Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava 3. kolo výzvy SROP Povinné přílohy k žádosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava 3. kolo výzvy SROP Povinné přílohy k žádosti."— Transkript prezentace:

1 Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava 3. kolo výzvy SROP Povinné přílohy k žádosti

2 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Příloha č. 1 Příručky pro žadatele (PPŽ).Příloha č. 1 Příručky pro žadatele (PPŽ). Aktuální verze ke stažení na www.strukturalni- fondy.cz, www.nuts2strednimorava.cz.Aktuální verze ke stažení na www.strukturalni- fondy.cz, www.nuts2strednimorava.cz. Povinné přílohy (PP) musí být předloženy ve 2 paré (jedno paré originál nebo ověřená kopie, druhé paré prostá kopie). Výjimka: Žádost o příspěvek z krajského rozpočtu + formuláře ISPROFIN – 3x.Povinné přílohy (PP) musí být předloženy ve 2 paré (jedno paré originál nebo ověřená kopie, druhé paré prostá kopie). Výjimka: Žádost o příspěvek z krajského rozpočtu + formuláře ISPROFIN – 3x. Má-li příloha více než 1 list, musí být listy pevně spojeny.Má-li příloha více než 1 list, musí být listy pevně spojeny. Musí být také předložen podepsaný seznam povinných příloh (2x).Musí být také předložen podepsaný seznam povinných příloh (2x).

3 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Seznam povinných příloh: Je předložen ve dvou vyhotoveních.Je předložen ve dvou vyhotoveních. Generuje se automaticky z programu ELZA.Generuje se automaticky z programu ELZA. Obsahuje čísla příloh spolu s počtem stran.Obsahuje čísla příloh spolu s počtem stran. Je podepsán žadatelem či jeho oprávněným zástupcem (plná moc).Je podepsán žadatelem či jeho oprávněným zástupcem (plná moc). PP jsou dle seznamu očíslovány a seřazeny.PP jsou dle seznamu očíslovány a seřazeny. Seznam PP se liší podle opatření a může se lišit podle typu žadatele a projektu. Pokud není pro žadatele příslušná PP relevantní, odůvodní na zvláštním listě, proč PP nepředkládá a prohlášení podepíše (čestné prohlášení).Seznam PP se liší podle opatření a může se lišit podle typu žadatele a projektu. Pokud není pro žadatele příslušná PP relevantní, odůvodní na zvláštním listě, proč PP nepředkládá a prohlášení podepíše (čestné prohlášení).

4 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Čestné prohlášení žadateleČestné prohlášení žadatele - generováno z ELZY. Soulad s rozvojovou strategiíSoulad s rozvojovou strategií - „výtah“ ze strategie příslušného územního celku, který se vztahuje k projektu, např. koncepce obce, mikroregionální strategie, PRÚOZK. Důležitá je podrobná anotace zdroje. Podrobný rozpočetPodrobný rozpočet - podrobná specifikace údajů uvedených v ELZE – závazný formulář „Rozpočet projektu SROP“ ke stažení na www.strukturalni-fondy.cz

5 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - u investičních projektů je předložen rozpočet ke stavební PD + rozpočty dalších aktivit (např. vybavení) - rozpočet musí obsahovat výčet uznatelných i neuznatelných nákladů. Podklady pro ekonomické hodnocení projektuPodklady pro ekonomické hodnocení projektu - žadatel předkládá u projektu do 90 mil. Kč Studii proveditelnosti v rozsahu uvedeném v příloze 4 PPŽ (www.strukturalni-fondy.cz). Osnovy studie jsou závazné, metodika pro její zpracování je doporučená (www.strukturalni-fondy.cz).

6 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklady o právní subjektivitě žadateleDoklady o právní subjektivitě žadatele - obce, kraj – doklad o přidělení IČ - svazky obcí – smlouva o vytvoření svazku, doklad o registraci a přidělení IČ - příspěvkové organizace – zřizovací listina, doklad o přidělení IČ - NNO – zakladatelská smlouva nebo zakládací listina či zřizovací listina (netýká se občanských sdružení), výpis z příslušného rejstříku (týká se o.p.s., nadací, nadačních fondů a církevních práv. osob), stanovy s označením dne registrace na Ministerstvu vnitra (týká se občanských sdružení) a doklad o přidělení IČ u všech NNO - Hospodářské komory – výpis z obchod.rejstříku.

7 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatelePodklady pro posouzení finančního zdraví žadatele - organizace založené obcí nebo krajem, NNO – daňové přiznání za poslední 3 účetně uzavřené roky, včetně příslušných příloh (účetnictví v plném rozsahu: rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha; účetnictví ve zjednodušeném rozsahu: výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů) - obce – doklad o dluhové službě za poslední uzavřený rok. (Svazky obcí, kraj, organizace zřizované veřejn. správou ani HK ČR nedokládají tuto přílohu.)

8 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklad o partnerstvíDoklad o partnerství – smlouva nebo písemná dohoda s partnery vymezující jejich úlohu v projektu, práva a povinnosti. Způsob zapojení může být finanční, materiální, poskytnutí odborných služeb, atd. Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památkuDoklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku – pokud se projekt týká objektu zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

9 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklad o prokázání vlastnických vztahůDoklad o prokázání vlastnických vztahů - žadatel musí jednoznačně vyjasnit majetkoprávní vztahy související s projektem - vlastnická práva k pozemkům a nemovitostem, které budou dotčeny realizací projektu, dokládá žadatel výpisem z katastru nemovitostí (KN) a snímkem z katastrální mapy - je-li na majetek zřízeno zástavní právo nebo je-li majetek jinak zatížen (např. na základě kupní smlouvy, smlouvy s bankou o uzavření úvěru), musí žadatel existenci závazku uvést a prokázat, že zástavní právo či jiný závazek vůči třetí straně neohrozí realizaci projektu

10 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - jiná práva (žadatel není vlastníkem pozemků a budov) dokládá žadatel výpisem z katastru nemovitostí a snímkem z katastrální mapy dokazující „cizí“ vlastnictví. Musí také doložit písemný souhlas vlastníka pozemku či nemovitosti s realizací projektu, který je stvrzen příslušným smluvním aktem – nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouva o smlouvě budoucí na odkup pozemků, apod. Tyto smluvní akty musí obsahovat právo hospodaření minimálně 5 let od předpokládaného data podpisu smlouvy o financování.

11 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - op. 2.2 – je-li součástí projektu jen nákup a umístění technologií, počítačů a software u žadatele nebo partnerů projektu (není vyžadováno ÚR, SP či ohlášení), žadatel dokládá jen souhlas partnerů s umístěním a provozem technologií - je-li žadatelem organizace zřizovaná krajem či obcí a pozemky a budovy vlastní zřizovatel, žadatel doloží výpis z KN a snímek z katastrální mapy vlastníka (zřizovatele) a jeho písemný souhlas s realizací.

12 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - pokud nejsou u cyklostezek (4.2.2) prováděny stavební úpravy a není vyžadováno ÚR, SP či ohláška (např. umístění značek), postačí pouze souhlas vlastníků pozemků s realizací projektu a umístěním značek - v případě platného ÚR nebo SP není nutno prokazovat souhlasy vlastníků pozemků dotčených přeložkami a přípojkami inženýrských sítí

13 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Územní rozhodnutíÚzemní rozhodnutí - na celý projekt s vyznačením nabytí právní moci (u projektů, u nichž je vyžadováno) - při sloučení územ. a staveb. řízení žadatel předloží sdělení stavebního úřadu o sloučení. Stavební povoleníStavební povolení - na celý projekt s vyznačením nabytí právní moci - dokládá se nejpozději při podpisu smlouvy (i v případě sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení)

14 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - u drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací stačí doklad o ohlášení Stavebnímu úřadu a čestné prohlášení žadatele, že SÚ nenařídil, že záměr podléhá stavebnímu povolení. Doklad bude předložen již se žádostí. Projektová dokumentaceProjektová dokumentace - do úrovně územního rozhodnutí při předložení žádosti a do úrovně stavebního povolení nejpozději při podpisu smlouvy - pokud výše uvedená dokumentace není k dispozici (hlavně u neinvestičních projektů), žadatel přikládá dokumentaci podrobně popisující předmět projektu.

15 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředíDoklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí - nejbližším konzultačním místem je odbor životního prostředí Krajského úřadu - postup pro získání vyjádření orgánu EIA ve smyslu „projekt podléhá/nepodléhá posouzení vlivů na ŽP“ je popsán v Pokynu MŽP č. 3/2004 (www.strukturalni- fondy.cz). Toto vyjádření nepředkládá žadatel, jehož projekt zahrnuje záměry uvedené v Seznamu priorit a jednotlivých typů záměrů, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na ŽP.

16 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - žadatel také předloží stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000. Toto vyjádření nepředkládá žadatel, jehož projekt zahrnuje záměry uvedené v Seznamu priorit, opatření a podopatření, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000. Formuláře ISPROFINFormuláře ISPROFIN - pokud žadatel žádá o příspěvek ze státního rozpočtu, vyplní formuláře RA 80 (identifikační údaje), RA 81 (investiční výdaje), RA 82 (neinvestiční výdaje) - pokud žadatel žádá o příspěvek ze státního rozpočtu, vyplní formuláře RA 80 (identifikační údaje), RA 81 (investiční výdaje), RA 82 (neinvestiční výdaje) - formuláře budou předloženy papírově (ve 3 paré) i elektronicky (ELZA, záložka „Přílohy“)

17 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Žádost o příspěvek z krajského rozpočtuŽádost o příspěvek z krajského rozpočtu - žádost se vyplní a vytiskne z ELZY. Příslib spolufinancování ze SFDIPříslib spolufinancování ze SFDI - smlouva nebo příslib. Smlouva s autorizovaným auditoremSmlouva s autorizovaným auditorem - u projektů s celkovými náklady (včetně DPH) nad 3 mil. € se dokládá nejpozději při podpisu smlouvy smlouva s autorizovaným auditorem o provedení závěrečného auditu projektu.

18 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Potvrzení o certifikaci služby nebo zařízení cestovního ruchuPotvrzení o certifikaci služby nebo zařízení cestovního ruchu - u projektů priority 4, jejichž předmětem je služba či zařízení cestovního ruchu spadající pod jeden z celostátně uplatňovaných standardů kvality služeb CR - seznam standardů je uveden na www.mmr.cz. - pokud žadatel ještě nemá certifikaci, uvede závazek, že na základě realizace projektu požádá o certifikaci - příloha není v rámci priority vyžadována, pokud pro aktivity v projektu neexistuje příslušný standard kvality.

19 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Smlouva o vedení účtu (podúčtu k běžnému účtu)Smlouva o vedení účtu (podúčtu k běžnému účtu) - účet slouží pouze pro platby související s projektem (samostatný výpis) a bude existovat do vyplacení závěrečné platby - žadatel doloží nejpozději při podpisu smlouvy. Doklad o zajištění finančního krytí projektuDoklad o zajištění finančního krytí projektu - žadatel dokládá finanční připravenost realizovat alespoň 1. etapu projektu - výpis z účtu žadatele, úvěrová smlouva nebo závazný úvěrový příslib - obce a kraj – usnesení zastupitelstva o finančním závazku profinancovat projekt

20 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - doklad o zajištění spolufinancování ze zdrojů obcí (pokud se v projektu s takovým financováním počítá) – rozhodnutí (usnesení) příslušného orgánu obce o zajištění spolufinancování - dokládá se nejpozději při podpisu smlouvy - případné výdaje v naturáliích jako forma zajištění spolufinancování ve stanovené výši musí být specifikována při podání žádosti.

21 Děkuji za pozornost. Mgr. Petra Kučerová petra.kucerova@kr-zlinsky.czwww.nuts2strednimorava.czwww.strukturalni-fondy.cz Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava


Stáhnout ppt "Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava 3. kolo výzvy SROP Povinné přílohy k žádosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google