Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Didaktika TV jako součást kinantropologie Kinantropologie = vědní obor, jehož předmětem zkoumání je lidská pohybová činnost ve všech souvislostech. Má.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Didaktika TV jako součást kinantropologie Kinantropologie = vědní obor, jehož předmětem zkoumání je lidská pohybová činnost ve všech souvislostech. Má."— Transkript prezentace:

1 Didaktika TV jako součást kinantropologie Kinantropologie = vědní obor, jehož předmětem zkoumání je lidská pohybová činnost ve všech souvislostech. Má interdisciplinární charakter, uplatňují se poznatky z mnoha vědních oborů, např. :  biologie, anatomie, fyziologie, hygiena,...  pedagogika, psychologie, sociologie,...  obecná didaktika, pedagogika sportu,...

2 Didaktika TV  zkoumá zákonitosti výchovně vzdělávacího procesu, všech vnitřních i vnějších činitelů a vztahů mezi nimi  vztah k pedagogice – dominantní význam interakčních vztahů mezi učitelem a žákem  vztah ke kinantropologii – z hlediska obsahu (tělesná cvičení, pohybové dovednosti,...)  vztah ke speciálním didaktikám (atletiky, gymnastiky, her,...) je vztahem obecného ke konkrétnímu ale i specifickému a zvláštnímu

3 Základní prvky didaktického procesu ve školní TV  projekt výchovy a vzdělávání – vymezuje cíle, program a obsah TV  činnosti žáka – působí v did. procesu jako objekt i subjekt, jeho role je dominantní  činnosti učitele – dominantní role spočívá v řízení vých. vzdělávacího procesu, nese společenskou odpovědnost za výsledky  podmínky – vnější (např. rodina, média, sportovní vzory,... - vnitřní (např. temperamentové a charakterové vlastnosti, hodnotový systém, postoje,...) - vnitřní (např. temperamentové a charakterové vlastnosti, hodnotový systém, postoje,...)

4 Projekt výchovy a vzdělávání Dokument vymezující systém výchovy a vzdělávání, je soustavou cílů, plánovaného obsahu, prostředků a podmínek.  centrální projekty : + lepší koordinace a návoznost škol, sjednocení požadavků - omezuje subjektivní roli učitele a žáka - omezuje subjektivní roli učitele a žáka  liberální projekty : opačně Optimální je určitý kompromis, obecně čím vyšší stupeň školy, tím více liberalizačních prvků se uplatňuje

5 NVP, RVP, ŠVP  Změna strategie po vstupu do EU – přijetí lisabonské strategie  7.4.99 vladní usnesení – Národní program rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá kniha) – vymezuje počáteční vzdělávání jako celek  RVP – odvozené, vymezují závazné rámce pro jednotlivé etapy  ŠVP – konkrétní podmínky dané školy

6 RVP ZV  9 vzdělávacích oblastí  Každá vzdělávací oblast se rozčlení do vyučovacích předmětů a rozpracuje, popřípadě doplní v učebních osnovách podle potřeb tak, aby bylo zaručeno směřování k rozvoji klíčových kompetencí.  Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů je tvořen očekávanými výstupy a učivem.. RVP ZV stanovuje orientační, nezávazné očekávané výstupy na konci 3. ročníku, a závazné na konci 5. a 9. ročníku.  Učivo je strukturováno do jednotlivých tématických okruhů (témat a činností) a je chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů. Učivo vymezené v RVP ZV je školám pouze doporučeno k rozpracování do jednotlivých ročníků nebo delších časových úseků, kdežto na úrovni ŠVP se stává závazným.

7 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví  Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je rozdělena do dvou vzdělávacích oborů Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i Zdravotní tělesná výchova.  Hlavním cílem podle tvůrců RVP je to, aby si žáci uvědomili hodnotu vlastního zdraví, aby pochopili důležitost prevence a aby se také seznámili s potenciálním ohrožením zdraví či života a dokázali se tomuto nebezpečí bránit

8 Vzdělávací obor Tělesná výchova  poznání vlastních pohybových možností a zájmů (osvojování pohybových dovedností)  poznávání účinků konkrétních pohybových činností na pohybovou zdatnost, duševní a sociální pohodu  odhalování různých oslabení a následná korekce – Zdravotní TV

9 Vzdělávací obsah oboru TV  činnosti ovlivňující zdraví  činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností  činnosti podporující pohybové učení Očekávané výstupy jednotlivých činností a odpovídající učivo, popsané v RVP, jsou součástí tvorby školních vzdělávacích plánů Očekávané výstupy jednotlivých činností a odpovídající učivo, popsané v RVP, jsou součástí tvorby školních vzdělávacích plánů

10 Vzdělávací obsah oboru TV Obsah předmětu tělesná výchova je převážně vyučován v koncentrovaných tématických blocích. Proto jsou osnovy členěny do tematických celků. V jejich rámci je učivo předkládáno jako ucelený soubor námětů a výstupů pro konkrétní vzdělávací etapu a není členěno do ročníků. Rozlišováno je pouze učivo základní, které má učitel možnost nabídnout všem žákům a učivo rozšiřující, které má možnost nabídnou v případě zvýšené časové dotace, vyšší pohybové úrovně žáků a lepším podmínkám školy celé třídě, skupinám žáků nebo jednotlivcům. Obsah předmětu tělesná výchova je převážně vyučován v koncentrovaných tématických blocích. Proto jsou osnovy členěny do tematických celků. V jejich rámci je učivo předkládáno jako ucelený soubor námětů a výstupů pro konkrétní vzdělávací etapu a není členěno do ročníků. Rozlišováno je pouze učivo základní, které má učitel možnost nabídnout všem žákům a učivo rozšiřující, které má možnost nabídnou v případě zvýšené časové dotace, vyšší pohybové úrovně žáků a lepším podmínkám školy celé třídě, skupinám žáků nebo jednotlivcům.

11 Vzdělávací obsah oboru TV Učební plán stanovuje pro tělesnou výchovu ve všech ročnících 2 vyučovací jednotky týdně, ale umožňuje zařazovat i třetí hodinu dle místních podmínek. Je v zájmu žáků, aby tato časová dotace byla využita. Tělesná výchova však tvoří pouze základ pro vzdělávání v dané oblasti. Aby si žáci mohli nabyté pohybové dovednosti upevnit a ověřit v praxi je třeba nabízet i další formy (např. nepovinné předměty, zájmové útvary apod.). Učební plán stanovuje pro tělesnou výchovu ve všech ročnících 2 vyučovací jednotky týdně, ale umožňuje zařazovat i třetí hodinu dle místních podmínek. Je v zájmu žáků, aby tato časová dotace byla využita. Tělesná výchova však tvoří pouze základ pro vzdělávání v dané oblasti. Aby si žáci mohli nabyté pohybové dovednosti upevnit a ověřit v praxi je třeba nabízet i další formy (např. nepovinné předměty, zájmové útvary apod.).


Stáhnout ppt "Didaktika TV jako součást kinantropologie Kinantropologie = vědní obor, jehož předmětem zkoumání je lidská pohybová činnost ve všech souvislostech. Má."

Podobné prezentace


Reklamy Google