Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy veřejného zdravotnictví MUDr.Josef ŠTOREK, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy veřejného zdravotnictví MUDr.Josef ŠTOREK, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Základy veřejného zdravotnictví MUDr.Josef ŠTOREK, Ph.D.

2 Základní cíl fungujícího zdravotnického systému „zlepšení zdravotního stavu populace cestou žádoucích intervencí do jeho determinant“

3 Základní ukazatelé Střední očekávaná délka života Úmrtnost Nemocnost Tendence  1945 – 1970 = potlačení inf. chorob, vzestup „civilizačních onemocnění“  1970 – 1990 = další vzestup civilizačních onemocnění  1990 – 2000 = vzestup střední délky života a kompatibilita s globálními ukazateli zdravotního stavu v EU

4 Úmrtnost Zdroj : Lopes,A.D.,Lancet 2006, 367, 1747-1757

5 Pořadí příčin 1. ICHS 2. CVN 3. Ca průdušek a plic 4. Infekce dolních dýchacích cest Chronická obstrukční plicní nemoc 6. Ca tlustého střeva a konečníku 7. Altzheimerova nemoc 8. Diabets mellitus 9. Ca prsu 10.Ca žaludku

6 Mortalita MUŽI –KVA 45,8 % –NEO28,0 % –TRAU-INTOX 7,9 % –DC 6,0 % –GIT 5,0 % 1995 = 1 174/100 000 2000 = 1 098/100 000 2005 = 1 083/100 000 ŽENY –KVA51,5 % –NEO26,4 % –DC 4,9 % –GIT 4,3 % –TRAU-INTOX 4,4 % 1995 = 1 111/100 000 2000 = 1 026/100 000 2005 = 1 028/100 000

7 Podíl na celkové úmrtnosti v ČR 1.Úrazy a jiné zevní příčiny smrti … 7% 2.Onkologická onemocnění … cca 25% 3.Kardiovaskulární choroby … cca 50% KVCH patří mezi typické multifaktoriálně podmíněné patologie, jejichž vznik a klinický průběh nelze vysvětlit „nějakým“ příčinným vztahem, neboť se na nich podílí „pleáda“ vzájemně se prolínajících biologických a psychosociálních determinant

8 Koncepce zdravotní politiky … dosažení hodnot základních ukazatelů zdravotního stavu české populace srovnatelných s jejich úrovní vyspělých států Evropské unie…

9 Zdravotní politika Projev zájmu státu na zdraví jeho občanů, realizovaný prostřednictví politických nástrojů, kterými zejména jsou :  legislativa  ekonomika  finance

10 Vzájemné vztahy Mohutné posilování potencionálních schopností medicíny s sebou přináší enormní zvyšování finančních požadavků na případné jejich uplatňování v praxi !!!! Zdravotní stav Potřebná péče Saturace potřeb Možnosti medicíny zdroje Ekonomické možnosti Stupňující se nároky (jakkoli oprávněné) narážejí na nemožnost jejich reálné saturace

11 Dopad Stále více se rozvíjející propast mezi omezenými ekonomickými zdroji a trvale narůstajícími nároky prudce se rozvíjející medicíny a jejích potencionálních schopností zasahovat do zdraví a nemoci člověka se stává převládajícím obecným fenoménem péče o zdraví ( ve všech existujících zdravotnických systémech)

12 Determinanty zdraví 4 základní :  Genetický základ(15%)  Prostředí (přírodní a sociální) (20%)  Způsob života (životní styl) (50%)  Zdravotnická péče (její efekt) (15%) + nové aspekty = zásadně se mění dimenze dvou elementárních souřadnic vymezujících existenci člověka na planetě = ČAS a PROSTOR

13 EVOLUCE Současná biologicko – psychologicko – sociální podoba člověka je výslednicí milióny let trvajícího interaktivního vztahu mezi člověkem - přírodním - sociálním prostředí pomocí vytvářených adaptačních mechanismů, které v průběhu fylogeneze i ontogeneze generovaly kódy do genofondu lidské populace, včetně potenciálu zdraví … … tzn. míra zdatnosti, odolnosti a kreativní ataptability jednotlivce, populačních celků i celé populace …

14 Současnost Přímým důsledkem lidské činnosti se však jednotlivé komponenty prostředí stále větší a větší rychlostí a v kratším a kratším čase mění tak, že akcelerující dynamika těchto změn překročila časovou amplitudu adaptačních schopností lidského organismu … což se zákonitě odráží v konečném obraze zdraví a nemoci člověka Obdobně se mění i prostor v důsledku výstupů vědy (informatika, komunikační systémy, dopravní systémy apod.) … globalizace = prolínání různých sociálních prostředí, kultur, poznatků, ekonomik atd., až k úrovni, kdy mnohé přírodní a sociální jevy a procesy, které tisíciletí měly lokální význam, se stávají záležitostí celé planety

15 Genetika Dávno již překročila horizont svého poznání zaměřený na spojení genofondu s reprodukcí a tradiční chápání vrozených vad …osvojila si poznatky o genetickém kódování podnětů na různých úrovních orgánů, tkání a buněčných struktur, o lokalizaci a úloze genů na chromosomální úrovni a o možnostech a způsobech jejich umělého ovlivňování …genetické pozadí se rozličným způsobem podílí na průběhu reakcí a adaptačních mechanismů organismů…tím se genetika jako determinanta zdraví vymyká dosavadní šabloně a nabývá na významu se všemi dopady etickými, medicínskými, sociálními i ekonomickými ….

16 Faktory prostředí  Zásadní je vliv zákonů přírodních a společenských v neoddělitelné integridě …  Právě zde se uplatňují nové časové a prostorové dimenze … – vznik nových situací, na které není člověk adaptačně připraven, není schopen adekvátně reagovat jak ve sféře somatické, tak psychické, ani sociální....

17 Způsob života  Výživa  Pohybová aktivita  Sexuální chování  Návykové závislostí  Další Viz Zdraví 21 - program EU

18 Poskytování zdravotnické péče Je vždy určována rozsahem medicínského poznání a reálnost schopností toto poznání implementovat do praktických aktivit … Současné poznání umožňuje medicíně v mnohem větším rozsahu, účinněji a cíleněji zasahovat do jednotlivých fází patologického procesu a ovlivňovat různé stránky vztahu lidský organismus – vnější prostředí…zde je místo medicíny zásadní = preventivní medicína zaměřena na působení faktorů prostředí a způsobu života

19 Konkretizace Determinanty zdraví jsou vždy významně modifikovány konkrétními podmínkami dané země a okolnostmi jako jsou :  Hodnotová hierarchie a odvozené zájmy  Úroveň vědeckého poznání,včetně medicíny  Makroekonomické podmínky  Demografická, sociální a zdravotní situace  Organizace a funkce zdravotnické soustavy

20 Zdravotnická soustava Nositelem specifických kvalifikovaných medicínských činnosti je nějakým určitým způsobem koncipovaná, organizovaná a fungující zdravotnická soustava … viz ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., v platném znění V závislosti na vývoji zdavotnického stavu a zdravotní situace, makroekonomické, sociální a demografické situaci je nezbytné modifikovat soustavu, resp. její systémovou dynamiku tak, aby respektovala konkrétní podmínky a reálnou sirtuaci

21 Modifikace v NP Zajištění včasné a vysoce kvalifikované neodkladné pomoci při život ohrožujících stavech, příhodách a úrazech, s neprodleným odborně zajištěným přesunem do zařízení schopného poskytovat patřičnou intenzivní péči a zabezpečit další léčení a rehabilitaci

22 Evropské systémy BISMARCKOVSK Ý Veřejné solidární zdravotního pojištění BEVERIDGEOVS KÝ – Národní – zdravotní – služba

23 Demografie Index ekonomického zatížení : –40,4 (děti,senioři) na 100 produktivních; Index stáří : –103 senioři na 100 dětí ( stoupající trend) Hospitalizace : –Ženy na UGT –Muži na DC, TRAUMA Na 1 lékaře 238 obyvatel Průměrná doba hospitalizace = 7,1 den ( psycho 15,0)

24 Zdravotnictví 2007 stabilizovaná síť zdravotnických zařízení : 27 627 ZZ 19 600 samostatných ordinací; 249 státních ZZ 27 379 nestátních –171 krajské úřady –186 obce, města –27 022 fyzická nebo právnická osoba Výstupy : Stagnace amb.služeb a problém věk PL; Zpomalování lékáren Pokles akutní nemocniční péče Pokles následné nemocniční péče

25 Zdravotnická záchranná služba 353 RLP 286 RZP 69 RV Primární : –RLP = 322 424 –RZP = 336 099 –RV = 72 602 Sekundární : –RLP = 23 733 –RZP = 46 052 –RV = 1 309 LZS5 437 –Prim.2 934 –Sek.2 225

26 Spektrum 155 Non SBOŽ KPRExit TRAUMA130 3657 2407631 800 SOMAT392 44431 4684 38712 536 JINÉ9O 0964 1895854 508 celkem612 90542 8975 73518 844

27 Ukazatelé Hemodialyzátor –1 543 Ventilátor –2 295 Monitor –1680 Biochem.analyzátor automat. –1 999 Ultrazvuk 2D –1 990 –389 Duzplex Výdaje : CELKEM 220 878 mil.Kč 21 514 Kč/1 osobu 6,87% z HDP


Stáhnout ppt "Základy veřejného zdravotnictví MUDr.Josef ŠTOREK, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google