Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroba kyseliny sírové

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroba kyseliny sírové"— Transkript prezentace:

1 Výroba kyseliny sírové
Lenka Urbanová Jana Smetanová Radka Kovaříková

2 Úvod do tématu Výroba této kyseliny je ze všech výrob na světě největší. Kyselina sírová se průmyslově vyrábí dvěma způsoby: Kontaktní způsob : ( slouží k výrobě velmi čisté a koncentrované kyseliny sírové) Komorový způsob : ( dnes se již prakticky nepoužívá; jeho produktem je poněkud znečištěná kyselina sírová, nepříliš koncentrovaná – asi 70%, používaná hlavně pro výrobu umělých hnojiv).

3 1. Kontaktní způsob Prvním krokem je výroba oxidu siřičitého. Ten se nejčastěji vyrábí spalováním volné síry, sulfanu nebo pražením sulfidů (např. pyritu). Dále oxid siřičitý, zbavený nečistot proudí do tzv. konvertoru. V konvertoru přichází do styku s tuhým katalyzátorem ,kterým bývá nejčastěji oxid vanadičný. Do konvertoru je vpouštěn i kyslík. Vzniklý oxid sírový proudí z konvertoru do absorbéru.Jestliže se kysličník sírový absorbuje v kyselině sírové, vzniká dýmavá kyselina sírová neboli olea. Kyselina disírová na vzduchu uvolňuje bílé dýmy oxidu sírového. Z kyseliny disírové získáme kyselinu sírovou pouhým zředěním vodou v požadované koncentraci. Konvertor: přístroj, který vhání do surové oceli kyslík Absorbér: zařízení na pohlcování plynů v kapalině

4 10 Steps for Sulfuric Acid Regeneration Process:
Jak to chodí ? 10 Steps for Sulfuric Acid Regeneration Process: Storage and Mixing = nahromadění a míchání Furnace = pec Boiler = ohřívač Quench =uhašení Coolers =cladič Electrostatic Precipitator = ekektrostatické srážedlo Drying Tower = sušící věž Absorption Tower = absorbční věž Catalytic Converter = katalický konventor Commercial = výsledný produkt

5 2. Komorový způsob Pražením pyritu v proudu vzduchu se získá oxid siřičitý. Oxid siřičitý s nadbytkem vzduchu se vede do prašných komor, kde se usazují jím stržené pevné látky. Vyčištěný oxid siřičitý se vede do Gloverovy věže, kde přichází do kontaktu s hydrogensíranem nitrosylu , který se působením oxidu siřičitého rozkládá a uvolňuje směs nitrosních plynů. Směs nitrosních plynů a oxidu siřičitého vstupuje do olověných komor nebo věží, kam je současně zaváděna vodní pára. Oxid siřičitý reaguje s vodou a oxidem dusičitým a oxiduje se. Vzniklá kyselina sírová stéká na dno komor, odkud se vypouští. Oxid dusnatý vzniklý v předchozím kroku ihned reaguje se vzdušným kyslíkem na oxid dusičitý. Oxidy dusíku stržené odcházejícími plyny se zachycují v Gay-Lussacově věži v kyselině sírové, se kterou reagují. Vzniká hydrogensíran nitrosylu, který se přečerpává zpět do Gloverovy věže. Oxidy dusíku se nespotřebovávají, slouží pouze jako přenašeč kyslíku !

6 Bezpečnostní pokyny Žíravina! ( C )
Způsobuje těžké poleptání! Při práci s tímto produktem je třeba nosit vhodný ochranný štít, gumové rukavice a kyselinovzdorný oděv. Do kyseliny sírové nikdy nepřilévat vodu, hrozí nebezpečí varu s vystříknutím kyseliny a zasažení pracovníka. Při ředění vždy přilévat pomalu kyselinu do vody. Ředění je doprovázeno značným vývinem tepla, nebezpečí popálení! První pomoc: při potřísnění odložte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10-15minut velkým množstvím vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu. Uchovávejte mimo dosah dětí!

7 Otázky K čemu slouží oxidy dusíku při komorovém způsobu ?
Co je konvertor ? Jak by jste stručně popsali výrobu kontaktním způsobem ?


Stáhnout ppt "Výroba kyseliny sírové"

Podobné prezentace


Reklamy Google