Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Látky žíravé Upozornění: V rámci první pomoci při požití látek žíravých se nedoporučuje vyvolávat zvracení ! Amoniak 26% roztok, NH 3 aq. CR: 34-50S: (1/2-)26-37/38/39-45-61.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Látky žíravé Upozornění: V rámci první pomoci při požití látek žíravých se nedoporučuje vyvolávat zvracení ! Amoniak 26% roztok, NH 3 aq. CR: 34-50S: (1/2-)26-37/38/39-45-61."— Transkript prezentace:

1 Látky žíravé Upozornění: V rámci první pomoci při požití látek žíravých se nedoporučuje vyvolávat zvracení ! Amoniak 26% roztok, NH 3 aq. CR: 34-50S: (1/2-)26-37/38/39-45-61 Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá kapalina štiplavého, dráždivého zápachu, snadno uvolňuje plynný amoniak již při slabém zahřátí nebo při styku se silnými alkáliemi. Tvoří nebezpečné produkty s HgO, stříbrem a jódem.

2 Látky žíravé Amoniak 26% roztok, NH 3 aq. CR: 34-50S: (1/2-)26-37/38/39-45-61 Toxikologie: Způsobuje poleptání. Silně dráždí dýchací cesty, sliznice i oči a může přivodit i edém plic. LD 50 =350 mg/kg (krysa o.). LC 50 =1,4 ppm/4 hod (krysa vdechování). Vysoce toxický pro vodní organismy. Bezpečné nakládání: Uchovávat v pevně uzavřených nádobách při teplotách pod 25ºC, zajistit větrání skladových prostor. Likvidovat pouze odbornou firmou, prázdné obaly po odvětrání a vypláchnutí vodou lze likvidovat jako komunální odpad (pokud není na obalu stanoveno jinak). Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv (gumová zástěra), rukavice, brýle, maska s filtrem (K) v případě většího úniku par, dodržovat zásady BP a práce s žíravinami, větrání.

3 Látky žíravé Amoniak 26% roztok, NH 3 aq. CR: 34-50S: (1/2-)26-37/38/39-45-61 První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití vypít cca 2-5 dcl vody, nezvracet. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 10 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a použít reparační krém. Při těžším postižení vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit vodní mlhou či roztříštěným vodním proudem. Při úniku provést evakuaci, zajistit větrání, zabránit průniku do kanalizace. Absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).

4 Látky žíravé Hydroxid draselný, KOH CR: 35S: (1/2-)26-37/39-45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Bílá tuhá látka (obvykle pecičky či granule), bez zápachu, výborně rozpustná ve vodě za silného vývinu tepla, nehořlavá. Je hygroskopický, prudce reaguje s kyselinami, s některými kovy a jejich slitinami (hořčík, hliník, zinek) za uvolnění vodíku.

5 Látky žíravé Hydroxid draselný, KOH CR: 35S: (1/2-)26-37/39-45 Toxikologie: Kontakt s tuhou látkou způsobuje velmi těžké poleptání očí a kůže, bolest se dostavuje až v těžkých stadiích poleptání. Vdechnutí par nebo mlhy (vzniká při rozpouštění ve vodě) způsobuje poleptání dýchacích cest. Při požití dochází k rozsáhlému poškození stěn jícnu. LD 50 =273 mg/kg (krysa orálně). Bezpečné nakládání: Uchovávat v pevně uzavřených nádobách v suchých skladech, ne společně s kyselinami. Roztoky lze likvidovat po zředění neutralizací zředěnou HCl, vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv (gumová zástěra, holínky), rukavice, brýle, respirátor, dodržovat zásady BP a práce s žíravinami.

6 Látky žíravé Hydroxid draselný, KOH CR: 35S: (1/2-)26-37/39-45 První pomoc: Při nadýchání mlhy vyvést na čerstvý vzduch, inhalovat vodní mlhu nebo Vincentku (30 min). Při požití okamžitě vypít asi 0,2 až 0,5 l vody, nezvracet. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 15 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody příp. neutralizovat slabým roztokem kyseliny citronové, přiložit sterilní obvaz. Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit vodní mlhou či roztříštěným proudem, CO 2, práškem. Při úniku zajistit dostatečnou bezpečnou zónu, zabránit průniku do kanalizace. Menší množství lze neutralizovat zředěnými kyselinami a poté zředěné spláchnout do kanalizace velkým množstvím vody. Větší množství absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).

7 Látky žíravé Hydroxid sodný, NaOH CR: 35S: (1/2-)26-37/39-45 Obdobné vlastnosti a zacházení jako u hydroxidu draselného. LD 50 =500 mg/kg (krysa orálně).

8 Látky žíravé Kyselina chlorovodíková 35%, HCl aq. CR: 34-37S: (1/2-)26-45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina s ostrým, štiplavým zápachem. Ve vodě se rozpouští výborně za vývinu tepla. Reaguje s většinou kovů a slitin za vývinu vodíku. Při reakci se silnými oxidačními činidly se uvolňuje toxický chlór. Při reakci s formaldehydem vzniká bischlormethylether, který je karcinogenní.

9 Látky žíravé Kyselina chlorovodíková 35%, HCl aq. Toxikologie: Způsobuje poleptání, dráždí dýchací systém. Při odpařování vytváří silně leptavou mlhu, která dráždí ke kašli, vyvolává slzení a dušnost, při potřísnění kůže způsobuje píchavou bolest, při požití vyvolává silné bolesti, zvracení až šokový stav. LD 50 =900 mg/kg (králík orálně). Při chronickém působení poškozuje oči, sliznice dýchacích cest, zuby, vyvolává zažívací poruchy. LC 50 =1108 ppm/1 hod (myš). Bezpečné nakládání: Uchovávat v pevně uzavřených nádobách ve větraných skladech při teplotách do 25ºC, chránit před sluncem. Vodné roztoky likvidovat velkým zředěním a případnou neutralizací sodou nebo vápnem, vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. Prázdné obaly důkladně vypláchnout vodou a likvidovat jako komunální odpad (pokud není na obalu uvedeno jinak). Při ředění lít kyselinu do vody, nikdy naopak. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv (gumová zástěra), rukavice, brýle, plynová maska (filtr B), dodržovat zásady BP a práce s žíravinami.

10 Látky žíravé Kyselina chlorovodíková 35%, HCl aq. CR: 34-37S: (1/2-)26-45 První pomoc: Při nadýchání mlhy vynést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití okamžitě vypít asi 0,2 až 0,5 l vody, nezvracet. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 10 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody a mýdlem. Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit vodní mlhou či roztříštěným proudem. Při úniku zajistit dostatečnou bezpečnou zónu, větrat, při větším zamoření použít dýchací přístroj. Zabránit průniku do kanalizace. Malá množství lze neutralizovat mletým vápencem, hydroxidy či vápnem, jinak absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).

11 Látky žíravé Kyselina dusičná 65%, HNO 3 aq. CR: 35S: (1/2-)-23-26-36-45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá až světle hnědá kapalina s ostrým, štiplavým zápachem. Ve vodě se rozpouští výborně za vývinu tepla. Reaguje s kovy za vývinu vodíku a toxických nitrózních plynů, ty se uvolňují i při rozkladu za vyšších teplot. Díky svým silným oxidačním účinkům reaguje nebezpečně s organickými látkami - samovznícení.

12 Látky žíravé Kyselina dusičná 65%, HNO 3 aq. CR: 35S: (1/2-)-23-26-36-45 Toxikologie: Způsobuje těžká poleptání kůže, sliznic a očí. Dýmá - dráždí oči a dýchací systém (kašel, dušnost). Při potřísnění kůže se objevuje charakteristické žlutohnědé zabarvení. Toxická pro vodní organismy. Bezpečné nakládání: Uchovávat v pevně uzavřených nádobách ve větraných skladech při teplotách od 15 do 25ºC, chránit před sluncem. Vodné roztoky likvidovat velkým zředěním a případnou neutralizací sodou nebo vápnem, vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. Prázdné obaly důkladně vypláchnout vodou a likvidovat jako komunální odpad (pokud není na obalu uvedeno jinak). Při ředění lít kyselinu do vody, nikdy naopak. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv (gumová zástěra, keprový oděv), latexové rukavice, brýle, plynová maska (filtr E-P resp. B-P), dodržovat zásady BP a práce s žíravinami.

13 Látky žíravé Kyselina dusičná 65%, HNO 3 aq. CR: 35S: (1/2-)-23-26-36-45 První pomoc: Při nadýchání mlhy vynést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití pouze výplach úst vodou, resp. vypít malé množství (do 0,5 l) vody, nezvracet. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 15 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody a mýdlem. Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit vodní mlhou či roztříštěným proudem, jinak podle okolních materiálů. Při úniku zajistit dostatečnou bezpečnou zónu, větrat, při větším zamoření použít dýchací přístroj. Zabránit průniku do kanalizace. Malá množství lze buď zředit alespoň desetinásobkem vody nebo neutralizovat mletým vápencem, sodou či vápnem, jinak absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex) případně s přídavkem vápna.

14 Látky žíravé Kyselina sírová, H 2 SO 4 CR: 35S: (1/2-)26-30-45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá kapalina olejovité konzistence. Výborně rozpustná ve vodě za vývinu velkého množství tepla (může dojít až k varu), hygroskopická. S kovy reaguje za vývoje vodíku, při reakci s organickými látkami se uvolňuje SO 2.

15 Látky žíravé Kyselina sírová, H 2 SO 4 CR: 35S: (1/2-)26-30-45 Toxikologie: Způsobuje těžké poleptání, i při mírně zvýšených teplotách se uvolňují páry a jemný aerosol, které způsobují vážná poleptání kůže, očí a sliznic, krvácení z nosu. Vysoké koncentrace par mohou vést k dušnosti až zástavě dechu i srdce. Při požití vyvolává silné bolesti, zvracení. LD 50 =2140 mg/kg (krysa orálně) LC 50 =510 ppm/2 hod. Bezpečné nakládání: Uchovávat v pevně uzavřených nádobách při teplotách do 30ºC, chránit před sluncem, odděleně od hořlavin. Chránit před sálavým teplem. Vodné roztoky likvidovat velkým zředěním a případnou neutralizací sodou nebo vápnem, vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. Prázdné obaly důkladně vypláchnout vodou a likvidovat jako komunální odpad (pokud není na obalu uvedeno jinak). Při ředění lít kyselinu do vody, nikdy naopak. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv (gumová zástěra), rukavice, brýle, plynová maska (filtr B2), dodržovat zásady BP a práce s žíravinami.

16 Látky žíravé Kyselina sírová, H 2 SO 4 CR: 35S: (1/2-)26-30-45 První pomoc: Při nadýchání mlhy vynést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití okamžitě vypít asi 0,5 l, nezvracet. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 15 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody a asanovat roztokem DETA (2% roztok diethyltriamidu v 60% ethanolu). Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru nehasit vodou (prudká reakce s velkým uvolěním tepla), použít nejlépe prášková hasiva. Při úniku zajistit dostatečnou bezpečnou zónu, větrat, při větším zamoření použít dýchací přístroj. Zabránit průniku do kanalizace. Malá množství lze neutralizovat mletým vápencem, hydroxidy či vápnem, jinak absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).

17 Látky žíravé Kyselina fosforečná 85%, H 3 PO 4 aq. CR: 34S: (1/2-)26-45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá až slabě nažloutlá či nazelenalá kapalina olejovité konzistence. Ve vodě se rozpouští výborně za uvolnění tepla. S kovy reaguje za vývoje vodíku; při zahřátí se tvoří jedovaté oxidy fosforu.

18 Látky žíravé Kyselina fosforečná 85%, H 3 PO 4 aq. CR: 34S: (1/2-)26-45 Toxikologie: Přímý styk s kyselinou způsobuje poleptání tkání a těžká poleptání očí a sliznic. Páry (unikající zejména při silném zahřátí) dráždí oči a dýchací orgány, vyvolávají kašel, dušnost, nevolnost. LD 50 =1530 mg/kg (krysa orálně) LC 50 =850 ppm/1 hod (krysa inhalačně). Bezpečné nakládání: Uchovávat v pevně uzavřených nádobách při teplotách do 30ºC. Vodné roztoky likvidovat velkým zředěním a případnou neutralizací sodou nebo vápnem, vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. Prázdné obaly důkladně vypláchnout vodou a likvidovat jako komunální odpad (pokud není na obalu uvedeno jinak). Při ředění lít kyselinu do vody, nikdy naopak. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv (gumová zástěra), rukavice, brýle, plynová maska (filtr B2), dodržovat zásady BP a práce s žíravinami.

19 Látky žíravé Kyselina fosforečná 85%, H 3 PO 4 aq. CR: 34S: (1/2-)26-45 První pomoc: Při nadýchání par vynést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití okamžitě vypít asi 0,5 l vody, nezvracet. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 10 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody. Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit podle okolních hořících předmětů (látka je nehořlavá). Při úniku zajistit dostatečnou bezpečnou zónu, větrat, při větším zamoření použít dýchací přístroj. Zabránit průniku do kanalizace. Malá množství lze neutralizovat mletým vápencem, hydroxidy či vápnem, jinak absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).

20 Látky žíravé Kyselina octová min.98%, CH 3 COOH CR: 10-35S: (1/2-)23-26-45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá kapalina charakteristického octového zápachu. Ve vodě i organických rozpouštědlech se rozpouští výborně, vodný roztok koroduje kovy za vývoje vodíku. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs.

21 Látky žíravé Kyselina octová min.98%, CH 3 COOH CR: 10-35S: (1/2-)23-26-45 Toxikologie: Páry silně dráždí oči a dýchací cesty (kašel, dušnost). Kapalina silně leptá kůži a oči, leptá sliznice trávicího traktu a dýchacího traktu. Edém hrtanu. LD 50 =3310 mg/kg (potkan orálně), LD 50 =1060 mg/kg (potkan dermálně), LC 50 =5620 mg/m 3 (potkan inhalačně aerosol). Bezpečné nakládání: Uchovávat v uzavřených nádobách při teplotě od 15 do 25ºC, větrání. Vodné roztoky likvidovat velkým zředěním (1:100), vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. Prázdné obaly po neutralizaci a důkladném vypláchnutí vodou lze likvidovat jako nekontaminovaný odpad. Při ředění lít kyselinu do vody, nikdy naopak. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv (gumová zástěra), rukavice, brýle, plynová maska (filtr B2), dodržovat zásady BP a práce s žíravinami.

22 Látky žíravé Kyselina octová min.98%, CH 3 COOH CR: 10-35S: (1/2-)23-26-45 První pomoc: Při nadýchání par vynést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití vypít do cca 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 10 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody. Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit roztříštěným vodním proudem nebo pěnou. Při úniku zajistit dostatečnou bezpečnou zónu, větrat, při větším zamoření použít dýchací přístroj. Zabránit průniku do kanalizace. Malá množství lze buď ředit vodou nebo neutralizovat (vápenec apod.), jinak absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).


Stáhnout ppt "Látky žíravé Upozornění: V rámci první pomoci při požití látek žíravých se nedoporučuje vyvolávat zvracení ! Amoniak 26% roztok, NH 3 aq. CR: 34-50S: (1/2-)26-37/38/39-45-61."

Podobné prezentace


Reklamy Google