Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Andrea Daňková Ministerstvo pro místní rozvoj WS SCLLD, Černá v Pošumaví Výsledky hodnocení strategií („nanečisto“) Systém hodnocení strategií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Andrea Daňková Ministerstvo pro místní rozvoj WS SCLLD, Černá v Pošumaví Výsledky hodnocení strategií („nanečisto“) Systém hodnocení strategií."— Transkript prezentace:

1 Ing. Andrea Daňková Ministerstvo pro místní rozvoj WS SCLLD, Černá v Pošumaví Výsledky hodnocení strategií („nanečisto“) Systém hodnocení strategií

2 Vymezení rozlohy a počtu obyvatel, na něž se strategie vztahuje Počet obyvatel nesmí být nižší než 10 tis. a vyšší než 150 tis. V podmínkách ČR by počet obyvatel neměl být vyšší než cca 100 tis. osob, aby byl zajištěn smysl pro identitu Stejné znaky v území (fyzická nebo geografická podobnost, kulturní identita oblasti a společné sociální problémy, koncentrace hospodářských činností) Historické informace jsou nadbytečné Popis území a zdůvodnění jeho výběru

3 Vymezení území, včetně rozlohy a počtu obyvatel, na něž se strategie vztahuje (mapa součástí) Analýza problémů a potřeb včetně SWOT analýzy (přílišná obecnost, předkládání seznamu potřeb bez stanoveného pořadí a bez zdůvodnění, jak toto souvisí s analýzou SWOT) Analytická část

4 Podchycení vývojových trendů (ideálně: zahrnují nové produkty, služby a způsoby jednání v místním kontextu, mají multiplikační nebo lavinový efekt na změny, hledají nové způsoby mobilizace a využití stávajících zdrojů, navazují spolupráci mezi různými aktéry a odvětvími, zapojení univerzit, být platformou pro sociální inovace, které lze rozšiřovat a uplatňovat obecněji prostřednictvím výměn, spolupráce a vytváření sítí) Analytická část

5 Ne vždy je strategická část vhodně provázána s analytickou (strategie má vycházet ze silných stránek komunity místo pouhé nápravy problémů, nutné vybrat a zaměřit se na cíle a opatření, která mají největší šanci přinést změny) Častý nesoulad se způsobilými aktivitami z ESI fondů (to platí zejména pro projekty cestovního ruchu, dále místní infrastruktury, ČOV, služby, veřejná správa) Strategická část

6 Většinou neracionálně vysoké rozpočty Málokdy identifikovány alternativní, racionální zdroje financování (využití nových fin. nástrojů – systém záruk a mikroúvěrů, přezkoumání možnosti skupinového financování, uznání plateb ve formě věcného plnění, dobrovolné práce, snížení byrokracie spojené s projekty např. používání jednorázových částek, zjednodušené vykazování nákladů) Téměř nejsou identifikovány na sebe navazující aktivity (projekty) – např. ERDF x ESF x EAFRD Strategická část

7 C hybí prioritizace opatření / projektů (nelze dosáhnout všeho najednou, komunita se musí společně dohodnout na nejdůležitějších cílech a vybrat opatření, která nejlépe přispějí k jejich dosažení) Neexistence harmonogramu (úzce souvisí s prioritizací aktivit) Oddělování obecné podpory podnikání a podpory zemědělského podnikání (patrně relikt přístupu 2007 – 2013) Strategická část

8 Popis implementačního procesu na úrovni MAS a typy projektů (transparentní a závazné postupy rozhodování a výběru projektů) Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce Popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci Popis opatření pro řízení a sledování strategie prokazující schopnost MAS realizovat strategii a popis zvláštních opatření pro hodnocení Implementační část

9 Časový harmonogram Finanční plán – obsahuje orientační odhady objemu finančních prostředků vyčleněných na jednotlivé druhy opatření, min. výše rozpočtu na strategii místního rozvoje na celé období činí 3 mil. EUR Mapa území Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie (komunitně vedený místní rozvoj – vyšší úrovně zapojení komunity, nikoliv jednostranné informování či konzultace; účast komunity by neměla být pouze doplňkem použitým na začátku strategie k odůvodnění financování) Přílohy

10 Prostřednictvím portálu ISKP14+ monitorovacího systému MS2014+ na základě výzvy vyhlášené MMR 2 kola hodnocení: kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (MMR), věcné hodnocení (jednotlivé ŘO) Předkládání SCLLD

11 Provádí externí hodnotitelé Paralelně vždy 2 řádní hodnotitelé (pravidlo 4 očí) Oba posudky schvaluje schvalovatel hodnocení Výsledky hodnocení se liší: rozhoduje arbitr Posudek arbitra taktéž schvaluje schvalovatel Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

12 Vylučovací kritéria ANO/NE Zahájení kontroly nejpozději do 10 prac. dní od podání žádosti (stav žádosti „zaregistrovaná“) Kontrola provedena ve lhůtě 30 prac. dní od zahájení kontroly

13 SCLLD postupuje automaticky do fáze věcného hodnocení, lhůta pro věcné hodnocení ŘO začíná běžet následující prac. den po ukončení I. fáze kontroly Výsledky hodnocení - ANO

14 MAS bude administrátorem strategie vyzvána k doplnění nebo nápravě nedostatků (pouze jednou) Náprava musí být MAS provedena max. do 10 prac. dnů od následujícího prac. dne po odeslání interní depeše zaslané na účet uživatele v ISKP14+ Výsledky hodnocení: nejsou-li všechna kritéria „ANO“

15 Nesplnila SCLLD podmínky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a proces hodnocení je následně ukončen MAS může předložit po přepracování SCLLD novou žádost o podporu strategie (v rámci stejné – průběžné - výzvy) Výsledky hodnocení: „NE“

16 SCLLD (resp. její programové rámce) musí být v souladu s cíli, zaměřením a podmínkami programů, v jejichž rámci budou realizovány Probíhá paralelně prostřednictvím hodnoticích komisí jednotlivých ŘO Členové komisí jsou evidováni v Databázi hodnotitelů a dalších osob podílejících se na hodnocení a výběru projektů Věcné hodnocení

17 1. kritéria formálních náležitostí (3) 2. kritéria přijatelnosti (16) MPIN příloha č. 2 Protokol o kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti SCLLD


Stáhnout ppt "Ing. Andrea Daňková Ministerstvo pro místní rozvoj WS SCLLD, Černá v Pošumaví Výsledky hodnocení strategií („nanečisto“) Systém hodnocení strategií."

Podobné prezentace


Reklamy Google