Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní minimum Název školy: ZŠ Salvátor Název školy: ZŠ Salvátor Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158 Název výstupu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní minimum Název školy: ZŠ Salvátor Název školy: ZŠ Salvátor Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158 Název výstupu:"— Transkript prezentace:

1 Právní minimum Název školy: ZŠ Salvátor Název školy: ZŠ Salvátor Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158 Název výstupu: VY_32_INOVACE_8.1 Název výstupu: VY_32_INOVACE_8.1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vzdělávací obor: Výchova k občanství Téma: Základní právní pojmy Téma: Základní právní pojmy Předmět dle ŠVP: Osobnostní výchova 8. ročník Předmět dle ŠVP: Osobnostní výchova 8. ročník Autor: Hynek Mikušek Autor: Hynek Mikušek Datum vzniku: srpen 2011 Datum vzniku: srpen 2011

2 Morální a právní normy Morální normy = soubor pravidel, místních zvyklostí, která většinou nejsou ani zapsaná, jejich porušování není právně stíháno, ale hrozí často společenským konfliktem, opovržením, ztrátou kamarádů apod. Jsou spjaty se svědomím člověka. Např. : neslušná mluva, lež, podvod při hře, drzé chování… Morální normy = soubor pravidel, místních zvyklostí, která většinou nejsou ani zapsaná, jejich porušování není právně stíháno, ale hrozí často společenským konfliktem, opovržením, ztrátou kamarádů apod. Jsou spjaty se svědomím člověka. Např. : neslušná mluva, lež, podvod při hře, drzé chování… Právní normy = soubor písemných pravidel, jejichž porušování je právně trestáno. Např. : zabití člověka, krádež, daňové podvody, neposkytnutí první pomoci… Právní normy = soubor písemných pravidel, jejichž porušování je právně trestáno. Např. : zabití člověka, krádež, daňové podvody, neposkytnutí první pomoci… Jak morální, tak právní normy pomáhají řídit chování lidí, aby se jim lépe společně žilo

3 Právní vztahy Jsou vztahy mezi lidmi, které se řídí pravidly, jež určují právní normy Jsou vztahy mezi lidmi, které se řídí pravidly, jež určují právní normy Člověk, organizace, kteří vstupují do právního vztahu = účastníci právního vztahu Člověk, organizace, kteří vstupují do právního vztahu = účastníci právního vztahu Účastníkem právního vztahu je fyzická nebo právnická osoba Účastníkem právního vztahu je fyzická nebo právnická osoba Právnická osoba = organizace, firma, spolek…, kteří jsou účastníky právního vztahu Právnická osoba = organizace, firma, spolek…, kteří jsou účastníky právního vztahu Fyzická osoba = jednotliví lidé, kteří vstupují do právnického vztahu Fyzická osoba = jednotliví lidé, kteří vstupují do právnického vztahu Právní vztah má svůj obsah a předmět: např. : bratr (fyzická osoba) si jde koupit mobil (obchod je právnická osoba); obsah (práva a povinnosti) = bratr má právo převzít funkční mobil, povinnost za něj zaplatit; obchod má právo na peníze za zboží, povinnost předat mobil v pořádku a řešit případnou reklamaci; předmět (účel)= převod vlastnického práva z obchodu na bratra Právní vztah má svůj obsah a předmět: např. : bratr (fyzická osoba) si jde koupit mobil (obchod je právnická osoba); obsah (práva a povinnosti) = bratr má právo převzít funkční mobil, povinnost za něj zaplatit; obchod má právo na peníze za zboží, povinnost předat mobil v pořádku a řešit případnou reklamaci; předmět (účel)= převod vlastnického práva z obchodu na bratra

4 Právní způsobilost Způsobilost k právům a povinnostem = každý člověk má od svého narození až do své smrti svá práva a povinnosti, které mu nemůže nikdo vzít (např. : právo si cokoliv koupit, svobodně cestovat, právo na vzdělání, povinnost vychovávat a starat se o své děti, dodržovat dohodnutá pravidla, starat se o svou bezpečnost, svým chováním neobtěžovat druhé… Způsobilost k právům a povinnostem = každý člověk má od svého narození až do své smrti svá práva a povinnosti, které mu nemůže nikdo vzít (např. : právo si cokoliv koupit, svobodně cestovat, právo na vzdělání, povinnost vychovávat a starat se o své děti, dodržovat dohodnutá pravidla, starat se o svou bezpečnost, svým chováním neobtěžovat druhé… Způsobilost k právním úkonům = dříve svéprávnost, zletilý člověk (18 let) je způsobilý vlastními právními úkony nabývat práva a brát na sebe povinnosti (např. : uzavírat smlouvy, podávat žaloby, zakládat právnické osoby…). Tato způsobilost může být soudně omezena nebo celá odňata (např. : duševní porucha, alkoholik, feťák…)V takových případech soud stanoví tzv. poručníka Způsobilost k právním úkonům = dříve svéprávnost, zletilý člověk (18 let) je způsobilý vlastními právními úkony nabývat práva a brát na sebe povinnosti (např. : uzavírat smlouvy, podávat žaloby, zakládat právnické osoby…). Tato způsobilost může být soudně omezena nebo celá odňata (např. : duševní porucha, alkoholik, feťák…)V takových případech soud stanoví tzv. poručníka 1

5 Právní oblasti Soukromé právo = upravuje vztahy, ve kterých si jsou účastníci rovni, i když jedním z účastníků může být i stát(např. : právo na mzdu za vykonanou práci, právo na náhradu škody…) Soukromé právo = upravuje vztahy, ve kterých si jsou účastníci rovni, i když jedním z účastníků může být i stát(např. : právo na mzdu za vykonanou práci, právo na náhradu škody…) Veřejné právo = upravuje vztahy, v nichž stát a jeho orgány vystupují v roli nadřízeného vůči podřízenému občanovi (např. : sociální dávky, pravidla silničního provozu, povinná školní docházka, …) Veřejné právo = upravuje vztahy, v nichž stát a jeho orgány vystupují v roli nadřízeného vůči podřízenému občanovi (např. : sociální dávky, pravidla silničního provozu, povinná školní docházka, …)

6 Právní odvětví Podle obsahu a oblasti, k níž se právní předpisy vztahují, se rozdělují na: Ústavní = souhrn právních norem o uspořádání a řízení státu Ústavní = souhrn právních norem o uspořádání a řízení státu Správní = upravuje organizaci a činnost státního administrativního aparátu Správní = upravuje organizaci a činnost státního administrativního aparátu Občanské = normy upravující majetkové záležitosti občanských a právnických osob Občanské = normy upravující majetkové záležitosti občanských a právnických osob Obchodní = normy o podnikatelských majetkových vztazích (upravují podnikání) Obchodní = normy o podnikatelských majetkových vztazích (upravují podnikání) Pracovní = normy o pracovních vztazích (mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem) Pracovní = normy o pracovních vztazích (mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem) Rodinné = normy mezi rodiči, dětmi, manžely, pěstouny… Rodinné = normy mezi rodiči, dětmi, manžely, pěstouny… Trestní = určují, které činy jsou trestné a postihy za ně Trestní = určují, které činy jsou trestné a postihy za ně Finanční = upravují finanční záležitosti státu Finanční = upravují finanční záležitosti státu Mezinárodní =upravují jak soukromé záležitosti (např. : manželství s cizincem), tak veřejné (např. : vztahy mezi státy, mezinárodní smlouvy, závazky…) 2 Mezinárodní =upravují jak soukromé záležitosti (např. : manželství s cizincem), tak veřejné (např. : vztahy mezi státy, mezinárodní smlouvy, závazky…) 2

7 Nadřazenost právních norem Právní řád je tvořen právními normami ( zákony, nařízení, vyhlášky, předpisy…), které jsou ve vzájemném souladu, ale mají různou nadřazenost (právní sílu) 1. Předpisy zákonné (základní)= ústava, ústavní zákony 2. Předpisy podzákonné (prováděcí) = nařízení vlády, vyhlášky ministerstev, vyhlášky a předpisy krajů a obcí Platí základní pravidlo: Norma nižší právní síly nesmí odporovat právní normě vyšší právní síly. Proto rozlišujeme právní předpisy originální (původní) a odvozené (vytvořené z původních předpisů). Pozor: člověk se nemůže vymlouvat, že nevěděl, že jedná v rozporu se zákonem. NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ

8 Soudy Jsou nezávislé státní orgány vykonávající soudní moc Jsou nezávislé státní orgány vykonávající soudní moc Soud rozhoduje v: 1) občanskoprávním řízení Soud rozhoduje v: 1) občanskoprávním řízení 2) trestním řízení 2) trestním řízení Občanskoprávní řízení = rozhodování o splnění povinnosti ze zákona, o stavu osob (rozvod, ústavní péče, adopce dětí…), o existenci právního vztahu (platnost manželství, vlastnictví…) Občanskoprávní řízení = rozhodování o splnění povinnosti ze zákona, o stavu osob (rozvod, ústavní péče, adopce dětí…), o existenci právního vztahu (platnost manželství, vlastnictví…) Trestní řízení = rozhodování o vině, zda byl spáchán trestný čin, o výši trestu za spáchaný čin Trestní řízení = rozhodování o vině, zda byl spáchán trestný čin, o výši trestu za spáchaný čin

9 Soustava soudů v ČR 1. Nejvyšší soudy (rozhoduje jako poslední instance proti rozhodnutí nižších soudů) 2. Vrchní soudy (druhý nejvyšší soud, pouze v Praze a v Olomouci, přezkoumávají rozhodnutí krajských soudů) 3. Krajské soudy (opravný prostředek proti rozhodnutí okresních soudů nebo rozhodují nejzávažnější trestné činy) 4. Okresní soudy (základní článek soustavy soudů, v ČR 85 – i obvodní, městské ) Ústavní soud (oddělen od soustavy soudů, rozhoduje o souladu zákonů s ústavou) 3 Ústavní soud (oddělen od soustavy soudů, rozhoduje o souladu zákonů s ústavou) 3

10 Trestný čin a přestupek Přestupek = provinění nižšího stupně, které není tak závažné jako trestný čin, může jej spáchat pouze fyzická osoba, rozhoduje se ve správním řízení (ne u soudu, ale u obecního úřadu), postihy: pokuta, napomenutí, zákaz, propadnutí věci. Příklad přestupku: dopravní, proti občanskému soužití, veřejnému pořádku 4 Přestupek = provinění nižšího stupně, které není tak závažné jako trestný čin, může jej spáchat pouze fyzická osoba, rozhoduje se ve správním řízení (ne u soudu, ale u obecního úřadu), postihy: pokuta, napomenutí, zákaz, propadnutí věci. Příklad přestupku: dopravní, proti občanskému soužití, veřejnému pořádku 4 Trestný čin = závažné jednání, které je společensky nebezpečné, porušuje nařízení v zákoně, rozhoduje o něm soud, postihy: odnětí svobody (podmíněné i nepodmíněné, peněžitý trest, zákaz činnosti, pobytu, propadnutí majetku, věci, ztráta vojenské hodnosti nebo čestných titulů a vyznamenání 5 Trestný čin = závažné jednání, které je společensky nebezpečné, porušuje nařízení v zákoně, rozhoduje o něm soud, postihy: odnětí svobody (podmíněné i nepodmíněné, peněžitý trest, zákaz činnosti, pobytu, propadnutí majetku, věci, ztráta vojenské hodnosti nebo čestných titulů a vyznamenání 5

11 Orientační test 1. Zařaď příslušné činy do morálních a právních norem: a) Nepuštění starší osoby sednout si v dopravním prostředku b) Krádež v obchodě c) Týrání domácího zvířete d) Obtěžování nadměrným hlukem sousedy e) Opisování ve škole f) Neplacení výživného na své dítě, které je v péči manželky 2. Kdo může být účastníkem právního vztahu a) Zvíře b) Fyzická a právnická osoba c) Auto, které mi soused naboural 3. Kdy vzniká člověku způsobilost k právním úkonům a) Od narození až do smrti b) Od 21 let c) Od dovršení plnoletosti

12 4. Soukromé právo je právní oblast, ve které účastníci: a) Jsou si rovni a mají stejná práva b) Právo je na straně bohatšího c) Právo je na straně silnějšího 5. Veřejné právo upravuje oblast, ve které: a) Jsou práva občana podřízena státním orgánům b) Jsou práva občana nadřazena státním orgánům c) Má občan i stát stejná práva 6. Občanskoprávní řízení rozhoduje např. o: a) Tom, zda byl spáchán trestný čin b) Rozvodu manželství c) Výši trestu za spáchaný trestný čin 7. Přestupek je: a) Závažné porušení zákona b) Drobné porušení zákona, které rozhoduje příslušný soud c) Drobný přestupek, který se rozhoduje ve správním řízení

13 Řešení testu Ad1) morální: a, e; právní: b, c, d, f Ad2) b Ad3) c Ad4) a Ad5) a Ad6) b Ad7) c

14 Prameny a literatura 1. Přispěvatelé Wikipedie, Způsobilost k právním úkonům [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 18. 03. 2013, 01:57 UTC, [citováno 11. 05. 2013] 1. Přispěvatelé Wikipedie, Způsobilost k právním úkonům [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 18. 03. 2013, 01:57 UTC, [citováno 11. 05. 2013] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zp%C5%AFsobilost_k_pr%C3%A1vn%C3%ADm_%C3%BAkon%C 5%AFm&oldid=9955282http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zp%C5%AFsobilost_k_pr%C3%A1vn%C3%ADm_%C3%BAkon%C 5%AFm&oldid=9955282 2. Kolektiv autorů. Občanská výchova 8 Rodinná výchova 8 příručka pro učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2005. str.88. 3. Přispěvatelé Wikipedie, Soudy v Česku [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 8. 04. 2013, 12:57 UTC, [citováno 11. 05. 2013] 3. Přispěvatelé Wikipedie, Soudy v Česku [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 8. 04. 2013, 12:57 UTC, [citováno 11. 05. 2013] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soudy_v_%C4%8Cesku&oldid=10179146 4. Přispěvatelé Wikipedie, Přestupek [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 25. 03. 2013, 15:54 UTC, [citováno 11. 05. 2013] 4. Přispěvatelé Wikipedie, Přestupek [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 25. 03. 2013, 15:54 UTC, [citováno 11. 05. 2013] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99estupek&oldid=10008752 5. Přispěvatelé Wikipedie, Trestný čin [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 12. 04. 2013, 22:21 UTC, [citováno 11. 05. 2013] 5. Přispěvatelé Wikipedie, Trestný čin [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 12. 04. 2013, 22:21 UTC, [citováno 11. 05. 2013] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Trestn%C3%BD_%C4%8Din&oldid=10205267

15 Anotace Tato prezentace je určena k výkladu o právu v ČR a základních právních pojmech pro vzdělávací obor výchova k občanství na II. stupni ZŠ. Tato prezentace je určena k výkladu o právu v ČR a základních právních pojmech pro vzdělávací obor výchova k občanství na II. stupni ZŠ. Žáci se seznámí se základními pojmy z oblasti práva, rozdílem mezi právními a morálními normami, právními vztahy, právní způsobilostí, právními odvětvími a oblastmi a základním soudním systémem v ČR. Žáci se seznámí se základními pojmy z oblasti práva, rozdílem mezi právními a morálními normami, právními vztahy, právní způsobilostí, právními odvětvími a oblastmi a základním soudním systémem v ČR. Své znalosti si mohou vyzkoušet v testu a porovnat je s uvedeným řešením.


Stáhnout ppt "Právní minimum Název školy: ZŠ Salvátor Název školy: ZŠ Salvátor Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158 Název výstupu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google