Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Commission européenne 1 -1- STRUKTURÁLNÍ FONDY a ESF 2007-2013 - strategické plánování a programování Diana Jablonska, GŘ Zaměstnanosti, Jednotka A1; Koordinace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Commission européenne 1 -1- STRUKTURÁLNÍ FONDY a ESF 2007-2013 - strategické plánování a programování Diana Jablonska, GŘ Zaměstnanosti, Jednotka A1; Koordinace."— Transkript prezentace:

1 Commission européenne 1 -1- STRUKTURÁLNÍ FONDY a ESF 2007-2013 - strategické plánování a programování Diana Jablonska, GŘ Zaměstnanosti, Jednotka A1; Koordinace ESF STRUKTURÁLNÍ FONDY a ESF 2007-2013 - strategické plánování a programování Diana Jablonska, GŘ Zaměstnanosti, Jednotka A1; Koordinace ESF

2 Commission européenne 2 -2- Principy reformy SF větší důraz na strategický přístup – propojení soudržnosti s Lisabonem Koncentrace Zjednodušení: méně cílů – méně fondů jednodušší programování pružnější řízení Decentralizace: významnější role členských států, regionů a místních aktérů

3 Commission européenne 3 -3- Nový strategický přístup LISABONSKÁ STRATEGIE (vč. ESZ) INTEGROVANÉ SMĚRY NÁRODNÍ REFORMNÍ PROGRAM STRATEGICKÉ OBECNÉ ZÁSADY SPOLEČENSTVÍ PRO SOUDRŽNOST NÁRODNÍ STRATEGICKÝ REFERENČNÍ RÁMEC OP priority

4 Commission européenne 4 -4- Nový strategický přístup LISABONSKÁ STRATEGIE (vč. ESZ) INTEGROVANÉ SMĚRY NÁRODNÍ REFORMNÍ PROGRAM STRATEGICKÉ OBECNÉ ZÁSADY SPOLEČENSTVÍ PRO SOUDRŽNOST NÁRODNÍ STRATEGICKÝ REFERENČNÍ RÁMEC OP priority Účast žen na trhu práce

5 Commission européenne 5 -5- Nový strategický přístup Cíle EU převedeny do národních, regionálních a tématických/ sektorových priorit, ale také strategie odpovídající národním, regionálním nebo sektorovým výzvám Nejvýznamnější potřeby, důraz na přidanou hodnotu, zaměření se na potřebné oblasti.

6 Commission européenne 6 -6- Strategický přístup – kvalitní plánovaní -Koherence strategických dokumentů; koherence operačních programů; koherence v rámci programu -Koherence potřeb – cílů – výsledků -Koherence ukazatelů

7 Commission européenne 7 -7- Principy -Komplementarita, konzistence, součinnost a soulad -Programování, partnerství -Sdílení řízení -Územní a proporcionální implementace -Adicionalita (doplňkovost)  Rovnost a nediskriminace  Rovnost a nediskriminace včetně přístupnosti pro postižené  Udržitelný rozvoj Všechny fáze implementace fondů

8 Commission européenne 8 -8- Cíle Konvergence podpora růstu a vytváření pracovních míst v nejméně rozvinutých ČS a regionech Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost pomoc regionům a lidem předvídat a reagovat na změny Územní spolupráce podpora vyvážené integrace evropského území

9 Commission européenne 9 -9- Nová struktura: 3 cíle -3 fondy Konvergence – EFRR, ESF, FS regiony (regionální HDP na osobu <75% průměru) regiony se statistickým dopadem: v „končící fázi“ FS (HND na osobu <90% průměru) Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – EFRR, ESF regiony v „úvodní fázi“ všechny ostatní oblasti Unie Evropská územní spolupráce – EFRR

10 Commission européenne 10 -10- Strukturální fondy - cyklus programování - Národní rozvojový plán Rámec podpory Společenství Operační programy Programové dodatky Operační programy (úroveň hlavních priorit, nejvýznamnější akce) X Národní strategický referenční rámec Strategické obecné zásady Společenství přijaty Radou

11 Commission européenne 11 -11- Nové prvky -Programy financované jedním fondem -Programy financované jedním fondem (ESF/ EFRR) avšak EFRR s FS; -OP by měl zahrnovat pouze jeden Cíl Programů s více cíly s výjimkou: Programů s více cíly -Priorita – podpora pouze z jednoho fondu a jednoho Cíle -Doporučení -Doporučení: prioritní osa OP by měla odpovídat pouze jedné prioritě tak, jak je definována v Nařízení k danému fondu); - Operace – podpora z fondu v rámci pouze jednoho OP

12 Commission européenne 12 -12- Nové prvky: způsobilost a flexibilita Národní pravidla způsobilosti (vyjma negativního seznamu) Příspěvek Společenství stanoven na úrovni OP Flexibilita ESF-EFRR: “EFRR a ESF mohou financovat, komplementárním způsobem a s omezením do 10% jednotlivé prioritní osy operačního programu, akce spadající do rámce podpory z druhého fondu, a to za předpokladu, že jsou tyto akce nezbytné k uspokojivé implementaci operace a přímo s ní souvisejí” (čl. 34.2 GR) Sociální inkluze a udržitelný rozvoj měst – zvýšení na 15%

13 Commission européenne 13 -13- Strategická návaznost  Lisabonský proces: -Výroční zprávy o implementaci NRP (od roku 2007 – sekce o politice soudržnosti) -Výroční zpráva o pokroku Komise pro jarní zasedaní Rady (od roku 2008 sekce o politice soudržnosti)  Politika soudržnosti: -Strategické zprávy členských států (2009 a 2012) -Strategická zpráva Komise (2010 a 2013) Pro ESF – sekce ve zprávách o sociální inkluzi a sociální ochraně

14 Commission européenne 14 -14- Evropský sociální fond 2007-2013 “Pracovní místa a nové příležitosti pro všechny”

15 Commission européenne 15 -15- Nové ESF Strategický přístup ESF = Finanční nástroj Evropské strategie zaměstnanosti/ Integrované směry Důraz na Lisabon/ doporučení ohledně zaměstnanosti, posílení propojení s prioritami sociální inkluze, Cíle EU ve vzdělávání a odborné přípravě Udržitelný růst v budoucnosti významně závisí na investicích do lidského kapitálu

16 Commission européenne 16 -16- Nové ESF  Koncentrace: více priorit pro konvergenci  Priorita pro budování administrativní kapacity  Mainstreaming nadnárodnosti a inovace  Silný důraz na kvalitní správu a partnerství  Zesílená podpora pro sociální partnery

17 Commission européenne 17 -17- Priority ESF: Konvergence a regionální konkurenceschopnost (I) Adaptabilita pracovníků a podniků  Rozvoj a implementace strategií a systémů celoživotního učení, rozšiřování dovedností v informačních a komunikačních technologiích a v řízení, podpora podnikání a inovace Předvídání a pozitivní zvládání změn prostřednictvím organizace práce, rozpoznání budoucích potřeb v oblasti dovedností a podpora pracovníků postižených restrukturalizací

18 Commission européenne 18 -18- Priority ESF: Konvergence a regionální konkurenceschopnost (II) Zlepšování přístupu k zaměstnání  Modernizace institucí trhu práce Aktivní a preventivní opatření zajišťující včasné rozpoznání potřeb Účast a postup žen v zaměstnání, omezení segregace pohlaví, sladění pracovního a soukromého života Posílení sociální integrace a zaměstnanosti přistěhovalců

19 Commission européenne 19 -19- Priority ESF: Konvergence a regionální konkurenceschopnost (III) Posílení sociální inkluze znevýhodněných osob a boj proti diskriminaci  cesty k integraci v zaměstnání prostřednictvím opatření v oblasti zaměstnatelnosti a doprovodných opatření, sociální podpora a ošetřovatelské služby různorodost na pracovišti a osvěta, zapojení místních komunit a podniků v boji proti diskriminaci

20 Commission européenne 20 -20- Priority ESF: Konvergence a regionální konkurenceschopnost (IV) Mobilizace k reformám v zaměstnanosti a inkluzi  rozvoj partnerství a smluvních seskupení prostřednictvím vytváření sítí na národní, regionální a místní úrovni

21 Commission européenne 21 -21- Priority ESF: Konvergence (I) Investice do lidského kapitálu  reformy ve vzdělávacích systémech ke zvýšení relevance k trhu práce, aktualizace dovedností učitelů vyšší účast ve vzdělávacích systémech k omezení předčasného opouštění školního vzdělávání a ke zlepšení přístupu k počátečnímu odbornému a k terciárnímu vzdělávání rozvoj lidského potenciálu ve výzkumu a inovaci

22 Commission européenne 22 -22- Priority ESF: Konvergence (II) Budování administrativní kapacity státní správy a veřejných služeb  podpora koncepce a hodnocení politik a programu budování kapacity v uplatňování politik, programů a legislativy

23 Commission européenne 23 -23- Obsah OP – Analýza  stručná a zohledňující - cíle EU a zkušenosti získané v předcházejícím období - principy rovnosti, nediskriminace, udržitelnosti - pro OP ESF; doporučení EU a (konvergence) situace sociálních partnerů

24 Commission européenne 24 -24- Obsah OP – Strategie  Nedílnou součástí strategického přístupu SOZS-NRP- NSRR-OP -Souhrnný(é) strategický(é) cíl(e), specifické cíle; -Priority a zdůvodnění učiněných rozhodnutí -Cíle a ukazatele (na úrovni OP) pro ESF; odráží ukazatele ESZ a ukazatele užívané pro sociální inkluzi a vzdělávání -Orientační rozdělení dle kategorií vč. účelového zaměření prostředků („earmarking“) -Hlavní závěry ex-ante hodnocení -Popis procesu partnerství -Jak se bude podporovat rovnost, nediskriminace a udržitelný rozvoj -Soulad s ostatními politikami a OP (pokud relevantní) -OP ESF; doporučení EU, mainstreaming, (konvergence) sociální partneři.

25 Commission européenne 25 -25- -Cíl(e) -Kvantifikované cíle a ukazatele -Cílové skupiny/ sektory/ oblasti -Dostatečné informace o rámcových operacích -Využití flexibilní kapacity (rámcové) -Vymezení vůči fondům rozvoje venkova (EAFRD), rybolovu (EFF) a ostatním (EIB) -Finanční řízení (pokud relevantní) -OP ESF – (pokud relevantní): témata pro inovace, nadnárodnost Obsah OP – prioritní osa

26 Commission européenne 26 -26-  Žádný popis opatření!  Doporučení: samostatnou prioritu pro TP Poznámka: OP s více cíly specifickou prioritní osu pro každý Cíl, specifické finanční řízení Obsah OP – prioritní osa

27 Commission européenne 27 -27-  musí mimo jiné zahrnovat: -elektronickou výměnu dat, -konvergenci – shrnutí plánu hodnocení, -transparentní finanční tok, -opatření v oblasti publicity, -uplatňování principu partnerství, rovnosti nediskriminace.  by měla obsahovat: - zajištění využívání flexibilní kapacity -OP ESF (konvergence) – sociální partneři  Finanční ustanovení Obsah OP – Implementační ustanovení

28 Commission européenne 28 -28- Děkuji Vám za pozornost. Více informací naleznete na adrese: http://europa.eu.int/comm/zaměstnanost_social/ esf2000/index-en.htm


Stáhnout ppt "Commission européenne 1 -1- STRUKTURÁLNÍ FONDY a ESF 2007-2013 - strategické plánování a programování Diana Jablonska, GŘ Zaměstnanosti, Jednotka A1; Koordinace."

Podobné prezentace


Reklamy Google