Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL VÝZVA III.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL VÝZVA III."— Transkript prezentace:

1 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL VÝZVA III.

2 PROGRAM POTENCIÁL - CÍLE 1.Zavádění a zvyšování kapacit pro realizaci výzkumných a vývojových aktivit 2.Zvýšení počtu subjektů provádějících vlastní výzkum, vývoj a inovace 3.Kvalifikovaná pracovní místa 4.Spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi 5.Zapojení do národních i evropských programů VaV

3 VÝZVA II vs. VÝZVA III  Podpora na výdaje v režimu „de minimis“ omezena regionální mapou intenzity VP  Maximální výše dotace – 100 mil. Kč a nebo 200 mil. Kč v regionech se soustředěnou podporou státu a v regionech s vysokou nezaměstnaností (viz. příloha č. 9 Výzvy III.)  Tzv. Dočasný rámec – možnost čerpat provozní podporu (pouze pro MSP) až do výše 500 tis. EUR  Materiál – novinka v rozpočtu způsobilých výdajů  Mzdy – striktně omezeno na VaV pracovníky (vyjmuta implementační činnost)  Možnost realizace novostavby na pozemku 100% vlastněném mateřskou společností  soulad s územním plánem obce/vydané územní rozhodnutí až k Podmínkám  3 mld. Kč – navýšení alokace Výzvy III.

4 INOVAČNÍ PROCES - schéma nápad Potřeba realizovat výrobu -- výrobní kapacity VymysletVyvinout Vyrobit a prodat Prototyp POTENCIÁL INOVACE-inovační projekty Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví Potřeba realizovat V & V -- kapacity V & V -- lidé, laboratoře, zkušební zařízení, atd. Uvedení na trh KAPACITA VaV

5 HLAVNÍ PODMÍNKY  Minimální investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro účely projektu 5 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč  Pouze jeden projekt na žadatele na jeden kraj  Realizace projektu na území ČR mimo hl. města Prahy  Finanční rating C+  Udržitelnost projektu  KVALITNÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR !!!

6 PODPOROVANÝ PROJEKT - I Projekt vzniku či rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na… výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií, vč. specifického software a aplikací, které jsou jejich součástí, vedoucí k… implementaci technologicky nových či zlepšení stávajících produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií,… pokud existuje předpoklad, že budou přeneseny a použity ve výrobě.

7 PODPOROVANÝ PROJEKT - II Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly C 10, 13 – 33; E 38.32; J 62; M 71.2; S 95.1 CZ NACE Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví:  stavba lodí  průmysl syntetických vláken  uhelný průmysl  ocelářský průmysl  zemědělství, rybolov, akvakultura  doprava  výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o ES

8 ŽADATEL I.  MSP i velké podniky  podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník  fyzickou osobou s místem podnikání na území ČR zapsanou v obchodním rejstříku dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník  Registrován jako poplatník daně z příjmů na FÚ  Sídlo na území ČR  Nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků a vůči vybraným institucím

9 ŽADATEL II.  Podnikatelé podnikající po období kratší než 2 roky:  Rating zpracován za podnikatele uplatňujícího v žadateli rozhodující vliv  Může být i více subjektů  Mohou být i zahraniční subjekty (externí ratingová agentura)

10 FORMA PODPORY Investice do majetku – dle Regionální mapy = !!! Dlouhodobý majetek !!! Musí splňovat účetní zařazení dle vyhlášky č. 500/2002, účetní jednotka si stanoví od jaké hranice je majetek dlouhodobý + použitelnost delší než 1 rok + zařazen na rozvaze a odepisován Provozní náklady – dle Regionální mapy De minimis - 200.000 EUR Dočasný rámec - 500.000 EUR (vč. de minimis) * Pouze pro MSP Povinná publicita – nikoliv marketingové aktivity či prezentace výsledků VIK

11 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE  Pozemky (10% z celkových způsobilých investičních výdajů)  Budovy (40% z celkových způsobilých investičních výdajů)  Licence, know-how (pro velké podniky max. 50% z celkových způsobilých investičních výdajů)  Technologie a jiné vybavení centra !!!! POUZE PRO MSP  Mzdové náklady – pouze VaV pracovníků  Cestovné – VaV pracovníků, cesty za účelem VaV  Odborné služby poradců, expertů, studie – týkající se VaV  Materiál – prokazatelně určený k výrobě prototypu

12 VÝŠE PODPORY region NUTS IImalý podnikstřední podnikvelký podnik Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko Severovýchod,Jihovýchod 60 %50 %40 % Jihozápad 56 %46 %36 % Výše podpory je stanovená regionální mapou intenzity veřejné podpory

13 VÝŠE PODPORY  Formou dotace ve výši 1 – 100 mil. Kč  Formou dotace ve výši 1 – 200 mil. Kč – v regionech se soustředěnou podporou státu na období let 2007 – 2013 (dle Usnesení č. 560/2006) a dále pak v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti (jsou definovány ve Výzvě III. – příloha č. 9)

14 PROJEKTOVÝ CYKLUS

15 Časté chyby REGISTRAČNÍ ŽÁDOST  údaje nejsou v naprostém souladu s platným výpisem z OR (název společnosti, způsob jednání za společnost, sídlo atp.)  CZ-NACE podnikání není v souladu s ARES  Chybí přílohy – Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, FV 602 XML Filler  Chybný nebo žádný elektronický podpis  Rating horší než C+ následuje zamítnutí RŽ LZE OPRAVIT

16 Časté chyby PLNÁ ŽÁDOST Chybí přílohy :  výpis z KN a snímek z KM pro prokázání vlastnických práv k nemovitosti  kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí  nájemní smlouva – uzavřená na dobu minimálně 5/3 let po předpokládaném datu ukončení projektu  kupní smlouva na pozemek pod stavbou  souhlas pronajímatele s provedením technického zhodnocení

17 Časté chyby PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR I.  neobsahuje taxativní výčet veškerého pořizovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (přiměřeně konkrétní specifikace s ohledem na Pravidla pro výběr dodavatelů)  plánovaný majetek má povahu výrobních technologií, nikoliv VaV zařízení  nedoložený / nedostatečný popis využití daného zařízení (majetku) pro výzkumné a vývojové účely  snaha zahrnout nezpůsobilé výdaje – automobil, certifikace apod.  výčet a ocenění pořizovaného majetku neodpovídá rozpočtu uvedenému v Plné žádosti

18 Časté chyby PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR II.  jedná se o projekt konkrétního VaV úkolu, nikoliv vybudování VIK = nepochopení smyslu programu  nadhodnocení rozsahu projektu vzhledem k finančním možnostem podniku – ohrožuje udržitelnost  provozní náklady (mzdy, pojistné, cestovné, služby poradců) – nejedná se o náklady vlastních VaV pracovníků, jejichž činností je VaV, obdobně u externích služeb se nejedná o služby čistě VaV charakteru)  nedostatečné personální zajištění projektu

19 Realizace projektu - nástrahy I.  Pravidla pro výběr dodavatelů - VŘ správně vyhlášeno, dodrženy lhůt 30, 40, 60 (nikoliv od objednávky, ale následující den od vyhlášení), splnění publicity ve vyhlášení, smlouvy nesmí být uzavřeny před ukončením VŘ, nediskriminační zadávací dokumentace a výběrová kritéria, správně vyhodnocené nabídky a uzavřené smlouvy – vše musí být v souladu, vyhnout se účelovému dělení zakázek, atd.  Pravidla způsobilosti výdajů  Pravidla etapizace – etapy tvoří logický a ukončený celek, nejsou kratší 3 měsíců, minimální dotace 500.000,- Kč na etapu … doporučuji nerozdělovat projekt na příliš mnoho etap kvůli prodlení při následném proplácení ŽoPl a zvýšené administrativní náročnosti pro příjemce dotace  Pravidla pro publicitu – označit pořizovaný majetek předepsaným způsobem Žadatel postupuje dle pravidel zafixovaných v jeho Podmínkách, pokud žadatel realizuje před podpisem Podmínek, je nutný postup dle pravidel platných v den konkrétního úkonu

20 Realizace projektu - nástrahy II.  majetek nelze pořídit před datem přijatelnosti  způsobilými investičními výdaji jsou pouze investice do DHM a DNM  smlouvy s dodavateli musí obsahovat závazek stanovující, že dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly  pořizovaný majetek MUSÍ BÝT v souladu s Podnikatelským záměrem  nezbytné je splnit závazný ukazatel  respektovat Podmínky poskytnutí dotace

21 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE Co nelze v žádném případě považovat za způsobilý výdaj:  DPH - pokud lze uplatnit nárok na její odpočet  úroky z úvěrů, splátky úvěrů  výdaje na soudní spory  penále, pokuty  výdaje vzniklé před datem přijatelnosti projektu  Leasing  Aktivace  poradenská a administrativní činnost  výdaje nenaplňující podmínky programu (vybudování VIK) – zejména výrobní technologie

22 MONITORING A KONTROLY PROJEKTŮ MONITORING  povinnost příjemce dotace předkládat pravidelné monitorovací zprávy z realizace projektu i po dobu udržitelnosti KONTROLY  Řídící orgán OPPI (MPO CŘ) a jím pověřené organizace (Hospodářská komora ČR, CzechInvest atp.)  Finanční úřady, finanční ředitelství  Evropské kontrolní orgány (DG Regio, EÚD)  NKÚ

23 HARMONOGRAM  Vyhlášení třetí výzvy: 4. 1. 2010  Příjem registračních žádostí: 1. 3. 2010 – 30. 9. 2011  Příjem plných žádostí: 1. 5. 2010 – 30. 11. 2011  Systém sběru žádostí: kontinuální  Plánovaná alokace pro druhou výzvu: 3 mld. Kč  Celková alokace: cca 8,47 mld. Kč (~ 1,21 mld. Kč/rok)

24 ZDROJE INFORMACÍ WWW.MPO.CZ WWW.CZECHINVEST.ORG ZELENÁ LINKA: 800 800 777

25 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. © Copyright, CzechInvest 2010. Všechna práva vyhrazena DĚKUJI ZA POZORNOST Jiří Kvíz jiri.kviz@czechinvest.org Tel.: 296 342 444


Stáhnout ppt "OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL VÝZVA III."

Podobné prezentace


Reklamy Google