Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program Výzkum a vývoj pro inovace."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

2 Příprava projektů pro strukturální fondy v České Republice s důrazem na požadavky OP VaVpI RNDr. Jan Vozáb, PhD

3 Příprava projektů pro strukturální fondy v České Republice s důrazem na požadavky OP VaVpI Účel financování VaV ze strukturálních fondů Typické chyby Základní požadavky na projekty strukturálních fondů Logika projektů Formálně-technické požadavky Postup přípravy projektů (J. Vozáb) Prostor pro dotazy

4 Účel financování VaV ze SF –Konvergence – příspěvek k ROZVOJI regionů mimo Prahu – VaV je prostředkem, ne cílem –Nejedná se primárně o podporu vědy a výzkumu, ale o podporu rozvoje regionů –Zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti v regionech –Konkurenceschopnost znamená, že výsledky výzkumu musejí být uplatnitelné (a uplatňované) v aplikacích

5 Účel financování VaV ze SF Účelem není financovat pouze infrastrukturu, ale její podporou přispět ke zvýšení kvality a objemu vědy a výzkumu v regionech ČR – infrastruktura je prostředkem, ne cílem Účelem není jen větší podpora výzkumu, ale získání více a lepších výsledků VaV – takže i podpora výzkumu není cílem, ale prostředkem ke získání výsledků uplatnitelných v praxi

6 Programová východiska pro výběr projektů a požadavky řídících orgánů PROJEKTY PŘÍJEMCŮ POMOCI PD LZZ OPERAČNÍ PROGRAMY NSRR ČR SOZS EU PD PIPD VaVpIPD VpKPD ŽP... LZZ PIVaVpIŽPatd...

7 Požadavky financujícíPo instituce Financující instituce jako „nákupčí“ – nezbytnost souladu výsledků projektu s požadavky prioritní osy operačního programu Základní relevance projektu: „Jaký problém má být projektem vyřešen?“ –Jasná definice problému, zdůvodnění –Logická vazba řešeného problému k cílům projektu –Logická vazba projektu (a jeho cílů) k cílům prioritní osy a operačního programu Základní požadavky na projekty EU

8 Příklady vymezení problémů Nekonkrétní či mimo záběr prioritní osy: „... chybí infrastruktura VaV v regionech,... chybí partneři pro podniky,... není dostatek prac. míst ve VaV.“ „... problematika XY je v současné době intenzívně studována ve vyspělých zemích pro aplikace v lékařství, automobilovém průmyslu, biotechnologiích a v ochraně ŽP. V ČR podobně zaměřená laboratoř neexistuje.“ „...pracoviště XY není dostatečně mezinárodně konkurenceschopné,... nejsou dostatečné prostředky na výzkum minulosti regionu/ČR,... výzkumné aktivity jsou rozptýlené a nabízí se jejich soustředění do nové budovy..“

9 Jaký problém má projekt vyřešit? Popis a zdůvodnění problému a jeho příčin –Společenská dimenze/ společenská potřeba –Dimenze/potřeba problému z hlediska cílové skupiny –Kvalitativní/kvantitativní popis problému Navrhované řešení, varianty –Kvalitativní/kvantitativní popis řešení Přínosy dosažené navrhovaným řešením - „Co se stane/zlepší, když se problém vyřeší?“ –Společenské přínosy a výsledky –Přínosy z hlediska cílové skupiny –Kvalitativní/kvantitativní popis výsledků Aktéři zainteresovaní na řešení

10 Identifikace a popis konkrétních výsledků, výstupů, vstupů –Logická návaznost vstupy-výstupy-výsledky –Přesvědčivá logika ve vztahu k dosažení cílů projektu –Příspěvek (doložitelný) k výstupům, výsledkům a cílům prioritní osy a operačního programu Cílové skupiny – příjemci užitku z projektu –Kdo jsou? Pro koho je projekt přínosný? –Jaké konkrétní/prokazatelné přínosy cílové skupiny získají – výsledky a výstupy – a proč jsou to přínosy? –Jakým způsobem budou cílové skupiny získávat užitek/přínosy z projektu? Požadavky financující instituce Logická provázanost projektů

11 Příklady vymezení cílů a výsledků Nekonkrétní, roztříštěné, nerespektující požadavky PO: „... vytvořit pracovní místa pro VŠ a ZŠ,... nárůst turistického ruchu v regionu „Zapojení do mezinárodního výzkumu v oboru XY a realizace vazeb na průmyslové inovace v rámci podniků v regionu i v celé ČR.“ „Převedení činností probíhajících ve zřizovatelských institucích do nového centra.“ „...znalostní podpora dynamicky se rozvíjejícího průmyslu vyrábějícího prostředky XY uplatnitelné na globálních trzích,... projekt pomáhá revitalizovat a rozvíjet existující kapacity a přispívá ke zkulturnění původního průmyslového areálu.“ „Projevy a dopady XY na životní prostředí, jeho změny a efekty, se stanou se stanou atraktivní oblastí ABC, která přinese řadu zajímavých výsledků.“

12 Logická provázanost intervencí Problémy/ rozvojové potřeby Soubor/ systém cílů Výsledky Výstupy Vstupy - lidé - organizační zajištění - peníze - materiál - „marketing“ Intervence/ aktivity/ projekty Dopady

13 Prokázání poptávky po projektu mezi příjemci –Společenská potřeba řešit nějaký problém –Skutečná poptávka cílových skupin – jejich ochota a schopnost využít výstupů a výsledků projektu –Charakteristika/podmínky poptávky cílových skupin Hodnota za peníze –Nákladová efektivita řešení problému – není možné dosáhnout výsledků levněji? –Jednotkové ceny výstupů (a výsledků) – pro VaV zvláště obtížné –Alternativní řešení Logická provázanost projektů

14 Náklady –Přesná identifikace, všechny náklady popsány –Přiměřenost a přesnost Proveditelnost (studie proveditelnosti, CBA) –Technická proveditelnost –Finanční proveditelnost, včetně „návratnosti“ –Udražitelnost institucionální a finanční (provozní a obnova majetku) Požadavky financující instituce Formálně-technické požadavky

15 Uznatelnost –Předkladatele, jeho partnerů –Aktivit projektu –Nákladů projektu Předpoklady projektu a rizika –Identifikace vnitřních a vnějších rizik projektu –Hodnocení rizik v projektu –Plán jak se s riziky vypořádat Partnerství –Potřebuje projekt partnery? –Co partneři do projektu přinášejí? –Jaké jsou vzájemné vztahy (věcné) a závazky (právní) mezi partnery? Požadavky financující instituce Formálně-technické požadavky

16 Rozpočet –Úplný rozpočet projektu strukturovaný dle požadavků ŘO –Prognóza cash-flow Spolufinancování – doložení závazku, výše, zdroj –Zdroje financování projektu (národní=stát, kraj, město, žadatel) –Výše spolufinancování (veř. podpora) a doložení závazku financování projektu –Adicionalita / doplňkovost Horizontální témata Požadavky financující instituce Požadavky na projekty EU

17 Formálně-technické požadavky Plán a řízení projektu –Harmonogram projektu –Kapacita předkladatele projektu: schopnost profinancovat projekt (cash-flow) schopnost řídit a realizovat projekt – lidské kapacity, organizační a manažerské kapacity –Řídící a realizační tým projektu: velikost a složení týmu rozdělení rolí a zodpovědností v týmu obsah a forma (věcné) spolupráce s partnery právní forma spolupráce s partnery

18 Plánovací cyklus projektu Implementace IdentifikaceHodnocení výsledků Financování Programování Příprava projektu Posouzení/appraisal

19 Postup přípravy projektu (PfP) koncepční fáze Cíle – přispění k cílům OP/opatření, relevance Problém (viz what´s the problem) Návrh výsledků (kvantifikace) Cílová skupina a její reálná poptávka (prověření poptávky, kvantifikace) Návrh výstupů (kvantifikace) Definitivní stanovení předkladatele/nositele projektu, předběžnáí identifikace partnerů Shoda cílů – výsledků, výstupů, cílových skupina a žadatele s požadavky opatření – (first eligibility check)

20 Postup přípravy projektu (PfP) fáze návrhu projektu Návrh aktivit Návrh variantních řešení – zpět k výsledkům, výstupům a aktivitám Rozpracování aktivit Návrh a rozpracování úkolů Prověření logiky výsledků – výstupů – aktivit – úkolů Kvantifikace aktivit – úkolů, časování aktivit Prověření partnerství (skrytý dodavatel, apod..) Přidělení zodpovědnosti za úkoly - institucionální Stanovení nákladových položek úkolů/aktivit Prověření uznatelnosti nákladových položek (second eligibility check)

21 Postup přípravy projektu (PfP) fáze rozpracování projektu Odhad nákladů na aktivity – úkoly Zdroje financování projektu Rozhodnutí o řízení projektu Zpracování projektové dokumentace Logframe, studie proveditelnosti, CBA, ekonomické hodnocení Technické studie, povolení apod. …… Definitivní stanovení partnerů Udržitelnost a rizika Harmonogram projektu Odhad cash-flow Předběžný podrobný rozpočet

22 Postup přípravy projektu (PfP) fáze dokončení projektu Horizontální témata Dokončení rozpočtu Zajištění vlastního financování Dokončení podkladové dokumentace, povolení apod. Formální uzavření partnerství, smlouvy Finální dohody a příprava na řízení rozpočtu Příprava podkladů pro (případná) výběrová řízení Zpracování žádosti

23 A můžete to spustit …


Stáhnout ppt "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program Výzkum a vývoj pro inovace."

Podobné prezentace


Reklamy Google