Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou Setkání s generálními sekretáři Rady pro fondy EU 15.1.2014 – KÚ Libereckého kraje Prosazování politiky územní soudržnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou Setkání s generálními sekretáři Rady pro fondy EU 15.1.2014 – KÚ Libereckého kraje Prosazování politiky územní soudržnosti."— Transkript prezentace:

1 IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou Setkání s generálními sekretáři Rady pro fondy EU 15.1.2014 – KÚ Libereckého kraje Prosazování politiky územní soudržnosti v aglomeraci Liberec - Jablonec

2 IPRÚ Integrovaný plán rozvoje území je integrovaná rozvojová strategie popisující konkrétní problémy a potřeby vymezeného území, cíle a priority z nich vycházející a vzájemně provázané investiční i neinvestiční záměry, kterými bude navržených cílů dosaženo. IPRÚ je dokumentem s širší územní působností (město a jeho spádové zázemí) a klade důraz na dosažení konkrétně stanovených výsledků.

3 IPRÚ Zpracování integrované strategie se řídí Metodickým pokynem pro využití integrovaných přístupů v programovém období 2014 – 2020 (Ministerstvo pro místní rozvoj). Dosud k dispozici pracovní verze (prosinec 2013). Pro období EU 2014 – 2020 by měl mít nositel IPRÚ možnost využít až 3 mld. Kč z ESIF (Evropských strukturálních a investičních fondů), které budou alokovány v jednotlivých operačních programech.

4 Shrnutí dosavadního vývoje 5.12.2012 – LBC vyzval JBC k zahájení přípravy IPRÚ 16.1.2013 – PV Liberce schválila zahájení spolupráce a uložila svolat schůzku vedení obou měst a starosty městské části Vratislavice 27.2.2013 - schůzka vedení obou měst (Vratislavice) 2.5.2013 – schůzka v JBC za účasti garančních náměstků, odborů ÚP, rozvoje a dotací obou měst a zástupce městské části Vratislavice 3.1.2014 – schůzka úředníků rozvoje města, územního plánování a dotací v LBC

5 Související kroky  1/2013 Liberec zahájil Aktualizaci strategie rozvoje Liberce 2014 – 2020 (pracovní verzi pro hodnocení SEA bude schvalovat RM 1/2014) 1/2013 - zahájen sběr námětů na projekty 11-12/2013 – oslovení partnerů k vyplnění projektových listů záměrů 8/2013 – Jablonec n. N. zahájil sběr námětů na projekty 1/2014 JBC zahájí Aktualizaci Strategického plánu statutárního města Jablonce nad Nisou 2014-2020- plán dokončení pracovní verze pro SEA 5/2014, bude schvalovat ZM 6/2014) 2/2014 předpoklad podání žádosti do OP TP na zpracování Integrované strategie (IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou), předkladatelem žádosti o dotaci bude statutární město Liberec

6 IPRÚ Liberec – Jablonec n. N. bude řešit více témat (což je jedním ze smyslů integrovaného přístupu). Předběžná průřezová témata:  Doprava  Životní prostředí  Cestovní ruch  Zdravotnictví  Sociální oblast  Vzdělávání

7 DOPRAVA zpřístupnění rozvojové oblasti Liberec (PÚR a ZÚR LK) zkvalitňovat systémy veřejné dopravy – udržitelný způsob dopravy v rámci zajištěni integrity kraje reagovat na zvýšené sezónní dopravní zátěže území přechodnými uživateli území vytvářet uzemní podmínky pro rozvoj cyklodopravy negativní dopady dopravy na zdraví a ŽP je potřeba eliminovat (hluk, kvalita ovzduší, prašnost, nehody…) podpora rozvoje nemotorové dopravy, dostavba chybějící dopravní infrastruktury silniční i kolejové parkovací systémy zvýšení bezpečnosti dopravy zejména nejvýše ohrožených účastníků (chodci, cyklisté, osoby se sníženou schopností pohybu a orientace)

8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ kvalita ovzduší, vysoká cena tepla způsobuje návrat k vytápění pevnými palivy, což zhoršuje stav ovzduší – nutná změna v energetice, především teplárenství, revitalizace CZT snižování energetické náročnosti budov- snižování emisí propojená vodohospodářská infrastruktura LBC a JBC protipovodňová ochrana území

9 CESTOVNÍ RUCH (zachování kulturního a přírodního dědictví) na území je rozsáhlé přírodní a kulturní dědictví využití tohoto potenciálu pro rozvoj CR je příležitost pro aktivizaci ekonomiky území, tvorbu pracovních míst památky a přírodní areály jsou v nevyhovujícím stavu a jejich využití bez rozsáhlejších investic je omezené některé areály, zařízení jsou nedostupná pro znevýhodněné skupiny obyvatel (bariéry) Cyklostezka Odra – Nisa, navazující trasy a s tím spojená infrastruktura

10 ZDRAVÁ AGLOMERACE Téma reaguje na zdraví obyvatel a návštěvníků území: vysoká expozice hlukových hodnot, vytápění pevnými palivy domácností, silniční doprava na obyvatele- vede ke zvýšení nemocnosti obyvatel – negativní vliv znečištění ŽP zvyšuje náklady společnosti na léčbu onemocnění. Demografický vývoj- stárnutí populace- prodlužování věku a vyšší nároky na léčení. Nezbytnost zvýšení kapacity, kvality zdravotnických a sociálních služeb – nové přístrojové vybavení – nové prostory pro drahé specializované přístroje, nové nároky a standardy léčení pacientů. Nové druhy sociálních služeb provázaných se zdravotnickými.

11 SOCIÁLNÍ OBLAST kromě sociálních služeb propojených se zdravotnickými také podpora rozvoje občanské společnosti, spolkové činnosti, rozvoje a fungování sociálního podnikání spolkové domy pro neziskové organizace

12 VZDĚLÁVÁNÍ (V,V,I…ZŠ) společné řešení kapacit a INFRASTRUKTURY předškolního, základního a středního školství společné řešení vzdělávání s ohledem na potřeby trhu práce podpora technických a přírodovědných oborů podpora učňovského školství podpora rozvoje V,V,I

13 Varianta 1 Aglomerace o počtu > 150 tis. obyvatel

14 Varianta 2 Aktuální výchozí varianta - území obou měst

15 Charakteristika aglomerace Liberec - Jablonec (výtah ze ZÚR LK) nejmenší česká aglomerace typicky charakteristický pásový tvar, jednotlivá města jsou připojena na podélné ose území, tvořené převážně Lužickou Nisou a komunikacemi (silniční i železniční), které územím procházejí terénní konfigurace území vytváří poměrně úzký aglomerační pás, ve kterém na sebe jednotlivé obce svou zástavbou přímo navazují aglomerace a především její jádrové území jsou prostorem, který je silným střediskem spádu z okolního území především pro obyvatele z oblastí Frýdlantska, Českodubska, Turnovska a Železnobrodska, které součástí aglomerovaného pásu sídel nejsou koexistence dílčích oblastí tří evropských států v rámci Euroregionu Nisa může tvořit a posilovat významný synergický potenciál území – přeshraniční spolupráce

16 IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou Příklady výchozích či nadřazených strategických dokumentů, které budou podkladem pro zpracování IPRÚ:  Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014 – 2020  Strategický plán statutárního města Jablonce nad Nisou 2014 – 2020  Politika územního rozvoje (PÚR)  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK)

17 Za přípravný tým IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou: Ing. Dana Štefanová vedoucí oddělení rozvojové koncepce a koordinátor Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014-2020 Tel.: 602 248 831, email: stefanova.dana@magistrat.liberec.czstefanova.dana@magistrat.liberec.cz Mgr. Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací a manažerka IPRM Jablonec nad Nisou Tel.: 602 793 816, email: habadova@mestojablonec.czhabadova@mestojablonec.cz


Stáhnout ppt "IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou Setkání s generálními sekretáři Rady pro fondy EU 15.1.2014 – KÚ Libereckého kraje Prosazování politiky územní soudržnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google