Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Commission européenne 1 -1- STRUKTURÁLNÍ FONDY a ESF 2007-2013 - strategické plánování a programování Diana Jablonska, GŘ Zaměstnanosti, Jednotka A1; Koordinace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Commission européenne 1 -1- STRUKTURÁLNÍ FONDY a ESF 2007-2013 - strategické plánování a programování Diana Jablonska, GŘ Zaměstnanosti, Jednotka A1; Koordinace."— Transkript prezentace:

1 Commission européenne STRUKTURÁLNÍ FONDY a ESF strategické plánování a programování Diana Jablonska, GŘ Zaměstnanosti, Jednotka A1; Koordinace ESF STRUKTURÁLNÍ FONDY a ESF strategické plánování a programování Diana Jablonska, GŘ Zaměstnanosti, Jednotka A1; Koordinace ESF

2 Commission européenne Principy reformy SF větší důraz na strategický přístup – propojení soudržnosti s Lisabonem Koncentrace Zjednodušení: méně cílů – méně fondů jednodušší programování pružnější řízení Decentralizace: významnější role členských států, regionů a místních aktérů

3 Commission européenne Nový strategický přístup LISABONSKÁ STRATEGIE (vč. ESZ) INTEGROVANÉ SMĚRY NÁRODNÍ REFORMNÍ PROGRAM STRATEGICKÉ OBECNÉ ZÁSADY SPOLEČENSTVÍ PRO SOUDRŽNOST NÁRODNÍ STRATEGICKÝ REFERENČNÍ RÁMEC OP priority

4 Commission européenne Nový strategický přístup LISABONSKÁ STRATEGIE (vč. ESZ) INTEGROVANÉ SMĚRY NÁRODNÍ REFORMNÍ PROGRAM STRATEGICKÉ OBECNÉ ZÁSADY SPOLEČENSTVÍ PRO SOUDRŽNOST NÁRODNÍ STRATEGICKÝ REFERENČNÍ RÁMEC OP priority Účast žen na trhu práce

5 Commission européenne Nový strategický přístup Cíle EU převedeny do národních, regionálních a tématických/ sektorových priorit, ale také strategie odpovídající národním, regionálním nebo sektorovým výzvám Nejvýznamnější potřeby, důraz na přidanou hodnotu, zaměření se na potřebné oblasti.

6 Commission européenne Strategický přístup – kvalitní plánovaní -Koherence strategických dokumentů; koherence operačních programů; koherence v rámci programu -Koherence potřeb – cílů – výsledků -Koherence ukazatelů

7 Commission européenne Principy -Komplementarita, konzistence, součinnost a soulad -Programování, partnerství -Sdílení řízení -Územní a proporcionální implementace -Adicionalita (doplňkovost)  Rovnost a nediskriminace  Rovnost a nediskriminace včetně přístupnosti pro postižené  Udržitelný rozvoj Všechny fáze implementace fondů

8 Commission européenne Cíle Konvergence podpora růstu a vytváření pracovních míst v nejméně rozvinutých ČS a regionech Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost pomoc regionům a lidem předvídat a reagovat na změny Územní spolupráce podpora vyvážené integrace evropského území

9 Commission européenne Nová struktura: 3 cíle -3 fondy Konvergence – EFRR, ESF, FS regiony (regionální HDP na osobu <75% průměru) regiony se statistickým dopadem: v „končící fázi“ FS (HND na osobu <90% průměru) Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – EFRR, ESF regiony v „úvodní fázi“ všechny ostatní oblasti Unie Evropská územní spolupráce – EFRR

10 Commission européenne Strukturální fondy - cyklus programování - Národní rozvojový plán Rámec podpory Společenství Operační programy Programové dodatky Operační programy (úroveň hlavních priorit, nejvýznamnější akce) X Národní strategický referenční rámec Strategické obecné zásady Společenství přijaty Radou

11 Commission européenne Nové prvky -Programy financované jedním fondem -Programy financované jedním fondem (ESF/ EFRR) avšak EFRR s FS; -OP by měl zahrnovat pouze jeden Cíl Programů s více cíly s výjimkou: Programů s více cíly -Priorita – podpora pouze z jednoho fondu a jednoho Cíle -Doporučení -Doporučení: prioritní osa OP by měla odpovídat pouze jedné prioritě tak, jak je definována v Nařízení k danému fondu); - Operace – podpora z fondu v rámci pouze jednoho OP

12 Commission européenne Nové prvky: způsobilost a flexibilita Národní pravidla způsobilosti (vyjma negativního seznamu) Příspěvek Společenství stanoven na úrovni OP Flexibilita ESF-EFRR: “EFRR a ESF mohou financovat, komplementárním způsobem a s omezením do 10% jednotlivé prioritní osy operačního programu, akce spadající do rámce podpory z druhého fondu, a to za předpokladu, že jsou tyto akce nezbytné k uspokojivé implementaci operace a přímo s ní souvisejí” (čl GR) Sociální inkluze a udržitelný rozvoj měst – zvýšení na 15%

13 Commission européenne Strategická návaznost  Lisabonský proces: -Výroční zprávy o implementaci NRP (od roku 2007 – sekce o politice soudržnosti) -Výroční zpráva o pokroku Komise pro jarní zasedaní Rady (od roku 2008 sekce o politice soudržnosti)  Politika soudržnosti: -Strategické zprávy členských států (2009 a 2012) -Strategická zpráva Komise (2010 a 2013) Pro ESF – sekce ve zprávách o sociální inkluzi a sociální ochraně

14 Commission européenne Evropský sociální fond “Pracovní místa a nové příležitosti pro všechny”

15 Commission européenne Nové ESF Strategický přístup ESF = Finanční nástroj Evropské strategie zaměstnanosti/ Integrované směry Důraz na Lisabon/ doporučení ohledně zaměstnanosti, posílení propojení s prioritami sociální inkluze, Cíle EU ve vzdělávání a odborné přípravě Udržitelný růst v budoucnosti významně závisí na investicích do lidského kapitálu

16 Commission européenne Nové ESF  Koncentrace: více priorit pro konvergenci  Priorita pro budování administrativní kapacity  Mainstreaming nadnárodnosti a inovace  Silný důraz na kvalitní správu a partnerství  Zesílená podpora pro sociální partnery

17 Commission européenne Priority ESF: Konvergence a regionální konkurenceschopnost (I) Adaptabilita pracovníků a podniků  Rozvoj a implementace strategií a systémů celoživotního učení, rozšiřování dovedností v informačních a komunikačních technologiích a v řízení, podpora podnikání a inovace Předvídání a pozitivní zvládání změn prostřednictvím organizace práce, rozpoznání budoucích potřeb v oblasti dovedností a podpora pracovníků postižených restrukturalizací

18 Commission européenne Priority ESF: Konvergence a regionální konkurenceschopnost (II) Zlepšování přístupu k zaměstnání  Modernizace institucí trhu práce Aktivní a preventivní opatření zajišťující včasné rozpoznání potřeb Účast a postup žen v zaměstnání, omezení segregace pohlaví, sladění pracovního a soukromého života Posílení sociální integrace a zaměstnanosti přistěhovalců

19 Commission européenne Priority ESF: Konvergence a regionální konkurenceschopnost (III) Posílení sociální inkluze znevýhodněných osob a boj proti diskriminaci  cesty k integraci v zaměstnání prostřednictvím opatření v oblasti zaměstnatelnosti a doprovodných opatření, sociální podpora a ošetřovatelské služby různorodost na pracovišti a osvěta, zapojení místních komunit a podniků v boji proti diskriminaci

20 Commission européenne Priority ESF: Konvergence a regionální konkurenceschopnost (IV) Mobilizace k reformám v zaměstnanosti a inkluzi  rozvoj partnerství a smluvních seskupení prostřednictvím vytváření sítí na národní, regionální a místní úrovni

21 Commission européenne Priority ESF: Konvergence (I) Investice do lidského kapitálu  reformy ve vzdělávacích systémech ke zvýšení relevance k trhu práce, aktualizace dovedností učitelů vyšší účast ve vzdělávacích systémech k omezení předčasného opouštění školního vzdělávání a ke zlepšení přístupu k počátečnímu odbornému a k terciárnímu vzdělávání rozvoj lidského potenciálu ve výzkumu a inovaci

22 Commission européenne Priority ESF: Konvergence (II) Budování administrativní kapacity státní správy a veřejných služeb  podpora koncepce a hodnocení politik a programu budování kapacity v uplatňování politik, programů a legislativy

23 Commission européenne Obsah OP – Analýza  stručná a zohledňující - cíle EU a zkušenosti získané v předcházejícím období - principy rovnosti, nediskriminace, udržitelnosti - pro OP ESF; doporučení EU a (konvergence) situace sociálních partnerů

24 Commission européenne Obsah OP – Strategie  Nedílnou součástí strategického přístupu SOZS-NRP- NSRR-OP -Souhrnný(é) strategický(é) cíl(e), specifické cíle; -Priority a zdůvodnění učiněných rozhodnutí -Cíle a ukazatele (na úrovni OP) pro ESF; odráží ukazatele ESZ a ukazatele užívané pro sociální inkluzi a vzdělávání -Orientační rozdělení dle kategorií vč. účelového zaměření prostředků („earmarking“) -Hlavní závěry ex-ante hodnocení -Popis procesu partnerství -Jak se bude podporovat rovnost, nediskriminace a udržitelný rozvoj -Soulad s ostatními politikami a OP (pokud relevantní) -OP ESF; doporučení EU, mainstreaming, (konvergence) sociální partneři.

25 Commission européenne Cíl(e) -Kvantifikované cíle a ukazatele -Cílové skupiny/ sektory/ oblasti -Dostatečné informace o rámcových operacích -Využití flexibilní kapacity (rámcové) -Vymezení vůči fondům rozvoje venkova (EAFRD), rybolovu (EFF) a ostatním (EIB) -Finanční řízení (pokud relevantní) -OP ESF – (pokud relevantní): témata pro inovace, nadnárodnost Obsah OP – prioritní osa

26 Commission européenne  Žádný popis opatření!  Doporučení: samostatnou prioritu pro TP Poznámka: OP s více cíly specifickou prioritní osu pro každý Cíl, specifické finanční řízení Obsah OP – prioritní osa

27 Commission européenne  musí mimo jiné zahrnovat: -elektronickou výměnu dat, -konvergenci – shrnutí plánu hodnocení, -transparentní finanční tok, -opatření v oblasti publicity, -uplatňování principu partnerství, rovnosti nediskriminace.  by měla obsahovat: - zajištění využívání flexibilní kapacity -OP ESF (konvergence) – sociální partneři  Finanční ustanovení Obsah OP – Implementační ustanovení

28 Commission européenne Děkuji Vám za pozornost. Více informací naleznete na adrese: esf2000/index-en.htm


Stáhnout ppt "Commission européenne 1 -1- STRUKTURÁLNÍ FONDY a ESF 2007-2013 - strategické plánování a programování Diana Jablonska, GŘ Zaměstnanosti, Jednotka A1; Koordinace."

Podobné prezentace


Reklamy Google