt "1 Integrovaný plán rozvoje města – zóna Severní sídliště Seminář pro žadatele a příjemce IPRM - IOP 7. 4. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google