Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy veřejného zdravotnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy veřejného zdravotnictví"— Transkript prezentace:

1 Základy veřejného zdravotnictví
MUDr.Josef ŠTOREK, Ph.D.

2 Základní cíl fungujícího zdravotnického systému
„zlepšení zdravotního stavu populace cestou žádoucích intervencí do jeho determinant“

3 Střední očekávaná délka života
Základní ukazatelé Střední očekávaná délka života Úmrtnost Nemocnost Tendence 1945 – 1970 = potlačení inf. chorob, vzestup „civilizačních onemocnění“ 1970 – 1990 = další vzestup civilizačních onemocnění 1990 – 2000 = vzestup střední délky života a kompatibilita s globálními ukazateli zdravotního stavu v EU

4 Zdroj : Lopes,A.D.,Lancet 2006, 367, 1747-1757
Úmrtnost Zdroj : Lopes,A.D.,Lancet 2006, ,

5 Pořadí příčin 1. ICHS 6. Ca tlustého střeva a konečníku 2. CVN
3. Ca průdušek a plic 4. Infekce dolních dýchacích cest Chronická obstrukční plicní nemoc 6. Ca tlustého střeva a konečníku 7. Altzheimerova nemoc 8. Diabets mellitus 9. Ca prsu 10.Ca žaludku

6 Mortalita MUŽI ŽENY KVA 45,8 % NEO 28,0 % TRAU-INTOX 7,9 % DC 6,0 %
GIT 5,0 % 1995 = 1 174/ 2000 = 1 098/ 2005 = 1 083/ ŽENY KVA 51,5 % NEO 26,4 % DC 4,9 % GIT 4,3 % TRAU-INTOX 4,4 % 1995 = 1 111/ 2000 = 1 026/ 2005 = 1 028/

7 Podíl na celkové úmrtnosti v ČR
Úrazy a jiné zevní příčiny smrti … 7% Onkologická onemocnění … cca 25% Kardiovaskulární choroby … cca 50% KVCH patří mezi typické multifaktoriálně podmíněné patologie, jejichž vznik a klinický průběh nelze vysvětlit „nějakým“ příčinným vztahem, neboť se na nich podílí „pleáda“ vzájemně se prolínajících biologických a psychosociálních determinant

8 Koncepce zdravotní politiky
… dosažení hodnot základních ukazatelů zdravotního stavu české populace srovnatelných s jejich úrovní vyspělých států Evropské unie…

9 Zdravotní politika Projev zájmu státu na zdraví jeho občanů, realizovaný prostřednictví politických nástrojů, kterými zejména jsou : legislativa ekonomika finance

10 Vzájemné vztahy Mohutné posilování potencionálních schopností medicíny s sebou přináší enormní zvyšování finančních požadavků na případné jejich uplatňování v praxi !!!! Zdravotní stav Saturace potřeb Potřebná péče zdroje Možnosti medicíny Ekonomické možnosti Stupňující se nároky (jakkoli oprávněné) narážejí na nemožnost jejich reálné saturace

11 Dopad Stále více se rozvíjející propast mezi omezenými ekonomickými zdroji a trvale narůstajícími nároky prudce se rozvíjející medicíny a jejích potencionálních schopností zasahovat do zdraví a nemoci člověka se stává převládajícím obecným fenoménem péče o zdraví ( ve všech existujících zdravotnických systémech)

12 Determinanty zdraví 4 základní : Genetický základ (15%)
Prostředí (přírodní a sociální) (20%) Způsob života (životní styl) (50%) Zdravotnická péče (její efekt) (15%) + nové aspekty = zásadně se mění dimenze dvou elementárních souřadnic vymezujících existenci člověka na planetě = ČAS a PROSTOR

13 EVOLUCE Současná biologicko – psychologicko – sociální podoba člověka je výslednicí milióny let trvajícího interaktivního vztahu mezi člověkem - přírodním - sociálním prostředí pomocí vytvářených adaptačních mechanismů, které v průběhu fylogeneze i ontogeneze generovaly kódy do genofondu lidské populace, včetně potenciálu zdraví … … tzn. míra zdatnosti, odolnosti a kreativní ataptability jednotlivce, populačních celků i celé populace …

14 Současnost Přímým důsledkem lidské činnosti se však jednotlivé komponenty prostředí stále větší a větší rychlostí a v kratším a kratším čase mění tak, že akcelerující dynamika těchto změn překročila časovou amplitudu adaptačních schopností lidského organismu … což se zákonitě odráží v konečném obraze zdraví a nemoci člověka Obdobně se mění i prostor v důsledku výstupů vědy (informatika, komunikační systémy, dopravní systémy apod.) … globalizace = prolínání různých sociálních prostředí, kultur, poznatků, ekonomik atd., až k úrovni, kdy mnohé přírodní a sociální jevy a procesy, které tisíciletí měly lokální význam, se stávají záležitostí celé planety

15 Genetika Dávno již překročila horizont svého poznání zaměřený na spojení genofondu s reprodukcí a tradiční chápání vrozených vad …osvojila si poznatky o genetickém kódování podnětů na různých úrovních orgánů, tkání a buněčných struktur, o lokalizaci a úloze genů na chromosomální úrovni a o možnostech a způsobech jejich umělého ovlivňování …genetické pozadí se rozličným způsobem podílí na průběhu reakcí a adaptačních mechanismů organismů…tím se genetika jako determinanta zdraví vymyká dosavadní šabloně a nabývá na významu se všemi dopady etickými, medicínskými, sociálními i ekonomickými ….

16 Faktory prostředí Zásadní je vliv zákonů přírodních a společenských v neoddělitelné integridě … Právě zde se uplatňují nové časové a prostorové dimenze … vznik nových situací, na které není člověk adaptačně připraven, není schopen adekvátně reagovat jak ve sféře somatické, tak psychické, ani sociální....

17 Způsob života Výživa Pohybová aktivita Sexuální chování
Návykové závislostí Další Viz Zdraví 21 - program EU

18 Poskytování zdravotnické péče
Je vždy určována rozsahem medicínského poznání a reálnost schopností toto poznání implementovat do praktických aktivit … Současné poznání umožňuje medicíně v mnohem větším rozsahu, účinněji a cíleněji zasahovat do jednotlivých fází patologického procesu a ovlivňovat různé stránky vztahu lidský organismus – vnější prostředí…zde je místo medicíny zásadní = preventivní medicína zaměřena na působení faktorů prostředí a způsobu života

19 Konkretizace Determinanty zdraví jsou vždy významně modifikovány konkrétními podmínkami dané země a okolnostmi jako jsou : Hodnotová hierarchie a odvozené zájmy Úroveň vědeckého poznání,včetně medicíny Makroekonomické podmínky Demografická, sociální a zdravotní situace Organizace a funkce zdravotnické soustavy

20 Zdravotnická soustava
Nositelem specifických kvalifikovaných medicínských činnosti je nějakým určitým způsobem koncipovaná, organizovaná a fungující zdravotnická soustava … viz ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., v platném znění V závislosti na vývoji zdavotnického stavu a zdravotní situace, makroekonomické, sociální a demografické situaci je nezbytné modifikovat soustavu, resp. její systémovou dynamiku tak, aby respektovala konkrétní podmínky a reálnou sirtuaci

21 Modifikace v NP Zajištění včasné a vysoce kvalifikované neodkladné pomoci při život ohrožujících stavech, příhodách a úrazech, s neprodleným odborně zajištěným přesunem do zařízení schopného poskytovat patřičnou intenzivní péči a zabezpečit další léčení a rehabilitaci

22 Evropské systémy BISMARCKOVSK Ý
Veřejné solidární zdravotního pojištění BEVERIDGEOVS KÝ Národní zdravotní služba

23 Demografie Index ekonomického zatížení : Index stáří : Hospitalizace :
40,4 (děti,senioři) na 100 produktivních; Index stáří : 103 senioři na 100 dětí ( stoupající trend) Hospitalizace : Ženy na UGT Muži na DC, TRAUMA Na 1 lékaře 238 obyvatel Průměrná doba hospitalizace = 7,1 den ( psycho 15,0)

24 Zdravotnictví 2007 stabilizovaná síť zdravotnických zařízení :
ZZ samostatných ordinací; 249 státních ZZ nestátních 171 krajské úřady 186 obce, města fyzická nebo právnická osoba Výstupy : Stagnace amb.služeb a problém věk PL; Zpomalování lékáren Pokles akutní nemocniční péče Pokles následné nemocniční péče

25 Zdravotnická záchranná služba
LZS 5 437 Prim Sek 353 RLP 286 RZP 69 RV Primární : RLP = RZP = RV = Sekundární : RLP = RZP = RV =

26 Spektrum 155 Non SBOŽ KPR Exit TRAUMA 130 365 7 240 763 1 800 SOMAT
31 468 4 387 12 536 JINÉ 9O 096 4 189 585 4 508 celkem 42 897 5 735 18 844

27 Ukazatelé Výdaje : CELKEM 220 878 mil.Kč 21 514 Kč/1 osobu 6,87% z HDP
Hemodialyzátor 1 543 Ventilátor 2 295 Monitor 1680 Biochem.analyzátor automat. 1 999 Ultrazvuk 2D 1 990 389 Duzplex Výdaje : CELKEM mil.Kč Kč/1 osobu 6,87% z HDP


Stáhnout ppt "Základy veřejného zdravotnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google