Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy veřejného zdravotnictví I. část Zdravotní stav Zdravotní politika Zdravotnický systém MUDr.Josef ŠTOREK, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy veřejného zdravotnictví I. část Zdravotní stav Zdravotní politika Zdravotnický systém MUDr.Josef ŠTOREK, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Základy veřejného zdravotnictví I. část Zdravotní stav Zdravotní politika Zdravotnický systém MUDr.Josef ŠTOREK, Ph.D.

2 Veřejné zdravotnictví Public Health … snaha lidské populace ochránit a podpořit zdraví svých členů (zdravotní stav populace); v současnosti kombinací vědeckých poznatků a kolektivních sociálních aktivit Obor medicíny …zabývající se problematikou zdraví a zdravotnictví; tč. uplatňující populační přístupy a sledující determinanty zdraví

3 Zdraví …definice WHO Zdraví není jen absence nemoci nebo poruchy, ale je to stav komplexní tělesné, duševní i sociální pohody !! Je to schopnost (1982) vést sociálně a ekonomicky produktivní život ( zdraví není cílem, ale prostředkem k životu…) Podle ÚZIS :  Dobré zdraví65% m : 61% ž  Velmi špatné8% m : 9% ž  Uspokojivé cca 30%

4 Zdravotnictví Ucelený soubor opatření, postupů, zařízení a dalších instrumentů* tvořících systém organizace zdravotní péče * intervence  individuální … klasická, léčebná  populační …preventivní, ochrana veřejného zdraví (životní prostředí, životní styl ….)

5 Základní cíl fungujícího zdravotnického systému „zlepšení zdravotního stavu populace cestou žádoucích intervencí do jeho determinant“

6 Základní ukazatelé Střední očekávaná délka života Úmrtnost Nemocnost Tendence  1945 – 1970 = potlačení infekčních chorob, vzestup „civilizačních onemocnění“  1970 – 1990 = další vzestup civilizačních onemocnění  1990 – 2000 = vzestup střední délky života a kompatibilita s globálními ukazateli zdravotního stavu v EU

7 Úmrtnost (mortalita) …poměrné číslo udávající počet úmrtí v jednotce času a v jednotce území… Zdroj : Lopes,A.D.,Lancet 2006, 367, 1747-1757

8 Pořadí příčin 1. ICHS 2. CVN 3. Ca průdušek a plic 4. Infekce dolních dýchacích cest 5. Chronická obstrukční plicní nemoc 6. Ca tlustého střeva a konečníku 7. Altzheimerova nemoc 8. Diabets mellitus 9. Ca prsu 10.Ca žaludku

9 Mortalita v ČR MUŽI –KVA 45,8 % –NEO28,0 % –TRAU-INTOX 7,9 % –DC 6,0 % –GIT 5,0 % -1995 = 1 174/100 000 -2000 = 1 098/100 000 -2005 = 1 083/100 000 ŽENY –KVA51,5 % –NEO26,4 % –DC 4,9 % –GIT 4,3 % –TRAU-INTOX 4,4 % -1995 = 1 111/100 000 -2000 = 1 026/100 000 -2005 = 1 028/100 000

10 Podíl na celkové úmrtnosti v ČR 1.Úrazy a jiné zevní příčiny smrti … 7% 2.Onkologická onemocnění … cca 25% 3.Kardiovaskulární choroby … cca 50% KVCH patří mezi typické multifaktoriálně podmíněné patologie, jejichž vznik a klinický průběh nelze vysvětlit „nějakým“ příčinným vztahem, neboť se na nich podílí „pleáda“ vzájemně se prolínajících biologických a psycho - sociálních determinant

11 Koncepce zdravotní politiky … dosažení hodnot základních ukazatelů zdravotního stavu české populace srovnatelných s jejich úrovní vyspělých států Evropské unie…

12 Zdravotní politika Projev zájmu státu na zdraví jeho občanů, realizovaný prostřednictví politických nástrojů, kterými zejména jsou :  legislativa  ekonomika  finance

13 Vzájemné vztahy Mohutné posilování potencionálních schopností medicíny s sebou přináší enormní zvyšování finančních požadavků na případné jejich uplatňování v praxi !!!! Zdravotní stav Potřebná péče Saturace potřeb Možnosti medicíny zdroje Ekonomické možnosti Stupňující se nároky (jakkoli oprávněné) narážejí na nemožnost jejich reálné saturace

14 Dopad Stále více se rozvíjející propast mezi omezenými ekonomickými zdroji a trvale narůstajícími nároky prudce se rozvíjející medicíny a jejích potencionálních schopností zasahovat do zdraví a nemoci člověka se stává převládajícím obecným fenoménem péče o zdraví ( ve všech existujících zdravotnických systémech)

15 Determinanty zdraví 4 základní :  Genetický základ(15%)  Prostředí (přírodní a sociální) (20%)  Způsob života (životní styl) (50%)  Zdravotnická péče (její efekt) (15%) + nové aspekty = zásadně se mění dimenze dvou elementárních souřadnic vymezujících existenci člověka na planetě = ČAS a PROSTOR

16 Thomas McKeown 1991 : Zaměření medicíny a zdravotnických služeb je chybné; společenské investice do zdraví nejsou dobře využívány … Vliv zdravotnických služeb na zdraví lidí se přeceňuje; naopak se nedoceňuje vliv způsobu života a životního prostředí…

17 EVOLUCE Současná biologicko – psychologicko – sociální podoba člověka je výslednicí milióny let trvajícího interaktivního vztahu mezi člověkem - přírodním - sociálním prostředí pomocí vytvářených adaptačních mechanismů, které v průběhu fylogeneze i ontogeneze generovaly kódy do genofondu lidské populace, včetně potenciálu zdraví … … tzn. míra zdatnosti, odolnosti a kreativní ataptability jednotlivce, populačních celků i celé populace …

18 Současnost Přímým důsledkem lidské činnosti se však jednotlivé komponenty prostředí stále větší a větší rychlostí a v kratším a kratším čase mění tak, že akcelerující dynamika těchto změn překročila časovou amplitudu adaptačních schopností lidského organismu … což se zákonitě odráží v konečném obraze zdraví a nemoci člověka Obdobně se mění i prostor v důsledku výstupů vědy (informatika, komunikační systémy, dopravní systémy apod.) … globalizace = prolínání různých sociálních prostředí, kultur, poznatků, ekonomik atd., až k úrovni, kdy mnohé přírodní a sociální jevy a procesy, které tisíciletí měly lokální význam, se stávají záležitostí celé planety

19 Genetika Dávno již překročila horizont svého poznání zaměřený na spojení genofondu s reprodukcí a tradiční chápání vrozených vad …osvojila si poznatky o genetickém kódování podnětů na různých úrovních orgánů, tkání a buněčných struktur, o lokalizaci a úloze genů na chromosomální úrovni a o možnostech a způsobech jejich umělého ovlivňování …genetické pozadí se rozličným způsobem podílí na průběhu reakcí a adaptačních mechanismů organismů…tím se genetika jako determinanta zdraví vymyká dosavadní šabloně a nabývá na významu se všemi dopady etickými, medicínskými, sociálními i ekonomickými ….

20 Faktory prostředí  Zásadní je vliv zákonů přírodních a společenských v neoddělitelné integridě …  Právě zde se uplatňují nové časové a prostorové dimenze …  vznik nových situací, na které není člověk adaptačně připraven, není schopen adekvátně reagovat jak ve sféře somatické, tak psychické, ani sociální....

21 Způsob života  Výživa  Pohybová aktivita  Sexuální chování  Návykové závislostí  Další - Viz Zdraví 21 - program EU

22 Poskytování zdravotnické péče Je vždy určována rozsahem medicínského poznání a reálnost schopností toto poznání implementovat do praktických aktivit … Současné poznání umožňuje medicíně v mnohem větším rozsahu, účinněji a cíleněji zasahovat do jednotlivých fází patologického procesu a ovlivňovat různé stránky vztahu lidský organismus – vnější prostředí…zde je místo medicíny zásadní = preventivní medicína zaměřena na působení faktorů prostředí a způsobu života

23 Konkretizace Determinanty zdraví jsou vždy významně modifikovány konkrétními podmínkami dané země a okolnostmi jako jsou :  Hodnotová hierarchie a odvozené zájmy  Úroveň vědeckého poznání,včetně medicíny  Makroekonomické podmínky  Demografická, sociální a zdravotní situace  Organizace a funkce zdravotnické soustavy

24 Zdravotnická soustava Nositelem specifických kvalifikovaných medicínských činnosti je nějakým určitým způsobem koncipovaná, organizovaná a fungující zdravotnická soustava … v ČR viz ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., v platném znění V závislosti na vývoji zdravotnického stavu a zdravotní situace, makroekonomické, sociální a demografické situaci je nezbytné modifikovat soustavu, resp. její systémovou dynamiku tak, aby respektovala konkrétní podmínky a reálnou situaci

25 Např.:Modifikace v NP Zajištění včasné a vysoce kvalifikované neodkladné pomoci při život ohrožujících stavech, příhodách a úrazech, s neprodleným odborně zajištěným přesunem do zařízení schopného poskytovat patřičnou intenzivní péči a zabezpečit další léčení a rehabilitaci

26 Evropské systémy BISMARCKOVSKÝ  veřejné  solidární  zdravotní  pojištění BEVERIDGEOVSKÝ  národní  zdravotní  služba stát ZP občanZZ stát občan ZZ

27 Systémy všeobecného zdravotního pojištění Německo, Rakousko, Francie, Holandsko, Belgie, Švýcarsko, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česká republika Historicky nejstarší systém zajištění široké dostupnosti veřejných zdravotních služeb (zdravotní péče), postavený na principu solidarity; pojistné je vyměřeno určitým procentem z příjmu ( daň) bez ohledu na spotřebu péče… Postupně je součástí komplexního sociálního zabezpečení

28 Vývoj v Českých zemích Do r. 1918 v rámci Rakousko Uherska  Bismarck Po r. 1918 pokračování v rozvoji systému  Bismarck (reforma ZP – 1924 snížený počet; 1948 až na 1 ZP) Od r. 1951 sjednocené zdravotnictví  systém státního socialistického zdravotnictví Od r. 1992 systém veřejného zdravotního pojištění  Zdravotnický řád = vyhl.č.467/1992 Sb., o zdravotnické péči poskytované za úhradu

29 SVZP Schéma Stát (resorty,regiony) Zdravotní pojišťovnyStavovské organizace Zdravotnická zařízení Občan

30 Další ukazatelé Nemocnost (morbidita) … poměrné číslo udávající výskyt nemoci v jednotce času a v jednotce území … Smrtnost (letalita) … poměr mezi počtem úmrtí a počtem nemocných na tutéž chorobu…

31 Demografie Index ekonomického zatížení : –40,4 (děti,senioři) na 100 produktivních; Index stáří : –103 senioři na 100 dětí ( stoupající trend) Hospitalizace : –Ženy na UGT –Muži na DC, TRAUMA Na 1 lékaře 238 obyvatel Průměrná doba hospitalizace = 7,1 den ( psycho 15,0)

32 Zdravotnictví r.2007 = stabilizovaná síť zdravotnických zařízení : 27 627 ZZ 19 600 samostatných ordinací; 249 státních ZZ 27 379 nestátních ZZ Odpovědnost za poskytování zdravotních služeb je decentralizována : Obec (primární), kraj (odbornou), stát (specializovanou) –171 krajské úřady –186 obce, města –27 022 fyzická nebo právnická osoba Výstupy : Stagnace amb. služeb a problém věku PL; Zpomalování lékáren Pokles akutní nemocniční péče Pokles následné nemocniční péče

33 Ukazatelé Hemodialyzátor –1 543 Ventilátor –2 295 Monitor –1680 Biochem.analyzátor automat. –1 999 Ultrazvuk 2D –1 990 –389 Duzplex Výdaje 2007: CELKEM 220 878 mil.Kč 21 514 Kč/1 osobu 6,87% z HDP

34 Zdravotní stav 2008 - ukazatelé Počet obyvatel (k 1.7.) 10 429 692  0-14 let1 479 622  65 let a více let1 535 538 Index stáří (k 1.7.)103,78 Počet živě narozených na 1 000 obyvatel11,46 Úhrnná plodnost1,50 Kojenecká úmrtnost2,83 Zemřelí celkem na 1 000 obyvatel10,06 Přirozený přírůstek na 1 000 obyvatel1,40 Střední délka života při narození  Muži73,96  Ženy80,13 Incidence novotvarů* na 100 000 obyvatel rok – 2005539,4 Dispenzarizovaní pacienti v evidenci praktických lékařů pro dospělé pro hypertenzní nemoci na 100 000 registrovaných pacientů 20 374,8 Počet léčených diabetiků na 100 000 obyvatel 7 390,1 Incidence TBC na 100 000 obyvatel8,4

35 Zdravotnický systém (2008) Povinné zdravotní pojištěníano Podíl celkových výdajů na zdravotnictví na HDP7,01 Zdravotnická lůžková zařízení celkem (vč. lázní)430 Lékaři (přepočtený počet) celkem*  absolutně 44 381,72  na 10 000 obyvatel42,40 Lékaři v nemocnicích - lůžková část*  Absolutně9 934,66  na 10 000 obyvatel9,49 Lékaři ambulantní péče (vč. ambulantních částí nemocnic)*  Absolutně31 494,31  na 10 000 obyvatel30,09  praktický lékař pro dospělé  absolutně 5 249,65  na 10 000 obyvatel ve věku 15+5,84  praktický lékař pro děti a dorost  absolutně 2 149,40  na 10 000 obyvatel - ve věku 0 - 18 let10,82 Počet všeobecných sester a porodních asistentek*  absolutně 82 358,72  na 10 000 obyvatel78,68 Počet lůžek v nemocnicích  Absolutně63 263  na 10 000 obyvatel60,44 Hospitalizovaní v nemocnicích na 10 000 obyvatel2 177,66 Počet ošetření - vyšetření v ambulantní péči na 1 obyvatele ročně 13,29

36 Zdravotnická záchranná služba_2007 353 RLP 286 RZP 69 RV Primární : RLP = 322 424 –RZP = 336 099 –RV = 72 602 Sekundární : –RLP = 23 733 –RZP = 46 052 –RV = 1 309 LZS5 437 –Prim.2 934 –Sek.2 225

37 Spektrum 155 Non SBOŽ KPRExit TRAUMA130 3657 2407631 800 SOMAT392 44431 4684 38712 536 JINÉ9O 0964 1895854 508 celkem612 90542 8975 73518 844


Stáhnout ppt "Základy veřejného zdravotnictví I. část Zdravotní stav Zdravotní politika Zdravotnický systém MUDr.Josef ŠTOREK, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google