Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané otázky lidských práv Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané otázky lidských práv Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ."— Transkript prezentace:

1 Vybrané otázky lidských práv Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ

2 John Locke: Právo na život, svobodu, majetek Thomas Jefferson: Právo na život, svobodu a sledování štěstí (Life, Liberty and the pursuit of Happiness) Která práva jsou přirozená a proč?

3 Co vše jsou LIDSKÁ PRÁVA ? Základní lidská práva, zcela nezcizitelná ? (právo na život, svobodu, tělesnou integritu, majetek...?) Kromě základních lidských práv jsou zde práva liberální, negativní, chránící před útiskem ze strany státu či jiného člověka ( mají podobu osobních či politických svobod) a chrání člověka proti moci státu, proti persekuci a trestu – svoboda slova, tisku, náboženská svoboda, svoboda svědomí, shromažďování Sociální práva – práva tzv. pozitivní, nároková – právo na práci, rekreaci, bezplatnou zdravotní péči, vzdělání, bydlení (otázka sociálních práv velmi úzce souvisí s různým pojetím spravedlnosti)

4

5 Isaiah BERLIN: Čtyři eseje o svobodě. 1958 svoboda negativní – formální (svoboda „od“) V klasickém liberálním a neoliberálním pojetí je svoboda spíše prostou absencí nátlaku (obvykle se kryje se základními, všeobecnými lidskými právy) svoboda pozitivní – účinná (svoboda „k“) V sociálně liberálním a socialistickém pojetí je ambice svobodu jednotlivce naplnit nějakým konkrétním obsahem. (obvykle vyjádřena sociálními, nárokovými právy) Svoboda

6 Pokud chápeme svobodu v její pozitivní podobě, mícháme jí s pojmy „rovnost“ nebo „spravedlnost“ Při takovém pojetí svobody vznikají konflikty mezi svobodou, rovností, spravedlností a demokracií …Dahrendorf hovoří dokonce o kvadratuře kruhu (jsou i další dělení – svoboda jako autonomie x dělám si co chci – vnitřní omezení svobody – dvě já, svoboda jako politická účast x tam kde končí politika - participativní) Svoboda

7 Lidská práva Občanská práva a svobody Lidská práva - koncept prosazený v mezinárodním právu - lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, která jsou v systému OSN ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v dalších dokumentech definována pro všechny lidské bytosti na Zemi. Lidská práva jsou tedy konceptem, který je plodem mezinárodního práva. Občanská práva a svobody - jsou těmi, které definují ve svých ústavách státy a jsou garantovány jejich občanům. Za občanská práva nese přímou odpovědnost konkrétní stát – jejich rozsah je buď větší než u lidských práv – ve většině demokracií, nebo naopak menší a jsou porušována dokonce i lidská práva – totalitní režimy

8 Sociální práva Jsou (oproti negativním právům) nároková, tedy že někdo jiný (stát, společnost, zaměstnavatel) musí obsah tohoto práva zajistit – práci, bydlení, bezplatnou zdravotní péči apod, -zakládají povinnost státu (nebo někoho) nějak konat v můj prospěch (oproti negativním právům) Jde o práva, která vznikají přetlumočením ideálu

9 Listina základních práv a svobod U nás upravuje oblast lidských práv dokument Listina základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku (Článek 3 Ústavy: Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

10 Charty práv celosvětové: Mezinárodní pakt o občanských a politických právech Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech evropské: Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Evropská sociální charta

11 Evropská sociální charta 9. Každý má právo na vhodné způsoby odborného poradenství pro volbu povolání s cílem získat pomoc při volbě povolání, které by odpovídalo jeho osobním schopnostem a zájmům. 10. Každý má právo na vhodné způsoby odborné přípravy. 11. Každý má právo využít jakýchkoli opatření, která mu umožní dosáhnout co nejlepšího zdravotního stavu.

12 Sociální práva Otvírají pole k problémům s interpretací míry takových nároků ( bydlení - v azylovém domě, maringotce, v paneláku, nebo RD? ---- vzdělání, základní, střední i vysoké? ------ lékařská péče – opravdu zadarmo a bez příplatků či regulačních poplatků? Pokud dochází k hypertrofii takových práv, vzniká problém jejich uspokojování ze strany státu – ten musí k jejich zajištění více vybírat a více přerozdělovat a tudíž více omezovat všechny (nebo jen bohatší) na jejich základních právech... proto mají charakter donucení ze strany státu... Taková práva nemohou být vůbec přirozenými lidskými právy, ale pouze společenskými konvencemi...a nejsou dána lidskou přirozeností, určitá míra takových práv může být vyjádřením solidarity a vyspělosti společnosti, ale nesmí se stát nástrojem k omezování svobody lidí ve prospěch nároků...

13 Právo na všechno? - Z myšlenky lidských práv se stává prostředek politické tyranie. „Mít na něco právo" znamená posvětit si jakékoli jednání, jehož legitimita nemusí brát ohledy na normy, hodnoty nebo pravdu LEGUTKO, R. Ošklivost demokracie a jiné eseje. Brno, CDK, 2009, ISBN 978-80-7325-184-0. Kapitola Právo na všechno s. 11-18.

14 „V současnosti jsme svědky tíživého protikladu. Na jedné straně se vymáhají práva, mající nahodilý a postradatelný ráz, přičemž se nárokuje jejich uznání a šíření ze strany veřejných struktur, a na druhé straně jsou zneuznávána a pošlapávána elementární základní práva velké části lidstva“. Caritas in veritate, čl. 43

15 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Hlava druhá Lidská práva a základní svobody Oddíl první Základní lidská práva a svobody Článek 5 Každý je způsobilý mít práva. Článek 6 (1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením. (2) Nikdo nesmí být zbaven života. (3) Trest smrti se nepřipouští. (4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné.

16 Občanský zákoník HLAVA DRUHÁ Účastníci občanskoprávních vztahů ODDÍL PRVNÍ Fyzické osoby § 7 (1) Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením. Tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé. (2) Smrtí tato způsobilost zanikne. Jestliže smrt nelze prokázat předepsaným způsobem, soud fyzickou osobu prohlásí za mrtvou, zjistí-li její smrt jinak. Za mrtvou soud prohlásí také nezvěstnou fyzickou osobu, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem usoudit, že již nežije.

17 Právo na život Trest smrti ? Branná povinnost ? Policejní přísaha ? Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život (§ 17 zák. o sl. poměru) Potrat ?


Stáhnout ppt "Vybrané otázky lidských práv Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ."

Podobné prezentace


Reklamy Google