Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov Jihočeského kraje, aktivity Celostátní sítě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov Jihočeského kraje, aktivity Celostátní sítě."— Transkript prezentace:

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov Jihočeského kraje, aktivity Celostátní sítě pro venkov: Seminář „Výzvy nového programového období 2014 – 2020 pro venkov v České republice Dosavadní pozitivní a negativní zkušenosti s politikou rozvoje venkova v ČR – metoda Leader Lektor: Ing. Emil Machálek, CSc

2 Struktura příspěvku * Úvod * Leader – spolupráce venkovských aktérů, zásady * Historie, vývoj v Evropě a ČR, problémy,zkušenosti * Leader jako součást PRV 2007-2013 (IV. osa) * Komunitně vedený místní rozvoj – metoda zapojení partnerů na místní úrovni * Klíčová úloha MAS v rozvoji venkova - Integrovaná strategie území a její realizace

3 Základní principy Leader 1) existující strategie místního rozvoje 2) partnerství mezi veřejnou a soukromou sférou na místní úrovni tvořící místní akční skupinu (MAS) 3) přístup „zdola-nahoru“ při přípravě i realizaci strategie 4) integrované a multisektorové akce 5) inovační přístup 6) mezinárodní a národní spolupráce 7) vytváření sítí

4 Uplatňování metody Leader v EÚ Počet MASRozloha území (km2) Podpora EU (mld €) Leader I (1991-1993) 217367 0000,442 Leader II (1994–1999) 9061 375 1441,755 Leader + (2000–2006) 893 (250 nové země) 1 577 3862,105 PRV, osa 42 2003 800 0005,500

5 Zhodnocení fungování metody Leader v EÚ – EÚD 2010 * MAS prováděly přístup Leader způsoby, které omezovaly potenciální přidanou hodnotu prvků Leader * Používání principů „zdola-nahoru“ bylo omezeno u těch MAS, které udělovaly většinu grantů svým členům * Jen málo MAS mohlo průkazně prokázat příklady inovace či interakce mezi různými sektory * MAS se nezaměřovaly na dosažení cílů svých místních strategií * MAS udělovaly granty projektům bez náležitých nároků na efektivnost * Postupy nebyly vždy transparentní a dostatečně neprokázaly že MAS rozhodovaly vždy objektivně a bez střetů zájmů

6 Doporučení EÚD Evropské komisi * Pro snížení rizika „mrtvé váhy“ nutno vyžadovat zajištění objektivních a řádně zdokumentovaných postupů pro výběr projektů a fungování zásady partnerství * Přijmout opatření pro důsledné vyloučení střetů zájmů * Stanovit měřitelné a pro místní území specifických cílů, jichž je možno prostřednictvím přístupu Leader dosáhnout * Učinit MAS zodpovědnými za dosažení cílů strategií, za dosažení přidané hodnoty a za efektivnost grantových výdajů a provozních výdajů

7 PRV ČR pro období 2007-2013, IV.osa LEADER * IV.1.1. Místní akční skupina (|alokace: 37 mil. EUR * V rámci osy Leader realizuje své SPL 112 vybraných MAS – 49 826 km2, 3, 67 mil. obyvatel (tj. 63 a 35 %) - 2. kolo 48 MAS - 5. kolo 32 MAS - 5. kolo 32 MAS (dodatečně vybrané) Regionální rozdělení (registrované/přijaté) 194/112 Praha (SČ) 21/11 Olomouc SM) 45/24 České Budějovice (JZ) 31/20 Opava (MS) 10/8 Brno (JM) 34/18 Ústí n.L (SZ) 11/7 Hradec Králové (SV) 42/24

8 PRV ČR pro období 2007-2013, IV.osa LEADER * IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie (alokace: 148 mil. EUR, cílový indikátor 7 tis. projektů) K 31.12.2012 Počet schválených žádostí 6 634 /118 mil. EURO Podepsané dohody 6 629 / 118 mil.EURO Realizované projekty 4 492 / 84 mil.EURO 2013 Počet schválených žádostí 1577 / 18 mil. EURO CELKEM Počet schválených žádostí 8 211 / 136 mil. EURO

9 PRV ČR pro období 2007-2013, IV.osa LEADER Struktura realizovaných projektů (k 31.12.2012) Osa III: 4 068 90% III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 1 944 III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic 1 007 Osa I : 427 10 % I.1.1. Modernizace zem.podniků 326 I.1.3. Přidávání hodnoty výrobkům 52 I-1.2. Investice do lesů 33

10 PRV ČR pro období 2007-2013, IV.osa LEADER * IV.2.1. Realizace projektů spolupráce (alokace: 18 mil. EUR, cílový indikátor 140 projektů, 100 spol.MAS) K 31.12.2012 Počet schválených žádostí 127 / 13,445 mil.EURO Podepsané dohody 127/ 13,345 mil.EURO Realizované projekty 57 / 7,259 mil.EURO 2013 Počet schválených žádostí 27/ 1,760 mil.EURO Počet doporučených žádostí 30 / 2,300 mil.EURO CELKEM schvál./dopor. 154+30/15,205+2,300 EURO

11 PRV ČR pro období 2007-2013, IV.osa LEADER * IV.2.1. Realizace projektů spolupráce (alokace: 18 mil. EUR, cílový indikátor 140 projektů, 100 spol.MAS) Na realizaci projektů se podílí 87 spolupracujících MAS Mezinárodní projekty k 31.12.2012 Počet schválených žádostí 10 2013 Počet schválených žádostí 6 Počet doporučených žádostí 7 CELKEM schvál./dopor. 23 (12,5 %)

12 PRV ČR pro období 2007-2013, IV.osa LEADER Zaměření projektů spolupráce: - Společné akce při pořízení vybavení pro spolky a zájmová sdružení - Úpravy veřejných prostranství - Realizace studií týkajících se kulturního dědictví - Budování naučných stezek, situovaných v regionech spolupracujících MAS - Vývoj, výroba a prodej místních specialit - Realizace vzdělávacích akcí v oblastech péče o krajinu, cestovního ruchu či regionálního značení výrobků

13 * III. 4.1.Získávání dovedností, animace a provádění * V rámci tohoto opatření jsou podporována místní partnerství, která v souladu s principem LEADER připravují svou Integrovanou strategii území (ISÚ). * Místní partnerství připravují svou ISÚ zejména formou komunitního plánování a uplatňují při přípravě ISÚ partnerský přístup (partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem). * Přímá dotace se místnímu partnerství poskytuje na přípravu ISÚ, dále na pořádání informačních, vzdělávacích a propagačních akcí. * MAX: 500 000 Kč

14 Opatření III.4.1. PRV 2007-2013 V roce 2013 proběhla jedna výzva Schváleno 59 projektů/ 29 052 tis. Kč Regionální rozdělení Praha (SČ) 10 Olomouc SM) 9 České Budějovice (JZ) 6 Opava (MS) 4 Brno (JM) 14 Ústí n.L (SZ) 6 Hradec Králové (SV) 10

15 Pokrytí území ČR MAS k 1.10.2013

16 Rozvoj venkova v novém rámci

17 Strategie EVROPA 2020 Strategie Evropa 2020 předkládá tři vzájemně se posilující priority: * Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích. * Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje. * Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností.

18 Společný strategický rámec Obsahem návrhu je užší koordinace fondů, jejímž cílem má být: * soustředění zdrojů na cíle strategie Evropa 2020 prostřednictvím společného souboru tematických cílů, k jejichž dosažení budou fondy přispívat, * větší jednoduchost, které se dosáhne soudržnějšími opatřeními při plánování a realizaci, * větší důraz na výsledek, kterého se dosáhne prostřednictvím výkonnostního rámce a rezerv, * harmonizace pravidel způsobilosti a rozšíření zjednodušeného vykazování nákladů s cílem snížení administrativní zátěže příjemců a řídicích orgánů.

19 Tematický a územní přístup * Tematický přístup Jedná se o plošnou intervenci v rámci jedné prioritní osy programu ESIF. * Územní přístup Územně zacílená tematická intervence (plně či částečně zacílená intervence do vybraných území dle typologie území ČR, nebo do území státem podporovaných regionů, nebo do dalších území specificky vymezených podle jiných kritérií).

20 Územní dimenze * Územní dimenze intervencí fondů SSR reflektuje nově koncipovaný přístup k území zaměřený na podporu konkrétních území a snahu zajistit jejich udržitelnou konkurenceschopnost vhodnou mobilizací jejich potenciálu vnějším impulsem. * Strategická kombinace intervencí (synergický efekt) – komplexní rozvoj území * Smyslem uplatnění územní dimenze je, aby programy nebyly koncipovány pouze s plošným zaměřením, ale aby reflektovaly specifické územní problémy, potřeby, regionální rozdíly i potenciál území. *

21 Integrovaný přístup * Soubor navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os programu či programů ESIF. * - průřezové zapojení všech relevantních aktérů do strategického plánování a řízení na evropské, národní, regionální i lokální úrovni (princip partnerství). - představuje plánování a realizaci obsahově propojených a vzájemně provázaných jednotlivých druhů rozvojových cílů a opatření v konkrétních územních úrovních. Nové možnosti efektivnějšího investování finančních prostředků v rozvoji regionů, měst a obcí.

22 Integrovaný přístup na regionální úrovni Integrované přístupy na regionální úrovni představují z pohledu regionálního rozvoje zvláštní nástroj pro uplatnění regionální dimenze. Jejich přínosem je zejména dosažení vyšší kvality strategického plánování, řízení a efektivnější vynakládání finančních prostředků. Zároveň představují z pohledu EU silně prosazovaný způsob implementace fondů Společného strategického rámce v rozvoji regionů, měst a obcí. Integrovaná strategie rozvoje území

23 Typy hlavních integrovaných plánů a strategií v období 2014 – 2020: Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) pro metropole Integrované územní investice (ITI) pro města, rozvojová území a hospodářsky slabé regiony Místní rozvoj vedený komunitami pro venkovské, periferní a příhraniční oblasti – Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ) pro místní akční skupiny (MAS

24 Územní vymezení uplatnění integrovaných nástrojů Územní vymezení uplatnění integrovaných nástrojů vychází z typologie území Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 Rozvojová území (dále také RÚ) Metropolitní oblasti (území s koncentrací více než 300 000 obyvatel) Sídelní aglomerace (území s koncentrací více než 100 000 – 300 000 obyvatel) Regionální centra a jejich zázemí (území s koncentrací 25 000 - 100 000 obyvatel) Stabilizovaná území (dále také SU) - mimo aglomerace a regionální centra a jejich zázemí: mikroregionální centra – ekonomická a sídelní střediska místního významu tvořící funkční oblasti Periferní území (dále také PU) - území geograficky odlehlá a dlouhodobě se potýkající s kumulací problémů (nedostatečná vybavenost, dopravní dostupnost…) Státem podporované regiony (dále také SPR) * A) Hospodářsky problémové regiony (dále také HPR) * B) Ostatní regiony (vojenské újezdy, oblasti s vyšší koncentrací sociálně vyloučených obyvatel, příp. další)

25 Vymezení venkova pro PRV 2014- 2020 Venkovské obce do 3000 obyvatel, které leží v * Stabilizovaném nebo * Periferním území (podle SRR ČR 2014-2020)

26 Komunitně vedený místní rozvoj - Navazuje na zkušenosti z metody LEADER, závazný pro EAFRD, volitelný pro ERFD a ESF - Zaměřen na konkrétní subregionální území (venkovská, periferní či přeshraniční) - Je veden komunitami, především MAS složených ze zástupců veřejné, soukromé a neziskové sféry - Provádí se prostřednictvím integrovaných a víceodvětvových strategií rozvoje území (ISRÚ) - Zohledňuje místní potřeby a potenciál, obsahuje inovační prvky, klade důraz na spolupráci - Implementace je zajišťována místní komunitou (princip zdola – nahoru)

27 Realizace Komunitně vedeného místního rozvoje Prostřednictvím EAFRD (Program rozvoje venkova) v územích periferních a stabilizovaných a území s hustotu menší než 100 obyvatel/km2 ERDF v územích periferních (s přesahem do území stabilizovaných) ESF V územích státem podporovaných regionů

28 * Integrované strategie místního rozvoje realizované Místními akčními skupinami (MAS)musí napomoci řešení problémů především v periferních územích České republiky a mohou významně přispět k řešení problémů obyvatel lokalit ohrožených sociálním vyloučením mimo rozvojová území. * Strategie jsou zpracovány na základě širokého partnerství. * Strategie jsou zaměřené na řešení konkrétních významných problémů vyplývajících z analýzy území MAS a musí být směrovány k dosažení plánovaných cílů. * Strategie musí být v souladu se strategickými dokumenty členů MAS (obcí) a všech nadřazených dokumentů (kraj, ČR, EU), včetně souladu s územně plánovacími dokumenty. * Součástí strategie musí být podrobný finanční plán zahrnující předpokládaný způsob financování její realizace. * Strategie musí představovat konkrétní a adresná opatření včetně návrhů typů projektů v nich obsažených, dále musí vymezit strategické rámce podle zaměření jednotlivých programů ESIF, jasně určovat odpovědnost za dosažení vytyčených cílů, definovat implementační strukturu a procesy, stanovovat způsoby monitoringu pro měření úspěšnosti a postupu jejich implementace.

29 1) ANALYTICKÁ ČÁST * Analýza potenciálu a zdrojů území * Vymezení problémů a stanovení potřeb území 2) SWOT ANALÝZA 3) STRATEGICKÁ ČÁST * Definování priorit a cílů * Nastavení indikátorů, finančního plánu a harmonogramu 4) IMPLEMENTAČNÍ ČÁST * Popis řídicích struktur, základní dokumenty

30 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR je obdobou stávajících Strategických plánů Leader (SPL 1)PROJEKTOVÁ OPATŘENÍ (v současném období Fiche) 2) GRANTOVÁ SCHEMATA (skupiny „malých“ projektů) 3) INTEGROVANÉ PROJEKTY (členěné na „subprojekty)

31 * Situační analýza (problémové oblasti, vymezení konkrétního problému, který je třeba řešit) * Formulace příčin problému * Výběr klíčových příčin pro řešení * Vymezení specifického cíle (změny), které chceme a můžeme dosáhnout (navržený výsledek intervence) * Stanovení aktivit nezbytných pro splnění cíle * Předpoklady, Externí faktory, Další opatření pro řešení problému

32 Komunitně řízený místní rozvoj/ISRÚ


Stáhnout ppt "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov Jihočeského kraje, aktivity Celostátní sítě."

Podobné prezentace


Reklamy Google