Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce OP LZZ – ukončení projektu Hotel Holiday Inn, Praha 4 31. října 2012, 10:00 - 13:00 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce OP LZZ – ukončení projektu Hotel Holiday Inn, Praha 4 31. října 2012, 10:00 - 13:00 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz"— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce OP LZZ – ukončení projektu Hotel Holiday Inn, Praha 4 31. října 2012, 10:00 - 13:00 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Bc. Jana Hrazdilová Ing. Petra Vorlíková Bc. David Hebron

2 Obsah 1. Ukončení projektu 2. Závěrečná MZ 3. Monitorovací indikátory 4. Hodnocení výstupů/výsledků 5. Odměny 6. Udržitelnost 7. Databáze produktů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

3 Ukončení projektu Datum ukončení realizace projektu uvedené v PA. Nestandardní případy ukončení realizace: Ukončení projektu příjemcem podpory v průběhu projektu – ze závažných důvodů: –Příjemce musí o ukončení realizace požádat ZS (viz D2) –Příjemce podá závěrečnou MZ s ŽoP, kde popíše stav naplnění cílů projektu, monitorovacích indikátorů a výše nákladů (konzultace s PM a FM) –ZS vydá změnový právní akt Neoprávněné odstoupení od realizace projektu – odstoupení bez odůvodnění se považuje za porušení podmínek PA Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

4 Závěrečná MZ Závěrečná monitorovací zpráva hodnotí úspěšnost celého projektu a informuje o splněných aktivitách a dosažených cílech Nutno přiložit celkové zhodnocení projektu (viz příručka D2, D10) Důraz na transparentnost dosažených hodnot indikátorů. ZMZ je předkládána do 2 měsíců ode dne ukončení projektu, předložena současně s ŽoP Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

5 Monitorovací indikátory 1 Transparentnost sledována prostřednictvím přehledové tabulky (viz příloha č. 1) a příslušné dokumentace (kontrola kopií prezenčních listin u školení, kurzů apod., kontrola jednotlivých finálních výstupů/produktů prostřednictvím DP – viz dále) V případě nedosažení stanovených hodnot indikátorů riziko sankce (viz příručka D8) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

6 Monitorovací indikátory 2 Překročení cílové hodnoty není ze strany poskytovatele sankcionováno a do výše 120 % původně plánované hodnoty se započítává do průměru dosažených hodnot. Několikanásobné překročení cílových hodnot není výhodou. K sledování a vyplňování MI – viz příloha č. 2. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

7 Hodnocení výstupů/produktů V průběhu realizace jsou refundovány ty výstupy/produkty, které jsou vyhodnoceny jako uznatelné. Hodnocení z projektového hlediska: - kvalita průběžných výstupů/produktů, - transparentnost naplňování hodnot indikátorů, - soulad dosažených výstupů/produktů s cíli projektu. Dojde-li k vyjmutí prostředků z ŽoP v průběhu realizace, může tyto příjemce nárokovat nejpozději v ŽoP k závěrečné MZ – za podmínky, že odpovídají uznatelnosti, transparentnosti, jsou v souladu s proj. cíli. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

8 Odměny Metodický dopis pro stanovení odměn (příloha 3). Vnitřní předpis v organizaci pro stanovení odměn (D5) – obsahuje kritéria, při jejichž splnění lze odměny zaměstnanci poskytnout. Odměna musí být řádně odůvodněná. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

9 Příručka D2, Právní akt Povinnost archivace projektové dokumentace 10 let Povinnost péče o majetek (dle PA) Horizontální témata – udržitelný rozvoj Využití principu sebehodnocení (viz D2) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Udržitelnost

10 Databáze produktů 1 Se závěrečnou monitorovací zprávou vkládá příjemce své finální produkty do tzv. Databáze produktů. Proč vkládat? Smyslem je zpřístupnit nově vytvořené či inovované produkty financované z prostředků ESF široké veřejnosti. Musím vkládat? ANO, povinnost vložit produkty do databáze produktů vyplývá příjemci z právního aktu (poskytnutí licence). Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

11 Databáze produktů 2 Jak to probíhá? Příjemce vloží do DB, ZS posoudí v DB. V případě kladného hodnocení ZS vyzve příjemce k podpisu pod/licenční smlouvy. V případě záporného hodnocení ZS vrátí příjemci produkt k přepracování, dopracování. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

12 Databáze produktů 3 V momentě, kdy je produkt na straně ZS zhodnocen do stavu „ke schválení“, vyzve ZS prostřednictvím DB příjemce k podpisu pod/licenční smlouvy. Příjemce podepíše (dle pokynů v příručce pro vkladatele) a prostřednictvím databáze odešle zpět na stranu ZS. Posléze ZS schválí – podpis oprávněné osoby na straně ZS. Současně ZS provede operaci zveřejnění produktu. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

13 Databáze produktů 4 Související dokumenty pro příjemce: PA Příručka pro vkladatele (bylo zasláno příjemcům prostřednictvím Benefit7+) D2 (inovativnost, produkt, ZMZ) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

14 Změny v OM Upravena povinnost auditu (D2, str. 56) Úprava maximální možné výše úvazku – povinnost od 1. 1. 2013 (D5, str. 10) Úprava limitů jednotlivých typů zakázek (D9) a možnost sankce pro IP Nutnost sledovat změny aktuálních příruček na www.esfcr.cz – sekce dokumentywww.esfcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

15 Dotazy Jana Hrazdilová projektová manažerka oddělení realizace OP LZZ tel. 974 818 536 jana.hrazdilova@mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

16 Finanční část 1.Žádost o platbu 2.Investice 3.Příjmy projektu 4.Účetní doklady 5.Limity čerpání 6.Nepřímé náklady 7.Odměny 8.Osobní náklady 9.Hlášení na nesrovnalost 10. Dotazy k finanční části Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

17 Žádost o platbu Ex – post Celkové zdroje = Celkové výdaje = Způsobilé výdaje z dotace (vše ve 100 %) Ex – ante Celkové zdroje = Celkové výdaje = Způsobilé výdaje z dotace Nepřímé náklady Peněžní příjmy Požadovaná částka dotace (vše ve 100 %) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

18 Výpočet požadované částky dotace ZMZ Součet všech způsobilých nákladů -Součet všech přijatých záloh = Požadovaná částka dotace (PČD) PČD > 0 pak dojde k zaslání dotace z MV PČD < 0 pak je nutné vrátit nevyčerpané prostředky na MV zpět Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

19 Vrácení nevyčerpaných prostředků Příjemce obdrží „Dopis o ověření výsledku Žádosti o platbu“ Z „Dopisu“ získá příjemce informace o výši nevyčerpaných prostředků ve 100 % i v 85 % a číslo BÚ, kam prostředky zaslat Příjemce vrátí uvedených 85 % z hodnoty celkových nevyčerpaných prostředků prostřednictvím BÚ příslušného kraje O této transakci vždy informuje příslušného FM Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

20 Investice Je nutné zkontrolovat, zda byla vyčerpána celá zaslaná Investiční záloha ANO – není třeba řešit NE – následující postup: nutno vrátit nevyčerpanou část Investiční zálohy zpět a „proměnit“ na zálohu Neinvestiční vrací se 85 % z nevyčerpané hodnoty zálohy do ŽoP se uvádí nevyčerpaná částka ve 100 % se znaménkem „-“ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

21 Příjmy projektu Týká se jen projektů s Předfinancováním = jedná se o úroky z projektového účtu (PÚ) PÚ je BÚ, kam jsou zasílány pouze dotace, nikoliv jiné platby z organizace Dokládá se výpisy z bankovního účtu za celé období projektu nebo průběžně s každou MZ Příjmy snižují hodnotu způsobilých výdajů Uvádí se do Přílohy č. 2, č. 9 a do ŽoP. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

22 Účetní doklady Náležitosti dle Zákona o účetnictví Dodržovat povinné minimum Publicity Specifikovat jednotkové ceny a množství DUZP – vše kromě auditu do konce realizace projektu Úhrady – před finančním ukončením projektu (součástí ZMZ) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

23 Limity čerpání Projekty Ex - ante Zařízení a vybavení 20 % Nákup služeb 60 % Přímá podpora 20% Jedná se o % z Celkových způsobilých přímých výdajů Při faktickém překročení limitu 60 % na nákup služeb dojde ke krácení ½ celkových Nepřímých nákladů Projekty Ex - post Zařízení a vybavení 20 % Místní kancelář 7 % Přímá podpora 20 % Jedná se o % z Celkových způsobilých výdajů Při překročení limitů dojde k jejich krácení na požadovanou hodnotu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

24 Nepřímé náklady Jejich výše je stanovena paušálně procentem z celkových způsobilých přímých nákladů (v Rozhodnutí) Jde o náklady náležející k činnostem, které nelze jednoznačně přiřadit k jednotlivým aktivitám projektu (náklady na administraci, publicitu, kopírování atd.), proto nelze tyto činnosti vykazovat na PV V rámci administrativní kontroly ani Kontroly na místě se Nepřímé náklady nepředkládají ke kontrole. Má se za to, že vznikly v dané procentní výši dle Rozhodnutí Nevyčerpaná dotace určená na Nepřímé náklady se nikdy nevrací na BÚ MV ČR Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

25 Odměny Nárok na ně musí být zakotven v PS, DPČ, DPP nebo vnitřní směrnici organizace Vyplácí se za splnění mimořádného úkolu nad rámec pracovní náplně, tento je nutné přesně specifikovat a předložit PM Výpočet – MAX do 20 % superhrubé reálně vyplacené mzdy za 1 rok (příp. kratší dobu) Zohledňuje se výše úvazku a délka zapojení do projektu Vykazují se zpravidla přes položku 1.4. (pokud se nevejdou do jednotkového nákladů) Podléhají zákonným odvodům Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

26 Osobní náklady Dohody o provedení práce (DPP) Od 1. 1. 2012 MAX 300 hodin za 1 rok a Povinné odvody nad 10 tis. hrubého z položky 1.4 Odměny je možné nárokovat, jsou-li zakotveny v Dohodě samotné Pozor na dodržování hodinových sazeb dle Rozpočtu (časté chyby v zaokrouhlování) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

27 Osobní náklady Dohody o provedení činnosti (DPČ) Od 1. 1. 2012 se neprovádí povinné odvody do 2.500 Kč hrubého, jedná-li se o výjimky, kde se odvody uskutečnily, je nutné zaslat odůvodnění Odměny je možné nárokovat, jsou-li zakotveny v Dohodě samotné Při převodech DPČ na DPP je třeba sazbu očistit o výši odvodů, tj. dělit hodnotou 1,34 Hodnoty v Rozpočtu jsou v Superhrubé výši Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

28 Osobní náklady Pracovní smlouvy (DPČ dány úvazkem) Při výpočtu nárokovaných výdajů zohlednit skutečně odpracovaný počet hodin (úvazek) k počtu hodin (úvazku) nastaveném v Rozpočtu Vypočítané způsobilé výdaje je nutné vždy porovnat s Rozpočtem, pokud jej přesahují, je nutné je „očistit“ ve sloupci „Jiné v Kč (neodvádí se z nich odvody)“ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

29 Osobní náklady Klouzavé úvazky Používají se u pracovních pozic, jejichž činnost mezi jednotlivými měsíci během realizace značně kolísá Musí být definováno ve smlouvě, či jejím dodatku Je nutné důsledně sledovat čerpání dovolené a počty odpracovaných hodin tak, aby v rámci celé realizace nedošlo k jejich překročení K ZMZ se předkládá přehled o celkové vyčerpané dovolené a počtu odpracovaných hodin Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

30 Hlášení na nesrovnalost Projekty ex – post HNN až od 1. 11. 2012 Projekty ex – ante Grantové – HNN souhrnně po ukončení projektu Individuální – HNN ihned v rámci admin. kontroly MZ Nezpůsobilé výdaje postižené nesrovnalostí se krátí v rámci administrativní kontroly MZ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

31 Hlášení na nesrovnalost Zjištěné nesrovnalosti jsou zaslány na ŘO, který je: nepotvrdí – pak má příjemce nárok na dodatečné proplacení krácených výdajů v Mimořádné ŽoP potvrdí – předá podnět danému FÚ k prošetření FÚ nesrovnalost: nepotvrdí – pak má příjemce nárok na dodatečné proplacení krácených výdajů v Mimořádné ŽoP potvrdí – FÚ vyměří odvod a penále za porušení rozpočtové kázně Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

32 Hlášení na nesrovnalost V ZMZ je nutné porovnat Nezpůsobilé výdaje (NV) s rozdílem (R) mezi Celkovou Dotací z Rozhodnutí a Celkovými způsobilými výdaji. Obecně platí, že Nezpůsobilé výdaje musí být menší nebo rovny tomuto rozdílu (NV<= R). Dojde-li k opačnému případu (NV>R), pak bude rozdíl dokrácen. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

33 Dotazy k finanční části Ing. Petra Vorlíková Finanční manažerka Oddělení realizace OP LZZ Tel. 974 818 514 petra.vorlikova@mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

34 Kontroly na místě a nesrovnalosti Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

35 Kontrola na místě Legislativní rámec kontroly na místě: článek 13 nařízení Evropské komise č. 1828/2006 zákon č. 320/2001 Sb o finanční kontrole ve veřejné správě zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

36 Kontrola na místě VSK nemusí proběhnout u všech grantových projektů, kde je vytvořen pouze kontrolní vzorek. U individuálních projektů musí proběhnout´vždy. Kontrola ex-ante – před vydáním právního aktu Kontrola interim – zabývá se průběžným sledováním realizace projektu Kontrola ex-post - je prováděna po ukončení realizace projektu zejména v průběhu udržitelnosti projektu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

37 Kontrola na místě Obsah VSK Procedurální kontrola Kontrola obsahové části projektu Finanční kontrola Kontrola výběrových řízení Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

38 Procedurální část kontroly Správnost a úplnost vedení dokumentace k projektu Archivace projektové dokumentace Řízení projektu Dodržování podmínek právního aktu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

39 Obsahová část kontroly Plnění indikátorů stanovených v právním aktu Úplnost dokumentace k prováděným kurzům nebo seminářům Úplnost dokumentace k vyvíjeným inovovaným produktům Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

40 Finanční část kontroly Nastavení systému finanční kontroly projektu Způsobilost nákladů –Dodržování podmínek z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti výdajů Oddělené účetnictví Soulad čerpání s rozpočtem Kontrola vzorku účetních dokladů z každé kapitoly rozpočtu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

41 Kontrola výběrových řízení Dle typu a výše zakázky, kontroluje se: typ procedury v závislosti na finanční hodnotě zakázky dodržení náležitostí zveřejnění nastavení výběrových kritérií odpovídající složení hodnotící komise zápis hodnotící komise nabídky jednotlivých uchazečů smluvní dokumentace atd. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

42 Průběh kontroly na místě Zahájení kontroly na místě předložení pověření k provedení kontroly seznámení kontrolované osoby s právy a povinnostmi během kontroly seznámení kontrolované osoby s průběhem kontroly Provedení kontroly vlastní kontrola vytipovaných oblastí projektu výzva k odstranění nedostatků, které lze odstranit ještě před uzavřením kontroly Ukončení kontroly předání protokolu z kontroly, jeho podpis oběma stranami v případě podání námitek – vypořádání námitkového řízení v případě podezření na porušení rozpočtové kázně či trestný čin – hlášení podezření na nesrovnalost Řídícímu orgánu V případě neposkytnutí součinnosti může kontrolní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

43 Problematické oblasti kontrol Dodržování podmínek, stanovených zákonem o účetnictví -vedení účetnictví -uchovávání dokladů -daňová evidence Dodržování podmínek z hlediska způsobilosti výdajů -hospodárnost, efektivnost a účelnost výdajů Dodržování podmínek z hlediska ostatních zákonných norem -pracovně právní vztahy -cestovní náhrady -zadávání veřejných zakázek Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

44 Dotazy Bc. David Hebron projektový a finanční manažer oddělení realizace OP LZZ tel. 974818335 david.hebron@mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce OP LZZ – ukončení projektu Hotel Holiday Inn, Praha 4 31. října 2012, 10:00 - 13:00 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz"

Podobné prezentace


Reklamy Google