Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předpoklady podnikání v pojišťovnictví JUDr. Ludvík Bohman.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předpoklady podnikání v pojišťovnictví JUDr. Ludvík Bohman."— Transkript prezentace:

1 Předpoklady podnikání v pojišťovnictví JUDr. Ludvík Bohman

2 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Legislativní změny v ČR Základními pilíři úpravy do 1.5.2004, resp. 1.1.2005:  Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví,  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,  Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Legislativní pojišťovací balíček 2003/2004:  Zák. č. 36/2004 Sb., kterým se mění zák. č. 42/1999 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem,  Zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě,  Zák. č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech,  Zák. č. 39/2004 Sb., kterým se mění zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví,  Zák. č. 47/2004, kterým se mění zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,  Zákon o finančních konglomerátech č. 377/2005 Sb.,  Zákon o sjednoceném dohledu nad finančním trhem č. 57/2006 Sb.,  Zákon o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. + změnový zákon č. 278/2009 Sb.

3 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Zákon o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb.  Po 10 letech nahrazuje zákon č. 363/1999 Sb., účinnost: 1. 1. 2010  Kompletně mění systematiku právní úpravy činnosti pojišťoven a zajišťoven, Cílem:  plně sladit úpravu pojišťovacího sektoru s právem EU (především transponuje směrnici o zajištění 2005/68/ES a směrnici o kvalifikovaných účastech 2007/44/ES),  modernizovat strukturu právní úpravy, aby odpovídala fungování pojišťoven v prostředí jednotného trhu EU,  být mezistupněm před nabytím účinnosti Solvency II, Změnový zákon č. 278/2009 Sb.  Novelizace ostatních předpisů v souvislosti s 277/2009 Sb.  ZPS: zásada rovného zacházení v rámci uzavírání a plnění z pojištění, požadavek na podrobné informování o investičních rizicích, která nese pojistník, a na pravidelné informování o vývoji hodnoty podkladových investic u IŽP, obligatorní písemná forma u pojištění velkých rizik, či možnost odmítnout poskytnutí pojistného plnění v případě uvedení nepravdivých či zkreslených informací osobou oprávněnou k přijetí plnění z pojištění

4 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY SYSTEMATIKA ZÁKONA Č. 277/209 Sb.  6 částí:  Obecná ustanovení  Podmínky pro výkon činnosti v pojišťovnictví (licencování, pravidla pojišťovací činnosti přeshraničně nebo s pomocí poboček v jiných členských státech)  Pravidla pro výkon dohledu  Úprava mlčenlivosti  Společná ustanovení  Závěrečná a přechodná ustanovení Obecná ustanovení:  Působnost:  provozování pojišťovací činnosti tuzemskými pojišťovnami,  Výkon činností v ČR pojišťovnami z jiných členských států a ze třetích zemí,  Nedopadá na:  Činnost vzájemných pojišťoven, exportních pojišťoven, fondy pojištění vkladů, garanční fondy pro investory  Definice pojmů

5 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Základní pojmy:  Pojišťovnou tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu,  Tuzemskou pojišťovnou právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle tohoto zákona,  Pojišťovnou z jiného členského státu právnická osoba se sídlem na území členského státu EU nebo na území jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, které bylo uděleno úřední povolení k provozování pojišťovací činnosti,

6 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  Pojišťovnou z třetího státu právnická osoba se sídlem na území jiného státu, která je v souladu s právem země svého sídla oprávněna provozovat pojišťovací činnosti,  Pojišťovací činností přebírání pojistných rizik na základě uzavřených pojistných smluv a plnění z nich, přičemž součástí pojišťovací činnosti je správa pojištění, likvidace pojistných událostí, poskytování asistenčních služeb, nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny, uzavírání smluv pojišťovnou se zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny vyplývajících z jí uzavřených pojistných smluv a činnost směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků,

7 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  Zajišťovnou tuzemská zajišťovna, zajišťovna z jiného členského státu nebo zajišťovna z třetího státu,  Činnostmi souvisejícími s pojišťovací činností zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací nebo zajišťovací činností, poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob, šetření pojistných událostí, vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb, zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem povolené pojišťovací činnosti,  Domovským členským státem členský stát, ve kterém se nachází sídlo pojišťovny nebo zajišťovny,  Hostitelským členským státem členský stát, ve kterém má pojišťovna nebo zajišťovna pobočku nebo, ve kterém dočasně poskytuje služby,

8 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  Pobočkou každá trvalá přítomnost pojišťovny nebo zajišťovny na území jiného než domovského členského státu, bez ohledu na to, zda má tato přítomnost formu organizační složky pojišťovny nebo zajišťovny, nebo se jedná o zastoupení této pojišťovny nebo zajišťovny třetí osobou, která má trvalé pověření jednat za pojišťovnu nebo zajišťovnu, jaké by měla její organizační složka,  Svobodou dočasně poskytovat služby právo provozovat pojišťovací nebo zajišťovací činnost na území hostitelského členského státu, a to v rozsahu povolení uděleného příslušným orgánem dohledu domovského členského státu, jestliže tato činnost nemá charakter trvalé přítomnosti na území hostitelského členského státu,

9 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Subjekty podnikající v pojišťovnictví POJIŠŤOVNY, ZAJIŠŤOVNY, ZPROSTŘEDKOVATELÉ, SLPU Pojišťovna = tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu Podmínky k provozování tuzemské pojišťovny: 1. založení podniku v povolené právní formě = a) akciová společnost (nejčastější, akcie pouze v zaknihované podobě, orgány – představenstvo, dozorčí rada, valná hromada) nebo b) družstvo (orgány – členská schůze, představenstvo, kontrolní komise).

10 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2. Povolení = na základě písemné žádosti uděluje ČNB do 6 měs. od doručení žádosti Povolení se uděluje podle : a) pojistných odvětví ŽP b) pojistných odvětví NŽP c) skupin NŽP NEMOŽNÉ: Udělení povolení pro souběžné provozování životních a neživotních pojištění (tzn. nemožnost vzniku „univerzální pojišťovny“) !!! ALE § 40 ZPOJ 363/1999 Sb. zrušil povinnost kompozitních (univerzálních) pojišťoven ukončit buď provozování ŽP či NŽP a tedy dává možnost (na rozdíl od původního znění zákona 363/1999 Sb.) i nadále působit jako univerzální pojišťovna, avšak za předpokladu splnění stanovených podmínek.

11 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Podmínky pro výkon činnosti v pojišťovnictví  Pouze s povolením ČNB nebo povolením z jiného členského státu  Povinnost používat slovo „pojišťovna“ v názvu (ten však bez trestu může používat i jiné subjekty než pojišťovny ve smyslu zákona 277/2009 Sb.)  Podmínky outsourcingu a smlouvy o sdílení nákladů mezi osobami ve skupině,  Povinnost pojišťoven jednat s odbornou péčí a aby nebyla ohrožena jejich stabilita a bezpečnost,  Řídící a kontrolní systém (§ 7) – základní předpoklad pro řádné fungování, jehož základní prvky jsou:  Předpoklady řádné správy a řízení společnosti (organizační struktura, dělba kompetencí, nastavení informačních toků, vnitřní předpisy),  Řízení rizik zahrnující systém identifikace rizik (finančních, operačních, jejich vyhodnocování a řízení, nastavení celkového přístupu pojišťovny k rizikům),  Systém vnitřní kontroly (vnitřní audit, compliance, manažerská kontrola)  Obezřetnostní vyhláška ČNB upravuje podrobné parametry VŘKS.  Podmínky vedoucích osob a schvalování změn  Osoby ve vedení pojišťovny musí splňovat podmínky důvěryhodnosti a odbornosti,  předchozí schvalování ČNB,  Střet zájmů.

12 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Povolení k činnosti pojišťovny  Na základě žádosti,  Forma jen a.s. nebo družstvo,  ČNB ověřuje připravenost žadatele dostát všem závazkům z pojišťovací činnosti,  Šetřené předpoklady:  ekonomické,  pojistně-technické,  zajištění stability a bezpečnost činnosti pojišťovny,  důvěryhodnost osob oprávněných jednat jménem pojišťovny nebo jsou členy DR,  průhlednost původu kapitálu,  kvalita řídícího a kontrolního systému,  předpokládaný rozsah a zajištění outsourcingu a dohod o sdílení nákladů,  Zákaz souběžného provozování ŽP a NŽP, Výkon pojišťovací činnosti v jiném členském státě a režim třetích zemí  Jednotný evropský pas (přímé poskytování služeb x založení pobočky),  Předpokladem přeshraničního poskytování pojišťovacích služeb – oznámení záměru pojišťovny ČNB (ta do 30 dnů notifikuje orgánu dohledu příslušného členského státu),  Pojišťovny ze třetího státu na území ČR (povolení ČNB, pobočka, dostatečné finanční zdroje, jakož i další podmínky jako tuzemské pojišťovny)

13 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY TECHNICKÉ REZERVY  Pojišťovny mají povinnost vytvářet technické rezervy k plnění svých závazků, u kterých je pravděpodobné nebo jisté, že vzniknou, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik vzniku,  Slouží k vyrovnání časového nesouladu mezi přijetím pojistného a výplatou pojistného plnění, Technické rezervy ŽP:  Rezerva na nezasloužené pojistné,  Rezerva na pojistná plnění,  Rezerva pojistného životních pojištění,  Rezerva na prémie a slevy,  Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník,  Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry, Technické rezervy NŽP:  Rezerva na nezasloužené pojistné,  Rezerva na pojistná plnění,  Rezerva pojistného neživotních pojištění,  Vyrovnávací rezerva,  Rezerva na plnění závazků z ručení za závazky ČKP, Pravidla:  oddělené evidence jednotlivých typů rezerv od jiných závazků a  požadavek na zajištění dostatečné výše pro schopnost v každém okamžiku pokrýt své závazky

14 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Finanční umístění  Jak mohou pojišťovny používat finanční prostředky z tech. rezerv (jen na území EU),  Cílem je zajistit finanční stabilitu pojišťoven,  Zásada bezpečnosti, rentability, likvidity, diverzifikace Solventnost pojišťoven  Představuje jejich schopnost zabezpečit svými zdroji trvalé plnění závazků z provozované pojišťovací a zajišťovací činnosti, a to jak závazků splatných jak aktuálně, tak i v budoucnu,  Disponibilní míra solventnosti (DMS) = vychází z aktuální výše vlastních zdrojů  Požadovaná míra solventnosti (PMS) = minimální výši míry solventnosti, která je dostatečná k soustavnému plnění závazků pojišťovny,  DMS min = PMS Odpovědný pojistný matematik  Odbornost, bezúhonnost, střety zájmu (viz vedoucí osoby)  Ověřuje správnost zásadních činností a postupů pojišťovny, které jsou rozhodné pro její finanční stabilitu (sazby pojistného, výpočet tech. rezerv, solventnosti, …),

15 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dohled ČNB  Nad pojišťovnami se sídlem v ČR (včetně jejich poboček v zahraničí),  Nad pojišťovnami se sídlem v členském státě (AML, informační povinnosti),  Nad podnikatelskými skupinami, jejichž je pojišťovna součástí,  Opatření k nápravě a sankce:  změny vedoucích osob,  Konkrétní způsob úhrady ztráty pojišťovny,  Zákaz nakládání s aktivy,  Předložení ozdravného plánu,  Převod pojistného kmene,  Mimořádného auditu,  Nucená správa,  Odejmutí povolení,  Pořádková pokuta za neposkytnutí informace či součinnosti (5 mil. Kč),  Pořádková pokuta za správní delikt (FO – 1 mil. Kč, PO – 50 mil. Kč) Mlčenlivost  O skutečnostech týkajících se pojištění a činnosti pojišťovny,  Vztahuje se na všechny osoby, které se seznámí s těmito informacemi,  Výjimky: se souhlasem „vlastníků“ údajů, poskytování informace soudu, ČNB, správci daně, výměna informací sloužících jako prevence pojistného podvodu, …

16 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Pojištění – základní dělení Zákonné pojištění  pro případ odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (§ 205d ZP + vyhl. 125/1993 Sb.),  vzniká na základě jiné skutečnosti než je uzavření pojistné smlouvy Smluvní pojištění  Povinné: (168/1999 Sb. - POV, 159/1999 Sb. - CK, a dále např. daňoví poradci, auditoři, architekti, advokáti, provozovatelé plavidel, letadel, myslivci, pojišťovací zprostředkovatelé …),  Specifika: v PS se lze výjimečně odchýlit od zákona, povinnost pojistitele plnit, i za škody způsobené úmyslně, pojistitel nemůže odmítnout pojistné plnění, …  Dobrovolné: řídí se ZPS / ObčZ a zásadami soukromého práva (zejména rovnosti stran a autonomie vůle, …)

17 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBČANSKÝ ZÁKONÍK (§ 790) Upravuje zejména (= není taxativní výčet) pojištění: 1.pojištění MAJETKU 2.pojištění OSOB 3.pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZÁKON O POJISTNÉ SMLOUVĚ 1.pojištění ŠKODOVÉ (§ 26–33) 2.pojištění OBNOSOVÉ (§ 34 – 36) SOUKROMÉ POJIŠTĚNÍ VĚCI A JINÉHO MAJETKU (§ 37 – 48)  pojištění právní ochrany  pojištění odpovědnosti za škodu  pojištění úvěru a záruky  pojištění finančních ztrát POJIŠTĚNÍ OSOB (§ 49 – 62)  pojištění životní  pojištění úrazové  pojištění pro případ nemoci

18 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Zákon o pojistné smlouvě  příprava od 1/2 90. let,  3 x předložen Poslanecké sněmovně PČR (zákon o PS, OZ, ObchZ)  Zákon o PS (subsidiarita OZ)  č. 501/1917 ř.z.,  č. 145/1934 Sb.z a n.,  č. 189/1950 Sb.

19 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO: „Nedostatek zákonné úpravy zákona o smlouvě pojistné byl po desetiletí jak v právním styku, tak i v judikatuře těžce pociťován. Zásady, které všeobecný zákon občanský (§ 1288 - 1291) vytýčil, mají dnes již právně historický význam. Výrazný rozvoj pojišťovnictví, stále rostoucí potřeba pojištění a jeho rozšíření ve stále nových oborech hospodářského života ze strany jedné, působnost mohutných společností na straně druhé, vyžadoval vždy naléhavější zákrok zákonodárství, které od vydání všeobecného občanského zákoníku ničím nepřispělo k soukromoprávní úpravě zákona o pojistné smlouvě.“ Josef Horn - Pojistné právo, 1934

20 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PROTI: „Podpis neznamená souhlas. Bohatě by stačila pojistná smlouva, jak ji dnes upravuje občanský zákoník. Je absurdní mít specifické zákony o konkrétních typech smluv. Parlament navíc včlenil do zákona dosavadní obecné pojistné podmínky, které dosud každý občan dostával až při podpisu smlouvy o pojištění. Obávám se, že se tím informovanost běžného občana o pojistných podmínkách nezvýší, nýbrž spíše sníží…. Do Bruselu bohužel zákony vracet nemohu. … Nemyslím si, že má tyto dílčí jednotlivosti opravovat prezident. To měli udělat jiní.“ Václav Klaus (HN 21.1.2004)

21 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní zásady zákona  upravuje vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy (soukromé pojištění),  subsidiarita OZ,  absolutní neobchodní závazek – neřídí se obchodním zákoníkem ani v případě pojištění podnikatele (viz § 261 odst. 7 ObchZ),

22 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Nově upravené instituty výklad pojmů (§ 2),  definice základních pojmů soukromého pojištění,  cílem odstranění nejednotnosti obsahu pojmů v pojistných podmínkách,  např. účastník soukromého pojištění, pojistné nebezpečí, pojistné riziko, pojistný zájem, škodná/pojistná událost, časová/nová cena, pojistná hodnota, skupinové pojištění, oprávněná osoba, atd. rozlišení škodového (§ 26) a obnosového pojištění (§ 34),  škodové = soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události,  obnosové = soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku a rozsahu škody.

23 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Výhradně škodová:  Pojištění věci,  Pojištění odpovědnosti za škodu,  Pojištění právní ochrany,  Pojištění úvěru a záruky,  Pojištění finančních ztrát, Výhradně obnosová:  Životní pojištění (pouze ve smyslu § 54 ZPS, nikoli zák č. 363/1999 Sb.), Škodová / obnosové (dle volby stran):  Pojištění úrazu,  Pojištění pro případ nemoci,  Pojištění jiného majetku než věci nebo souboru věcí.

24 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Pojistná smlouva  Smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné (§ 2 ZPS).  Je právním důvodem (titulem), na jehož základě vzniká, trvá i zaniká, tedy existuje smluvní pojištění.  Finanční služby  Zákon 56/2006 Sb. – novela spotřebitelských smluv v OZ,  Nahodilost (pojištění se musí vztahovat na nejistou událost – strany neví, zda nastane (-la), resp. kdy nastane) absolutní x relativní (viz definice nahodilé skutečnosti v § 3 písm. a),  Vzájemnost a úplatnost,  „Smlouva odvážná“ (vedle PS dále např. smlouva o hře, sázce),

25 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Předpoklady podnikání v pojišťovnictví JUDr. Ludvík Bohman."

Podobné prezentace


Reklamy Google