Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 Stav bezpečnostní dokumentace podle zákona o prevenci závažných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 Stav bezpečnostní dokumentace podle zákona o prevenci závažných."— Transkript prezentace:

1 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 Stav bezpečnostní dokumentace podle zákona o prevenci závažných havárií v ČR Vilém Sluka Výzkumný ústav bezpečnosti práce Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií

2 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 2 Evropská unie Council Directive 82/501/EEC of 24 June 1982 on the major-accident hazards of certain industrial activities (SEVESO I) Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances (SEVESO II) Directive 2003/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2003 amending Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances

3 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 3 Česká republika Zákon č. 349/2004 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných havárií).

4 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 4 [Úplné znění zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 82/2004 Sb.].

5 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 5 Vyhláška č. 366/2004 Sb. Ministerstva životního prostředí, o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií. (Nahrazuje zrušenou vyhlášku č. 8/2000 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovené zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování).

6 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 6 Vyhláška č. 367/2004 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška č. 7/2000 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie. Vyhláška č. 373/2004 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti o rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B.

7 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 7 Nařízení vlády č. 452/2004 Sb., kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole. (Nahrazuje zrušenou vyhlášku č. 6/2000 Sb.)

8 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 8 Vyhláška č. 383/2000 Sb. Ministerstva vnitra ze dne 24. října 2000, kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

9 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 9 Současnost  budoucnost: Příprava nového zákona, který zahrne požadavky „Directive 2003/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2003 amending Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances“ Platnost od 1.7.2005

10 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 10 Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (č. 353/1999 Sb., úplné znění č. 349/2004 Sb.) § 7: provozovatel A  Bezpečnostní program  * Vyhl. § 8: provozovatel B  Bezpečnostní zpráva  * Vyhl. * Vyhláška č. 366/2004 Sb. Ministerstva životního prostředí, o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií.

11 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 11 Cesta dokumentu: Provozovatel A/B (dokument)  Krajský úřad (KÚ)  MŽP + dotčené správní úřady + dotčené obce  MŽP + dotčené správní úřady: vyjádření  KÚ dotčené obce: vyjádření obce a veřejnosti  KÚ  Krajský úřad vydá rozhodnutí  provozovatel + MŽP (pro informaci)        MŽP  VÚBP (Odborné pracoviště pro posuzování bezpečnostní dokumentace)

12 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 12 VÚBP - Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH)  Odborné pracoviště pro potřeby státní správy v oblasti dokumentace vypracované podle zákona o prevenci závažných havárií posuzování a hodnocení úplnosti a odborné správnosti bezpečnostních dokumentů (bezpečnostní program a bezpečnostní zpráva) odborná příprava pracovníků státní správy pro plnění činností vyplývajících ze zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií poradenská činnost k aplikaci zákona o prevenci závažných havárií

13 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 13 http://www.vubp.cz/oppzh.php Základní informace Právní předpisy Dotazy a odpovědi Metodické postupy Adresy Literatura, informace Počet podniků zařazených do skupin A a B MŽP, ČIŽP

14 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 14 http://www.env.cz  Životní prostředí  Environmentální rizika  Havárie Dokumenty Právní rámec Metodické pokyny odboru environmentálních rizik Průběhové diagramy Postup zemí EU při zavádění směrnice SEVESO II Doporučené materiály OECD Hlášení o závažné havárii – elektronická forma Aktuální stav – výroční zprávy ČIŽP

15 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 15 Odkazy Webové adresy VÚBP; European Commission Joint Research Centre-MAHB; European Commission- Environment-Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response;UNECE;UNEP; UNEP- APELL; OECD

16 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 16 Přílohy k vyhlášce č. 366/2004 Sb.: Příloha č. 1 Bezpečnostní program prevence závažné havárie Část I: základní informace o objektu nebo zařízení Část II: prezentace postupu a výsledku provedené analýzy hodnocení rizik závažné havárie u objektu nebo zařízení zařazeného ve skupině A Část III: popis systému prevence závažné havárie včetně celkových cílů a zásad prevence závažné havárie (obsahová a věcná náplň) Část IV: závěrečné shrnutí

17 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 17 Příloha č. 2 Obsah kapitol bezpečnostní zprávy Část I: základní informace o objektu nebo zařízení Část II: popisné, informační a datové části dokumentu bezpečnostní zprávy Část III: prezentace postupu a výsledku provedené analýzy hodnocení rizik závažné havárie u objektu nebo zařízení zařazeného ve skupině B Část IV: popis systému prevence závažné havárie včetně celkových cílů a zásad prevence závažné havárie Část V: popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení možnosti vzniku a následků závažné havárie Část VI: závěrečné shrnutí

18 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 18 Česká republika: 154 provozovatelů zařazených podle zákona o prevenci závažných havárií: 73 ve skupině A + 81 ve skupině B (stav k 1. 2. 2005) Schváleno: 95 dokumentů: 43 ve skupině A + 48 ve skupině B + 4 investice (2 A + 2 B) (stav k 17. 3. 2005)

19 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 19 Metodické postupy (1) (na adrese http://www.vubp.cz/oppzh.php) 1.Metodický pokyn pro zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B 2.Metodický pokyn k rozsahu a způsobu zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie 3.Metodický pokyn ke zpracování bezpečnostní zprávy 4.Metodický pokyn a postupy pro zpracování vnitřního havarijního plánu 5.Hlášení o závažné havárii

20 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 20 Metodické postupy (2) 6.Průběhové diagramy 7.Poznámky k přípravě a hodnocení bezpečnostní dokumentace 8.Spolehlivost lidského činitele v bezpečnostní dokumentaci podle zákona o prevenci závažných havárií 9.Postupy a metodiky analýz a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií 10.Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií

21 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 21 Srovnání požadovaných částí dokumentů „Bezpečnostní program“ …… „Bezpečnostní zpráva“ Bezpečnostní program I.základní informace o objektu nebo zařízení II.prezentace postupu a výsledku provedené analýzy a hodnocení rizik (AHR) závažné havárie (ZH) u objektu nebo zařízení III.popis systému prevence ZH včetně celkových cílů a zásad prevence ZH IV.závěrečné shrnutí Bezpečnostní zpráva I.Zákl. inf. o objektu nebo zař. II.popisné, informační a datové části dokumentu III.prezentace postupu a výsledku provedené AHR ZH u objektu nebo zařízení IV.popis systému prevence ZH včetně celkových cílů a zásad prevence ZH V.popis preventivních bezpeč. opatření k omezení možnosti vzniku a následků ZH VI.závěrečné shrnutí

22 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 22 Postup posuzování bezpečnostní dokumentace Předběžné prostudování dokumentu Podrobné studium dokumentu a vyplňování příslušné hodnotící tabulky (  typ „checklist“) Vypracování závěrečného dokumentu „Vyjádření“   MŽP           Související akce 2x ročně pracovní semináře o problematice posuzování Jednání s provozovateli, zpracovateli dokumentace a dotčenou státní správou na požádání Metodická pomoc (viz dále)

23 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 23 Vyjádření k bezpečnostní dokumentaci obsahuje: a)Identifikační údaje o objektu nebo zařízení provozovatele b)Posouzení rizika vzniku závažné havárie a jejích možných následků c)Posouzení preventivních bezpečnostních opatření d)Doporučení k doplnění dokumentace Datum, podpis Příloha k systémovým částem dokumentu (celkové cíle a zásady prevence závažné havárie, systém řízení bezpečnosti, organizace prevence závažných havárií, řízení provozu objektu nebo zařízení, řízení změn v objektu nebo zařízení, havarijní plánování, sledování plnění programu, kontrola a audit)

24 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 24 Obecné připomínky ke zpracování dokumentace: (všechny části) Nerespektování doporučení k přípravě bezpečnostní dokumentace podle zákona Problém adekvátního vyjádření skutečností provozovatele týkající se dané problematiky Bezpečnostní dokumentace podle Seveso I měla popisný charakter, podle Seveso II má dokladovat použité postupy pro dané skutečnosti Kvalifikace zpracovatelů analýzy a hodnocení rizik Slabá aplikace chemického inženýrství Řízení rizika je trvalý proces

25 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 25 Základem je analýza a hodnocení rizik !!! Postup analýzy a hodnocení rizik závažné havárie pro zpracování bezpečnostní dokumentace podle zákona o prevenci závažných havárií 1.Definice analýzy rizik, stanovení hloubky studie 2.Vytvoření databáze informací o analyzovaném systému (objektu / zařízení) a jeho okolí 3.Identifikace zdrojů rizik závažné havárie 4.Výběr zdrojů rizik závažné havárie pro analýzu rizik 5.Identifikace možných příčin závažné havárie 6.Identifikace a definice scénářů závažných havárií 7.Výběr reprezentativních scénářů závažných havárií

26 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 26 8.Stanovení odhadu následků reprezentativních scénářů závažných havárií 9.Stanovení odhadu pravděpodobnosti reprezentativních scénářů závažných havárií 10.Stanovení míry rizika reprezentativních scénářů závažných havárií 11.Hodnocení přijatelnosti rizik vzniku závažných havárií 12.Posouzení přiměřenosti bezpečnostních a ochranných opatření 13.Opatření ke snížení rizika vzniku závažné havárie

27 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 27 Některé nedostatky a připomínky k analýze a hodnocení rizik Stanovená hloubka analýzy rizik není adekvátní identifikovaným zdrojům rizik Nedostatečný popis technologií, aparátů, nebezpečných situací a podmínek v posuzovaném objektu nebo zařízení, vlastností nebezpečných chemických látek a chemických přípravků Nedostatečná materiálová bilance Nedostatečné nebo neodpovídající zákresy do map Nedostatečné informace o meteorologické situaci Nedostatečné informace o okolí

28 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 28 Neúplná identifikace zdrojů rizik a problémy s výběrem zdrojů rizik pro hlubší analýzu rizik Problémy se systematickým přístupem k vyhledávání odchylek od standardních stavů Nedostatečné posouzení spolehlivosti lidského činitele Nedostatečná identifikace scénářů, včetně stanovení reprezentativních scénářů Nevhodný výběr metodik pro stanovení následků a nedostatečné určení následků scénářů na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí a na majetek Problémy s vyhodnocením dominoefektu

29 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 29 Chybí pravděpodobnost událostí nebo není věrohodná Opominutí meteorologické situace v daném místě Nevyjádření míry rizika jako číselný údaj nebo chybějící grafická prezentace míry rizika Chybí hodnocení přijatelnosti rizika Chybí posouzení přiměřenosti stávajících bezpečnostních a ochranných opatření Chybí kontrola adekvátnosti doporučených opatření novou doplňující analýzou rizika Chybí plán omezování rizik, systém a způsob kontroly plnění plánu omezování rizik a systém a způsob sledování účinnosti opatření Provozovatel neakceptuje navržená opatření

30 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 30 Některé nedostatky a připomínky k bezpečnostnímu programu Chybí dokladování příslušného požadavku systému řízení bezpečnosti Chybí stručný popis obsahového zaměření předmětného dokumentu Předložení obecných tvrzení v části systémových opatření, které vedou k domněnce, že se u provozovatele jedná o jednu z následujících situací:

31 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 31 1.Systém řízení bezpečnosti (SŘB) je zaveden, je však v dokumentu špatně popsán a dokladován 2.SŘB není zaveden, ale existuje konkrétní plán (s termíny a odpovědností) na jeho zavedení, není však v dokumentu popsán a dokladován 3.SŘB není zaveden, budoucí zavedení není plánováno, avšak jednotlivé prvky bezpečnosti jsou samovolně naplňovány díky vysokému uvědomění zaměstnanců 4.SŘB není zaveden, budoucí zavedení není plánováno, avšak jednotlivé prvky bezpečnosti nejsou naplňovány    ?  skoronehoda, nehoda, havárie, závažná havárie !

32 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 32 Výroky, které by měly být pravdivé Bezpečnostní inženýrství má správné postavení Provozovatel akceptuje závěry analýzy rizik a má fungující systém řízení rizik, adekvátní analyzovaným zdrojům rizik Provozovatel má odborníky pro prevenci závažných havárií Státní správa má odborníky pro prevenci závažných havárií a provádí provádí efektivně územní plánování Veřejnost je v oblasti prevence závažných havárií adekvátně informována Provozovatel, státní správa i veřejnost vzájemně spolupracují s cílem rozumného snížení rizik

33 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 33 Shrnutí hlavních problémů: Provozovatel: Znalost základů analýzy a hodnocení rizik Podklady pro analýzu rizik, materiálové bilance Akceptování výsledků analýzy rizik Preventivní bezpečnostní opatření Prezentace provozovatele / objektu veřejnosti Reflexe událostí: skoronehoda, nehoda, havárie, závažná havárie

34 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 34 Státní správa Znalost základů analýzy a hodnocení rizik Koncepce havarijního plánování Vztah státní správa – provozovatel – veřejnost Prostor pro vzdělávání Vážnost státního úředníka

35 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 35 Veřejnost Vnímání (percepce) rizika Snadná manipulovatelnost médii Nezájem Nedostatek hrdosti

36 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 36 … a co bude dál ? Implementace „Directive 2003/105/EC“  nový zákon Novelizace metodických pokynů a dalších materiálů Výkladový terminologický slovník – aktualizace 2x/r Kvantitativní přístup k hodnocení rizika Revize bezpečnostních zpráv Školení Příprava dalších pomocných materiálů

37 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 37 Citát na závěr: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok Franklin Benjamin (17.1. 1706 - 17.4. 1790) Americký osvícenský myslitel, diplomat, přírodovědec, publicista, tiskař. Práce týkající se atmosférické elektřiny; v r. 1750 zkonstruoval hromosvod; zavedl označení kladná a záporná elektřina.


Stáhnout ppt "Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 Stav bezpečnostní dokumentace podle zákona o prevenci závažných."

Podobné prezentace


Reklamy Google