Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Posouzení stavu ŽB stropní konstrukce nad 4.NP bytového domu  Základní informace Nosné konstrukce bytového domu vykazují značný pokles pevností Podezření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Posouzení stavu ŽB stropní konstrukce nad 4.NP bytového domu  Základní informace Nosné konstrukce bytového domu vykazují značný pokles pevností Podezření."— Transkript prezentace:

1 Posouzení stavu ŽB stropní konstrukce nad 4.NP bytového domu  Základní informace Nosné konstrukce bytového domu vykazují značný pokles pevností Podezření je na výskyt hlinitanového cementu Dům byl dle dostupných informací stavěn v roce 1932 A. Dufka

2 Posouzení stavu ŽB stropní konstrukce nad 4.NP bytového domu  Zadání posudku Je strop nad posledním podlažím hlinitanový? Je stropní konstrukce bezpečná?

3 Posouzení stavu ŽB stropní konstrukce nad 4.NP bytového domu  Podklady pro zpracování posudku Prohlídka na místě samém  Prohlídka stavu konstrukcí  Odběr vzorků stavebních materiálů Výsledky laboratorních zkoušek Fotodokumentace pořízená při prohlídce na místě samém

4 Posouzení stavu ŽB stropní konstrukce nad 4.NP bytového domu  Odběry vzorků Vzorky betonů byly odebrány ve formě jádrových vývrtů o průměru 50 mm resp. úlomků odseknutých z konstrukce pomocí sekáče Z vývrtů byly jako vzorek použity poslední cca 3 cm vývrtu, tj. byl použit beton z hloubky průvlaku.

5 Posouzení stavu ŽB stropní konstrukce nad 4.NP bytového domu  Odběry vzorků Vývrt z 2.NP, beton z portlandského cementu Úlomek ze 4.NP, beton z hlinitanového cementu

6 Posouzení stavu ŽB stropní konstrukce nad 4.NP bytového domu  Laboratorní zkoušky Chemický rozbor  nerozpustný zbytek  oxid vápenatý  oxid manganatý  oxid hlinitý  oxid železitý Rentgenová difrakční analýza

7 Posouzení stavu ŽB stropní konstrukce nad 4.NP bytového domu  Laboratorní zkoušky Pojivo ve vzorcích betonů odebraných z průvlaku stropu nad 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP je na bázi portlandského cementu Stropní konstrukce nad 4.NP je zhotovena z betonu na bázi hlinitanového cementu

8 Posouzení stavu ŽB stropní konstrukce nad 4.NP bytového domu  Laboratorní zkoušky Stanovení objemové hmotnosti (2050 až 2120 kg/m 3, průměrná hodnota je 2080 kg/m 3 ) Stanovení pevnosti v tlaku (9,0 až 27,5 MPa, průměrná hodnota je 16,5 MPa)

9 Posouzení stavu ŽB stropní konstrukce nad 4.NP bytového domu  Závěr Pro přípravu betonu v 4.NP byl použit hlinitanový cement Nosnou konstrukci, kde byl tento cement použit, nelze považovat za bezpečnou Prakticky nelze zamezit zhoršování stavu betonu v důsledku dalšího rozvoje konverze pojiva a následnému zhroucení konstrukce

10 Stanovení výše hladiny záplavové vody ve skladu jízdních kol  Základní informace Předmětná hala umístěná částečně pod úrovní terénu sloužila jako sklad prodejny jízdních kol Kola byla umístěna na Europaletách V důsledku zaplavení při intenzívním dešti mělo dojít k jejich poškození proniknutím vody z kanalizace Udávaná výše hladiny až 40 cm

11 Stanovení výše hladiny záplavové vody ve skladu jízdních kol  Zadání posudku Posouzení výšky hladiny vody v době škody dne 20.8.2006 v areálu firmy XY Posouzení proveďte z hlediska visuelního i na základě chemických rozborů omítek

12 Stanovení výše hladiny záplavové vody ve skladu jízdních kol  Podklady pro zpracování posudku Prohlídka na místě samém  Vlastní ohledání místa záplavy  Odběr 7 vzorků omítky pro stanovení výšky hladiny fyzikálně-chemickými analýzami  Měření spádu podlahy skladové haly Fotodokumentace pořízená při prohlídce na místě samém Informace z ČHMÚ

13 Stanovení výše hladiny záplavové vody ve skladu jízdních kol  Prohlídka na místě samém Vizuální hodnocení  Na stěnách byly zjištěny stopy po působení vlhkosti ve výšce 60 až 70 mm od úrovně podlahy  Na stěnách které jsou alespoň svou částí pod úrovní okolního terénu byly zjištěny výkvěty, tj. vykrystalované soli, vzniklé odpařováním vody z roztoků, obsahující rozpustné minerály

14 Stanovení výše hladiny záplavové vody ve skladu jízdních kol  Prohlídka na místě samém Vizuální hodnocení

15 Stanovení výše hladiny záplavové vody ve skladu jízdních kol  Prohlídka na místě samém Vizuální hodnocení

16 Stanovení výše hladiny záplavové vody ve skladu jízdních kol  Prohlídka na místě samém Odběry vzorků

17 Stanovení výše hladiny záplavové vody ve skladu jízdních kol  Provedené analýzy Chemický a mikrobiologický rozbor  Nerozpustný zbytek  Oxid vápenatý  Síranová síra  Chloridy  Coliformní bakterie  Fekální bakterie Rentgenová difrakční analýza Diferenční termická analýza

18 Stanovení výše hladiny záplavové vody ve skladu jízdních kol  Shrnutí výsledků Nejvyšší koncentrace anorganických solí (chloridů a síranů) byla zjištěna ve vzorku odebraném z úrovně 100 mm nad podlahou Přítomnost organických látek, které materiály na silikátové bázi smáčí jen omezeně, byla prokázána pouze ve vzorku odebraném bezprostředně nad podlahou

19 Stanovení výše hladiny záplavové vody ve skladu jízdních kol  Závěr Při zaplavení podlahy haly dosahovala hladina této vody nejvýše do výše několika desítek milimetrů Za zcela maximální úroveň hladiny lze považovat hodnotu cca 50 mm s pravděpodobnou výškou vzlinutí do max. úrovně 80 mm nad podlahou

20 Stanovení příčin vzniku výkvětů na plotu  Základní informace Předmětná plot je tvořen zděnou podezdívkou a sloupky Výplň tvoří dřevěné desky Horní plocha podezdívky i sloupků je krytá monolitickou betonovou nadbetonávkou

21 Stanovení příčin vzniku výkvětů na plotu  Zadání posudku Posoudit příčiny vzniku výkvětů na plotu

22 Stanovení příčin vzniku výkvětů na plotu  Podklady pro zpracování posudku Prohlídka na místě samém  Prohlídka stavu plotu  Odběr vzorků stavebních materiálů Informace o materiálech použitých pro zhotovení plotu Fotodokumentace pořízená při prohlídce na místě samém

23 Stanovení příčin vzniku výkvětů na plotu  Prohlídka na místě samém Posuzované zdivo plotu (tj. podezdívka a sloupky) tvořeno lícovými cihlami Pro zdění byla použita zdící malta Spárování bylo provedeno cementovou maltou pro spárování lícových cihel Na lícové zdivu oplocení se vyskytuje povlak šedobílé barvy

24 Stanovení příčin vzniku výkvětů na plotu  Prohlídka na místě samém

25 Stanovení příčin vzniku výkvětů na plotu  Odběry vzorků Vzorek zdící malty Vzorek spárovací malty Vzorek materiálu tvořícího skvrny („výkvěty“) na líci zdiva

26 Stanovení příčin vzniku výkvětů na plotu  Provedené analýzy Chemický rozbor  Nerozložitelný podíl,  Oxid vápenatý - celkový,  Oxid vápenatý – volný,  Oxid hlinitý,  Oxid železitý,  Sírany,  Oxid manganatý Rentgenová difrakční analýza

27 Stanovení příčin vzniku výkvětů na plotu  Výsledky analýz V maltě použité pro zdění je obsaženo tzv. volné vápno Přítomnost volného vápna v maltě spárovací je pouze ve stopovém množství Materiál, který tvoří skvrny („výkvěty“) na povrchu zdiva je tvořen především uhličitanem vápenatým

28 Posouzení původu cizorodých částic  Závěr Příčinou vzniku světlého povlaku na povrchu zdiva je vyluhování vápenatých složek z použitých malt Zdrojem výluhů je použití zdící malty s vysokým obsahem volného CaO

29 Stanovení původu cizorodých částic ve vsypu na podlaze  Lokálně dochází k destrukci resp. odlupování vsypu. Tyto poruchy mají charakter drobných „kráterků“.  Plocha jednotlivých defektů je malá, a činí maximálně přibližně jeden centimetr čtvereční.  Na základě vizuálního posouzení bylo konstatováno, že v defektních místech se vyskytují zrnka cizorodého materiálu

30 Stanovení původu cizorodých částic ve vsypu na podlaze  Vyříznutím odebrány vzorky – fragmenty betonu defektními místy,  Studium defektních míst pomocí optického mikroskopu,  Studium defektních míst pomocí elektronového mikroskopu – prvková analýza.

31 Stanovení původu cizorodých částic ve vsypu na podlaze Snímek REM (zvětšeno 25 krát)

32 Stanovení původu cizorodých částic ve vsypu na podlaze Prokázáno – dominantní složkou cizorodých částic ve vsypu je železo. Závěr: Zdrojem cizorodých částic – pravděpodobně použití hladiček s opotřebenými lopatkami. Drobné částečky kovu kontaminují vsyp. Dochází k jejich oxidaci doprovázené objemovými změnami – příčiny destrukce vsypu.


Stáhnout ppt "Posouzení stavu ŽB stropní konstrukce nad 4.NP bytového domu  Základní informace Nosné konstrukce bytového domu vykazují značný pokles pevností Podezření."

Podobné prezentace


Reklamy Google