Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KÚ LK 13. 8. 2012 Ing. Eva Kotková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KÚ LK 13. 8. 2012 Ing. Eva Kotková."— Transkript prezentace:

1 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KÚ LK 13. 8. 2012 Ing. Eva Kotková

2 PRÁVNÍ PŘEDPIS…  zákon č. 500/2004 Sb.,  platný od 24. 9. 2004  účinný od 1. 1. 2006  zákon č. 227/2009 Sb. – platné znění  část první  část druhá

3 PŮSOBNOST SPRÁVNÍHO ŘÁDU…  vztahuje se na veškerý postup správních orgánů při výkonu veřejné správy  úprava postupu ve speciálním zákoně má přednost  základní zásady činnosti správních orgánů se použijí i v případě, že zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám příslušnou úpravu neobsahuje (§ 177 odst. 1)

4 ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SO…  § 2 až 8  obecné povinnosti, kterými se SO musí řídit při veškerých postupech, které spadají pod rozsah působnosti zákona  zásada legality (zákonnosti)  § 2 odst. 1  soulad se zákony, ostatními právními předpisy a mezinárodními smlouvami  vliv na zákonnost rozhodnutí  při nerespektování – zrušení rozhodnutí

5 ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SO…  zásada zákazu zneužití pravomoci a správního uvážení  § 2 odst. 2  SO uplatňuje svou pravomoc pouze k účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena  správní uvážení má k dispozici, pokud zákon nestanoví platné pravidlo (např. pokuty, povolení,…) – volnost SO přijmout nejlepší rozhodnutí v mezích zákona  zásada ochrany práv nabytých v dobré víře  § 2 odst. 3  SO šetří tato práva, resp. jde o ochranu dobré víry jako takové  SO do těchto práv zasahuje jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu

6 ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SO…  práva nabytá v dobré víře vznikají zejména na základě rozhodnutí  do těchto práv SO musí zasahovat přiměřeně a brát zřetel v dalších řízeních (přezkum)  zásada ochrany veřejného zájmu  § 2 odst. 4  základní úkol veřejné správy  veřejný zájem stanovuje moc zákonodárná  SO při aplikaci zákona tento zájem konkretizují

7 ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SO…  zásada nestrannosti a legitimního očekávání  § 2 odst. 4  předvídatelnost rozhodnutí  v rozhodování stejných či podobných případů nevznikají nedůvodné rozdíly rámci jednoho SO  zásada materiální pravdy  § 3  zjištění stavu věci SO, který je nutný k provedení úkonu ve věci, např. vydání rozhodnutí

8 ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SO…  zásada dobré správy  § 4 odst. 1 a § 8 odst. 2  veřejná správa = služba veřejnosti  chování úřadu vůči veřejnosti  součinnost SO navzájem  zásada součinnosti s dotčenými osobami  § 4 odst. 2 až 4 a § 6 odst. 2  poučovací povinnost SO  zvláštní význam - řádný opravný prostředek  míru poučení je třeba zvážit s ohledem na dotčenou osobu

9 ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SO…  zásada preference smírného řešení  § 5  zásada rychlosti a hospodárnosti řízení  § 71  bez zbytečných průtahů a nákladů řízení  zásada rovnosti  § 7  rovné postavení osob dotčených konkrétním úkonem veřejné správy a v rámci stejné kategorie (s odkazem na § 27 odst. 1)

10 ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SO…  zásada spolupráce  vzájemný soulad postupů orgánů veřejné správy

11 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ…  Řízení  řízení o žádosti  řízení z moci úřední  Zahájení řízení o žádosti  § 44  dnem doručení žádosti nebo jiného návrhu SO  žádost (§ 45)  jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt (adresa pro doručování)  Co žadatel žádá, čeho se domáhá  Označení účastníků

12 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ…  Žádost bez předepsaných náležitostí nebo s vadami  SO pomůže žadateli chyby odstranit nebo jej k tomu vyzve a poskytne lhůtu  Žádost nesmí být nepřípustná  takovou SO neprojednává  usnesením řízení zastaví  Lze zúžit předmět žádosti nebo ji lze vzít zpět (kromě doby od vydání rozhodnutí do zahájení odvolacího řízení)  Odložení věci (§ 43)  úkon, který není žádostí  nelze dohledat podatele  podání, k jehož vyřízení není žádný SO věcně příslušný  usnesením

13 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ…  Zahájení řízení z moci úřední  § 46  přijímání podnětů k zahájení řízení (§ 42)  dnem, kdy je oznámeno účastníkovi podle § 27 odst. 1 doručením oznámení nebo ústním prohlášením  Oznámení  označení SO  předmět řízení  jméno, příjmení, funkce nebo služební číslo  podpis oprávněné úřední osoby  Lze spojit s jiným úkonem v řízení  Lze zveřejnit na úřední desce

14 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ…  Účastník řízení  § 27  Hlavní účastník  Vedlejší účastník  Účastník, o kterém to stanoví zvláštní zákon  Ten, kdo tvrdí, že je účastník, dokud mu SO neprokáže opak (§ 28 odst. 1)  Usnesení – deklaratorní  Školství – hlavní účastník (dítě, nezletilý žák, student) zastoupen zákonným zástupcem

15 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ…  Spis  § 17  Zakládá se v každé věci  Spisová značka  Podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí  Přílohy  Podklady pro vydání rozhodnutí zajišťuje SO  MUSÍ obsahovat soupis všech součástí včetně data vložení (sběrný arch spisu) - § 17 odst. 1  Doručování spisu v rámci řízení – provozovatel poštovních služeb, který stvrzuje podání a dodání zásilky (§ 17 odst. 2)  Nahlížení do spisu (§ 38) – právo účastníka

16 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ…  § 36 odst. 3  Právo účastníka, resp. zákonného zástupce vyjádřit se k podkladům rozhodnutí  PŘED vydáním rozhodnutí  Jedná se o základní procesní právo účastníka  SO v tomto případě účastníka aktivně vyzývá (nikoli pouze pasivně nebrání v uplatnění práva)  Lze spojit s jiným úkonem  Lze určit datum a čas  S případnými námitkami se SO vypořádá v rozhodnutí

17 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ…  Rozhodnutí, usnesení, příkaz  Rozhodnutí  § 67  Zakládá, mění nebo ruší práva nebo povinnosti  Prohlašuje, že daná osoba práva nebo povinnosti má nebo nemá  Písemná forma nebo ústně vyhlášené  Náležitosti rozhodnutí  § 68  Výroková část  Odůvodnění  Poučení  V písemném vyhotovení je uvedeno označení daného dokumentu, např. rozhodnutí (§ 69 odst. 1)

18 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ…  Výrok  § 68 odst. 2  Řešení otázky, která je předmětem řízení  Právní ustanovení, podle kterých bylo rozhodováno  Označení účastníků podle § 27 odst. 1, a to údaji podle § 18 odst. 2 (jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště) – je to podmínka určitosti a srozumitelnosti  Výrok může být členěn na více částí  Odůvodnění  § 68 odst. 3  Důvody výroku  Podklady pro jeho vydání  Úvahy, kterými se SO řídil  Jak se SO vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a jejich vyjádření se k podkladům řízení  Špatné odůvodnění zakládá nepřezkoumatelnost rozhodnutí a jeho následné zrušení

19 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ…  Pokud SO vyhoví účastníku, není třeba odůvodnění (§ 68 odst. 4)  Poučení  § 68 odst. 5  Možnost podání odvolání  Lhůty  Od kterého dne se lhůta počítá  SO, který o odvolání rozhoduje  SO, u kterého se podává

20 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ…  Formální náležitosti  § 69  Označení „rozhodnutí“  Označení SO, který jej vydal  Číslo jednací  Datum vyhotovení  Otisk úředního razítka  Označení oprávněné úřední osoby  Podpis oprávněné úřední osoby

21 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ…  Lhůty pro vydání rozhodnutí  § 71  Předání rozhodnutí k doručení podle § 19  Na zásilce – „vypraveno dne“  Bezodkladně  Do 30 dnů od zahájení řízení  Prodloužení doby za podmínek stanovených zákonem  Oznamování rozhodnutí  § 72 odst. 1  Do vlastních rukou  Vyznačit – „Uložit jen na 5 pracovních nebo 7 dní“  Doručení stejnopisu rozhodnutí  Ústním vyhlášením

22 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ…  Právní moc  § 73  Oznámené rozhodnutí, proti kterému nebylo podáno odvolání  Závazné pro účastníky i S0  Doložka nabytí právní moci  § 75  Vyznačí SO, který rozhodl v posledním stupni  Na písemné vyhotovení rozhodnutí, které zůstává součástí spisu  Účastník může požadovat vyznačení na stejnopisu rozhodnutí

23 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ…  Usnesení  § 76  Zvláštní forma rozhodnutí  Procesní otázky související s vedením řízení  Vydává se v průběhu řízení  Lze se proti němu podat opravný prostředek (§ 76 odst. 5)

24 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ…  Řádné a mimořádné opravné prostředky  Řádné  Odvolání  Rozklad  Odpor  Mimořádné  Přezkum  Obnova řízení  Nové rozhodnutí

25 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ…  Odvolání  § 81  Proti rozhodnutí může účastník podat odvolání  Lze napadnout výrokovou část  Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné  Postup podle § 87 nebo o něm rozhoduje nejblíže nadřízený SO  Odkladný účinek – nenastává právní moc, vykonatelnost ani ostatní účinky  Odkladný účinek lze vyloučit zákonem

26 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ…  Náležitosti odvolání  § 82 odst. 2  Jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování  Proti kterému rozhodnutí směřuje  Rozsah napadení  Rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení  Potřebný počet stejnopisů  Odvolání se podává u SO, který napadené rozhodnutí vydal (§ 86 odst. 1)  Odvolání musí být podáno včas a musí být přípustné

27 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ…  Další postup SO  § 87  Řeší SO, který napadené rozhodnutí vydal  Plně vyhoví účastníku  Lze podat odvolání  Předání spisu odvolacímu SO (§ 88)  Neshledá-li postup podle § 87  Do 30 dnů ode dne doručení odvolání  Stanovisko SO  Nepřípustné nebo opožděné odvolání – předání do 10 dnů, stanovisko bude obsahovat důvody rozhodné pro posouzení opožděnosti nebo nepřípustnosti odvolání

28 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ…  Postup odvolacího SO  § 89 a 90  § 89 odst. 2 – zkoumá soulad napadeného rozhodnutí a řízení s právními předpisy  Správnost rozhodnutí přezkoumává pouze v rozsahu námitek uvedených v odvolání  Rozhodnutí  Zruší a řízení zastaví  Zruší a věc vrátí k novému projednání (včetně právního názoru)  Změní  Potvrdí a odvolání zamítne

29 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ…  Odvolací SO vydá rozhodnutí  Vyznačí doložku nabytí právní moci na rozhodnutí  Vrátí spis SO v prvním stupni

30 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ…  Přezkumné řízení  § 94 a následující  Z moci úřední  Přezkoumává se pravomocné rozhodnutí v případě, že lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy  Opožděné nebo nepřípustné odvolání odvolací SO zamítne, ale následně zkoumá předpoklady pro přezkumné řízení (§ 92)  Zahajuje se usnesením

31 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ… náležitosti odvolání  http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=gNVHjRzsrnI%3d&tabid =160&mid=756 http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=gNVHjRzsrnI%3d&tabid =160&mid=756 metodická stanoviska ke správnímu řádu KÚLK  http://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page4141 http://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page4141 metodika Ministerstva vnitra  http://www.mvcr.cz/clanek/spravni-rad-informace-o-spravnim- radu.aspx http://www.mvcr.cz/clanek/spravni-rad-informace-o-spravnim- radu.aspx

32 Děkuji za pozornost kontakt: eva.kotkova@kraj-lbc.cz 485 226 231


Stáhnout ppt "SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KÚ LK 13. 8. 2012 Ing. Eva Kotková."

Podobné prezentace


Reklamy Google